Chủ đề tính toán trên trang tính đã duyệt OK

12 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 18:00

-Năng lực suy luận và tính toán: Dựa vào yêu cầu của bài toán và kiến thức đã học để vận dụng công thức hoặc hàm vào thực tiễn để giải một số bài tập liên quan.. -Năng lực thực hành: Rèn[r] (1)Tuần: 7,8 Tiết: 13,14,15,16 CHỦ ĐỀ 1: THỰC HÀNH TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍNH Thời lượng: tiết (Gồm tiết 13,14,15,16 theo PPCT) Ngày soạn:06/10/2018 Ngày dạy: 09/10/2018 I Mục tiêu: 1 Kiến thức: -Biết nhập sử dụng cơng thức hàm trang tính -Học sinh biết ưu sử dụng hàm 2 Kĩ năng: -Thực việc nhập công thức hàm vào tính - Rèn luyện việc nhập cơng thức hàm -Sử dụng hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN tính tốn đơn giản 3 Thái độ: Giáo dục cho HS tính cẩn thận, vượt khó, xác, khoa học 4 Năng lực hướng tới: -Năng lực nhận biết dạng tập để lựa chọn công thức hàm cho phù hợp -Năng lực giải vấn đề sáng tạo: Phát vấn đề từ yêu cầu để lựa chọn cách giải ngắn gọn -Năng lực suy luận tính tốn: Dựa vào u cầu tốn kiến thức học để vận dụng công thức hàm vào thực tiễn để giải số tập liên quan -Năng lực thực hành: Rèn luyện kĩ thực hành II Chuẩn bị : 1 Giáo viên: giáo án, sgk, phòng máy, tập thực hành. 2 Học sinh: SGK, dụng cụ học tập III Phương pháp: Thực hành, vấn đáp gợi mở, thảo luận nhóm IV Bảng mơ tả lực cần đạt: Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cao Tiết Biết nhập công thức hàm Sử dụng công thức hàm tính tốn Tiết Biết nhập công thức hàm Sử dụng công thức hàm tính tốn Tiết Biết nhập công thức hàm Sử dụng công thức hàm tính tốn Tiết Biết nhập công thức hàm Sử dụng công thức hàm tính tốn V Tiến trình dạy học: 1.Mô tả hoạt động học tập: Tiết Các bước Hoạt động Tên hoạt động lượngThời 1 Khởi động Hoạt động Tìm hiểu cách lập hàm công thức 15 phút Hình thành kiến thức (2)tốn: (BT2- Bài TH3) 2 Hình thành kiến thức Hoạt động Thực hành lập công thức sử dụng công thức(BT3- Bài TH3) 20 phút Hoạt động Thực hành lập bảng tính nhập cơngthức: (BT4- Bài TH3) 25 phút Hình thành kiến thức Hoạt động Lập trang tính sử dụng công thức (BT1-Bài TH4) 30 phút Hoạt động Lập trang tính sử dụng cơng thức (BT2-Bài TH4) 15 phút 4 2 Hình thành kiến thức Hoạt động Sử dụng hàm MAX, MIN (BT3c- BàiTH4) phút Hoạt động Sử dụng hàm SUM (BT4- Bài TH4) 17 phút 3 Thực hành Hoạt động 10 Thực hành tổng hợp 18 phút 4 Ứng dụng mở rộng Hoạt động 11 Hướng dẫn nhà phút 2.Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung 1.Khởi động: (Tiết 1) *Hoạt động1: Tìm hiểu cách lập hàm cơng thức: -Lớp chia thành nhóm, đại diện nhóm lên bắt câu hỏi: C1 Lập cơng thức không sử dụng địa chỉ? C2 Lập công thức có sử dụng địa chỉ? C3 Lập hàm có sử dụng địa đơn? C4 Lập hàm có sử dụng địa khối? -Yêu cầu thảo luận lập cơng thức theo câu hỏi để tính tổng thành tiền F12 -u cầu nhóm mở bảng tính lưu thư mục lớp, nhập công cho biết cách lập công thức có ưu, nhược điểm Nhóm hồn thành xuất sắc phong làm nhóm chun gia -Công thức: C1: =9500000+5400000+440000+8700 00+ 600000+ 480000+3400000+560000+660000 C2: F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F 11 C3: SUM(F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F 11) C4: SUM(F3:F11) -Nhận xét: Câu Ưu điểm 1 Giống cơng thức tốn 2 Khi cập nhật liệu không cần chỉnh sửa công thức Khi cập nhật liệu không (3)cần chỉnh sửa công thức -Khi cập nhật liệu không cần chỉnh sửa công thức -Công thức ngắn, dễ kiểm tra 2 Hình thành kiến thức: 2.1.Hoạt động 2: Nhập công thức: a.Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Yêu cầu học sinh chia sẻ nhóm đơi, nhập cơng thức tập vào sheet1, đổi tên sheet tập lưu bảng tính với tên Bài thực hành (-ten HS) theo mẫu sau. Lưu ý: Mỗi câu A,B,C,D có nhiều câu nhỏ cách dấu; A B C D Học sinh theo dõi b Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh thực hành nhập công thức vào máy tính - GV quan sát HS nhóm hoạt động , hỗ trợ cá nhân nhóm gặp khó khăn Hs thự Hs theo dõi c Báo cáo kết thực hiện nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn Ctrl+S nhấn nút Save để lưu lại bảng tính -Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung HS lưu lại bảng tính Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung d.Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót Học sinh thống phần đáp án trình bày vào 2.2 Hoạt động 3: Tạo bảng tính và nhập cơng thức để tính tốn: a Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Yêu cầu học sinh nhập công thức tập vào sheet 2, đổi tên sheet tập Lưu ý: Bảng tính trang 23 24 phải nhập chung trang tính cột A,B,C,E,F,G,H,I (4) Yêu cầu HS ghi nhận lại kết công thức  Em sửa nội dung ô A1=10 Sau so sánh lại kết trên? Nhận xét? Giải thích? b Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực hành yêu cầu phân công  Hs nhập liệu cơng thức vào trang tính ghi lại kết c Báo cáo kết thực hiện nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn Ctrl+S nhấn nút Save để lưu lại bảng tính -Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung HS lưu lại bảng tính Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung: Kết ô E1 H1 khơng thay đổi cơng thức khơng có địa A1 Kết cịn lại thay đổi cơng thức có địa A1 nên kết công thức tự động cập nhật thay đổi theo d Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót  Sử dụng địa cơng thức có lợi ích gì? -Hs theo dõi ghi nhớ -Kết công thức tự động cập nhật liệu ô 2.3 Hoạt động 4: Thực hành lập công thức sử dụng công thức: (Tiết 2) a Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Yêu cầu HS mở thực hành lưu tiết thực hành trước Mở sheet đổi tên sheet thành tập Sau nhập thêm liệu vào trang tính sách giáo khoa -Học sinh theo dõi b Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực hành yêu cầu phân công lập công thức để tính số tiền có sổ (kể gốc lãi) tháng Hs nhập liệu cơng thức vào trang tính Hs thảo luận nhập công thức: E3=B2+B2*B3 (5)E8=E7+E7*B3 E9=E8+E8*B3 E10=E9+E9*B3 E11=E10+E10*B3 E12=E11+E11*B3 c.Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn Ctrl+S nhấn nút Save để lưu lại bảng tính Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung  Ghi nhận số tiền sổ, thay đổi số tiền gửi ô B2, nhận xét số tiền sổ?  Ghi nhận số tiền sổ, thay đổi lãi suất ô B3, nhận xét số tiền sổ?  Nếu lập công thức thay đổi số tiền gửi hay lãi suất có cẩn lập cơng thức lại khơng? Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung HS lưu lại bảng tính (Nhấn Ctrl+S) Hs thực nhận xét số tiền sổ tự động thay đổi tương ứng Hs thực nhận xét số tiền sổ tự động thay đổi tương ứng Khơng cần lập cơng thức lại kết tự động thay đổi tương ứng E3=B2+B2*B3 E4=$E$3+$E$3*B3 Dùng chuột FillHandle ô E4 xuống đến tháng 12 d Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót  Lưu ý: Để lập cơng thức nhanh cơng thức E4 cần sửa chữa sau: E4=E3+E3*$B$3 Sau ta dùng chuột kéo nút Fill Handle để chép công thức xuống đến ô E12  Sử dụng địa cơng thức có lợi ích gì? -Hs theo dõi ghi nhớ -Hs theo dõi ghi nhớ -Kết công thức tự động cập nhật liệu ô 2.4 Hoạt động 5: Thực hành lập bảng tính nhập cơng thức: a Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Yêu cầu HS mở bảng tính lưu với tên Bảng điểm em, sau nhập thêm bảng liệu tập vào trang tính  Yêu cầu thảo luận lập công thức (6)tính điểm tổng kết, biết điểm tổng kết = kiểm tra 15 phút+(KT tiết lần 1+KT tiết lần 2)x2+kiểm tra học kì x3 : tổng hệ số (Lưu ý: nhóm nhập cơng thức, nhóm nhập hàm) b Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực hành yêu cầu phân công -u cầu xóa liệu D3 ghi lại kết Hs nhập liệu, công thức hàm vào trang tính ghi lại kết Học sinh thực ghi kết c Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn Ctrl+S nhấn nút Save để lưu lại bảng tính -Gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung -Em có nhận xét kết nhóm so với nhóm 4? Giải thích sao? HS lưu lại bảng tính Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung: -Sử dụng công thức: G3=(C3+(D3+E3)*2+F3*3)/8 -Sử dụng hàm: G3=AVERAGE(C3:F3,D3:F3,F3) -Lúc đầu kết giống xóa liệu ô D3 kết khác sử dụng hàm loại bỏ phần tử trống nên khơng có chia cho phần tử G3=(C3+ (D3+E3)*2+F3*3)/8 G3=AVERAGE(C3:F3, D3:F3,F3) d Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót  Sử dụng địa cơng thức có lợi ích gì? -Hs theo dõi ghi nhớ -Kết công thức tự động cập nhật liệu 2.5 Hoạt động 6: Lập trang tính và sử dụng công thức: (Tiết 3) a.Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Gọi HS đọc thông tin tập 1?  Yêu cầu HS khởi động excel mở bảng tính danh sách lớp em lưu thực hành Học sinh theo dõi Hs đọc thông tin b Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực hành yêu cầu phân công a.Yêu cầu HS tạo mẫu bảng điểm nhập điểm thi mơn Hs khởi động mở bảng tính Danh sách lớp em. (7)của lớp em  Để tính điểm trung bình em lập cơng thức tính điểm trung bình F3 nào? c.Yêu cầu HS nhập công thức tính điểm trung bình cho học sinh  Để tính điểm trung bình lớp, em lập cơng thức tính điểm trung bình cuối cột điểm trung bình nào? c.u cầu HS nhập cơng thức tính điểm trung bình lớp F3=(C3+D3+E3)/3 F3=AVERAGE(C3,D3,E3) F3=AVERAGE(C3:E3) HS nhập điểm ô F3 kéo nút Fill Hand để điền cơng thức cho cịn lại =(F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+ F10+F11+F12+F13+F14+F15)/13 =AVERAGE(F3,F4,F5,F6,F7,F8 ,F9,F10,F11,F12,F1, F14,F15) =AVERAGE(F3:F15) Hs nhập công thức vào trang tính F3=(C3+D3+E3)/3 F3=AVERAGE(C3:E3) =AVERAGE(F3:F15) c Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn Ctrl+S nhấn nút Save để lưu lại bảng tính -Gọi đại diện nhóm báo cáo kết (dùng cơng thức hàm), nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung HS lưu lại bảng tính với tên Bảng điểm lớp em- Họ tên- Lớp Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung: -Sử dụng công thức tính HS: F3=(C3+D3+E3)/3 -Sử dụng cơng thức tính lớp: =(F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F1 0+F11+F12+F13+F14+F15)/13 -Sử dụng hàm tính HS: F3=AVERAGE(C3:E3) -Sử dụng hàm tính lớp: =AVERAGE(F3:F15) d Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót -Nếu cần tính tốn nhiều ô liền kề em làm cho đơn giản? -Hs theo dõi ghi nhớ -Sử dụng hàm kết hợp địa khối 2.6 Hoạt động 7: Lập trang tính và sử dụng công thức: a Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Gọi HS đọc thông tin tập 1?  Yêu cầu HS mở bảng tính So theo doi the luc lưu bài tập thực hành (8)b Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực hành yêu cầu phân công So theo doi the lucHs khởi động mở bảng tính –Tính chiều cao TB: =(D3+D4+D5+D6+D7+D8+D 9+D10+D11+D12+D13+D14+D15 )/13 =AVERAGE(D3,D4,D5,D6,D 7,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D 15) =AVERAGE(D3:D15) –Tính cân nặng TB: =(E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+ E10+E11+E12+E13+E14+E15)/13 =AVERAGE(E3,E4,E5,E6,E7, E8,E9,E10,E11,E12,E13,E14,E15) =AVERAGE(E3:E15) c Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn F12 chọn Save As để lưu lại bảng tính tên khác -Gọi đại diện nhóm báo cáo kết (dùng cơng thức hàm), nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung HS lưu lại bảng tính với tên So theo doi the luc- Họ tên- Lớp Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung: –Lập cơng thức tính chiều cao TB: =(D3+D4+D5+D6+D7+D8+D 9+D10+D11+D12+D13+D14+D15 )/13 –Lập công thức tính cân nặng TB: =(E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+ E10+E11+E12+E13+E14+E15)/13 –Lập hàm tính chiều cao TB: =AVERAGE(D3:D15) –Lập hàm tính cân nặng TB: =AVERAGE(E3:E15) =AVERAGE(D3:D15) =AVERAGE(E3:E15) d Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót (9)-Nếu cần tính tốn nhiều ô liền kề em làm cho đơn giản? -Sử dụng hàm kết hợp địa khối 2.7 Hoạt động 8: Sử dụng hàm MAX, MIN: (Tiết 4) a Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Gọi HS đọc thông tin tập mục c?  