Lễ tổng kết năm học 2014-2015

35 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:16

- Heä thoáng laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà thieân nhieân , ñòa hình, khí haäu , soâng ngoøi ; daân toäc , trang phuïc vaø hoaït ñoäng saûn xuaát chính cuûa Hoaøng Lieân Sôn, Ta[r] (1)Tuần: 1 LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I.Mục đích - u cầu: Học xong này, HS biết: -Biết đồ hình vẽ thu nhỏ khu vựt hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định -Biết số yếu tố độ : tên đồ , phương hướng , kí hiệu đồ II.Chuẩn bị: -SGK -Một số loại đồ: giới, châu lục, Việt Nam… III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Mơn Lịch sử & Địa lí - Mơn Lịch sử & Địa lí lớp giúp em hiểu điều gì? - Em tả sơ lược cảnh thiên nhiên & đời sống người dân nơi em sinh sống? - GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Làm quen với đồ b Bản đồ *Hoạt động1: Hoạt động lớp Bước 1: - GV treo loại đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) - GV yêu cầu HS đọc tên đồ treo bảng - Yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ thể đồ Bước 2: - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV kết luận: Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định. *Hoạt động 2: Làm việc cá nhân Bước 1: - GV yêu cầu HS quan sát hình 1, vị trí hồ Hồn Kiếm & đền Ngọc Sơn hình - Yêu cầu HS đọc SGK & trả lời câu hỏi sau: + Ngày muốn vẽ đồ, thường phải làm nào? - HS trả lời - HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên bài. - HS quan sát - Vài HS đọc - Bản đồ giới thể toàn bề mặt Trái Đất, đồ châu lục thể phận lớn bề mặt Trái Đất – châu lục, đồ Việt Nam thể phận nhỏ bề mặt Trái Đất – nước Việt Nam - HS quan sát & vị trí hồ Hồn Kiếm & đền Ngọc Sơn - HS trả lời (2)+ Tại vẽ Việt Nam mà đồ hình SGK lại nhỏ đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam treo tường? Bước 2: - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời c.Một số yếu tố đồ *Hoạt động 3: Hoạt động nhóm Bước 1: - GV yêu cầu nhóm đọc SGK, quan sát đồ bảng & thảo luận theo gợi ý sau: + Tên đồ cho ta biết điều gì? + Hồn thiện bảng sau (dựa vào ví dụ để hồn thiện bảng) + Trên đồ, người ta thường quy định hướng Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T) nào? + Tỉ lệ đồ cho em biết điều gì? + Đọc tỉ lệ đồ hình & cho biết 1cm đồ ứng với mét thực tế? + Bảng giải hình có kí hiệu nào? Kí hiệu đồ dùng để làm gì? Bước 2: - GV kết luận: Một số yếu tố đồ mà em vừa tìm hiểu tên đồ, phương hướng, tỉ lệ & kí hiệu bản đồ. *Hoạt động 4: Thực hành vẽ số kí hiệu đồ Bước 1: Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS quan sát bảng giải hình & số đồ khác & vẽ kí hiệu số đối tượng địa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sơng, thủ đơ, thành phố, mỏ khống sản… Bước 2: Làm việc theo nhóm đơi 4.Củng cố - GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm đồ, kể số yếu tố đồ - Bản đồ dùng để làm gì? 5.Dặn dị: - Chuẩn bị bài: Làm quen với đồ (tt) - HS thảo luận theo nhóm Tên Phạm vi Thông tin đồ thể chủ yếu Bản đồ Nước Vị trí, giới Địa lí tự Việt Namhạn,hình dáng nhiên nước ta, thủ Việt đô, số Nam thành phố, núi, sông… ……… - Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp - HS quan sát & thực hành vẽ vào nháp - Hai em thi đố ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (3) Tuần: 2 DÃY HOÀNG LIÊN SƠN I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình , khí hậu dãy Hồng Liên Sơn : +Dãy núi Hoàng Liên Sơn dãy núi cao & đồ sộ Việt Nam, có nhiều đỉnh nhọn , sườn núi dốc , thung lũng thường hẹp sâu +Dãy núi Hồng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm 2.Kĩ năng: -HS lược đồ & đồ Việt Nam vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn -Sử dụng bảng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu mức độ đơn giản :dựa vào bảng số liệu cho sẵn để nhận xét đặc điểm Sa Pa vào tháng tháng 3.Thái độ: -Tự hào cảnh đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam II.Chuẩn bị: - SGK - Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Cách sử dụng đồ - Nêu bước sử dụng đồ? - Hãy tìm vị trí thành phố em đồ Việt Nam? - GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Dãy Hồng Liên Sơn b.Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - GV đồ Việt Nam vị trí dãy Hoàng Liên Sơn - Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm phía sơng Hồng & sơng Đà? - Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài km? - Đỉnh núi, sườn & thung lũng dãy núi Hoàng Liên Sơn nào? - Tại đỉnh núi Phan-xi-păng gọi nhà Tổ quốc? - HS trả lời - HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên - HS dựa vào kí hiệu để tìm vị trí dãy núi Hồng Liên Sơn lược đồ hình - HS dựa vào kênh hình & kênh chữ SGK để trả lời câu hỏi - HS trình bày kết làm việc trước lớp (4)- GV sửa chữa & giúp HS hồn chỉnh phần trình bày c.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Dựa vào lược đồ hình 1, đọc tên đỉnh núi & cho biết độ cao chúng - Quan sát hình (hoặc tranh ảnh đỉnh núi Phan-xi-păng), mơ tả đỉnh núi Phan-xi-păng - GV giúp HS hồn chỉnh phần trình bày d.Hoạt động 3: Làm việc lớp - GV yêu cầu HS đọc thầm mục SGK & cho biết khí hậu vùng núi cao Hoàng Liên Sơn nào? - GV gọi HS lên vị trí Sa Pa đồ - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV tổng kết: Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên trở thành nơi du lịch, nghỉ mát lí tưởng vùng núi phía Bắc 4.Củng cố - GV u cầu HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu vị trí, địa hình & khí hậu dãy Hồng Liên Sơn - GV cho HS xem số tranh ảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn & giới thiệu thêm dãy núi Hoàng Liên Sơn: Tên dãy núi lấy theo tên thuốc quý mọc phổ biến vùng Hoàng Liên Đây dãy núi cao Việt Nam & Đông Dương 5.Dặn dò: -GV HS hệ thống nội dung học -GV nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Một số dân tộc Hoàng Liên Sơn - HS làm việc nhóm theo gợi ý - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS nhóm nhận xét, bổ sung - Khí hậu lạnh quanh năm - HS lên vị trí Sa Pa đồ Việt Nam - HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu vị trí, địa hình & khí hậu dãy núi Hồng Liên Sơn ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (5) -Tuần: 3 MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: -Nêu tên số dân tộc người Hồng Liên Sơn :Thái , Mơng , Dao … -Biết Hoàng Liên Sơn nơi dân cư thưa 2.Kó năng: HS biết: Sử dụng tranh ảnh để mô tả nhà sàn trang phục, lễ hội số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn +Trang phục : dân tộc có cách ăn mặc riêng Trang phục dân tộc may, thêu trang trí cơng phu thường có màu sắc sặc sỡ … +Nhà sàn : làm vật liệu tự nhiên gỗ, tre , nứa Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp , thú dữ 3.Thái độ: -Có ý thức tơn trọng truyền thống văn hoá dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn II.Chuẩn bị: - SGK - Tranh ảnh nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Dãy núi Hoàng Liên Sơn - Hãy vị trí dãy núi Hồng Liên Sơn đồ tự nhiên Việt Nam & cho biết có đặc điểm gì? - Khí hậu vùng núi cao Hoàng Liên Sơn nào? - GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV neâu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Một số dân tộc Hoàng Liên Sơn *Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Dân cư vùng núi Hồng Liên Sơn đơng đúc hay thưa thớt so với vùng đồng bằng? - Kể tên dân tộc người vùng núi Hoàng Liên Sơn - Xếp thứ tự dân tộc (Dao, Thái, Mông) theo địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao - Hãy giải thích dân tộc nêu gọi dân tộc người? - Người dân khu vực núi cao thường phương tiện gì? Vì sao? - HS trả lời - HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên bài. (6)- GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Bản làng thường nằm đâu? - Bản có nhiều nhà hay nhà? - Nhà sàn làm vật liệu gì? - Hiện nhà sàn vùng núi có thay đổi so với trước đây? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời *Hoạt động 3: Làm việc lớp - Chợ phiên gì? Nêu hoạt động chợ phiên? - Kể tên số hàng hoá bán chợ? Tại chợ lại bán nhiều hàng hoá này? (dựa vào hình 3) - Lễ hội dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có hoạt động gì? - Mơ tả trang phục truyền thống dân tộc hình 3, 4, - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời 4.Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… số dân tộc vùng núi Hồng Liên Sơn 5.Dặn dò: -GV HS hệ thống nội dung học -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn - HS hoạt động nhóm Nhà sàn làm vật liệu tự nhiên gỗ, tre , nứa Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp , thú dữ - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc trước lớp - HS trả lời - HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (7) -Tuaàn: 4 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: Nêu số hoạt động sản xúât chủ yếu người dân Hoàng Liên Sơn : +HS biết ruộng bậc thang & số nghề thủ cơng vùng núi Hồng Liên Sơn +Khai thác khống sản vùng núi Hồng Liên Sơn +Khai thác lâm sản : gỗ , mây , nứa … 2.Kĩ năng: -Sử dụng tranh ảnh để nhận biết số hoạt động sản xuất người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn -Nhận biết khó khăn giao thơng miền núi :đường nhiều dốc cao , quanh co , thường bị sụt , lở vào mùa mưa 3.Thái độ: -Yêu quý lao động -Bảo vệ tài nguyên môi trường II.Chuẩn bị: - SGK - Tranh ảnh số mặt hàng thủ cơng, khai thác khống sản - Bản đồ tự nhiên Việt Nam III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Một số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn - Kể tên số dân tộc người vùng núi Hồng Liên Sơn? - Mơ tả nhà sàn & giải thích người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở? - Người dân vùng núi cao thường lại & chuyên chở phương tiện gì? Tại sao? - GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng b.Hoạt động1: Hoạt động lớp - GV yêu cầu HS tìm vị trí địa điểm ghi hình đồ tự nhiên Việt Nam - Ruộng bậc thang thường làm đâu? - HS trả lời - HS nhận xét -HS laéng nghe -HS nhắc lại tên (8)- Tại phải làm ruộng bậc thang? - Người dân vùng núi Hồng Liên Sơn trồng ruộng bậc thang? c.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Kể tên số sản phẩm thủ công tiếng số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn - Nhận xét hoa văn & màu sắc hàng thổ cẩm - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời d.Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân - Kể tên số khống sản có vùng núi Hồng Liên Sơn? - Tại phải bảo vệ, gìn giữ & khai thác khống sản hợp lí? - Ở vùng núi Hồng Liên Sơn, khống sản khai thác nhiều nhất? - Moâ tả trình sản xuất phân lân - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời 4.Củng cố - Người dân vùng núi Hồng Liên Sơn làm nghề gì? Nghề nghề chính? 5.Dặn dò: -GV HS hệ thống nội dung học -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Trung du Bắc Bộ +Giúp cho việc lưu giữ nước, chống xói mịn - HS dựa vào tranh ảnh, vốn hiểu biết thảo luận nhóm theo gợi ý - Đại diện nhóm báo cáo - HS bổ sung, nhận xét - HS quan sát hình 3, đọc mục 3, trả lời câu hỏi - Quặng a-pa-tit khai thác mỏ, sau chuyển đến nhà máy a-pa-tit để làm giàu quặng (loại bỏ bớt đất đá), quặng làm giàu đạt tiêu chuẩn đưa vào nhà máy sản xuất phân lân để sản xuất phân lân phục vụ nơng nghiệp ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (9) Tuần: 5 TRUNG DU BẮC BỘ I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: -HS nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình vùng trung du Bắc Bộ vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải -Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Trung du Bắc Bộ : +Trồng chè ăn mạnh vùng Trung du +Trồng rừng đẩy mạnh 2.Kĩ năng: -Nêu tác dụng việc trồng rừng Trung du Bắc Bộ : Che phủ đồi, ngăn cảng tình trạng đất bị xấu 3.Thái độ: -Có ý thức bảo vệ rừng & trồng rừng II.Chuẩn bị: - SGK - Bản đồ hành Việt Nam - Tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Hoạt động sản xuất người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn - Người dân vùng núi Hoàng Liên Sơn làm nghề gì? Nghề nghề chính? - Ruộng bậc thang thường làm đâu? Tác dụng ruộng bậc thang? - Kể tên số sản phẩm thủ công tiếng vùng núi Hoàng Liên Sơn - GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Trung du Bắc Bộ b.Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Vùng trung du vùng núi, vùng đồi hay đồng bằng? - Các đồi (nhận xét đỉnh, sườn, cách xếp đồi)? - Mô tả lời vẽ sơ lược vùng trung du - Nêu nét riêng biệt vùng trung du Bắc Bộ? