Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 toán 8 - Huyện Phù Cừ(Hưng Yên)

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:17

Ôtô đi hai phần ba đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 40 km/h. Để đến B đúng dự định ôtô phải tăng vận tốc thêm 10 km/h trên đoạn đường còn lại. b) Tính độ dài DC. c) Gọi E là giao [r] (1)PHÒNG GD&ĐT PHÙ CỪ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2013-2014 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Phần I- Trắc nghiệm (2điểm): Từ câu đến câu 8: chọn đáp án viết vào làm. Câu 1: Phương trình bậc ẩn ax + b = ( a  0) có nghiệm là A  a x b B   b x a C   a x b D    b x a Câu 2: Điều kiện xác định phương trình   2 1 x x x x x x      A x 0 B x 0 x2 C x 0 x1 D x1 x2 Câu 3: Giá trị x = -3 nghiệm bất phương trình sau ? A 2 x<2x-1 B x 10 2   x C x-3>0 D x 3 Câu 4: Trong ABC có MN//BC M AB; N AC  , ta có tỉ số A MA MC NB NA  B MA NC MB NA  C MA MB NA NC  D MA MB NB NC  Câu 5: Tập nghiệm phương trình     2 x  x 1 0 A S= -2;2  B S= -1;2  C S= -1;- 2;2  D S= -1;1;-2;2  Câu 6: Cho ABC có đường phân giác AD, ta có tỉ số A AB B DC DAC B DB DC AB AC  C DC B AB D AC D AB AC DC DB  Câu 7: ABC đồng dạng với DEF theo tỉ số đồng dạng 3 k 2  Diện tích ABC 27cm2, diện tích DEF là A 12cm2 B 24cm2 C 36cm2 D 48cm2 Câu 8: Một hình lập phương có diện tích tồn phần 216cm2, thể tích khối lập phương A 72cm3 B 36cm3 C 1296cm3 D 216cm3 Phần II- Tự luận (8điểm): Câu (2đ): Giải phương trình sau:   )    7 a x x x 1 ) 2       x x b x x x . Câu 10 (1,5đ): Một ôtô xuất phát từ A lúc 5h dự định đến B lúc 12h ngày Ơtơ hai phần ba đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 40 km/h Để đến B dự định ôtô phải tăng vận tốc thêm 10 km/h đoạn đường cịn lại Tính độ dài quãng đường AB? Câu 11 (3đ): Cho hình thang ABCD vng A D có đường chéo DB vng góc với cạnh bên BC B, biết AD = cm, AB = cm a) Chứng minh Δ ABD đồng dạng với Δ BDC b) Tính độ dài DC c) Gọi E giao điểm AC với BD Tính diện tích AED. Câu 12 (1,5đ): (2)b) Cho số dương x, y thỏa mãn x + y =1 Tìm giá trị nhỏ 2 1 P = 2x x               y y . Cán coi thi khơng giải thích thêm PHỊNG GD&ĐT PHÙ CỪ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2012-2013 MƠN: TỐN Phần I- Phần trắc nghiệm (2điểm): chọn đáp án 0,25 điểm Câu 1-B; Câu 2-C; Câu 3-D; Câu 4-C; Câu 5-A; Câu 6-B; Câu 7-A; Câu 8-D Phần II- Phần tự luận (8điểm): Câu (2đ): Câu Thang điểm a)   4xx  7 x 6 2x  x   x  0,5đ 1 x 2   0,25đ KL : tập nghiệm 1       S 0,25đ b) 2 1 2       x x x x x     1 2 2         x x x x x x §KX§: x2 0,25đ  2  1  2  x x  xx  0,25đ 5x 5x ( / )       xt m 0,25đ KL : tập nghiệm S  1 0,25đ Câu 10 (1,5 ):đ Thang điểm Thời gian dự định hết quãng đường AB 12 – = (h) Gọi độ dài quãng đường AB x (km), (đk: x > 0) 0,25đ Ơtơ hai phần ba đoạn đường đầu với vận tốc trung bình 40 km/h thời gian hết 2 x x 3 (h) 40 60 Ơtơ phần ba đoạn lại với vận tốc 40 + 10 = 50 (km/h) thời gian hết x x 3 (h) 50 150 Vì Ơtơ đến B thời gian định nên ta có phương trình x x 7 60 150  0,5đ 5x+2x=2100 7x=2100 x=300    (t/m) 0,5đ KL: Độ dài quãng đường AB 300 (km) 0,25đ Câu 11 (3đ): A B (3)Câu Thang điểm a) Chứng minh AB DB DC 1,0đ Suy Δ ABD ∽ Δ BDC (g.g) 0,5đ b) Δ ABD (  DAB 90 ): BD= AB2AD2  4232 5 (cm) 0,25đ Δ ABD ∽ Δ BDC (g.g) 2 B AB B 25 DC B AB 4 2 D D DC D       (cm) 0,5đ c) Chứng minh ΔCED∽ ΔAEB (g.g) DE DC 25 BE AB 16    0,25đ Tính 2 AB 1 S AB.A (cm ) 2 D  D 0,25đ Lập tỉ số A A A A S DE 25 S 25 S 25 BE 16 S 25 16 41 DE DE DE ABE DE ABE ABD S    + S    S  Suy 2 AB 25 150 S (cm ) 41 41 ADE D S   0,25đ Câu 12 (1,5đ): Câu Thang điểm a) 7x+1 16 8x -7x+1 8x+16      (1) ĐK: 8x+16 0 x2 0,25đ (1) ( x+1= -8x+16 hc -7x+1=8x-16 17 x=15 (loại) x= thỏa mÃn) 15  0,5đ KL : tập nghiệm 17 15       S 0,25đ b)   2 2 2 1 1 P = 2x x                        y x y y x y Chứng minh 2 2 2 2 *) 2(x y ) (x y)   4(x y ) 2(x y)   4(x y ) 2 2 2 2 1 1 *) x y xy(x y)  x y  0,25đ Suy P 18, 1 đạt x=y= 2  0,25đ *) Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác điểm theo thang điểm câu đó! C
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 toán 8 - Huyện Phù Cừ(Hưng Yên), Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 toán 8 - Huyện Phù Cừ(Hưng Yên)