lá xanh chồi hoàng thị thạo thư viện tư liệu giáo dục

6 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:26

- Thòt ñöôïc tieâu hoaù cô hoïc vaø tieâu hoaù hoùa hoïc gioáng nhö trong daï daøy ngöôøi( daï daøy co boùp laøm nhuyeãn thöùc aên vaø laøm thöùc aên troän ñeàu vôùi dòch vò. Enzim pe[r] (1)Ngày soạn: 10/10/2010 Tiết: 15 Bài 16: TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT ( Tiếp theo ) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: - Mô tả cấu tạo ống tiêu hoá thú ăn thịt thú ăn thực vật. - So sánh cấu tạo chức ống tiêu hoá thú ăn thịt thú ăn thực vật, từ rút đặc điểm thích nghi 2 Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát tranh H16.1, H16.2; phân tích để rút kiến thức so sánh. - Rèn kĩ hoạt động nhóm. 3 Thái độ: - Có thái độ đắn nhận thức đặc điểm tiêu hoá thú ăn thịt thú ăn thực vật. II CHUẨN BỊ: 1 Chuaån bị GV: - Tranh vẽ phóng to H16.1, H16.2 PHT. 2 Chuẩn bị HS: - Nghiên cứu trước nhà trả lời lệnh SGK. III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn định tình hình lớp:( 1’) 2 Kiểm tra cũ:(5’) Câu hỏi: 1- Phân biệt tiêu hoá nội bào với tiêu hoá ngoại bào? 2- Cho biết ưu điểm tiêu hoá thức ăn ống tiêu hoá so với túi tiêu hoá? Trả lời: 1- -Tiêu hoá nội bào: tiêu hoá thức ăn bên TB, thức ăn tiêu hố hố học khơng bào tiêu hố nhờ hệ thống enzim lizơxơm cung cấp - Tiêu hoá ngoại bào: tiêu hố thức ăn bên ngồi TB, thức ăn tiêu hoá hoá học túi tiêu hoá hợc tiêu hoá mặt học hoá học ống tiêu hoá 2- Ưu điểm: + Trong ống tiêu hố dịch tiêu hố khơng bị hồ lỗng, cịn túi tiêu hố dịch tiêu hố bị hồ lỗng với nhiều nước + Nhờ thức ăn theo chiều nên ống tiêu hố hình thành phận chuyên hoá thực chức khác tiêu hoá học, tiêu hố hố học, hấp thụ thức ăn Trong đó, túi tiêu hố khơng có chuyển hố ống tiêu hoá 3 Giảng mới: - Giới thiệu bài:(1’) Động vật ăn động vật dộng vật ăn thực vật có quan tiêu hoá ống tiêu hoá Vậy cấu tạo ống tiêu hố hai nhóm động vật có điểm giống khác nhau, tìm hiểu tiết học hơm nay. - Tiến trình tiết dạy TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG (2)thú ăn thịt thú ăn thực vật GV: Treo tranh H16.1 H16.2 SGK, yêu cầu HS quan sát hình vẽ đọc nội dung mục 2/V SGK Sau GV phát PHT số số cho nhóm yêu cầu HS điền vào cho Nhóm 1, 3, PHT số nhóm 2, 4, PHT số GV: Trước hoàn thành PHT GV lưu ý HS số điểm sau: - So sánh hình dạng, cấu tạo, chiều dài ống tiêu hoá, đặc biệt cữa, nanh, hàm thú ăn thịt thú ăn thực vật - Rút đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức tiêu hoá, hấp thụ thức ăn động vật thức ăn thực vật - Ưu điểm tiêu hoá thức ăn dày túi so với dày túi thú ăn thực vật - Nhai lại thức ăn động vật cá tác dụng gì? GV: Nhận xét, đánh giá, bổ sung kết luận GV: Đặt câu hỏi khai thác thêm dựa vào PHT mà HS vừa hoàn thành: H: Tại ruột non thú ăn thực vật dài nhiều so với ruột non thú ăn - HS quan sát hình vẽ đọc nội dung mục V SGK để trả lời câu hỏi thảo luận nhóm để hồn thành PHT Sau nhóm cử đại diện trình so sánh phận Các thành viên khác nhóm bổ sung - Sau lớp bổ sung cho hoàn thiện - HS ý lắng nghe lưu ý GV - PHT số1: Thú ăn thịt Tên bộ phận Cấu tạo Chức năng Răng Dạ dày Ruột non Manh tràng - PHT số2: Thú ăn thực vật Tên bộ phận Cấu tạo Chức năng Răng