Đón đoàn GĐ Miền Đông

3 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:43

Em h·y ®iÒn mét giíi tõ thÝch hîp vµo chç trèng:.. His father's birthday is ...NovemberA[r] (1)Class 4: I Em chọn đáp án để điền vào chỗ trống: is the red blouse? A How many B How much C.How old 2 Why your mother want to go the supermarket? A B to C does 3 I want some stamp A.buy B to buy C buys 4 Hoa monkeys because they can A lokes swing B like swing C likes swings 5.What is your food? A.name B.favourite C.job 6 Would you like apples? A.some B.an C the 7 Hoa studies English 7a.m 9a.m on Sunday A.to at B from in C from to you have Maths? A What B.When C Where 9.What you have today? A.names B.times C.subjects 10 students are there in your class? A.How many B.How much C.How old 11.What you go to school? A name B.time C.subjects 12.I can English A.speaks B.speak C.to speak 13 go to the cinema A.would B.can C.let's II Em hÃy xếp lạo trật tự câu sau: 1 goes/school/to/he/on/Monday What/go/to/time/you/bed/to? 3.Sunday/Jane/play/football/on/doesn't 4.many/in/are/pencils/box/there/how/the? sister/subjects/like/your/what/does? 6.Monday/ha/and/Maths/she/English/on works/my/in/factory/brother/the like/drink/apple/would/I/to/juice/an 9.because/don't/I/they/elephants/like/swing/can't 10.to/wants/she/the/bookshop/to/go III Em h·y ®iỊn giới từ thích hợp vào chỗ trống: 1 My birthday is May 22nd She is Japan 3 His father's birthday is November 4 We study English 7.30 10.30 the morning I want buy some pencils 6 I go to school 7.00a.m We have Maths Tuesday Let's go the cinema She is home on Sunday 10 Lan works the post office IV Em haỹ hồn thành câu từ thơng tin cho : Name: Susan Age: 12 Date of birth: 22/5 Nationalitu: English Job: student (2)5 She Đặng Thị Kim Thúy Vĩnh Yên_ Vĩnh Phúc Unit12: I Em hÃy dịch câu sau sang Tiếng anh: Tại chị gái bạn muốn tới hiệu sách? Bởi chị muốn mua vài sách 2 A: Đây áo sơ mi nam B Nó màu vậy? A: Nã mµu xanh da trêi B: Nó có giá vậy? A: Nó có giá 50.000 đồng Anh muốn tới siêu thị Bởi anh muốn mua ụi giy Tôi thích màu vàng 5 Chúng muôn ăn mì phở Chúng ta hÃy tới rạp chiếu phim ®i Chóng ta cã thĨ xem mét bé phim hay II Em hÃy tìm sửu lỗi sai câu dới đây: Would you like an apples? No, please Can you dances? No, I can't (3) What are your fom? I are from Vietnam These is school bags They are in the table How much desk are there on the classroom? There is sixteen III Em chia dạng từ ngoặc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đón đoàn GĐ Miền Đông, Đón đoàn GĐ Miền Đông