hàn hơi công nghệ 11 lữ văn chính thư viện tư liệu giáo dục

81 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:39

Nhieät ñoä khoâng khí khoâng chæ thay ñoåi theo thôøi gian maø coøn tay ñoåi theo khoâng gian laõnh thoå Yeâu caàu quan saùt baûn ñoà khí haäu theá giôùi choïn treân cuøng vó ñoä 2 ñ[r] (1) Tuần: Ngày soạn:10/8/2009 Tiết :1 Ngày dạy: BAØI MỞ ĐẦU I) Mục tiêu học: 1 Kiến thức: qua học, học sinh cần: - Hiểu rõ tầm quan trọng mơn địa lí - Nắm nội dung chương trình địa lí lớp - Cần học mơn địa lí nào? 2 Kó năng: - Bước đầu làm quen với phương pháp học mới: thảo luận Thái độ: - Gợi lòng yêu thiên nhiên, tự nhiên, yêu quê hương, đất nước học sinh - Giúp em có hứng thú tìm tịi, giải thích tưởng, vật địa lí xảy xung quanh II) Phương tiện dạy học: Sách giáo khoa III) Tiến trình dạy: 1 n định lớp 2 Kiểm tra cũ: khơng có Vào mới: Ơû tiểu học em làm quen với kiến thức địa lí Bắt đầu từ lớp địa lí mơn học riêng Để hiểu thêm tầm quan trọng, nội dung cách học mơn địa lí, em vào mở đầu Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội Dung Bổ sung - Địa lí mơn khoa học có từ lâu đời Những người nghiên cứu địa lí nhà thám hiểm Việc học tập nghiên cứu địa lí giúp em hiểu thêm thiên nhiên, hiểu giải thích tượng tự nhiên … - Gọi học sinh đọc phần sách giáo khoa - Hỏi: Ở chương trình địa lí em học nội dung gì? - GV: củng cố ghi bảng - Hỏi: Ngồi kiến thức Trái Đất em - Học sinh đọc - Em học tìm hiểu Trái Đất, hình dạng, kích thước vị trí thành phần cấu tạo nên Trái Đất - Ngồi tìm hiểu Trái Đất em cịn tìm hiểu I) Nội dung mơn địa lí lớp 6: a Tìm hiểu Trái Đất: - Mơi trường sống người - Đặc điểm riêng vị trí, hình dáng, kích thước Trái Đất - Các thành phần cấu tạo nên Trái Đất (đất, nước, khơng khí…) (2)học gì? - GV: củng cố ghi baûng thêm đồ phương pháp sử dụng đồ, rèn luyện kĩ vẽ đồ - Phương pháp sử dụng đồ học tập - Rèn luyện kĩ như: thu thập, phân tích, xử lí thơng tin vẽ đồ Chuyển ý: Trên nội dung mơn địa lí lớp 6, muốn học tốt mơn địa lí em phải học nào? Để biết điều cô em vào phần Hoạt động 2: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Bổ sung - Hỏi: để học tốt môn học, em phải học nào? - Hỏi: mơn địa lí có đặc thù riêng, để học tốt mơn địa lí em phải học nào? - GV củng cố: vật tượng địa lí khơng phải lúc xảy trước mắt nên phải biết quan sát vật, tượng tự nhiên Những tượng ta nghe thấy chưa thấy phải biết quan sát qua tranh ảnh, hình vẽ đồ - Hỏi: sách giáo khoa giúp ích cho chúng ta? - Củng cố ghi bảng - Mở rộng: quan trọng hơn, em phải biết liên hệ điều học với thực tế để sau học xong mơn địa lí em giải thích số tượng xảy tự nhiên ứng dụng vào đời sống - Lắng nghe thầy cô giảng bài, nhà học hoàn thành tốt tập mà thấy cô giao - Quan sát tượng thực tế, qua tranh ảnh, hình vẽ đồ - Sách giao khoa cung cấp cho em cac kiến thức cần thiết để học mơn địa lí II) Cần học tốt môn địa lí nào? - Quan sát vật, tượng thực tế qua tranh ảnh, hình vẽ đồ - Phải biết khai thác kênh chữ kênh