Dạ dày Ruột non Manh tràng - HS ghi bài. - Trả lời. + Thức ăn thực vật khó tiêu hoá nghèo dinh dưỡng nên ruột thú ăn thịt thú ăn thực vật: 1- Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thịt: * Raêng: - Răng cữa: lấy thịt khỏi xương - Răng nanh: nhọn dài cắm vào mồi giữ mồi cho chặt - Răng trước hàm ăn thịt lớn: cắt thịt thành mảnh nhỏ để dễ nuốt - Răng hàm có kích thước nhỏ sử dụng * Dạ dày: - Dạ dày túi lớn nên gọi dày đơn - Thịt tiêu hố học tiêu hố hóa học giống dày người( dày co bóp làm nhuyễn thức ăn làm thức ăn trộn với dịch vị Enzim pepsin thuỷ phân prôtêin thành peptit) * Ruoät non: - Ruột non ngắn nhiều so với ruột non thú ăn thực vật - Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học hấp thụ ruột non giống người * Manh tràng:(Ruột tịt) Ruột tịt không phát triển khơng có chức tiêu hố thức ăn 2- Đặc điểm tiêu hoá thú ăn thực vật: * Răng: (3)thịt? H: Ruột tịt thú ăn thịt không phát triển manh tràng thú ăn thực vật phát triển, sao? H: Vi sinh vật cộng sinh có vai trị động vật nhai lại? GV: Nếu HS trả không trả lời GV gợi ý cho HS: 1- Thức ăn khó tiêu hố nghèo dinh dưỡng. 2- Ruột tịt có VSV cộng sinh để tiêu hố thức ăn có vách xenlulơzơ Cịn thịt mềm, giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hố hấp thụ nên khơng cần VSV. 3- + Ống tiêu hố lồi động vật có xương sống khơng sản xuất xenlulaza nên khơng có khả tiêu hố vách xenlulơzơ TB thực vật VSV cộng sinh dạ cỏ manh tràng có khả năng tiết xenlulaza Enzim này có tác dụng tiêu hố xenlulơzơ thành axit béo bay VSV tiết enzim tiêu hoá chất hữu cơ non dài giúp có đủ thời gian để tiêu hố hấp thụ + Ruột tịt nơi có VSV cộng sinh để giúp tiêu hố thức ăn thực vật có vách xenlulơzơ Thức ăn thú thịt.Màthịt mềm, giàu chất dinh dưỡng, dễ tiêu hoá hấp thụ nên khơng cần tiêu hố VSV + Ống tiêu hố lồi động vật có xương sống khơng sản xuất xenlulaza nên khơng có khả tiêu hố vách xenlulơzơ TB thực vật VSV cộng sinh cỏ manh tràng có khả tiết xenlulaza Enzim có tác dụng tiêu hố xenlulơzơ thành axit béo bay VSV cịn tiết enzim tiêu hoá chất hữu khác TB thực vật thành chất dinh dưỡng đơn giản Các chất dinh dưỡng đơn giản axit béo bay nguồn cung cấp dinh dưỡng cho động vật nhai lại cho VSV + VSV cộng sinh từ cỏ theo thức ăn vào múi khế vào ruột Tại đây, chúng bị tiêu hoá trở thành nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại - Răng trước hàm hàm phát triển có tác dụng nghiền nát cỏ nhai * Dạ dày: - Dạ dày thỏ, ngựa dày đơn(1 túi) - Dạ dày trâu, bị có túi Ba túi cỏ, tổ ong, sách Túi thứ múi khế Dạ cỏ nơi lưu trữ, làm mềm thức ăn khơ lên men Trong cỏ có nhiều VSV tiêu hố xenlulơzơ chất dinh dưỡng khác Dạ tổ ong góp phần đưa thức ăn lên miệng để nhai lại Dạ sách giúp hấp thụ lại nước Dạ múi khế tiết pepsin HCl tiêu hố prơtêin có cỏ VSV từ cỏ xuống Bản thân VSV nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật * Ruột non: - Ruột non dài vài chục mét dài nhiều so với ruột non thú ăn thịt - Các chất dinh dưỡng tiêu hoá hoá học hấp thụ ruột non giống người * Manh tràng: (4)khác TB thực vật thành các chất dinh dưỡng đơn giản Các chất dinh dưỡng đơn giản và axit béo bay nguồn cung cấp dinh dưỡng cho động vật nhai lại cho VSV. + VSV cộng sinh từ cỏ theo