Yêu cầu HS khởi động excel mở bảng tính danh sách lớp em lưu: Bảng điểm lớp em- Họ tên- Lớp Hs đọc thông tin Học sinh theo dõi b.Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực hành yêu cầu phân công -Sử dụng hàm MAX, MIN để xác định điểm trung bình cao điểm trung bình thấp Hs khởi động mở bảng tính Bảng điểm lớp em- Họ tên- Lớp Hs tạo nhập hàm: -Điểm trung bình cao nhất: =MAX(E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, E10,E11,E12,E13,E14,E15) =MAX(E3:E15) -Điểm trung bình thấp nhất: =MIN(E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, E10,E11,E12,E13,E14,E15) =MIN(E3:E15) c Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn Ctrl+S nhấn nút Save để lưu lại bảng tính -Gọi đại diện nhóm báo cáo kết (dùng cơng thức hàm), nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung HS lưu lại bảng tính với tên Bảng điểm lớp em- Họ tên- Lớp Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung: -Điểm trung bình cao nhất: =MAX(E3:E15) -Điểm trung bình thấp nhất: =MIN(E3:E15) =MAX(E3:E15) =MIN(E3:E15) d Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót -Nếu cần tính tốn nhiều liền kề em làm cho đơn -Hs theo dõi ghi nhớ (10)giản?  Vì nhấp chuột chọn địa nhập công thức hàm lại sai, máy báo lỗi hơn? Vì máy tự động điền địa vào cơng thức nên bị sai 2.8 Hoạt động 9: Sử dụng hàm SUM: a Chuyển giao nhiệm vụ học tập  Gọi HS đọc thông tin tập 4?  Yêu cầu HS lập trang tính lưu với tên: Bài thực hành Giá trị sản xuất. Hs đọc thông tin Học sinh theo dõi b Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực hành yêu cầu phân cơng  Để tính tổng giá trị sản xuất ngành năm 2001 em lập công thức hàm nào?  Tính dịng cịn lại ta làm nào?  Để tính giá trị sản xuất trung bình sáu năm theo ngành sản xuất em lập hàm nào? Hs lập lưu bảng tính E4=B4+C4+D4 E4=SUM(B4,C4,D4) E4=SUM(B4:D4) -Kéo Fill Handle xuống đưới để chép công thức đến cịn lại B10=SUM(B4:B9) -Kéo Fill Handle sang phải để chép công thức đến ô lại E4=SUM(B4:D4) B10=SUM(B4:B9) c Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu học sinh nhấn Ctrl+S nhấn nút Save để lưu lại bảng tính -Gọi đại diện nhóm báo cáo kết (dùng cơng thức hàm), nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung HS lưu lại bảng tính với tên Bảng điểm lớp em- Họ tên- Lớp Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác theo dõi nhận xét bổ sung d Đánh giá kết hoạt động  Gv nhận xét làm học sinh, sửa chữa sai sót -Hs theo dõi ghi nhớ 3.Thực hành Hoạt động 10: Thực hành tổng hợp: a Chuyển giao nhiệm vụ học tập (11)hành chủ đề 1, sau đọc yêu cầu b Thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS thực yêu cầu trên -HS mở đọc yêu cầu bàiE4=C4*D4 F4=10%*E4 G4=E4*3% H4=SUM(E4:G4 C10=SUM(C4:C9) C11=AVERAGE(C4:C9) C12=MAX(C4:C9) C13=MIN(C4:C9) E4=C4*D4 F4=10%*E4 G4=E4*3% H4=SUM(E4:G4 C10=SUM(C4:C9) C11=AVERAGE(C4:C 9) C12=MAX(C4:C9) C13=MIN(C4:C9) c Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập -Yêu cầu HS nhấn F12 lưu với tên: thực hành chủ đề 1- Ten- Lớp - Hs thực d Đánh giá kết hoạt động -Yêu cầu hs nhận xét chéo -Gv nhận xét chung rút kinh nghiệm cho lớp -Hs nhận xét -Học sinh theo dõi, ghi nhớ thống phần đáp án 4 Ứng dụng mở rộng Hoạt động 11: Hướng dẫn nhà -Học lại bước nhập công thức cú pháp sử dụng hàm -Các kí hiệu phép tính Excel khác với mơn tốn? -Nêu ưu điểm việc sử dụng hàm, địa đơn địa khối công thức? -Khi sử dụng hàm, sử dụng công thức? - Nghiên cứu số tập liên quan đến hàm học? HS theo dõi, ghi nhớ thực V. Rút kinh nghiệm: (12)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề tính toán trên trang tính đã duyệt OK, Chủ đề tính toán trên trang tính đã duyệt OK