hình sách giáo khoa - Phải biết liên hệ điều học vào thực tế Củng cố: - Trong nội dung mơn học địa lí lớp em tìm hiểu Trái Đất đồ? - Cần học mơn địa lí cho tốt? (3) - Học - Xem trước Tuần Ngày soạn:15/8/2009 Tiết Ngày dạy: Bài 1: VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG và KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT I) Mục tiêu học Kiến thức: qua học, học sinh cần: - Nắm tên hành tinh hệ Mặt Trời - Nắm số đặc điểm Trái Đất (vị trí, hình dạng, kích thứơc …) - Nắm khái niệm công dụng đường kinh tuyến, vĩ tuyến 2 Kỹ năng: - Học sinh xác định kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, kinh tuyến Đông, Tây, vĩ tuyến Bắc, Nam Địa Cầu 3 Thái độ: II) Phương tiện dạy học: Giáo viên chuẩn bị: - Quả Địa Cầu - Sách giáo khoa - Hình 1,2,3/7 sách giáo khoa (phóng to) - Phiếu tập Học sinh chuẩn bị: - Sách giáo khoa - Xem kĩ trước nhà III) Tiến trình dạy: 1 Oån định lớp: Kiểm tra cũ: - Nêu nội dung mơn địa lí lớp 6? - Làm để học tốt mơn địa lí? 3 Vào mới: Trong vũ trụ bao la, Trái Đất nhỏ lại thiên thể có sống Từ xưa đến người ln muốn khám phá bí ẩn Trái Đất Với tiến khoa học nghiên cứu miệt mài nhà nghiên cứu số bí ẩn hình dạng, kích thước, vị trí … Trái Đất giải đáp Để hiểu rõ vấn đề cô em vào Hoạt động 1: Hoạt động Giáo Viên Hoạt động học sinh Nội Dung Bổ sung - Treo hình sách giáo khoa cho học sinh quan sát (4)- Hỏi: vũ trụ bao la có ngơi lớn tự phát ánh sáng, nơgi gọi gì? - Hỏi: có hành tinh quay quanh Mặt Trời? Đó hành tinh nào? - Hỏi: Mặt Trời với hành tinh quay quanh gọi gì? - Củng cố ghi bảng - Hỏi: Trái Đất vị trí thứ hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời? - Mở rộng: với vị trí thứ theo thứ tự xa dần Mặt Trời, Trái Đất cách Mặt Trời 150 triệu km Khoảng cách vừa đủ để nước tồn thể lỏng Đây điều kiện cần cho sống - Ngơi Mặt Trời - Có hành tinh quay quanh Mặt Trời Đó Thủy, Kim, Trái Đất, Hoả, Mộc, Thổ, Thiên Vương, Hải Vương Diêm Vương - Hệ Mặt Trời - Trái Đất vị trí thứ - Mặt Trời hành tinh quay quanh gọi hệ Mặt Trời - Trái Đất vị trí thứ số hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời Chuyển ý: qua truyện “Sự tích bánh chưng, bánh dày” em thấy theo trí tưởng tượng người xưa Trái Đất có hình vng Thật Trái Đất có phải hình vng hay khơng, để biết điều này, cô em vào phần Hoạt động 2: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Treo hình 2,3 cho học sinh quan sát - Hỏi: Trái Đất có hình gì? - Giới thiệu cho học sinh biết Địa Cầu mơ hình thu nhỏ Trái Đất cho học sinh quan sát Địa Cầu - Gọi học sinh xác định điểm cực Bắc cực Nam điểm cố định Trái Đất - Phát phiếu tập cho học sinh thảo luận (5 phút) - Quan sát hình - Trái Đất có hình cầu - Học sinh xác định điểm cực Bắc cực Nam Địa Cầu 2) Hình dạng, kích thước Trái Đất hệ thống kinh vĩ tuyến -Trái Đất có dạng hình cầu a.Hình dạng, kích thước Trái Đất Trái Đất có hình cầu có kích thước lớn (5)- Gọi học sinh lên bảng làm - Gọi nhóm khác nhận xét - Củng cố lại Địa Cầu Trái Đất có