2021

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:21

Câu 5: Trong thí nghiệm Y –âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt.. phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 1,2 m.[r] (1)ÔN TẬP VẬT LÝ 12 (TỪ 22/2/2021- 28/2/2021) Học sinh làm tự luận vào giấy, chụp hình giải gởi file hình cho gv bộ môn theo theo thời gian sau: (2)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM -ĐỀ ÔN TẬP NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: VẬT LÝ – 12 ĐỀ 1 Câu 1: Hai khe Y-âng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm Các vân giao thoa hứng cách hai khe m Tại N cách vân trung tâm 1,2 mm có: ĐA: Vân sáng bậc Câu 2: Một tụ điện C 0,2mF Để mạch có tần số dao động riêng 500Hz hệ số tự cảm L phải có giá trị ? Lấy 2 10. ĐA: 0,5mH Câu 3: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH tụ điện có điện dung C = 0,1F Tần số riêng mạch có giá trị sau đây? ĐA: 1,6.104Hz. Câu 4: Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động 6V, điện dung tụ 1F Biết dao động điện từ khung lượng bảo toàn, lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm bằng: ĐA: 18.10–6J Câu 5: Trong thí nghiệm Y –âng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,2 m Khoảng vân đo i = 0,8 mm Để khoảng vân đo 1,2 mm, ta cần dịch chuyển quan sát khoảng là: ĐA: 0,6 m xa mặt phẳng chứa hai khe Câu 6: Hai khe Y- âng cách a = 1mm, khoảng cách hai khe đến D = 3m Khoảng cách ba vân sáng liên tiếp 3mm Bước sóng ánh sáng là: ĐA: 0,5μm Câu 7: Một nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách D = 1m Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm Tìm số vân sáng vân tối quan sát được? ĐA: 13 sáng, 14 tối Câu 8: Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc là: ĐA: x = 4i Câu 9: Trong mạch LC lý tưởng cho tần số góc: ω = 2.104rad/s, L = 0,5mH, hiệu điện cực đại hai tụ 10V Năng lượng điện từ mạch dao đông là: ĐA: 2,5.10-4 J. Câu 10: Dao động điện từ mạch dao động điều hoà Khi hiệu điện hai đầu cuộn cảm bàng 1,2V cường độ dòng điện mạch 1,8mA.Còn hiệu điện hai đầu cuộn cảm 0,9V cường độ dòng điện mạch 2,4mA Biết độ tự cảm cuộn dây L = 5mH Điện dung tụ lượng dao động điện từ mạch bằng: ĐA: 20nF 2,25.10-8J. (3) -HẾT -SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM -ĐỀ ÔN TẬP NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: VẬT LÝ – 12 ĐỀ 2 Câu 11: Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5F, điện tích tụ có giá trị cực đại 8.10-5C Năng lượng dao động điện từ mạch là: ĐA: 6,4.10-4J. Câu 12: Khung dao động với tụ điện C cuộn dây có độ tự cảm L dao động tự Người ta đo điện tích cực đại tụ q0 = 10–6C dòng điện cực đại khung I0 = 10A Bước sóng điện từ cộng hưởng với khung có giá trị: ĐA: 188,4m Câu 13: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng vàng Yang, khoảng cách hai khe sáng a = 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Khoảng vân đo i = mm Bước sóng ánh sáng là: ĐA: λ = 0,6 μm Câu 14: Trong mạch thu sóng vơ tuyến người ta điều chỉnh điện dung tụ C = 1/4000(F) độ tự cảm cuộn dây L = 1,6/ (H) Khi sóng thu có tần số ? Lấy 2 = 10. ĐA: 25Hz Câu 15: Một nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng bước sóng λ = 0,5 μm đến khe Yâng S1S2 = a = 0,5 mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách khoảng D = 1m Tính khoảng vân ĐA: 1mm Câu 16: Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, tụ điện có điện dung 0,05μF Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện 6V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện 4V lượng từ trường mạch ĐA: 0,5 J Câu 17: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm mH tụ điện có điiện dung 0,1 F Dao động điện từ riêng mạch có tần số góc ĐA: 105 rad/s. Câu 18: Trong thí nghiệm Young giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,42 µm Biết khoảng cách từ hai khe đến 1,6 m khoảng cách ba vân sáng 2,24 mm Khoảng cách hai khe sáng là: ĐA: 0,6 mm Câu 19: Một nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm đến khe Yang Khoảng cách haikhe hẹp S1S2 a = 0,5 mm Mặt phẳng chứa S1 S2 cách D = m Tại M E cách vân trung tâm khoảng x = 3,5 mm vân sáng hay vân tối, bậc mấy? ĐA: Vân tối thứ Câu 20: Mạch dao động LC gồm tụ C = 6F cuộn cảm Biết giá trị cực đại điện áp hai đầu tụ điện Uo = 14V Tại thời điểm điện áp hai tụ u = 8V lượng từ trường mạch bằng: ĐA: 396  J (4) -HẾT -SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT PHÚ LÂM -ĐỀ ÔN TẬP NĂM HỌC 2020 – 2021 MÔN: VẬT LÝ – 12 ĐỀ 3 Câu 21: Hai khe Y-âng cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 µm Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại N cách vân trung tâm 1,8 mm có: ĐA: Vân tối bậc Câu 22: Một mạch dao động LC, có Io = 10π mA Q0 = µC Tần số dao động mạch ĐA: 1000Hz Câu 23: Mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm L = H tụ điện C0 1800pF Nó thu sóng vơ tuyến điện với bước sóng là: ĐA: 113m Câu 24: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động mạch ĐA: tăng lên lần Câu 25: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm vào hai khe Khoảng cách vân sáng vân tối liền kề bằng: ĐA: 0,4 mm Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2,5 m, bề rộng miền giao thoa 1,25 cm Tìm tổng số vân sáng vân tối có miền giao thoa ĐA: 17 Câu 27: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5 m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 3,6 mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm bằng: ĐA: 0,60 µm Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6μm Khoảng cách hai khe sáng 1,5 mm, khoảng cách hai khe đến hứng vân 3m Khoảng cách vân sáng với vân tối liên tiếp ĐA: 0,6 mm Câu 29: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, dùng ánh sáng có bước sóng λ1 = 0,5μm khoảng cách từ vân tối bậc đến vân sáng bậc gần mm Nếu dùng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ2 = 0,6μm vân sáng bậc cách vân sáng trung tâm ? ĐA: 7,2 mm Câu 30: Hai khe Yang cách 3mm chiếu sáng ánh sáng đơn sắc có λ = 0,5 μm. Khoảng cách từ hai khe đến D = 1,5 m Điểm M cách vân trung tâm 1,25 mm có vân sáng hay vân tối thứ kể từ vân sáng trung tâm? ĐA: Vân sáng thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2021, 2021