2012-2013

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:43

Dẫn hỗn hợp lần lượt qua bình chứa dung dịch brom dư và bình chứa dung dịch H 2 SO 4 đặc.... 0018: Khối lượng khí etilen cần dùng để phản ứng hết 8 gam brom trong dung dịch là.[r] (1)Kỳ thi: KIỂM TRA HK NH 2012-2013 Mơn thi: HĨA HỌC 9 0001: Dãy gồm phi kim thể khí điều kiện thường A S, P, N2, Cl2. B C, S, Br2, Cl2. C Cl2, H2, N2, O2 D Br2, Cl2, N2, O2. 0002: Clo tác dụng với natri hiđroxit A tạo thành muối natri clorua nước. B tạo thành nước javen C tạo thành hỗn hợp axit. D tạo thành muối natri hipoclorit nước. 0003: Các khí tồn hỗn hợp điều kiện ? A H2 O2. B Cl2 H2. C Cl2 O2 D O2 SO2. 0004: Đốt cháy hồn tồn 1,2 gam C thể tích tối đa khí CO2 thu đktc là A 1,12 lít. B 11,2 lít. C 2,24 lít D 22,4 lít. 0005: Oxit oxit trung tính oxit sau: A Na2O. B CO C P2O5. D Al2O3 0006: Sản phẩm nhiệt phân muối hiđrocacbonat là A CO2 B Cl2. C CO. D Na2O. 0007: Chất sau dùng công nghiệp thủy tinh, bột giặt, kem đánh ? A Canxi cacbonat B Natri cacbonat C Naitri hiđrocacbonat D Magiê cacbonat 0008: Một oxit có tỉ khối so với oxi Trong oxi chiếm 50% khối lượng Cơng thức oxit là A CO. B CO2. C SO2 D NO2. 0009: Thành phần xi măng là A canxi silicat natri silicat. B nhôm silicat kali silicat. C nhôm silicat canxi silicat. D canxi silicat canxi aluminat 0010: Hợp chất hữu gồm hai loại là: A Hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon B Loại phân tử có nguyên tố cacbon hiđro loại phân tử cacbon hiđro cịn có ngun tố oxi. C Loại có thể người loại khơng có thể người D loại tan nước loại không tan nước 0011: Trong hợp chất hữu cơ, cacbon ln có hố trị là A I. B IV C III. D II. 0012: Một hợp chất hữu có cơng thức C3H7Cl , có số cơng thức cấu tạo là A 4. B 3. C 1. D 2 0013: Phản ứng CH4 với khí clo có ánh sáng tạo sản phẩm CH3Cl … gọi phản ứng A phân huỷ B thế C hoá hợp D cộng 0014: Hoá chất sau dùng để phân biệt chất CH4 C2H4 ? A Dung dịch brom B Dung dịch phenolphtalein. C Q tím. D Dung dịch bari clorua. 0015: Đốt cháy hồn tồn 6,4 gam khí metan, dẫn tồn sản phẩm qua dung dịch nước vôi dư Khối lượng kết tủa thu A 20 gam. B 40 gam C 80 gam. D 10 gam. 0016: Trong phân tử etilen hai nguyên tử cacbon có A liên kết đơn. B một liên kết đôi C hai liên kết đôi. D liên kết ba. 0017: Etylen có lẫn tạp chất SO2, CO2, nước Loại bỏ tạp chất ta làm: A Dẫn hỗn hợp qua dung dịch brom dư. B Dẫn hỗn hợp qua dung dịch NaCl dư C Dẫn hỗn hợp qua bình chứa dung dịch NaOH dư bình chứa dung dịch H2SO4 đặc. (2)0018: Khối lượng khí etilen cần dùng để phản ứng hết gam brom dung dịch là A 0,7 gam. B gam. C 1,4 gam D 14 gam. 0019: Phương pháp điều chế axetilen là A nhiệt phân etilen nhiệt độ cao. B nhiệt phân benzen nhiệt độ cao. C nhiệt phân canxi cacbua nhiệt độ cao. D nhiệt phân metan nhiệt độ cao 0020: Khí X có tỉ khối oxi 0,8125 Khí X là A C2H2 B C2H4 C C2H6. D CH4. 0021: Dẫn 1,3 gam khí axetilen qua bình đựng dung dịch brom dư Khối lượng sản phẩm thu sau phản ứng là A 34,6 gam. B 17,3 gam C 8,65 gam. D 4,325 gam. 0022: Phân tử sau có cấu tạo mạch vòng sáu cạnh ba liên kết đơn đôi xen kẻ ? A Axetilen. B Propan. C Benzen D Xiclohexan. 0023: Trong hiđrocacbon sau đốt hiđrocacbon sinh nhiều muội than ? A C2H6 B CH4 C C2H4 D C6H6 0024: Thành phần % theo khối lượng cacbon C6H6 là: A 72,31% B 82,31% C 92,31% D 96% 0025: Thành phần khí đồng hành là A C2H2. B CH4 C C2H4. D H2. 0026: Trong chất sau chất nhiên liệu ? A Than, củi B Dầu hoả C Khí etilen D H2SO4 đặc. 0027: Chất tác dụng với nước sinh khí metan là A Al4C3 B CaC2. C CaCO3. D Na2CO3. 0028: 2,9 gam chất A đktc tích 1,12 lít Vậy A là A C3H8. B CH4. C C4H8. D C4H10 0029: Trong 100 ml rượu 450 có chứa A 45 ml nước 55 ml rượu nguyên chất. B 45 ml rượu nguyên chất 55 ml nước C 45 gam rượu nguyên chất 55 gam nước. D 45 gam nước 55 gam rượu nguyên chất. 0030: Có bình đựng đựng chất lỏng: benzen, etanol Để nhận chất ta dùng A natri B nhôm C giấy đo độ pH D đồng 0031: Thể tích khí oxi ( đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic nguyên chất là A 16,20 lít. B 18,20 lít. C 20,16 lít D 22,16 lít. 0032: Giấm ăn dung dịch axit axetic có nồng độ A 5%. B 2%. C từ 2% - 5% D từ 3% - 6%. 0033: Câu 33 Để phân biệt dung dịch CH3COOH C2H5OH ta dùng A Na. B Zn C K. D Cu. 0034: Khối lượng CuO cần phải lấy để tác dụng vừa đủ với 39 gam CH3COOH là: A 23 gam B 21 gam C 25 gam D 26 gam 0035: Cho 23 gam rượu etylic vào dung dịch axit axetic dư Khối lượng etyl axetat thu (biết hiệu suất phản ứng 30%) A 26,4 gam. B 13,2 gam C 36,9 gam. D 32,1 gam. 0036: Hợp chất không tan nước là A CH3-CH2-COOH. B CH3-CH2-OH. C C6H12O6. D (C17H33COO)3C3H5 0037: Este sản phẩm phản ứng giữa A axit rượu B rượu gluxit. C axit muối. D rượu muối. 0038: Có ba lọ không nhãn đựng : rượu etylic, axit axetic, dầu ăn Có thể phân biệt cách sau ? (3)0039: Bệnh nhân truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch, loại đường nào? A Sacarozơ. B Frutozơ. C Glucozơ D Mantozơ. 0040: Đường mía loại đường sau ?
- Xem thêm -

Xem thêm: 2012-2013, 2012-2013