IELTS BOOK 7 TEST 3 PART 1

4 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:08

- Giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó liên quan đến hình chữ nhật. II.[r] (1)Tuần 9 Ngày soạn: 17/10/2010 Ngày giảng: Thứ hai 18 tháng 10 năm 2010 Luyện To¸n: Hai đờng thẳng vng góc I Mơc tiªu - Củng cố lại biểu tợng hai đờng thẳng vng góc Biết hai đờng thẳng vng góc với tạo thành góc vng có chung nh II Đồ dùng dạy học VBT III Các hoạt động dạy học chủ yếu GV HS Bµi 3: B a, A C E D - GV nhËn xÐt Bµi tËp: 1,2,3,4 (VBT) - GV cïng Hs nhËn xÐt IV Cđng cè - dỈn dß * NhËn xÐt tiÕt häc - 2HS đọc yêu cầu HS dùng ê ke xác định hình góc góc vng (HS nêu miệng) a, Góc đỉnh E góc đỉnh D vng Ta có AE ED cặp đoạn thẳng vng góc với nhau: CD, DE cặp đoạn thẳng vng góc với - HS tự làm chữa Ngày soạn: 18/10/2010 Ngày giảng: Thứ ba 19 tháng 10 năm 2010 Luyện Toán: Hai Đờng thẳng song song I Mơc tiªu - Củng cố lại biểu tợng hai đờng thẳng song song ( hai đờng thẳng khơng cắt II §å dïng d¹y häc VBT III Các hoạt động dạy học chủ yếu GV HS Bµi Cho HS làm hình tứ giác MNPQ - GV nhËn xÐt Bµi tËp: 1,2,3,4 (VBT) - GV Hs nhận xét IV Củng cố - dặn dò * NhËn xÐt tiÕt häc - HS nªu yêu cầu - HS làm vào 1 HS lên bảng làm Bài giải a, MN song song víi PQ - HS tù lµm råi chữa Ngày soạn: 19/10/2010 Ngày giảng: Thứ t 20 tháng 10 năm 2010 Luyện Toán: vẽ hai đờng thẳng vng góc I Mơc tiªu - Củng cố lại Một đờng thẳng qua điểm vng góc với đờng thẳng cho tr-ớc ( thtr-ớc kẻ ê ke ) (2)III.Các hoạt động dạy học chủ yếu Gv HS Bµi 2: - GV nhận xét , chốt lại Bài tập: 1,2,3, (VBT) - GV cïng Hs nhËn xÐt IV Cđng cè - dỈn dß * NhËn xÐt tiÕt häc - HS nêu yêu cầu - HS vẽ vào SGK ( Dùng bút chì ) - HS lên bảng vẽ bảng ( nêu cách vẽ ) - HS tự làm chữa Ngày soạn: 20/10/2010 Ngày giảng: Thứ năm 21 tháng 10 năm 2010 Luyện Toán: Vẽ hai đờng thẳng song song I Mơc tiªu: - Củng cố lại cách vẽ đờng thẳng qua diểm song song với đờng thẳng cho trớc ( thớc kẻ ke ) II Đồ dùng dạy học VBT III Các hoạt động dạy học chủ yếu Bài 3: ( củng cố cách vẽ đờng thẳng song song, vẽ đờng thẳng vng góc ) - GV nhận xét , chốt lại Bài tập: 1,2,3, (VBT) - GV cïng Hs nhËn xÐt IV Cđng cè - dỈn dß * NhËn xÐt tiÕt häc - HS đọc nội dung tập HS làm vào vở, HS lên bảng thực hành Tứ giác ABED có góc vng - hình chữ nhật Cả lớp GV nhận xét - HS tự làm chữa Tuần 10 Ngày soạn: 24/10/2010 Ngày giảng: Thứ hai 25 tháng 10 năm 2010 Luyện Toán: Lun tËp. I Mơc tiªu cần đạt: - Củng cố lại nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vng, đờng cao hình tam giỏc, II Đồ dùng dạy học. VBT III Các hoạt động dạy học: Bµi 3: (3)®o cho tríc - Yêu cầu HS vẽ hình - GVNhận xét - GV nhận xét , chốt lại Bài tập: 1,2,3, (VBT) - GV cïng Hs nhËn xÐt IV Cñng cè - dặn dò * Nhận xét tiết học - HS vẽ hình - HS nêu yêu cầu - HS vẽ hình chữ nhật - HS nêu tên cặp cạnh //, vuông góc với - HS tự làm chữa -Ngày soạn: 25/10/2010 Ngày giảng: Thứ ba 26 tháng 10 năm 2010 Luyện Toán: Lun tËp chung. I Mơc tiªu cần đạt: - -Cđng cè l¹i vỊ Thùc hiƯn cộng, trừ số có sáu chữ số - Nhn biết hai đường thẳng vng góc - Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số liên quan đến hình chữ nht II Đồ dùng dạy học. VBT III Các hoạt động dạy học: Bài 3: MT: Nắm đợc đặc điểm hình vng, hình chữ nhật, tính chu vi HCN - Hớng dẫn HS xỏc nh yờu cu ca bi - Chữa bài, nhËn xÐt - GV nhËn xÐt , chèt l¹i Bµi tËp: 1,2,3, (VBT) - GV cïng Hs nhËn xÐt IV Củng cố - dặn dò * Nhận xÐt tiÕt häc - HS đọc đề, xác định u cầu - Vẽ hình vng cạnh cm a, BIHC hình vuông b, DC vu«ng gãc víi BC; AD c, Chu vi cđa hình chữ nhật AIHD là: ( 3+ +3) x = 18 ( cm) - HS tù làm chữa -Ngày soạn: 26 /10/2010 Ngày giảng: Thứ t ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán: Kiểm tra Giữa kỳ I. (4)Ngày soạn: 27/10/2010 Ngày giảng: Thứ năm 28 tháng 10 năm 2010 Luyện Toán: Nhân với số có chữ số. I Mục tiêu cn đạt: - Cđng cè l¹i vỊ cách thùc hiƯn phép nhân số có nhiu chữ số với số có mét ch÷ sè ( tích có khơng q sáu chữ số) - áp dụng phép nhân số có sáu chữ số với số có chữ số để giải tốn có liên quan II §å dïng d¹y häc. VBT III Các hoạt động dy hc: Bi 3: - Tính giá trị biĨu thøc - Tỉ chøc cho HS lµm bµi - Chữa bài, nhận xét Bài tập: 1,2,3, (VBT) - GV cïng Hs nhËn xÐt IV Cñng cè - dặn dò * Nhận xét tiết học - HS nêu yêu cầu - HS làm bµi: a, 321475 + 423507 x = 321475 + 847014 = 1168489
- Xem thêm -

Xem thêm: IELTS BOOK 7 TEST 3 PART 1, IELTS BOOK 7 TEST 3 PART 1