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV bổ sung: tỉnh trên, vùng trung du Bắc Bộ -Haùt - HS trả lời - HS nhận xét -HS laéng nghe -HS nhắc lại tên - HS đọc mục 1, quan sát tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ & trả lời câu hỏi - Một vài HS trả lời (10)còn bao gồm số huyện khác tỉnh Thái Nguyên c.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Kể tên trồng trung du Bắc Bộ - Tại vùng trung du Bắc Bộ lại thích hợp cho việc trồng chè & ăn quả? - Quan sát hình & vị trí Thái Nguyên đồ hành Việt Nam - Em có nhận xét chè Thái Nguyên? - Dựa vào bảng số liệu, nhận xét sản lượng chè Thái Nguyên năm qua - Quan sát hình & cho biết từ chè hái đồi đến sản phẩm chè phải trải qua khâu nào? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời d.Hoạt động 3: Làm việc lớp - GV cho HS quan sát ảnh đồi trọc - Vì vùng trung du Bắc Bộ nhiều nơi đồi bị trọc hồn tồn? - Để khắc phục tình trạng này, người dân nơi làm gì? - Dựa vào bảng số liệu, nhận xét diện tích trồng rừng Bắc Giang năm gần - Nêu tác dụng việc trồng rừng vùng trung du Bắc Bộ - GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng & tham gia trồng rừng. 4.Củng cố - GV trình bày tổng hợp đặc điểm tiêu biểu vùng trung du Bắc Bộ 5.Daën dò: -GV HS hệ thống nội dung học -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Tây Nguyên - HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý - Đại diện nhóm HS trình bày - HS quan sát +Vì cối bị hủy hoại trình đốt phá rừng làm nương rẫy để trồng trọt & khai thác gỗ bừa bãi ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (11) -Tuần: 6 TÂY NGUYÊN I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình , khí hậu Tây Ngun : + Tây Nguyên xứ sở cao nguyên xếp tầng cao thấp khác Kon Tum, ĐắK Lắk, Lâm Viên , Di Linh + Tây Nguyên vùng đất có hai mùa mưa & khơ rõ rệt 2.Kĩ năng: -HS đồ tự nhiên Việt Nam vị trí khu vực Tây Nguyên & cao ngun 3.Thái độ: -Ham thích tìm hiểu vùng đất dân tộc II.Chuẩn bị: - SGK - Bản đồ tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh & tư liệu cao nguyên Tây Nguyên III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Trung du Bắc Bộ - Mô tả vùng trung du Bắc Bộ? - Nêu tác dụng việc trồng rừng vùng trung du Bắc Bộ? - GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Tây Nguyên b.Hoạt động1: Hoạt động lớp - GV đồ tự nhiên Việt Nam vị trí khu vực Tây Nguyên - Tây Nguyên nằm phía dãy Trường Sơn Nam? - GV yêu cầu HS lên bảng đồ tự nhiên Việt Nam vị trí khu vực Tây Nguyên & cao nguyên (theo thứ tự từ Bắc xuống Nam) c.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - GV chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm số tranh ảnh & tư liệu cao nguyên - Nhoùm 1: cao nguyên Đắc Lắc - HS trả lời - HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên -HS dựa vào kí hiệu tìm vị trí khu vực Tây Nguyên & cao nguyên lược đồ hình - HS lên bảng đồ tự nhiên Việt Nam vị trí khu vực Tây Nguyên & cao nguyên (theo thứ tự từ Bắc xuống Nam) (12)- Nhoùm 2: cao nguyên Kon Tum - Nhóm 3: cao nguyên Di Linh - Nhóm 4: cao nguyên Lâm Đồng - GV gợi ý: + Dựa vào bảng số liệu mục 1, xếp thứ tự cao nguyên theo độ cao từ thấp đến cao + Trình bày số đặc điểm tiêu biểu cao nguyên (mà nhóm phân cơng tìm hiểu) - GV sửa chữa & giúp HS hồn thiện phần trình bày d.Hoạt động 3: Làm việc cá nhân - Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào tháng nào? Mùa khơ vào tháng nào? - Khí hậu Tây Nguyên nào? - GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời - GV giúp HS mô tả cảnh mùa mưa & mùa khô Tây Ngun 4.Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày lại đặc điểm tiêu biểu vị trí, địa hình & khí hậu Tây Nguyên 5.Dặn dò: -GV HS hệ thống nội dung học -Chuẩn bị bài: Một số dân tộc Tây Nguyên suối & đồng cỏ Đây nơi đất đai phì nhiêu nhất, đơng dân Tây Nguyên - Nhóm 2: Cao nguyên Kon Tum cao nguyên rộng lớn Bề mặt cao nguyên phẳng, có chỗ giống đồng Trước đây, toàn vùng phủ đầy rừng rậm nhiệt đới rừng cịn ít, thực vật chủ yếu loại cỏ ngắn việc phá rừng bừa bãi - Nhóm 3: Cao nguyên Di Linh gồm đồi lượn sóng dọc theo dịng sơng Bề mặt cao ngun tương đối phẳng phủ lớp đất đỏ ba-dan dày, khơng phì nhiêu Bn Ma Thuột Mùa khơ khơng khắc nghiệt lắm, có mưa đặn tháng hạn nên cao nguyên lúc có màu xanh - Nhóm 4: Cao ngun Lâm Viên có địa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu; sơng, suối có nhiều thác ghềnh Cao ngun có khí hậu mát quanh năm nên nơi có nhiều rừng thơng Tây Ngun - HS dựa vào mục & bảng số liệu mục 2, HS trả lời câu hỏi - HS mô tả cảnh mùa mưa & mùa khơ Tây Ngun ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (13) -Tuaàn: 7 MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: -HS biết Tây Nguyên nơi tập trung nhiều dân tộc sinh sống ( Gia –rai, ê- đê, Ba-na , kinh ) lại nơi thưa dân nước ta -HS biết Tây Ngun nơi có làng với nhà rơng; biết số trang phục & lễ hội dân tộc 2.Kó năng: -Sử dụng tranh ảnh để mô tả trang phục, lễ hội số dân tộc Tây Nguyên : Trang phục truyền thống : Nam thường đóng khố, Nữ thường quấn váy 3.Thái độ: -Yêu quý dân tộc Tây Ngun & có ý thức tơn trọng truyền thống văn hoá dân tộc II.Chuẩn bị: -Tranh ảnh nhà ở, buôn làng, trang phục, lễ hội, loại nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Tây Nguyên - Tây Ngun có cao ngun nào? Chỉ vị trí cao nguyên đồ Việt Nam? - Khí hậu Tây Nguyên có mùa? Đó mùa nào? - Chỉ & nêu tên cao nguyên khác nước ta đồ Việt Nam? - GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Một số dân tộc Tây Nguyên b.Hoạt động1: Hoạt động cá nhân - Quan sát hình & kể tên số dân tộc sống Tây Nguyên? - Trong dân tộc kể trên, dân tộc sống lâu đời Tây Nguyên? - Những dân tộc từ nơi khác đến sống Tây Nguyên? Họ đến Tây Nguyên để làm gì? - Mỗi dân tộc Tây Ngun có đặc điểm riêng biệt? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trả lời - GV kết luận: Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng chung sống lại nơi thưa dân nước ta - HS trả lời - HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên - HS kể (14)c.