hình dạng kích thước nào? Kinh tuyến gì? Vĩ tuyến gì? Kinh tuyến gốc gì? Vĩ tuyến gốc gì? - Mở rộng: Những kinh tuyến nằm bên phải kinh tuyến gốc kinh tuyến Đông kinh tuyến năm bên trái kinh tuyến gốc kinh tuyến Tây Những vĩ tuyến nằm từ xích đạo tới cực Bắc vĩ tuyến Bắc vĩ tuyến nằm từ xích đạo tới cực Nam vĩ tuyến Nam Hệ thống kinh vĩ tuyến dùng để xác định vị trí điểm bề mặt Trái Đất - Học sinh thảo luận - Học sinh lên bảng làm - Các nhóm nhận xét Trái Đất có hình cầu kích thứơc lớn Những đường nối từ cực Bắc đến cực Nam đường kinh tuyến Những vịng trịn vng góc với kinh tuyến, vĩ tuyến Kinh tuyến gốc đường kinh tuyến 0o qua đài thiên văn Grin-uýt (Anh) Vĩ tuyến gốc đường vĩ tuyến lớn ( xích đạo) Lắng nghe Các đường vĩ tuyến vịng trịn vng góc với kinh tuyến Các vĩ tuyến có độ dài nhỏ dần cực Các đường kinh, vĩ tuyến gốc ghi 0o Kinh tuyến gốc qua đài thiên văn Grin-uýt (Anh) Vĩ tuyến gốc đường xích đạo Củng cố: - Cho học sinh xác định Địa Cầu đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến Đông, kinh tuyến tây, vĩ tuyến Bắc vĩ tuyến Nam Dặn dò: - Học - Làm tập 1,2/8 sách giáo khoa - Chuẩn bị V) Rút kinh nghiệm (6) Tiết Ngày dạy: Bài 2: BẢN ĐỒ CÁCH VẼ BẢN ĐỒ I) Mục tiêu học: 1 Kiến thức: Qua học, học sinh cần: - Nắm khái niệm đồ, vài đặc điểm đồ vẽ theo phép chiếu - Biết số việc cần làm vẽ đồ Kỹ năng: - Biết cách sử dụng tùy loại đồ cho mục đích sử dụng khác Thái độ: - Hiểu tầm quan trọng đồ học địa lí sống II) Phương tiên dạy học: 1 Giáo viên chuân bị: - Sách giáo khoa.Quả Địa Cầu.Bản đồ tự nhiên giới Học sinh chuẩn bị: - Sách giáo khoa - Đọc trước nhà III) Tiến trình dạy: 1 Oån định lớp: Kiểm tra cũ: a) Trái Đất nằm vị trí thứ hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời? Trái Đất có hình dạng kích thước nào? b) Kinh tuyến gì? Vó tuyến gì? c) Xác định kinh tuyến gốc, vó tuyến gốc, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây, vó tuyến Bắc, vó tuyến Nam 3 Vào mới: “Bản đồ ngôn ngữ thứ hai địa lí” Vậy đồ gì? N có vai trị việc hoc địa lí đời sống chúng ta? Để hiểu rõ cô em vào Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội Dung BS - Gọi học sinh đọc ô màu hồng sách giáo khoa - Hỏi: đồ có vai trị việc học môn địa sống? - Treo đồ tự nhiên giới mở rộng Muốn biết nước Việt Nam nằm đâu ta xem đồ Ơû ta thấy vị trí, hình dạng kích thước nước Việt Nam - Hỏi: Bản đồ gì? -GV chốt lại-ghi bảng: - Học sinh đọc - Bản đồ cung cấp thông tin vị trí, đặc điểm, phân bố đối tượng địa lí mối liên hệ chúng Lắng nghe - Bản đồ hình vẽ thu nhỏ giấy, tương đối 1)Vẽ đồ biểu mặt cong hình cầu Trái Đất lên mặt phẳng giấy (7)- Yêu cầu học sinh quan sát Địa Cầu đồ tự nhiên giới - Hỏi: Địa Cầu đồ tự nhiên giới có điểm giống khác nhau? - Hỏi: Quả Địa Cầu mặt cong đồ bề mặt phẳng để vẽ đồ trước hết ta phải làm gì? - Yêu cầu học sinh quan sát hình 4,5 sách giáo khoa - Hỏi: Cho biết khác hình hình - Hỏi: Bản đồ hình cịn xác không? Tại sao? - Cho học sinh thảo luận: diện tích đảo Grơn-len