bác bầu bác bí lá thang tam hai ba thư viện tư liệu giáo dục

1 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:34

Câu 2: Trong mỗi chu kì, khi xét các nguyên tố theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì A.. bán kính nguyên tử tăng dần.[r] (1)Câu 1: Lưu huỳnh ô 16 Ion S2- có cấu hình e phân lớp ngồi là A 2p6. B 3d6. C 3p4. D 3p6 Câu 2: Trong chu kì, xét nguyên tố theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì A bán kính ngun tử tăng dần. B lượng ion hóa thứ giảm dần. C độ âm điện nguyên tử tăng dần. D tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần. Câu 3: Mệnh đề sau không đúng? A Số nguyên tố chu kì và 18. B Nhóm A gồm nguyên tố s, p. C Các ngun tố thuộc chu kì có lớp e nguyên tử. D Nhóm A gồm nguyên tố s, d. Câu 4: Nguyên tố có Z=19 xếp vào chu kì nhóm nào? Giải thích (1,5đ) A 0 B 0 C 0 D 0 Câu 5: Nguyên tố Y tạo hợp chất khí với hiđro HY Trong oxit cao nhất, Y chiếm 58,82% khối lượng Y nguyên tố A flo (M=19). B clo (M=35,5). C brom (M=80). D iot (M=153). Câu 6: Ở trạng thái bản, nguyên tử Fe(Z=26) có số e độc thân là A 5 B 4. C 3. D 6. Câu 7: Cho nguyên tố Be, F, Li, Cl Bán kính nguyên tử tăng dần theo thứ tự: A F, Be, Cl, Li. B Li, Be, F, Cl. C Be, Li, F, Cl. D Cl, F, Li, Be.
- Xem thêm -

Xem thêm: bác bầu bác bí lá thang tam hai ba thư viện tư liệu giáo dục, bác bầu bác bí lá thang tam hai ba thư viện tư liệu giáo dục