Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

18 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:35

 Ñeå ñaït ñöôïc thoaû duïng toái ña ngöôøi tieâu duøng phaûi phaân boå ngaân saùch coù haïn cuûa mình ñeå mua caùc loaïi haøng hoaù vaø dòch vuï vôùi soá löôïng moãi thöù sao cho höõ[r] (1)Chương 3 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng Lý thuyết hành vi người tiêu dùng CÁC NỘI DUNG CHÍNH  Tổng hữu dụng hữu dụng biên  Sở thích người tiêu dùng (đường đẳng ích)  Khả người tiêu dùng (đường ngân sách)  Sự lựa chọn người tiêu dùng (2)9.7.2015 Đặng Văn Thanh  Tổng hữu dụng (U) tổng lợi ích mà người tiêu dùng cảm nhận tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ  Thông thường, tiêu dùng với số lượng nhiều tổng hữu dụng cao  Đối với hàng thiết yếu có điểm bảo hịa (số lượng tiêu dùng có tổng hữu dụng cực đại) Tổng hữu dụng hữu dụng biên Tổng hữu dụng hữu dụng biên Hàng cao cấp UX x UY y UYmax Điểm bảo hòa (3)9.7.2015 Đặng Văn Thanh  Hữu dụng biên (MU) là chênh lệch trong tổng hữu dụng người tiêu dùng sử dụng thêm đơn vị sản phẩm mỗi đơn vị thời gian.  MUx = UX/x  MUx = U/x Tổng hữu dụng hữu dụng biên Tổng hữu dụng hữu dụng biên  Ví dụ:  Nhận xét: Hữu dụng biên có quy luật giảm dần x Ux MUx 1 9 2 16 3 21 4 24 (4)9.7.2015 Đặng Văn Thanh Sở thích người tiêu dùng  Ba giả thiết sở thích người tiêu dùng 1) Sở thích hồn chỉnh. 2) Sở thích có tính bắc cầu. 3) Người tiêu dùng ln thích nhiều ít Sở thích người tiêu dùng  Một rổ hànglà tập hợp hay nhiều loại hàng hóa với số lượng cụ thể  Một rổ hàng ưa thích rổ hàng khác có kết hợp loại hàng hóa khác số lượng khác Các rổ hàng (5)9.7.2015 Đặng Văn Thanh Sở thích người tiêu dùng A 20 30 B 10 50 D 40 20 E 30 40 G 10 20 H 10 40 Rổ hàng X(thực phẩm) Y(quần áo) Người tiêu dùng ưa thích rổ hàng A rổ hàng ở màu xanh Trong đó, rổ hàng màu vàng lại ưa thích rổ hàng A. Sở thích người tiêu dùng y 10 20 30 40 10 20 30 40 x 50 G A E H B (6)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 11 U1 Các rổ hàng B,A &D có mức độ thỏa mãn nhau •E ưa thích U1 •U1được ưa thích H & G Sở thích người tiêu dùng y 10 20 30 40 10 20 30 40 x 50 G D A E H B Sở thích người tiêu dùng  Đường đẳng ích tập hợp tất kết hợp khác hàng hoá, dịch vụ (các rổ hàng) tạo nên mức thỏa mãn cho người tiêu dùng Đường đẳng ích (7)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 13 U2 U3 Sở thích người tiêu dùng x y U1 A B D Rổ hàng A ưa thích B. Rổ hàng B ưa thích D. Tổng quát: U3>U2>U1 Sở thích người tiêu dùng  Các tính chất đường đẳng ích Đường đẳng ích dốc xuống từ trái sang phải  Các đường đẳng ích khơng thể cắt Các đường đẳng ích có mặt lồi hướng gốc đồ thị * Nếu đường đẳng ích dốc lên hay cắt trái với giả thiết người tiêu dùng thích nhiều (8)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 15 Sở thích người tiêu dùng  Tỷ lệ thay biên (MRS) số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng từ bỏ để có thêm đơn vị hàng hóa khác mà lợi ích khơng thay đổi  MRS xác định độ dốc đường đẳng ích Tỷ lệ thay biên Tỷ lệ thay biên Sở thích người tiêu dùng x y 2 3 4 5 1 2 4 6 8 10 12 14 16 A B D E G -6 1 1 1 1 -4 -2 -1 MRS = 6 MRS = 2 (9)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 17 Sở thích người tiêu dùng  Dọc theo đường đẳng ích, Tỷ lệ thay thế biên có