Đáp án đề kiểm tra một tiết đại số 11 (Tổ hợp – xác suất)

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:28

[r] (1)Đề số : Câu Đáp án Thang điểm 1a) Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7} Gọi số có chữ số khác lập từ A n=abc ¿ a∈ A {0}}{ # có phần tử, nên a có cách chọn. Số cách chọn b,c A72 Ápdụng quy tắc nhân ta có A72 =294 số thoả mãn yêu cầu toán 1b) Gọi n=abc số thoả mãn yêu cầu toán n chia hết c∈{0,5} Trường hợp 1: d=0, d có cách chọn Số cách chọn a,b là: A7 . Trường hợp có A7 2 =42 số thoả mãn yêu cầu bài toán Trường hợp 2: c=5 ⇒c có cách chọn a ≠ , a ≠ c nên a có cách chọn. Số cách chọn b 6. Do trường hợp có 1.6.6=36 số thoả u cầu tốn Vậy có tất 42+36=78 số chia hết cho có chữ số khác lập từ A 2 Số hạng tổng quát T k+1=C9k(2 x ) 9 −k .(2 x) k ¿C8kx9 −2 k.2k Số hạng chứa x5 9 −2 k =5⇔k =9− 5 2 =2 Vậy hệ số số hạng chứa x4 khai triển C29 22=144 3a) Tổng số cầu hộp là: 4+5+3=12 (quả) Do số phần tử không gian mẫu là: n (Ω)=C125 =792 Gọi A biến cố: “Trong cầu lấy ra, có cầu xanh, cầu đỏ cầu tím.” Lấy cầu xanh từ cầu xanh: có C4 2 cách Lấy cầu đỏ từ cầu đỏ: có C5 2 cách (2)Do n ( A )=C4 C5 .C3 =180 ⇒ P( A)=n( A) n(Ω)= 180 C125 ≈ , 23 Vậy xác suất để cầu lấy có cầu xanh, cầu đỏ cầu tím 0,23 3b) Gọi B biến cố “Trong cầu lấy có nhất cầu tím” Ta có biến cố đối biến cố B : B : “Trong cầu lấy khơng có cầu tím nào” Ta có n(B)=C95 =126 ⇒ P(B)= n(B) n(Ω)= 126 792=0 , 16 ⇒ P(B)=1 − P(B)=0 , 84
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề kiểm tra một tiết đại số 11 (Tổ hợp – xác suất), Đáp án đề kiểm tra một tiết đại số 11 (Tổ hợp – xác suất)