Top 4 Thứ Không Được NỢ Dù Là Người Thân

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:24

[r] (1)MỜI CÁC BẠN ĐẾN VỚI CÂU LẠC BỘ TOÁN TIỂU HỌC (violet.vn/toantieuhoc) NƠI GIAO LƯU - TRAO ĐỔI VỀ CHUN MƠN TỐN TIỂU HỌC Môn : Toán (lớp 1) Thi gian lm bi 40 phút: (không kể thời gian giao đề) Họ tên :………Lớp :……… Bµi lµm Bµi : a/ Viết số: - Năm mơi hai: - Bốn mơi lăm: b/ Đọc số - 54: - 67 Bµi 2: a/ Khoanh vµo sè bÐ nhÊt: 20 ; 13 ; 55 ; 38 b/ Khoanh vµo sè lín nhÊt: 40 ; 54 ; 63 ; 25 Bµi 3: Đúng ghi đ, sai ghi s vào ô 60 em - 10 em = 50 60 em - 10 em = 50 em Bµi 4: a Đặt tính tính: 12 + 3 30 + 50 80 - 40 17 - 4 b TÝnh nhÈm: 17 - = 15 + = 50 - 20 = 16 - - = (2)Líp 1A cã 11 häc sinh giái, líp 1B cã häc sinh giái Hái c¶ hai líp cã bao nhiêu học sinh giỏi? Bài giải Híng dÉn chÊm cho điểm cuối kỳ II Môn : toán lớp 1 Bài 1: điểm / im (mỗi ý 0, điểm) - 52 - 45 - Năm mơi t - Sáu mơi bảy Bài 2:1 điểm( ý cho 0,5 điểm) a) Khoanh vµo sè 13 b/Khoanh vµo sè 63 Bài 3: 1 điểm (mỗi ý 0,5 ®iÓm) 60 em - 10 em = 50 60 em - 10 em = 50 em Bài 4: 3điểm ( ý cho 0,5 điểm) 12 + = 15 30 + 50 = 80 80 - 40 = 40 17 - = 13 (3)b 17 - = 10 15 + = 15 50 - 20 = 30 16 - - = 10 Bài 4: ( điểm) Số học sinh giỏi hai lớp : (0,5 ®iĨm) 11 + = 19 (häc sinh) (1 ®iĨm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Top 4 Thứ Không Được NỢ Dù Là Người Thân, Top 4 Thứ Không Được NỢ Dù Là Người Thân