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm - Làng dân tộc Tây Nguyên gọi gì? - Làng Tây Ngun có nhiều nhà hay nhà? - Nhà rơng dùng để làm gì? Hãy mơ tả nhà rơng? (nhà to hay nhỏ? Làm vật liệu gì? Mái nhà cao hay thấp?) - GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày d.Hoạt động 3: Thảo luận nhóm đơi - Trang phục dân tộc Tây Ngun có đặc điểm khác với dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn? - Lễ hội Tây Nguyên thường tổ chức nào? Ở đâu? - Kể hoạt động lễ hội người dân Tây Nguyên? - Đồng bào Tây Nguyên có loại nhạc cụ độc đáo nào? - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày 4.Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt lại đặc điểm tiêu biểu dân cư, buôn làng & sinh hoạt người dân Tây Ngun 5.Dặn dò: -GV HS hệ thống nội dung học -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên - Các nhóm dựa vào mục SGK & tranh ảnh nhà ở, buôn làng, nhà rông dân tộc Tây Nguyên để thảo luận theo gợi ý GV - Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp - Các nhóm dựa vào mục SGK & tranh ảnh trang phục, lễ hội & nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên để thảo luận theo gợi ý - Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (15) -Tuaàn: 8 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: -Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên: +HS biết Tây Ngun có đất đỏ ba-dan thích hợp cho việc trồng công nghiệp +Đồng cỏ Tây Nguyên thuận lợi để chăn ni gia súc có sừng 2.Kó năng: -Dự vào bảng số liệu biết loại công nghiệp vật nuôi nuôi , trồng nhiêu Tây Nguyên -Quan sát hình , nhận xét vùng trồng cà phê Buôn Mê Thuột 3.Thái độ: -Có ý thức tơn trọng, bảo vệ thành lao động người dân II.Chuẩn bị: -SGK -Bản đồ tự nhiên Việt Nam -Tranh ảnh vùng trồng cà phê, số sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Một số dân tộc Tây Nguyên -Hãy kể tên số dân tộc sống lâu đời Tây Ngun? Họ có đặc điểm trang phục & sinh hoạt? -Mô tả nhà rông? Nhà rông dùng để làm gì? -GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng b.Trồng cơng nghiệp đất ba dan *Hoạt động1: Hoạt động nhóm -Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi sau +Ở Tây Nguyên trồng loại công nghiệp lâu năm nào? +Cây công nghiệp trồng nhiều đây? +Tại Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng công nghiệp? +Đất ba-dan hình thành nào? -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày -GV giải thích thêm cho HS biết hình thành đất đỏ -Hát vui -HS trả lời -HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên -HS nhóm thảo luận theo câu hỏi +Cao su, chè , cà phê, hồ tiêu … +Cà phê trồng nhiều +Ở Tây Nguyên phủ đất ba dan ,đất thường có màu nâu đỏ , tơi xốp, phì nhiêu thích hợp cho việc trồng công nghiệp (16)ba-dan: Xưa nơi có núi lửa hoạt động Đó tượng đá bị nóng chảy, từ lịng đất phun trào Sau núi lửa ngừng hoạt động, lớp đá nóng chảy nguội dần, đơng đặc lại Dưới tác dụng nắng mưa kéo dài hàng triệu năm, lớp đá bề mặt vụn bở tạo thành đất đỏ ba-dan *Hoạt động 2: Hoạt động lớp -GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cà phê Buôn Ma Thuột -GV yêu cầu HS vị trí Bn Ma Thuột đồ tự nhiên Việt Nam -GV giới thiệu cho HS xem số tranh ảnh sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột (cà phê hạt, cà phê bột…) -Hiện nay, khó khăn lớn việc trồng cà phê Tây Nguyên gì? -Người dân Tây Nguyên làm để khắc phục tình trạng khó khăn này? c.Chăn ni đồng cỏ : *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân -Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên? -Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên? -Tại Tây Nguyên lại thuận lợi để phát triển chăn ni gia súc có sừng? -Ở Tây Ngun voi ni để làm gì? -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày 4.Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày lại hoạt động sản xuất (trồng công nghiệp, chăn nuôi gia súc có sừng) 5.Dặn dị: - Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (tiết 2) trước lớp -HS quan sát tranh ảnh vùng trồng cà phê Buôn Ma Thuột -HS lên bảng vị trí Bn Ma Thuột đồ tự nhiên Việt Nam -HS xem tranh ảnh -Tình trạng thiếu nước vào mùa khô -Người dân Tây Nguyên đãdùng máy bơm nước hút nước ngầm lên để tưới cho -Trâu , bò , voi -Bị ni nhiều Tây Nguyên - Tây Nguyên có đồng cỏ xanh tốt thuận lợi để phát triển chăn ni gia súc có sừng - Ở Tây Ngun voi ni để chun chở người ,hàng hố -HS trả lời ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (17) -Tuaàn: 9 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (TT) I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: -Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên: +Sử dụng sức nước để sản xuất điện +Khai thác gỗ lâm sản -Nêu vai trò rừng đời sống sản xuất: cung cấp gỗ , lâm sản , nhiều thú quý … -Biết cần thiết để bảo vệ rừng 2.Kó năng: -Mơ tả sơ lược đặc điểm sơng Tây Ngun :Có nhiều thác ghềnh -Mơ tả sơ lược : rừng rậm nhiệt đới , rừng khộp -Chỉ đồ( lược đồ ) kể tên sông bắt nguồn từ Tây Nguyên : sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Đồng nai 3.Thái độ: Có ý thức tơn trọng, bảo vệ thành lao động người dân. II.Chuẩn bị: -SGK.Bản đồ tự nhiên Việt Nam -Tranh ảnh vùng trồng cà phê, số sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (Tiết ) -Kể tên loại trồng & vật nuôi Tây Nguyên? -Dựa vào điều kiện đất đai & khí hậu, cho biết việc trồng cơng nghiệp Tây Ngun có thuận lợi & khó khăn gì? -Tại Tây Nguyên lại thuận lợi để phát triển chăn ni gia súc có sừng? -GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: b.Khai thác sức nước *Hoạt động1: Hoạt động nhóm -Kể tên số sông Tây Nguyên? -Những sông bắt nguồn từ đâu & chảy đâu? -Tại sông Tây Nguyên khúc khuỷu, thác ghềnh? -Hát vui -HS trả lời -HS nhận xét -HS lắng nghe nhắc lại tên : Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (Tiết 2) -Sông Mê Công, sông Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Đồng Nai (18)-Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì? -Việc đắp đập thủy điện có tác dụng gì? -Chỉ vị trí nhà máy thủy điện Ya-li & Đa Nhim lược đồ hình & cho biết chúng nằm sông nào? -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày c Rừng khai thác rừng Tây Ngun : *Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đơi -GV yêu cầu HS quan sát hình 6, -Tây Ngun có loại rừng nào? Vì Tây Nguyên lại có loại rừng khác nhau? -Mô tả rừng rậm nhiệt đới & rừng khộp dựa vào quan sát tranh ảnh & từ gợi ý sau: rừng rậm rạp, rừng thưa, loại cây, nhiều loại với nhiều tầng, rừng rụng mùa khô, xanh quanh năm -Lập bảng so sánh loại rừng: rừng rậm nhiệt đới & rừng khộp -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày -GV giúp HS xác lập mối quan hệ địa lí khí hậu & thực vật: Nơi có lượng mưa rừng rậm nhiệt đới phát triển Nơi mùa khơ kéo dài xuất loại rừng rụng mùakhô gọi rừng khộp *Hoạt động 3: Làm việc lớp -Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? -Gỗ, tre, nứa dùng làm gì? -Kể cơng việc cần phải làm q trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ? -Nêu nguyên nhân & hậu việc rừng Tây Ngun? -Thế du canh, du cư? -Chúng ta cần phải làm để bảo vệ rừng? 4.Củng cố -GV yêu cầu HS trình bày lại hoạt động sản xuất (khai thác sức nước, khai thác rừng) 5.Dặn dò: -Chuẩn bị bài: Thành phố Đà Lạt lắm thác ghềnh -Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước để chạy tua-bin sản xuất điện -Giữ nước , hạn chế lũ bất thường -HS quan sát lược đồ hình sơng (Mê Cơng, sơng Xê Xan, sông Xrê Pôk, sông Đồng Nai) & nhà máy thủy điện (Y-a-li, Đrây Hinh đồ tự nhiên Việt Nam - HS trình bày -HS quan sát hình 6, & trả lời câu hỏi -Tây Nguyên có rừng rậm nhiệt đới rừng khộp -Rừng rậm nhiệt đới: rừng rậm rạp, nhiều loại với nhiều tầng , xanh quanh năm +Rừng khộp thưa, có loại cây, rừng rụng mùa khơ -Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp -HS đọc mục 2, quan sát hình 8, 9, 10 SGK & vốn hiểu biết thân để trả lời câu hỏi ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (19)-Tuần: 10 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT I.Mục đích - u cầu: 1.Kiến thức: Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Đà Lạt -Vị trí : Nằm cao nguyên Lâm Viên Thành phố có khí hậu lành , mát mẻ , có nhiều phong cảnh đẹp : nhiều rừng thông, thác nước , … -Đà Lạt nơi trồng nhiều loại rau , xứ lạnh nhiều loài hoa 2.Kĩ năng: -Chỉ thành phố Đà Lạt đồ Việt Nam 3.Thái độ: -Tự hào cảnh đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam II.Chuẩn bị: -SGK -Bản đồ tự nhiên Việt Nam -Tranh ảnh Đà Lạt -Phiếu luyện tập III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Hoạt động sản xuất người dân Tây Ngun -Sơng Tây Ngun có tiềm gì? Vì sao? -Mơ tả hai loại rừng: rừng rậm nhiệt đới & rừng khộp Tây Nguyên? -Tại cần phải bảo vệ rừng & trồng lại rừng? -GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: b.Thành phố tiếng rừng thông thác nước *Hoạt động1: Hoạt động cá nhân *GV nêu hệ thống câu hỏi -Đà Lạt nằm cao nguyên nào? -Đà Lạt độ cao bao nhiêu? -Với độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu nào? -Quan sát hình 1, đánh dấu bút chì địa điểm ghi hình vào lược đồ hình -Mơ tả cảnh đẹp Đà Lạt? *GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời -GV giải thích thêm: Nhìn chung lên cao nhiệt độ khơng khí giảm Trung bình lên cao 1000 m -Hát vui -HS trả lời -HS nhận xét -HS lắng nghe nhắc lại tên : Thành phố Đà Lạt *Dựa vào lược đồ Tây Nguyên, tranh ảnh, mục trang 93 trả lời câu hỏi. - Đà Lạt nằm cao nguyên Lâm Viên - Đà Lạt độ cao1500m - Đà Lạt có khí hậu quanh năm mát mẻ (20)nhiệt độ khơng khí lại giảm khoảng đến độ C Vì vậy, vào mùa hạ nóng bức, người ta thường nghỉ mát vùng núi Đà Lạt độ cao 1500 m so với mặt biển nên quanh năm mát mẻ Vào mùa đông, Đà Lạt lạnh khơng có gió mùa đơng bắc nên không rét buốt miền Bắc c.Đà Lạt –thành phố du lịch nghỉ mát *Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -Tại Đà Lạt lại chọn làm nơi du lịch, nghỉ mát? -Đà Lạt có cơng trình kiến trúc phục vụ cho việc nghỉ mát, du lịch? -Kể tên số khách sạn Đà Lạt? -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày -u cầu HS trình bày tranh ảnh Đà Lạt mà sưu tầm d.Rau rau xanh Đà Lạt *Hoạt động 3: Hoạt động nhóm -Tại Đà Lạt gọi thành phố hoa, trái & rau xanh? -Kể tên loại hoa, trái & rau xanh Đà Lạt? -Tại Đà Lạt lại trồng nhiều loại hoa, trái & rau xanh xứ lạnh? -Hoa & rau Đà Lạt có giá trị nào? -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày 4.Củng cố -GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng sơ đồ phiếu luyện tập 5.Daën dò: -Chuẩn bị bài: Ôn tập -Dựa vào vốn hiểu biết, hình & mục 2, nhóm thảo luận theo gợi ý GV -Đại diện nhóm trình bày kết làm việc nhóm trước lớp -HS trình bày tranh ảnh Đà Lạt mà sưu tầm -Quan sát tranh ảnh hoa, trái, rau xanh Đà Lạt, nhóm thảo luận theo gợi ý GV -Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (21) -Tuần: 11 ÔN TẬP I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức , Kĩ năng -HS dãy Hoàng Liên Sơn , đỉnh Phan –xi-păng , cao Nguyên Tây nguyên , thành phố Đà Lạt đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam -Hệ thống lại đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên , địa hình , khí hậu , sơng ngịi, dân tộc trang phục hoạt động sản xuất Hoàng Liên Sơn , Tây Nguyên , trung du Bắc Bộ 3.Thái độ: -Tự hào yêu thích cảnh đẹp thiên nhiên đất nước Việt Nam II.Chuẩn bị: -Bản đồ tự nhiên Việt Nam -Phiếu học tập (Lược đồ SGK) Đặc điểm Hồng Liên Sơn Tây Ngun Thiên nhiên -Địa hình -Khí hậu -Địa hình -Khí hậu Con người Hoạt động sinh Hoạt , sản xuất -Dân tộc -Trang phục -Lễ hội +Thời gian +Tên số lễ hội +Hoạt động lễ hội -Trồng trọt -Nghề thủ công -Khai thác khoáng sản -Dân tộc -Trang phục -Lễ hội +Thời gian +Tên số lễ hội +Hoạt động lễ hội -Trồng trọt -Chăn nuôi -Khai thác sức nước rừng III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2,Kiểm tra : Thành phố Đà Lạt -Đà Lạt nằm cao nguyên nào? -Đà Lạt độ cao bao nhiêu? -Với độ cao đó, Đà Lạt có khí hậu nào? -Kể tên loại hoa, trái & rau xanh Đà Lạt? -GV nhận xét , chấm điểm 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV neâu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: -Hát vui -HS trả lời (22) b.Hoạt động1: Hoạt động cá nhân -GV phát phiếu học tập cho HS -GV điều chỉnh lại phần làm việc HS cho c.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -GV yêu cầu HS thảo luận & hoàn thành câu 2,3 -GV nhận xát -GV kẻ sẵn bảng thống kê để HS lên bảng điền -GV nhận xét 4.Củng cố: -GV HS hệ thống lại -GV nhận xét tiết học 5.Dặn dò: -Chuẩn bị bài: Đồng Bắc Bộ -HS tô màu da cam vào vị trí miền núi & trung du lược đồ -HS điền tên dãy núi Hoàng Liên Sơn, cao nguyên Tây Nguyên & thành phố Đà Lạt -Đại diện vài HS báo cáo kết làm việc trước lớp -HS lên bảng điền kiến thức vào bảng thống kê -HS thảo luận theo nhóm -Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp -HS lần lược lên bảng điền -Lớp nhận xét ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (23) -Tuaàn: 12 ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, sơng ngịi đồng Bắc Bộ +Đồng Bắc Bộ phù sa sông Hồng Sơng Thái Bình bồi nên , đồng lơn thứ hai nước ta +Đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì , cạnh đáy đường bở biển +Đồng Bắc Bộ có bề mặt phẳng , nhiều sơng ngịi, có hệ thống đê ngăn lũ +Đắp đê ven sông , sử dụng nước để tưới tiêu 2.Kó năng: -Nhận biết vị trí đồng Bắc Bộ đồ tự nhiên Việt Nam -Chỉ số sơng đồ : sơng Hồng Sơng Thái Bình -Bước đầu biết dựa vào đồ, tranh ảnh để tìm kiến thức 3.Thái độ: Có ý thức tơn trọng, bảo vệ thành lao động người. II.Chuẩn bị: -Bản đồ tự nhiên Việt Nam.Tranh ảnh đồng Bắc Bộ, sông Hồng, đê ven sông III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài mới: a.Giới thiệu: -Các tiết Địa lí trước, tìm hiểu vùng núi Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên Chúng ta tìm hiểu đồng Bắc Bộ, nơi có Thủ nước, xem đồng có đặc điểm mặt tự nhiên, hoạt động sản xuất & việc cải tạo tự nhiên người dân nơi b.Đồng lớn miềm Bắc *Hoạt động1: Hoạt động lớp -GV đồ Việt Nam vị trí đồng Bắc Bộ -GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục 1, sau lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ -GV đồ cho HS biết đỉnh & cạnh đáy tam giác đồng Bắc Bộ *Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đơi -GV nêu câu hỏi +Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đấp nên ? +Đồng có diện tích km vng, có -Hát vui -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên bài: Đồng Bắc Bộ -HS dựa vào kí hiệu tìm vị trí đồng Bắc Bộ lược đồ SGK -HS trả lời câu hỏi mục 1, sau lên bảng vị trí đồng Bắc Bộ đồ -HS quan sát nhận biết -HS dựa vào kênh chữ SGK để trả lời câu hỏi + Đồng Bắc Bộ phù sa sơng Hồng Sơng Thái Bình bồi nên (24)đặc điểm ? +Địa hình (bề mặt) đồng có đặc điểm gì? c Sơng ngịi hệ thống đê ngăn lũ *Hoạt động 3: Làm việc cá nhân -GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi mục 2, sau lên bảng đồ tự nhiên Việt Nam sông đồng Bắc Bộ -Em nhìn thấy sơng Hồng, sơng Thái Bình chưa? Khi nào? Ở đâu? -Sông Hồng có đặc điểm gì? -GV đồ Việt Nam sơng Hồng & sơng Thái Bình, đồng thời mơ tả sơ lược sông Hồng: Đây sông lớn miền Bắc, bắt nguồn từ Trung Quốc, đoạn sông chảy qua đồng Bắc Bộ chia thành nhiều nhánh đổ biển nhiều cửa, có nhánh đổ sang sơng Thái Bình sơng Đuống, sơng Luộc; có nhiều phù sa (cát, bùn nước) nên nước sơng quanh năm có màu đỏ, sơng có tên sơng Hồng Sơng Thái Bình ba sơng: sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam hợp thành Đoạn cuối sông chia thành nhiều nhánh & đổ biển nhiều cửa -Khi mưa nhiều, nước sơng ngịi, ao, hồ, thường dâng lên hay hạ xuống? -Mùa mưa đồng Bắc Bộ trùng với mùa năm? -Vào mùa mưa, nước sông nào? *Hoạt động 4: Thảo luận nhóm -Người dân đồng Bắc Bộ đắp đê để làm gì? -Hệ thống đê đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? -Ngồi việc đắp đê, người dân cịn làm để sử dụng nước sơng cho sản xuất? 4.Củng cố -GV u cầu HS lên đồ & mô tả đồng sơng Hồng, sơng ngịi & hệ thống đê ven sơng 5.Dặn dò: -Chuẩn bị bài: Người dân đồng Bắc Bộ -Sưu tầm tranh ảnh trang phục, lễ hội người dân đồng Bắc Bộ 15 000km2 Đồng Bắc Bộ có dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì , cạnh đáy đường bở biển +Đồng Bắc Bộ có bề mặt phẳng , nhiều sơng ngịi, có hệ thống đê ngăn lũ Đắp đê ven sông , sử dụng nước để tưới tiêu -HS trả lời câu hỏi mục 2, sau lên bảng đồ tự nhiên Việt Nam sông đồng Bắc Bộ -HS trả lời -HS lắng nghe -Dâng lên -HS dựa vào SGK để trả lời câu hỏi -HS dựa vào việc quan sát hình ảnh, kênh chữ SGK, vốn hiểu biết thân để thảo luận theo gợi ý ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (25)-Tuaàn: 13 NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: -Biết đồng Bắc Bộ nơi dân cư tập trung đông đúc nước , ngưới dân sống đồng chủ yếu người kinh -Sử dụng tranh ảnh mô tả nhà , trang phục truyền thống người dân đồng bắng Bắc Bộ : +Nhà thường xây dựng chắn , xung quanh có sân , vườn , ao +Trang phục truyền thống nam quần trắng, áo dài the, đầu đội khăn xếp đen , nữ làváy đen , áo dài tứ thân bên mặc yếm đỏ , lưng thắt khăn lụa dài , đầu vấn tóc chít khăn mỏ quạ 2.Kó năng: -Trình bày số đặc điểm nhà ở, làng xóm, trang phục & lễ hội người Kinh đồng Bắc Bộ -Bước đầu hiểu thích nghi người với thiên nhiên thơng qua cách xây dựng nhà người dân đồng Bắc Bộ 3.Thái độ: -Có ý thức tôn trọng thành lao động người dân & truyền thống văn hoá dân tộc II.Chuẩn bị: -Tranh ảnh nhà nay, làng quê, trang phục, lễ hội người dân đồng Bắc Bộ III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Đồng Bắc Bộ -Chỉ đồ & nêu vị trí, hình dạng đồng Bắc Bộ? -Trình bày đặc điểm địa hình & sơng ngịi đồng Bắc Bộ? -GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: - Người dân đồng Bắc Bộ thuộc dân tộc nào? Nhà ở, trang phục người dân nơi có đặc điểm gì? Chúng ta tìm hiểu qua học: Người dân đồng Bắc Bộ b.Chủ nhân đồng *Hoạt động1: Hoạt động lớp -Người dân đồng Bắc Bộ chủ yếu người thuộc dân tộc nào? -Nơi có đặc điểm mật độ dân số? *Hoạt động 2: Hoạt động nhóm -Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm +Làng người Kinh đồng Bắc Bộ có đặc điểm -Hát vui -HS trả lời -HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên bài: Người dân đồng Bắc Bộ -Người dân đồng Bắc Bộ chủ yếu người thuộc dân tộc kinh - Nơi có dân cư tập trung đơng đút nước ta (26)gì? (nhiều nhà hay nhà, làng xây dựng đâu?) +Nêu đặc điểm nhà người Kinh (nhà làm vật liệu gì? Chắc chắn hay đơn sơ? Cửa có hướng gì?)