huong_dan_viet_de_cuong_so_bo_2020.doc

11 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:05

(Viết chi tiết và giải thích cụ thể cho từng chỉ tiêu nghiên cứu dự kiến sử dụng trong đề tài, dựa vào mục tiêu nghiên cứu cụ thể để xây dựng các nhóm chỉ tiêu nghiên cứu và sau đó thành[r] (1)PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI (Viết chi tiết, cần nêu rõ số lý lựa chọn đề tài nghiên cứu) - Tầm quan trọng vấn đề NC - Tại làm đề tài này? - Tại lựa chọn địa điểm nghiên cứu này? 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung (Gợi ý: Bám vào cụ từ khóa tên chun đề; Viết mục tiêu chung chỉ viết gọn câu, thể vấn đề tổng quát thực giải quyết chủ đề nghiên cứu khóa luận). 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (Viết chi tiết) + Ít mục tiêu, nhiều 4 + Bắt đầu động từ: Đánh giá, hệ thống hóa, đề xuất, phân tích + Tránh từ: Tìm hiểu, đưa ra,… 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU (Gợi ý: Dựa vào mục tiêu cụ thể đưa để viết số câu hỏi nghiên cứu cho khóa luận, nhằm làm định hướng để giải mục tiêu nghiên cứu đặt ra) 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu (Viết chi tiết) a-Đối tượng nghiên cứu: Bản chất vấn đề cần làm rõ Ví dụ: Các vấn đề lý luận thực tiễn về………. b- Đối tượng khảo sát: Các đối tượng có liên quan đến đề tài vấn đề nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu (Viết chi tiết) a-Phạm vi không gian: Gợi ý: Nêu rõ đề tài nghiên cứu thực trong phạm vi không gian nào? (2)(3)PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ…. 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ…… 2.1.1 Các khái niệm có liên quan đến đề tài Nêu số khái niệm, lý thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 2.1.2 Vai trò/ ý nghĩa/ đặc điểm vấn đề nghiên cứu (nếu có) 2.1.3 Nội dung nghiên cứu vấn đề lựa chọn mặt lý thuyết Nếu rõ nội dung nghiên cứu mặt lý thuyết nhằm làm sở cho việc xây dựng nội dung thực tiễn phần 4.1 (đánh giá thực trạng… ) 2.1.4 Yếu tố ảnh hưởng đến Xác định yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu mặt lý thuyết để làm sở cho việc nghiên cứu thực tế địa bàn nghiên cứu phần 4.2 - Lưu ý sử dụng tài liệu tham khảo cần trích dẫn theo quy định Khoa Quy định viết khóa luận tốt nghiệp phần Tài liệu tham khảo 2.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ……… 2.2.1 Chủ trương sách vấn đề nghiên cứu (nếu có) Chỉ đề tài cần thiết nêu 2.2.2 Kinh nghiệm nước - Phân tích vấn đề có liên quan đến đề tài nghiên cứu diễn địa bàn khác, sở khác tương đồng với địa bàn nghiên cứu Việt Nam kinh nghiệm họ giải vấn đề; 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho địa bàn nghiên cứu… (4)2.2.4 Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu - Tóm tắt số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu khóa luận cần số vấn đề : + Phương pháp sử dụng đề tài; + Những phát nghiên cứu đó; + Nhưng ưu nhược điểm nghiên cứu đó, nghiên cứu có khác so với nghiên cứu thực trước (5)PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên Lưu Ý: Nêu thông tin, số liệu phân tích đặc điểm tự nhiên có ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu đề tài 3.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội Lưu Ý: Nêu thông tin, số liệu phân tích đặc điểm kinh tế xã hội địa bàn nghiên cứu có ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu đề tài 3.1.3 Đánh giá chung thuận lợi khó khăn địa bàn nghiên cứu đến chủ đề nghiên cứu 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Chọn điểm nghiên cứu (nếu có) Gợi ý: Hãy lựa chọn điểm nghiên cứu thuộc địa bàn nghiên cứu nhằm đại diện tốt cho khía cạnh nghiên cứu gắn liền với tên khóa luận 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp (Viết chi tiết: nêu loại tài liệu cần thu thập, nơi thu thập, mục đích sử dụng loại số liệu thứ cấp đề tài) 3.2.2.2 Thu thập số liệu sơ cấp (Lưu ý: Viết chi tiết cách chọn mẫu, tiêu chí chọn mẫu, cỡ mẫu điều tra bao nhiêu, cách tiến hành điều tra thu thập thông tin sơ cấp phục vụ nghiên cứu) 3.2.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu (Viết chi tiết: sử dụng công cụ để tổng hợp xử lý, phần mềm nào?) 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu (6)- Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp so sánh - Phương pháp hạch tốn chi phí kết sản xuất - Phương pháp SWOT - Phương pháp mơ hình kinh tế lượng 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu sử dụng đề tài (7)PHẦN IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 THỰC TRẠNG VỀ……. (Lưu ý : Cần bám vào phần lý thuyết nêu phần nội dung nghiên cứu đề tài, để tiến hành xây dựng nội dung nghiên cứu phân tích số liệu thu thập địa bàn nghiên cứu làm rõ vấn đề, thông qua bảng số liệu, đồ, sơ đồ, đồ thị, hộp ý kiến.) 4.1.1……… 4.1.2 ………… 4.1.3 4.2 PHÂN TÍCH/XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ………. (Lưu ý : Cần bám vào phần lý thuyết nêu phần yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu, cần có số liệu minh chứng cụ thể địa bàn nghiên cứu thông qua đồ, sơ đồ, đồ thị, hộp ý kiến ) 4.3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP……… (Lưu ý : Cần vào phần phân tích phần 4.1 4.2 để đề xuất các giải pháp, không đề xuất giải pháp mà khóa luận khơng nghiên cứu, (8)PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Một số gợi ý :Yêu cầu kết luận phải theo mục tiêu nghiên cứu + Ngắn gọn, khẳng định, trả lời mục tiêu NC đề + Chỉ kết luận nội dung nghiên cứu + Không, bàn luận, phân tích dài dịng KL + Cần có số liệu minh chứng KL 5.2 KHUYẾN NGHỊ (9)TÀI LIỆU THAM KHẢO (10)KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Những công việc mang tính chất gợi ý, Sinh viên bổ sung nội dung cần thiết cho phù hợp với đề tài) KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP TT Nội dung công việc TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1 Xây dựng đề cương sơ gửi giáo viên hướng dẫn góp ý 2 Định kỳ báo cáo tiến độ thực đề tài với giáo viên hướng dẫn (vào ngày 15 hàng tháng) 3 Xây dựng đề cương chi tiết phiếu điều tra gửi GVHD góp ý 4 Chỉnh sửa phiếu điều tra chuẩn bị điều tra 5 Điều tra số liệu địa bàn thực tập tiến hành tổng hợp xử lý số liệu Viết khóa luận hoàn thiện thảo lần gửi giáo viên hướng dẫn góp ý Chỉnh sửa báo cáo khóa luận theo góp ý GVDH gửi GVHD góp ý lần Chỉnh sửa báo cáo khóa luận theo góp ý GVDH gửi GVHD góp ý lần Hồn chỉnh khóa luận và nộp Khoa 10 Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Ngày tháng năm 20 (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: huong_dan_viet_de_cuong_so_bo_2020.doc, huong_dan_viet_de_cuong_so_bo_2020.doc