thức ăn vào múi khếvà vào ruột Tại đây, chúng sẽ bị tiêu hố trở thành nguồn cung cấp prơtêin quan trọng cho động vật nhai lại. 9’ HĐ2: Củng cố học: GV: Nêu số câu hỏi yêu cầu HS trả lời: H: Nêu khác về cấu tạo ống tiêu hố q trình tiêu hố thức ăn thú ăn thịt ăn thực vật? H: Tại thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn lớn? GV: Gọi HS trả lời câu hỏi số SGK Sau GV phát PHT số 3, yêu cầu HS so sánh ĐV ăn thịt với ĐV ăn thực vật GV: Nhận xét, đánh giá, bổ sung kết luận - HS trả lời: - Khác cấu tạo: răng, khớp hàm, dày túi, chiều dài ruột, ruột tịt - Khác q trình tiêu hố: + Thú ăn thịt xé nuốt; thú ăn thực vật nhai nghiền nát thức ăn, số loài nhai lại thức ăn + Thú ăn thực vật nhai kĩ nhai lại thức ăn, VSV cộng sinh cỏ manh tràng tham gia vào tiêu hoá thức ăn - Do thức ăn thực vật nghèo chất dinh dưỡng khó tiêu hố nên phải ăn số lượng lớn thức ăn đáp ứng nhu cầu thể - Đáp án: C - PHT soá 3: Tên bộ phận Thú ăn thịt Thú ăn thực vật Răng Dạ dày Ruột non Manh tràng (Ruột tịt) (5)Tên phận Cấu tạo Chức năng Răng - Răng cữa: hình nêm - Răng nanh: nhọn dài - Răng trước hàm ăn thịt lớn - Răng hàm có kích thước nhỏ - Lấy thịt khỏi xương - Cắm vào mồi giữ mồi cho chặt - Cắt thịt thành mảnh nhỏ để dễ nuốt - Ít sử dụng Dạ dày - Dạ dày đơn, to - Chứa thức ăn - Tiêu hoá học tiêu hoá hoá học Ruột non - Ruột non ngắn - Tiêu hố hấp thụ thức ăn Manh tràng (Ruột tịt) - Ruột tịt nhỏ, khơng phát triển - Khơng có chức tiêu hố thức ăn PHT SỐ : THÚ ĂN THỰC VẬT Tên bộ phaän Cấu tạo Chức năng Răng - Răng cữa: to - Răng nanh giống cữa - Răng trước hàm hàm phát triển - Giữ giật cỏ - Khi ăn cỏ, tì lên sừng hàm để giữ chặt cỏ( Trâu) - Coù tác dụng nghiền nát cỏ nhai Dạ dày * ĐV nhai lại có ngăn: - Dạ cỏ - Dạ tổ ong - Dạ sách - Dạ múi khế * ĐV ăn thực vật khác: - Dạ dày đơn - Chứa hức ăn, tiêu hoá sinh học nhờ VSV - Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt - Tiêu hoá hoá học nhờ nước bọt hấp thu bớt nước - Tiết pepsin HCl tiêu hố prơtêin có cỏ VSV - Chứa thức ăn, tiêu hoá học hoá học Ruột non - Ruột non dài - Tiêu hố hấp thụ thúc ăn Manh tràng (Ruột tịt) - Manh tràng lớn - Tiêu hố nhờ VSV, hấp thụ thức ăn PHT SỐ 3: SO SÁNH GIỮA THÚ ĂN THỊT VAØ THÚ ĂN THỰC VẬT Tên phận Thú ăn thịt Thú ăn thực vật Răng Cấu tạo - Răng cữa: hình nêm - Răng nanh: nhọn dài - Răng trước hàm ăn thịt lớn - Răng hàm có kích thước nhỏ - Răng cữa: to - Răng nanh giống cữa - Răng trước hàm hàm phát triển - Răng hàm có nhiều gờ Tiêu hóa Tiêu hóa học Tiêu hóa học Dạ dày Cấu tạo - Dạ dày đơn, to * ĐV nhai lại có ngăn (6)hố hố học - Tiêu hoá học hoá học Ruột non Cấu tạo - Ruột non ngắn - Ruột non dài Tiêu hĩa - Tiêu hố hĩa học - Tiêu hố hĩa học Manh tràng (Ruột tịt) Cấu tạo - Ruột tịt nhỏ, không phát triển - Manh tràng lớn Tiêu hĩa - Khơng có chức tiêu hố thức ăn - Tiêu hoá nhờ VSV 4 Dặn dò chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’) - Về nhà: học cũ, làm tập cuối vào tập, đọc kết luận khung màu vàng cuối - Nghiên cứu trước 17 “ Hô hấp động vật “ trả lời lệnh IV RUÙT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
- Xem thêm -

Xem thêm: lá xanh chồi hoàng thị thạo thư viện tư liệu giáo dục, lá xanh chồi hoàng thị thạo thư viện tư liệu giáo dục