? Vì nhà có đặc điểm đó? +Làng Việt cổ có đặc điểm nào? +Ngày nay, nhà & làng xóm người dân đồng Bắc Bộ có thay đổi nào? -GV kết luận: Trong năm, đồng Bắc Bộ có hai mùa nóng, lạnh khác Mùa đơng thường có gió mùa Đơng Bắc mang theo khí lạnh từ phương Bắc thổi về, trời nắng; mùa hạ nóng, có gió mát từ biển thổi vào… Vì vậy, người ta thường làm nhà cửa có cửa quay hướng Nam để tránh gió rét vào mùa đơng & đón ánh nắng vào mùa đơng; đón gió biển thổi vào mùa hạ Đây nơi hay có bão (gió mạnh & mưa lớn) hay làm đổ nhà cửa, cối nên người dân phải làm nhà kiên cố, có sức chịu đựng bão… c Trang phuïc lễ hội *Hoạt động 3: Thi thuyết trình theo nhóm -GV u cầu HS thi thuyết trình dựa theo gợi ý sau: +Hãy nói trang phục truyền thống người Kinh đồng Bắc Bộ? +Người dân đồng Bắc Bộ thường tổ chức lễ hội vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì? +Trong lễ hội,người dân thường tổ chức hoạt động gì?Kể tên số hoạt động lễ hội mà em biết ? +Kể tên số lễ hội tiếng người dân đồng Bắc Bộ? -GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày -GV kể thêm số lễ hội người dân đồng Bắc Bộ 4.Củng cố -GV u cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK 5.Dặn dò: -Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ + Làng người Kinh đồng Bắc Bộ có nhiều nhà -Nhà thường xây dựng chắn , xung quanh có sân , vườn , ao +HS trả lời -Đại diện nhóm trình bày kết thảo luận trước lớp -HS nhóm thuyết trình trang phục & lễ hội người dân đồng Bắc Bộ +Trang phục truyền thống nam quần trắng, áo dài the, đầu đội khăn xếp đen , nữ làváy đen , áo dài tứ thân bên mặc yếm đỏ , lưng thắt khăn lụa dài , đầu vấn tóc chít khăn mỏ quạ +Người dân đồng Bắc Bộ thường tổ chức lễ hội vào mùa xuân mùa thu để cầu năm mớimạnh khoẻ , mùa màng bội thu … -2 HS đọc phần ghi nhớ SGK ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (27) Tuaàn: 14 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức, Kĩ năng: -Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng Bắc Bộ: +Trồng lúa vựa lúa lớn thứ hai nước. +Trồng nhiều ngô , khoai, ăn , rau xứ lạnh , nuôi nhiều lợn gia cầm -Nhận biết nhiệt độ Hà Nội :Tháng lạnh , tháng 1, 2, nhiệt độ 20 0c , từ biết đồng Bắc Bộ có mùa đơng lạnh 2.Thái độ: -Có ý thức tơn trọng, bảo vệ thành lao động người dân II.Chuẩn bị: -Bản đồ nông nghiệp Việt Nam -Tranh ảnh trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ công, chợ phiên đồng Bắc Bộ III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Người dân đồng Bắc Bộ. -Nêu đặc điểm nhà ở, làng xóm người dân đồng Bắc Bộ? -Mức độ tập trung dân số cao ảnh hưởng tới môi trường? -Lễ hội người dân đồng Bắc Bộ tổ chức vào thời gian nào? Nhằm mục đích gì? -GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -Chúng ta biết nhà ở, làng xóm, trang phục, lễ hội người dân đồng Bắc Bộ Bài học giúp em biết hoạt động sản xuất người dân nơi có khác với người dân miền núi Trồng lúa gạo cơng việc người dân đồng Bắc Bộ Nhờ có nhiều thuận lợi nên đồng Bắc Bộ trở thành vựa lúa (nơi trồng nhiều lúa) thứ hai nước b.Vựa lúa thứ hai nước ta *Hoạt động1: Hoạt động cá nhân -Yêu cầu HS dựa vào SGK, tranh ảnh & vốn hiểu biết, trả lời theo câu hỏi +Đồng Bắc Bộ có thuận lợi để trở thành vựa lụa lớn thứ hai đất nước? -Hát vui -HS trả lời -HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ -HS dựa vào SGK, tranh ảnh & vốn hiểu biết, trả lời theo câu hỏi gợi ý (28)+Nêu tên công việc cần phải làm trình sản xuất lúa gạo, từ em rút nhận xét việc trồng lúa gạo người nơng dân? -GV giải thích thêm đặc điểm sinh thái sinh thái lúa nước, số cơng việc q trình sản xuất lúa gạo để HS hiểu rõ nguyên nhân giúp cho đồng Bắc Bộ trồng nhiều lúa gạo, công phu, vất vả người nông dân việc sản xuất lúa gạo *Hoạt động 2: Hoạt động lớp -GV yêu cầu nêu tên trồng, vật nuôi khác đồng Bắc Bộ -GV giải thích: Do có sẵn nguồn thức ăn lúa gạo & sản phẩm phụ lúa gạo nên nơi nuôi nhiều lợn, gà, vịt c Vùng đất nhiều rau xứ lạnh *Hoạt động 3: Làm việc nhóm -Yêu cầu HS dựa vào SGK, thảo luận +Mùa đông đồng Bắc Bộ dài tháng? Khi nhiệt độ có đặc điểm gì? Vì sao? -Quan sát bảng số liệu & trả lời câu hỏi SGK +Nhiệt độ thấp vào mùa đơng có thuận lợi & khó khăn cho sản xuất nơng nghiệp? +Kể tên loại rau xứ lạnh trồng đồng Bắc Bộ? (GV gợi ý: Hãy nhớ lại xem Đà Lạt có loại rau xứ lạnh nào? Các loại rau trồng đồng Bắc Bộ) -GV giải thích thêm ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc thời tiết đồng Bắc Bộ -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày 4.Củng cố -GV yêu cầu HS trình bày hoạt động sản xuất đồng Bắc Bộ 5.Dặn dò: -Chuẩn bị bài: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ (tiết 2) +Các công việc cần phải làm trình sản xuất lúa gạo: làm đất, gieo mạ, nhổ mạ, cấy lúa, chăm sóc lúa , gặt lúa, tuốt lúa, phơi thóc -HS laéng nghe -HS dựa vào SGK, tranh ảnh nêu tên trồng, vật nuôi khác đồng Bắc Bộ -HS dựa vào SGK, thảo luận theo gợi ý Mùa đông đồng Bắc Bộ dài3-4 tháng Nhiệt độ thường giảm nhanh mội có đợt gió mùa đơng Bắc thổi + Nhiệt độ thấp vào mùa đơng có thuận lợicho việc trồng loại rau xứ lạnh +Các loại rau xứ lạnh trồng đồng bằng Bắc Bộ Bắp cải, khoai tây … -Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét & bổ sung ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (29)HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (TT) I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức, Kĩ năng: -Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân đồng Bắc Bộ: +Trồng lúa vựa lúa lớn thứ hai nước +Trồng nhiều ngô , khoai, ăn , rau xứ lạnh , nuôi nhiều lợn gia cầm -Nhận biết nhiệt độ Hà Nội :Tháng lạnh , tháng 1, 2, nhiệt độ 20 0c , từ biết đồng Bắc Bộ có mùa đơng lạnh 2.Thái độ: -Có ý thức tơn trọng, bảo vệ thành lao động người dân II.Chuẩn bị: -Bản đồ nông nghiệp Việt Nam -Tranh ảnh trồng trọt, chăn nuôi, nghề thủ công, chợ phiên đồng Bắc Bộ III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ -Kể tên trồng, vật nuôi đồng Bắc Bộ? -Vì đồng Bắc Bộ sản xuất nhiều lúa gạo? -Em mô tả trình sản xuất lúa gạo người dân đồng Bắc Bộ? -GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ(TT) b.Nơi có hàng trăm nghề thủ cơng truyền thống *Hoạt động1: Hoạt động nhóm -Yêu cầu HS nhóm dựa vào tranh ảnh, SGK, vốn hiểu biết thảo luận +Em biết nghề thủ công người dân đồng Bắc Bộ (số lượng nghề, trình độ tay nghề, mặt hàng tiếng, thời gian làm nghề thủ công, vai trị nghề thủ cơng) +Khi làng trở thành làng nghề? Kể tên làng nghề thủ cơng tiếng mà em biết? +Thế nghệ nhân nghề thủ công? -Hát vui -HS trả lời -HS nhận xét -HS lắng nghe (30)- u cầu nhóm lên trình bày kết thảo luận trước lớp -GV nói thêm số làng nghề & sản phẩm thủ công tiếng đồng Bắc Bộ -GV chuyển ý: để tạo nên sản phẩm thủ cơng có giá trị, người thợ thủ công phải lao động chuyên cần & trải qua nhiều công đoạn sản xuất khác theo trình tự định *Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân -Quan sát hình sản xuất gốm Bát Tràng, nêu cơng việc q trình tạo sản phẩm gốm người dân Bát Tràng? -GV yêu cầu HS xếp lại hình theo trình tự cơng việc q trình tạo sản phẩm nêu trình tạo sản phẩm -GV nói thêm cơng đoạn quan trọng trình sản xuất gốm tráng men cho gốm Tất sản phẩm gốm có độ bóng đẹp nhờ việc tráng men -GV yêu cầu HS nói cơng việc nghề thủ cơng điển hình địa phương nơi HS sinh sống c.Chợ phiên *Hoạt động 3: Hoạt động lớp -GV yêu cầu HS dựa vào tranh ảnh, SGK, vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi +Chợ phiên đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? (hoạt động mua bán, ngày họp chợ, hàng hố bán chợ) +Mơ tả chợ theo tranh ảnh: Chợ nhiều người hay người? Trong chợ có loại hàng hố nào? Loại hàng hố có nhiều? Vì sao? -GV: Ngồi sản phẩm sản xuất địa phương, chợ cịn có mặt hàng mang từ nơi khác đến để phục vụ cho đời sống, sản xuất người dân quần áo, giày dép, cày cuốc… -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày 4.Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày hoạt động sản xuất đồng Bắc Bộ 5.Daën dò: -Chuẩn bị bài: Thủ đô Hà Nội -Đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận trước lớp -HS quan sát hình sản xuất gốm Bát Tràng & trả lời câu hỏi -HS dựa vào tranh ảnh, SGK, vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi +Hoạt động mua bán diễn tấp nập , hàng hoá bán chợ phần lớn sản phẩm sản xuất địa phương +Chợ nhiều người … ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (31)THỦ ĐÔ HÀ NỘI I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Hà Nội : +Là thành phố lớn trung tâm đồng Bắc Bộ +Hà Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hoá, khoa học lớn đất nước 2.Kĩ năng: -HS xác định vị trí thủ Hà Nội đồ Việt Nam -Trình bày đặc điểm tiêu biểu thủ đô Hà Nội -Biết khái niệm thành phố cổ, trung tâm trị, kinh tế, văn hoá, khoa học 3.Thái độ: -Có ý thức tìm hiểu & bảo vệ thủ Hà Nội II.Chuẩn bị: -Bản đồ hành chính, giao thông, công nghiệp Việt Nam -Bản đồ Hà Nội -Tranh ảnh Hà Nội III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2.Bài cũ: Hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ -Nghề thủ công người dân đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? -Chợ phiên đồng Bắc Bộ có đặc điểm gì? -GV nhận xét 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -Mỗi quốc gia có thủ Đó nơi & làm việc nhà lãnh đạo đất nước, quan đứng đầu nước Thủ nước ta có tên gì? Ở đâu? Thủ nước ta có đặc điểm gì? Chúng ta tìm hiểu qua học ngày hôm b.HàNội- thành phố lớn trung tâm đồng bắng Bắc Bộ *Hoạt động1: Hoạt động lớp -Yêu cầu HS đọc SGK & trả lời +Diện tích, dân số Hà Nội? +GV kết luận: Đây thành phố lớn miền Bắc -GV treo đồ hành Việt Nam +Vị trí Hà Nội đâu? -GV treo đồ giao thông Việt Nam +Từ Hà Nội tới nơi khác (tỉnh khác & nước ngoài) phương tiện & đường giao thông nào? -Hát vui -HS trả lời -HS nhận xét -HS lắng nghe -HS nhắc lại tên bài: Thủ đô Hà Nội -HS đọc SGK & trả lời (32)+Từ tỉnh (thành phố) em đến Hà Nội phương tiện nào? c.Thành phố cổ ngày phát triển *Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đơi -Yêu cầu HS thảo luận +Hà Nội chọn làm kinh nước ta vào năm nào? Khi kinh có tên gì? Tới Hà Nội tuổi? +Khu phố cổ có đặc điểm gì? (Ở đâu? Tên phố có đặc điểm gì? Nhà cửa, đường phố?) +Khu phố có đặc điểm gì? (nhà cửa, đường phố…) +Kể tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Hà Nội -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày -GV kể thêm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Hà Nội (Văn miếu Quốc tử giám, chùa Một Cột…) -GV treo đồ Hà Nội d Hà Nội trung tâm trị ;kinh tế, văn hoá, khoa học lớn đất nước *Hoạt động 3: Hoạt động nhóm -Yêu cầu HS thảo luận -Nêu dẫn chứng thể Hà Nội là: + Trung tâm trị + Trung tâm kinh tế lớn + Trung tâm văn hoá, khoa học -Kể tên số trường đại học, viện bảo tàng Hà Nội -GV sửa chữa giúp HS hồn thiện phần trình bày 4.Củng cố -GV treo đồ Hà Nội 5.Daën dò: -Chuẩn bị bài: Ôn tập -Các nhóm HS thảo luận theo gợi ý GV +HS xem vị trí khu phố cổ, khu phố -Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp -HS lắng nghe -Các nhóm HS thảo luận theo gợi ý GV -Đại diện nhóm trình bày kết trước lớp -HS tìm vị trí số di tích lịch sử, trường đại học, bảo tàng, chợ, khu vui chơi giải trí… & gắn ảnh sưu tầm vào vị trí chúng đồ ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (33)-Tuần: 17 ÔN TẬP I.Mục đích - yêu cầu: - Hệ thống lại đặc điểm tiêu biểu thiên nhiên , địa hình, khí hậu , sơng ngịi ; dân tộc , trang phục hoạt động sản xuất Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên , trung du Bắc Bộ , đồng Bắc Bộ II.Chuẩn bị: -Bản đồ tự nhiên Việt Nam -Phiếu học tập III.Các hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định 2,Kiểm tra : Thủ đô Hà Nội -Dựa vào sơ đồ cho biết Hà Nội giáp tỉnh ? -Hãy kể danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tiếng Hà Nội ? -GV nhận xét , chấm điểm 3.Bài mới: a.Giới thiệu: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên baûng: b.Hoạt động1: Hoạt động cá nhân -GV nêu hệ thống câu hỏi : +Hãy nêu tên số dân tộc người Hồng Liên Sơn ? +Người dân Hoàng Liên Sơn làm nghề ? Nghề ? +Kể tên số sản phẩm truyền thống Hoàng Liên Sơn mà em biết ? -GV điều chỉnh lại phần trả lời HS cho c.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm -GV yêu cầu HS thảo luận , điền kết vào phiếu giao việc -Phát phiếu giao việc cho nhóm: -Hát vui -HS trả lời -HS lắng nghe nhắc lại tên : Ôn tập -HS trao đổi với bạn bên cạnh, trả lời: + Một số dân tộc người Hồng Liên Sơn như: người Thái, người Mông, người Dao + Người dân Hoàng Liên Sơn làm nghề như: trồng lúa, ngô, chè, ăn quả, trồng lanh để dệt vải…? Nghề họ nghề nông? + Một số sản phẩm truyền thống Hoàng Liên Sơn như: khăn, mjũ, túi, thảm …được dệt thổ cẩm độc đáo -Lớp chia thành nhóm (34)Địa hình Khí hậu Hoạt động sản xuất Tây Nguyên Đồng Bắc -GV nhận xét , bổ sung 4.Củng cố: -GV HS hệ thống lại -GV nhận xét tiết học 5.Dặn dò: -Chuẩn bị bài: Kiểm tra cuối học kì I lớp Lớp nhận xét : Địa hình Khí hậu Hoạt động sản xuất Tây Nguyên Cao, rộng lớn Có mùa : mùa nắng mùa mưa Trồng công nghiệp lâu năm: Cà phê, cao su, hồ tiêu, chè… Đồng Bắc Bề mặt phẳng , nhiều sông ngòi Có mùa rỏ rệt, mùa động lạnh Là vựa lúa lớn thứ nước; trồng ăn quả, chăn nuôi gia súc; sản xuất mặt hàng thủ cơng… ĐIỀU CHỈNH –BỔ SUNG (35) -Tuaàn: 18
- Xem thêm -

Xem thêm: Lễ tổng kết năm học 2014-2015, Lễ tổng kết năm học 2014-2015