quy luật giảm dần.MRSxygiữa hai điểm AB 6Trong MRSxy giữa hai điểm DE 2. Tỷ lệ thay biên Tỷ lệ thay biên Sở thích người tiêu dùng x y 2 3 4 1 1 2 3 4 0 Hàng thay hoàn hảo Hàng thay hoàn hảo MRSxy = số U2 (10)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 19 Sở thích người tiêu dùng x y 2 3 4 1 1 2 3 4 0 Hàng bổ sung hoàn hảo Hàng bổ sung hoàn hảo MRSxy = U1 U2 U3 Khả người tiêu dùng  Đường ngân sách (11)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 21 Khả người tiêu dùng  Đường ngân sách viết là: x* Px + y*Py = I Hoặc viết: y = I/Py – (Px / Py)* x Đường ngân sách x + 2y = 80 (I/Py) = 40 Khả người tiêu dùng x 40 60 80 = (I/Px) 20 10 20 30 0 A B D E G y (12)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 23 Khả người tiêu dùng  Đường ngân sách Độ dốc đường ngân sách số âm của tỷ giá hai loại hàng hóa Độ dốc đường ngân sách phản ánh giá tương đối hai loại hàng hoá Đường ngân sách  Tác động thay đổi thu nhập giá Sự thay đổi thu nhập (13)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 25 Đường ngân sách x y 80 120 160 40 20 40 60 80 0 Thu nhập tăng làm đường ngân sách dịch chuyển song song ngoài (I = $160) B2 (I = $80) B1 B3 Thu nhập giảm làm đường ngân sách dịch chuyển song song vào bên trong Đường ngân sách  Tác động thay đổi thu nhập giá Sự thay đổi giá Nếu giá loại hàng hóa tăng (giảm), đường ngân sách di chuyển (14)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 27 Đường ngân sách x y 80 120 160 40 40 (Px= 1) B1 Nếu giá sp X tăng lên $2.00 làm đường ngân sách thay đổi độ dốc vaø xoay vaøo beân trong. B3 (P x= 0,5) B2 Nếu giá sp X giảm còn $.50 làm đường ngân sách thay đổi độ dốc xoay bên ngoài. U2 Sự lựa chọn người tiêu dùng Đường ngân sách A Tại rổ hàng A đường ngân sách tiếp xúc vớiø đường đẳng ích khơng thể đạt mức thỏa mãn cao do thu nhập có giới hạn Tại A: MRSxy= Px/Py = 0,5 (15)9.7.2015 Đặng Vaên Thanh 29 Sự lựa chọn người tiêu dùng  Phối hợp tối ưu:  Là phối hợp mà đường ngân sách tiếp xúc với đường đẳng ích  Là phối hợp mà độ dốc đường đẳng ích độ dốc đường ngân sách Sự lựa chọn người tiêu dùng  Phối hợp tối ưu:  Độ dốc đường đẳng ích = Độ dốc đường ngân sách yx = - Px / Py Maø MRSxy = - y/x  Người tiêu dùng đạt thỏa dụng tối đa với rổ hàng có: (16)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 31  Với điểm đường đẳng ích thì: MUx*x + MUy*y = Sự lựa chọn người tiêu dùng  Sắp xếp lại: MUx/MUy = - y/x Do: MRSxy = -y/x  Nên viết: MRSxy = MUx/MUy  Khi người tiêu dùng đạt thỏa dụng tối đa : Sự lựa chọn người tiêu dùng  Nên điều kiện tối ưu viết:  hay: (17)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 33  Để đạt thoả dụng tối đa người tiêu dùng phải phân bổ ngân sách có hạn để mua loại hàng hoá dịch vụ với số lượng mỗi thứ cho hữu dụng biên mỗi đồng chi tiêu cho hàng hóa, dịch vụ khác phải nhau.  Điều gọi nguyên tắc cân bieân Sự lựa chọn người tiêu dùng Giải pháp góc x y B A U2 U3 U1 (18)9.7.2015 Đặng Văn Thanh 35 Sự lựa chọn người tiêu dùng Giải pháp góc trường hợp người tiêu dùng chọn rổ hàng thiếu loại hàng hóa Giải pháp góc phát sinh đường đẳng ích cắt trục tung trục hoành MRSxy≠ PX/PY Người tiêu dùng có tối đa hóa độ thỏa dụng? Giải pháp góc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng, Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng