IELTS BOOK 11 TEST 1 PART 2

4 5 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:09

Hµng n¨m nhµ trêng thêng tæ chøc c¸c buæi d¹y yÕu kÐm cho häc sinh, trong c¸c buæi häc ®ã häc sinh yÕu kÐm cña bé m«n theo khèi tËp trung ®Ó gi¸o viªn phô ®¹o.. V× vËy gi¸o viªn cã thê[r] (1)trêng thcs céng hoµ x héi chđ nghĩa việt nam à Nga điền Độc lập - Tù - H¹nh bản đăng ký nội dung đổi dạy học năm học : 2010 - 2011. Họ tên: Đỗ Văn Nghĩa. Đơn vị : Trờng THCS Nga Điền Tổ chuyên môn: Tổ tự nhiên Trong nm hc 2010 - 2011 đăng ký nội dung đổi dạy học là: “ Đổi cơng tác phụ đạo mơn tốn cho học sinh yếu Nga Điền, ngày 27 tháng 09 năm 2010 Ngời đăng ký Đỗ Văn NghÜa kế hoạch thực nội dung đổi mới. năm học: 2010 - 2011. i đặc điểm tình hình. 1 Khảo sát chất lợng. Líp KÕt khảo sát đầu năm Giỏi Khá Trung bình YÕu KÐm SL % SL % SL % SL % SL % 7A (37) 2,7 21,6 24,3 24,3 10 27,1 7C (45) 2,2 12 31,1 24 53,3 6,7 6,7 (2)(82) 2 Nh÷ng thuËn lợi khó khăn. Thun li: Hin nhà trờng đẫ thực kế hoạch xây dựng đội mũi nhọn đào tạo ôn luyện đội tuyển mũi nhọn , bên cạnh học sinh giỏi cịn học sinh yếu Số học sinh có ảnh hởng đến chất lợng giáo dục nhà trờng, nhà trờng THCS Nga Điền việc nâng cao chất lợng học sinh đại trà, giảm học sinh yếu đợc quan tâm Vì học sinh yếu dần tiến nhà trờng tạo điều kiện mở lớp bồi dỡng học sinh yếu củng ccố đợc kiến thức Hàng năm nhà trờng thờng tổ chức buổi dạy yếu cho học sinh, buổi học học sinh yếu mơn theo khối tập trung để giáo viên phụ đạo Vì chất lợng học sinh yếu đồng nên thuận tiện cho việc cung cấp kiến thức cho em Trong giảng dạy giáo viên thành công học phụ thuộc vào nhiệt tình tham gia học tập học sinh việc đổi cơng tác phụ đạo học sinh yếu mơn tốn nhà trờng THCS Nga Điền phù hợp với tình hình địa phơng học sinh Trong năm gần nhà trờng trọng vào hai môn văn tốn nhiều Vì giáo viên có thời gian củng cố lại kiến thức cho học sinh thông qua tiết tự chọn Nhà trờng đợc quan tâm tổ chức xã hội phụ huynh quan tâm đến cơng tác Khó khăn: Học sinh chủ yếu em nông nên khơng có điều kiện mua tài liệu tham khảo, mà muốn học đợc mơn tốn cần phải học nhiều, làm nhiều tập Bên cạnh nhiều phụ huynh không quan tâm đến việc học tập em mà cho em học sinh học để biết đọc, biết viết Nhiều học sinh không tập trung vào việc học tập nên việc tiếp thu kiến thức bị thụ động vấn đề khó khăn Nhiều học sinh có hồn cảnh khó khăn nên khơng có thời gian dành cho học tập Nhiều học sinh không nhiệt tình với buổi học phụ đạo học sinh yếu kém, có em học nhng khơng tâm vào việc học ảnh hởng vùng miền nguyên nhân học sinh không học tập II Nội dung đổi mới. Nội dung đổi mới: “Công tác phụ đạo mơn tốn cho học sinh yếu “ Với vấn đề đổi công tác phụ đạo phân mơn tốn cho học sinh yếu kém, yêu cầu ngời giáo viên có phơng pháp phù hợp để giảng dạy đối tợng Bên cạnh ngời giáo viên hớng dẫn giúp học sinh u q mơn tốn chơng trình tốn học sinh học yếu nên giúp em thích học q trình (3)Trong soạn giảng ngời giáo viên đa tập phù hợp học sinh áp dụng vào thực tế tính tốn, khơng u cầu học sinh tìm tịi mà u cầu học sinh biết cách giải toán cách đơn giản Trong chơng trình tốn u cầu học sinh phải thuộc khái niệm , định nghĩa, tính chất, định lí trình học sinh yếu dạy học vấn đề cần cho học sinh học ứng dụng thật đơn giản dễ hiểu Từ học sinh có kỹ vận dụng để giải đợc toán Đối với học sinh yếu việc học hiểu khái niệm cách nhận biết hai đờng thẳng song song, hai đờng thẳng vng góc, đờng trung trực đoạn thẳng cần cho học sinh thấy cụ thể thông qua hinhg vẽ, thông qua hệ thống tập thật dễ hiểu ứng dụng vào lý thuyết mà giáo viên vừa cung cấp Vì phân môn đại số giáo viên cần cung cấp cho học sinh tập phép cộng số tự nhiên, số nguyên, phân số có mầu phân số khác mẫu, tốn tìm giá trị cha biết để học sinh tiếp cận mơn tốn Trong phân mơn hình học mơn khó đa số học sinh hình học mang tính trừu tợng dạy mơn hình cho học sinh cần ý cho toán cụ thể dễ hiểu nhằm giúp học sinh làm quen biết cách học mơn hình học chơng trình tốn Cơ thĨ Trong th¸ng + 10 cần cung cấp cho kiến thức Môn: Đại số cần cung cấp cho em c¸c kiÕn thøc - C¸c phÐp to¸n tËp hợp số hữu tỉ nh phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, nâng lên luỹ thừa số h÷u tØ - Các phép tốn giá trị tuyệt đối số hữu tỉ, cộng, trừ, nhâm chia số thập phân - Các phép toán dãy tỉ số Mơn: Hình học cần cung cấp cho em kiến thức - Hai góc đối đỉnh - Thế hai đờng thẳng vng góc - Các góc tạo đờng thẳng cắt hai đờng thẳng song song tính chất - Cho học sinh biết viết giả thiết kết luận định lí dễ nhn bit (4)iii tiêu giải pháp thực hiện a) Chỉ tiêu. Tổng số HS YK Sè häc sinh tho¸t yÕu kÐm qua c¸c th¸ng Th¸ng10 Th¸ng11 Th¸ng12 Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng Th¸ng SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 25 20, 0 7 28, 0 4 16, 0 2 8,0 8,0 12, 0 1 4,0 4,0 b) Giải pháp thực hiện. * Đối với giáo viªn. - Giáo viên phải có hệ thống soan, câu hỏi tập phù hợp từ dễ đến nâng cao chút để học sinh tiếp thu cách nhanh - Trong giảng dạy thờng xuyên uốn nắn si sót häc sinh - Nhẹ nhàng khơng đợc nóng vội động viên giúp em tự tin vào thân - Dạy lý thuyết vận dụng vào tập nhằm khắc sâu kiến thức - Đơn giản hoá khái niệm, tạo liên kết tập - Tăng cêng híng dÉn häc sinh vËn dơng lý thut vµo giải tập - c bit cn cho học sinh cách làm việc tích cự hoạt động trao đổi thơng qua hình thức học tập hoạt động nhóm * §èi víi häc sinh. - Học sinh học cũ làm tập lớp trớc đến lớp - Dần dần biết hệ thống kiến thức phần q trình học tập - Tăng cờng tính tự giác học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS BOOK 11 TEST 1 PART 2, IELTS BOOK 11 TEST 1 PART 2