lại to gần lục địa Nam Mĩ hình 5, cịn Địa Cầu đảo Grơn-len lại nhỏ lục địa Nam Mĩ - Yêu cầu học sinh quan sát hình 5,6,7 nhận xét khác hình dạng kinh, vĩ tuyeán - Hỏi lại có khác đó? -GV: Chốt lại-ghi bảng - Giới thiệu sơ qua số phép chiếu thường sử dụng để vẽ đồ Bản đồ hình phương hướng xác diện tích sai xác khu vực hay toàn bề mặt Trái Đất - Học sinh quan sát - Giống nhau: hình vẽ thu nhỏ giới Khác nhau: đồ thể mặt phẳng tờ giấy địa cầu vẽ bề mặt cong - Chuyển mặt cong Trái Đất Địa Cầu mặt phẳng giấy - Học sinh quan sát - Hình đồ cịn nhiều chỗ thiếu, hình chỗ thiếu nối lại - Khơng bị thêm vào nới rộng vĩ tuyến - Do Địa Cầu kinh vĩ tuyến đường cong dàn mặt phẳng đường kinh vĩ tuyến là đường thẳng song song nên kéo dài diện tích đảo Grơn-len - Hình đường kinh vĩ tuyến đường thẳng song song Hình đường vĩ tuyến chụm lại cực đường kinh tuyến song song với Hình đường kinh vĩ tuyến đường cong - Vì hình có phép chiếu khác làm cho mạng lưới kinh vĩ tuyến hình khác nhỏ giấy tương đối xác khu vực hay toan bề mặt Trái Đất - Vẽ đồ chuyển mặt cong Trái Đất mặt phẳng giấy (8) Bản đồ hình phương hướng sai diện tích Bản đồ hình hình dạng đúng, diện tích phương sai - Hỏi: em có kết luận loại đồ? - Hỏi: để người ta sử dụng tốt đồ? - Tùy vào phương pháp chiếu đồ mà loại đồ có ưu nhược điểm khác - Phải biết ưu nhược điểm đồ để sử dụng chúng cho vơi mục đích khác Chuyển ý: Muốn đưa vùng đất lên đồ người ta phải làm cơng việc gì? Hoạt động 2: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Hỏi: muốn vẽ vùng đất nào đồ người ta phải làm gì? - Hỏi: sau đo đạc xong họ đem vùng đất rộng lớn vẽ lên đồ khổng lồ người ta phải làm sao? - Hỏi: đối tượng địa lí nhiều loại đa dạng để thể chúng lên đồ ta phải làm nào? - Hỏi: Ngày nay, khoa học phát triển nên người ta có cịn đến tận nơi xa xôi để đo đạc không? Tại sao? - Gọi học sinh đọc thuật ngữ “ảnh hàng không” “ảnh vệ tinh” - Mở rộng: Vẽ đồ cơng việc cần kiên trì, tỉ mỉ Sau chụp ảnh hàng không xong người ta phải xử lí ảnh, vẽ tỉ mỉ từ chi tiết nhỏ nhất, in màu … Để hoàn tất đồ cần thời gian 6-8 tháng giá đồ khoảng 10 triệu - Đến tận nơi đo đạc, tính tốn ghi chép đặc điểm để có đầy đủ thơng tin vùng đất - Phải rút tỉ lệ - Lựa chọn kí hiệu phù hợp để thể đối tượng lên đồ - Khơng họ sử dụng ảnh hàng khơng ảnh vệ tinh - Học sinh đọc 2) Thu nhập thơng tin dùng kí hiệu để thể đối tượng địa lí đo.à Người ta phải thu thập thông tin đối tượng địa lí, dùng kí hiệu để thể chúng đo.à 4 Cuûng cố (9)2) Trên đồ hình dạng lãnh thổ: a Hoàn toàn thực tế b Tuỳ theo phương pháp chiếu đồ, có khu vực hình dạng giữ thực tế có khu vực hình dạng bị thay đổi c Hồn tồn sai lệch khơng giống hình dạng thực tế d a c 5 Dặn dò - Học - Làm tập 1,2,3/11 sách giáo khoa - Đọc kĩ trước V) Ruùt kinh nghiệm: Tuần Ngày soạn:29/8/2009 Tiết Ngày dạy: Bài 3: TỈ LỆ BẢN ĐỒ I) Mục tiêu học: Kiến thức: qua học, học sinh hiểu được: - Tỉ lệ đồ gì? - Nắm ý nghĩa loại: số tỉ lệ thước tỉ lệ - Biết cách tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ le 2 Kó năng: - Đọc đồ tỉ lệ khu vực - Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ đồ Thái độ: - Hiểu tầm quan trọng tỉ lệ đồ II) Phương tiện dạy học: 1 Giáo viên cần chuẩn bị: - Hình phóng to - Sách giaùo khoa - Một số đồ tỉ lệ khác Học sinh cần chuẩn bị: - Sách giáo khoa III) Hoạt động dạy học: 1 Oån định lớp: Kiểm tra cũ: - Bản đồ gì? Vẽ đồ gì? - Muốn vẽ đồ ta phải làm công việc gì? Giải thích nhà hàng hải hay dùng đồ có phương hướng xác 3 Mở bài:- Gọi học sinh nhắc lại công việc phải làm vẽ đồ Sau chuyển ý: Tỉ lệ đồ gì? Làm tính tỉ lệ đồ? Chúng ta giải đáp câu hỏi qua Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội Dung BS - Treo đồ có tỉ lệ khác Giới thiệu (10)cho bieát: + Tỉ lệ đồ thường ghi đâu? + Dựa vào tỉ lệ đồ ta biết gì? - Yêu cầu học sinh quan sát hình 8,9 + Tỉ lệ đồ 8,9? + Mỗi cm đồ tương ứng với m thực tế - Hỏi: đồ có tỉ lệ lớn hơn? Tại sao? - Hỏi: đồ thể địa điểm chi tiết hơn? Tại em biết? - Hỏi: Vậy mức độ chi tiết đồ phụ thuộc vào đâu? - Liên hệ thực tế: thực địa ta nên dùng đồ tỉ lệ lớn hay nhỏ? Vì sao? - Tiêu chuẩn để phân loại đồ nào? -> Ghi phía hay góc đồ -> Biết đồ thu nhỏ lần so với thực tế -> Hình 8: 1: 7500 Hình 9: 1: 15000 -> Hình 8: cm = 7500 cm = 75 m thực tế Hình 9: cm = 150.00 cm = 150 m thực tế - Hình có tỉ lệ lớn mẫu số nhỏ - Hình hình có nhiều tên đường địa điểm - Vào tỉ lệ đo - Tỉ lệ lớn có nhiều chi tiết - Lớn 1:200.000 tỉ lệ lớn 1:200.000 – 1:1.000.000 tỉ lệ trung bình Nhỏ 1:1.000.000 tỉ lệ nho Tỉ lệ đồ rõ mức độ thu nhỏ khoảng cách vẽ đồ so với thực tế mặt đất Tỉ lệ đồ lớn mức độ chi tiết nội dung đồ cao Chuyển ý: muốn đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ thước tỉ lệ đồ nào, cô em vào phần Hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nếu dựa vào tỉ lệ thước để đo khoảng cách thực địa, ta phải làm sao? - Có dạng thể tỉ lệ đồ? - Tỉ lệ số thể nào? - Giảng giải: ví dụ tỉ lệ đồ sau: 1:100.000 có nghĩa tử số khoảng - Đối chiếu khoảng cách đồ với thước tỉ lệ Đánh dấu khoảng cách điểm vào cạnh tờ giấy Đặt tờ giấy dọc theo thước tỉ lệ đọc trị số - Có dạng: tỉ lệ đồ tỉ lệ thước - Là phân số ln có tử số II) Đo tính khoảng cách thực địa dựa tỉ lệ thước tỉ lệ số đồ (11)cách đồ mẫu số khoảng cách thực tế (cùng đơn vị) 1cm = 100.000cm = 1000m = km thực tế - Hỏi: tỉ lệ đồ cho ta biết điều gì? - Ghi tỉ lệ: 1:100.000 1:2.000.000 hỏi tỉ lệ có giống khác nhau? - Vậy tỉ lệ đồ lớn hơn? Tại sao? - Hỏi: tỉ lệ thước thể nào? - Giảng thêm: tỉ lệ đồ 1:7500, 1cm = 75m thực địa người ta đo 1cm thước ghi số 75 lên thước, chứng tỏ 1cm biểu đồ = 75 thực tế - Hỏi: tỉ lệ đồ gì? - Gv củng cố lại - Cho biết khoảng cách đồ thu nhỏ so với thực te - Giống: tử số Khác: mẫu số khác - Tỉ lệ 1:100.000 mẫu nhỏ tỉ lệ lớn tử số giống - Tỉ lệ đo sẵn thước, đoạn có độ dài tương ứng thực tế - Là tỉ số khoảng cách khoảng cách đồ so với khoảng cách tương ứng thực tế Muốn biết khoảng cách thực tế, người ta dùng số ghi tỉ lệ thước tỉ lệ đồ 4 Củng cố: - Dựa vào tỉ lệ thước để đo khoảng cách thực địa ta phải làm gì? - Làm 2/14 sách giáo khoa 5 Dặn dò: - Học 1,2,3 chuẩn bị kiểm tra 15’ Tuần Ngày soạn:12/9/2009 Tiết Ngày dạy: Bài 4: PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN BẢN ĐỒ KINH ĐỘ – VĨ ĐỘ – TOẠ ĐỘ ĐỊA LÍ I) Mục tiêu học: 1 Kiến thức: - Nhớ qui định vẽ phương hướng đồ - Kinh độ, vĩ độ toạ độ địa lí điểm 2 Kỹ năng: - Biết cách tìm phương hướng, kinh độ, vĩ độ, toạ độ địa lí điểm đồ địa cầu III) Phương tiện dạy học: 1 Giáo viên chuẩn bị: - Saùch giaùo khoa (12)- Bản đồ Đông Nam Á Học sinh chuẩn bị: - Sách giáo khoa - Chuẩn bị trước IV) Tiến trình hoạt động dạy học: 1 Khởi động: KTSS ổn định lớp Kiểm tra cũ: (Kiểm tra 15/ ) Câu 1: Trái Đất nằm vị trí thứ theo thứ tự xa dần Mặt Trời? a Thứ b Thứ c Thứ d Thứ Câu 2: Hãy vẽ thêm: Kinh tuyến gốc, Vĩ tuyến gốc (đường xích đạo) Ghi thêm: Cực Bắc, Cực Nam, Cực Đông, Cực Tây hình cho đúng: Câu 3: Tỉ lệ đồ gì? Nó có ý nghĩa nào? Vào mới: Các em tham quan khu rừng lớn, mải mê ngắm nhìn phong cảnh, em bị lạc rừng Với đồ tay em phải để khoải khu rừng Chúng ta biết qua 4.Hoạt động 1: (13)- Muốn xác định đồ, cần nhớ phần đồ trung tâm Từ trung tâm xác định hướng - Hỏi: kinh tuyến gì? Vĩ tuyến gì? - Vậy muốn xây dựng phương hướng dựa vào đâu? - Các đường kinh tuyến hướng Bắc – Nam, vĩ tuyến hướng Đông – Tây - Vẽ đường vng góc cho học sinh lên xác định hướng - Kinh tuyến đường nối liền cực Bắc cực Nam Vĩ tuyến đường vng góc với kinh tuyến - Đường kinh – vĩ tuyến - Dựa vào hướng Bắc tìm hướng cịn lại Phương hướng đồ Xác định phương hướng đồ cần phải dựa vào đường kinh, vĩ tuyến Đầu phía phía kinh tuyến hướng bắc, nam Đầu bên phải bên trái vĩ tuyến hướng đông, tây Chuyển ý: Đó cách xác định phương hướng đồ cịn muốn xác định toạ độ địa lí đồ phải làm sao? Cơ em vào phần để biết thêm vấn đề Hoạt động Hoạt động cuả giáo viên Hoạt động học sinh - Hỏi: muốn tìm vị trí địa điểm địa cầu bản đồ phải làm sao? - Hỏi: C nơi cắt kinh tuyến vĩ tuyến nào? - Hỏi: 20o Tây gọi kinh độ 10o Bắc gọi vĩ độ, kinh độ gì? vĩ độ gì? - Hỏi: toạ độ địa lí gì? - Hỏi: toạ độ địa lí viết nào? - Xác định chỗ giao đường kinh, vĩ tuyến qua địa điểm - Kinh tuyến 20o Tây vó tuyến 10o Bắc - Kinh độ khoảng cách tính số độ từ kinh tuyến qua điểm đến kinh tuyến gốc Vĩ độ khoảng cách tính số độ từ vĩ tuyến qua điểm đến vĩ tuyến gốc - Là kinh độ vĩ độ địa điểm - Kinh độ trên, vĩ độ 20o T C 10o B 2 Kinh độ, vĩ độ toạ độ địa lí - Kinh độ điểm khoảng cách tính số độ, từ kinh tuyến qua điểm đến kinh tuyến gốc - Vĩ độ điểm khoảng cách tính số độ, từ vĩ tuyến qua điểm đến vĩ tuyến gốc (đường xích đạo) - Kinh độ vĩ độ địa điểm gọi chung tọa độ địa lí điểm Chuyển ý: để hiểu rõ điều vừa học, cô em vào phần để thực hành Hoạt động 3: Bài tập (14)- Treo hình 12 lên bảng - Yêu cầu học sinh thảo luận + Nhóm 1,2,3: câu a + Nhóm 4: câu b + Nhóm 5: câu c + Nhóm 6: câu d - Gọi đại diện nhóm trả lời: - Học sinh thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời 3: Bài tập a) Hà Nội -> Viêng Chăn: Tây Nam Hà Nội -> Gia-cac-ta: Nam Hà Nội -> Ma-mi-la: Đông Nam Cu-a-la Lăm-pơ -> Băng Cốc: Tây Bắc Cu-a-la Lăm-pơ -> Ma-ni-la: Đông Bắc Ma-ni-la -> Băng Cốc: Tây Nam b) A (130o Đ, 10 oB) B ( 130o Ñ, 10oB) C ( 130o Ñ, 0o ) c) E, D d) OA: Bắc OB: Đông OC: Nam OD: Tây Củng cố: - Làm tập 2/17 Dặn dò: - Học - Làm 1/17 V) Rút kinh nghiệm: Tuần Ngày soạn:19/9/2009 Tiết Ngày dạy: (15)CÁCH BIỂU HIỆN ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ I) Mục tiêu học: 1 Kiến thức: - Hiểu kí hiệu đồ gì? - Biết đặc điểm phân loại kí hiệu đồ - Nắm cách đọc cắt lát địa hình hiểu 2 Kỹ năng: - Đọc kí hiệu đồ dựa vào bảng giải - Đọc lát cắt địa hình II) Phương tiện dạy học: Giáo viên chuẩn bị: - Sách giáo khoa - Hình 14,15,16 phóng to - Một số đồ cần thiết 2 Học sinh chuẩn bị: - Saùch giaùo khoa - Xem trước nhà III) Tiến trình lên lớp: 1 Oån định lớp: Kiểm tra cũ: - Muốn xác định phương hướng đồ ta phải dựa vào đâu? - Kinh độ, vĩ độ toạ độ địa lí gì? - Toạ độ địa lí ghi nào? Vào mới: Giáo viên giới thiệu đồ nói: muốn đọc đồ thể gì, phải có kí hiệu đồ Vậy kí hiệu đồ gì? Nó thể nào? Để biết điều vào Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội Dung BS - Hỏi: kí hiệu đồ gì? - Hỏi: kí hiệu đồ thường đặt đâu đồ? - Treo hình 14 hình 15 lên bảng - Hỏi: có nhận xét kí hiệu đồ? - Hỏi: có loại kí hiệu? -GV: Mở rộng: + Kí hiệu điểm thường thể vị trí đối tượng có diện tích nhỏ, người ta dùng kí hiệu hình học, chữ để thể - Là hình vẽ, màu sắc … dùng để thể đối tượng địa lí đồ - Ở cuối đồ - Rất đa dạng 1 Các loại kí hiệu đồ (16) + Kí hiệu đường thể đối tượng theo chiều dài (Tại sông lại mộ đường màu xanh kéo dài?) + Kí hiệu diện tích thể đối tượng địa lí theo diện tích lãnh thổ - Hỏi: kí hiệu đồ có tác dụng gì? - Hỏi: sử dụng đồ ta phải xem bảng giải đầu tiên? - Yêu cầu học sinh quan sát hình 15 - Hỏi: có dạng kí hiệu? - Mở rộng: + Kí hiệu hình học: thường dùng để thể mỏ khoáng sản + Kí hiệu chữ: dùng chữ kim loại (viết tắt) để thể mỏ khống sản + Kí hiệu tượng hình: mơ tả hình dáng gần với hình dạng sinh vật - Yêu cầu học sinh quan sát hình phân biệt loại dạng kí hiệu Lắng nghe theo dõi - Có dạng: kí hiệu hình học, chữ, tượng hình - HS trả lời theo SGK - Nhà thờ: kí hiệu tượng hình Chợ, cửa hàng: kí hiệu chữ Bệnh viện: kí hiệu hình học dùng là: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích Bảng giải đồ giúp hiểu nội dung ý nghĩa kí hiệu dùng đồ Hoạt động 2: Cách biểu địa hình đồ Hoạt động giáo viên Hoạt đơng học sinh - Treo hình 16 lên bảng: đây cách biểu địa hình đồ (cao, thấp,…) - Giới thiệu hình: gọi lát cắt người ta cắt tưởng tượng núi đường song song, cách vẽ theo dạng vòng tròn (đồng mức) - Cho học sinh thảo luận câu hỏi sau: + Đường đồng mức gì? + Mỗi lát cắt cách m? -> Là đường nối điểm có độ cao -> 100m -> Sườn Tây - Đại diện nhóm trả lời - Dùng thang màu 2 Cách biểu địa hình đồ (17) + Dựa vào đường đồng mức cho biết sườn dốc - Gọi đại diện trả lời - Hỏi: ngồi thể địa hình đồ đường đồng mức người ta dùng cách thể nào? - Chỉ đồ tự nhiên giảng thêm: màu nâu đỏ thể núi màu đậm nghĩa núi cao - Hỏi: có cách thể địa hình đồ? - Dùng thang màu đường đồng mức Quan sát Trả lời ghi Độ cao địa hình đồ biểu thang màu đường đồng mức Củng cố: - Gọi học sinh lên phân biệt kí hiệu đồ - Vẽ hình đường đồng mức yêu cầu học sinh xác định độ cao Dặn dị: - Học - Mỗi nhóm mang theo thước dây - Học sinh có khả mang theo la bàn - Oân lại đến IV) Rút kinh nghiệm: Tuần :7 Ngày soạn:19/09/2009 Tiết:7 Ngày dạy: Bài 6: THỰC HÀNH TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BAØN VAØ THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ SƠ ĐỒ LỚP HỌC I) Mục tiêu học: Về kiến thức: - Nắm cấu tạo địa bàn (18)2 Về kó năng: - Học sinh biết cách sử dụng địa bàn tìm phương hướng đối tượng địa lí đồ - Biết đo khoảng cách thực tế tính tỉ lệ đưa vào lược đồ - Biết vẽ sơ đồ đơn giản lớp học giấy Thái độ: - Giáo dục học sinh đoàn kết lại để hoàn thành sơ đồ lớp học II) Phương tiên dạy học: 1 Giáo viên chuẩn bị: - Địa bàn, thước dây - Saùch giáo khoa 2 Học sinh chuẩn bị: - Mỗi nhóm chuẩn bị thước dây - Học sinh có khả đem theo địa bàn III) Tiến trình học: 1 n định lớp Kiểm tra cũ a/ Kí hiệu đồ gì? Có loại kí hiệu? Tại phải đọc bảng giải trước sử dụng đồ? b/ Đường đồng mức gì? Đặc điểm đường đồng đồng mức? Mở bài: Chúng ta học phương hướng cách tính tỉ lệ Vậy hơm thực hành xem lớp học hướng vẽ chúng lên đồ Hoạt Động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội Dung BS - Kiểm tra dụng cụ mà nhóm phải mang theo - Cho học sinh quan sát địa bàn - Hỏi: địa bàn gồm phận nào? GV: Chốt lại- ghi bảng - Hướng dẫn cách sử dụng: Không đặt địa bàn gần vật sắt Đạt địa bàn mặt phẳng sau thời gian kim dao động đứng yên, đầu xanh hướng Bắc Lúc ta xoay cho vạch số trùng với đầu xanh Khi địa bàn đặt hứơng theo hướng B-N - Kim nam châm Bắc: màu xanh Nam: màu đo.û - Vịng chia độ: 0o - 360 o Bắc: 0o = 360o Nam: 180o Đông: 90o Tây: 270o 1)Tìm hiểu địa bàn a Cấu tạo: - Kim nam châm; Bắc: màu xanh; Nam: màu đỏ - Vàng chia độ b Cách sử dụng: xoay địa bàn cho kim Bắc trùng với số -> đường 0o – 180o đường Bắc – Nam Hoạt Động (19)- Yêu cầu nhóm dùng địa bàn để xác định hướng lớp học - Phân cho nhóm đo khoảng cách - Hứơng dẫn học sinh rút kỉ lệ khoảng cách cách vẽ sơ đồ lớp học cho vừa khổ giấy - Giáo viên lưu ý với học sinh vẽ sơ đồ lớp phải có đủ: tên sơ đồ, tỉ lệ, mũi tên hướng Bắc ghi khác - Đại diện nhóm lên xác định hướng lớp học - Các nhóm phân cơng đo đạc + Nhóm 1: chiều dài, rộng phòng học + Nhóm 2: chiều dài, rộng bảng đen + Nhóm 3: khoảng cách từ bảng tới tường, khoảng cách từ cửa vào tới tường + Nhoùm 4: chiều dài bàn giáo viên, chiều rộng bàn giáo viên + Nhóm 5: chiều dài, rộng bục giảng + Nhóm 6: chiều rộng, cao cửa sổ + Nhóm 7: chiều rộng, cao cửa vào + Nhóm 8: chiều rộng, dài bàn học sinh + Nhóm 9: chiều rộng, dài ghế học sinh + Nhóm 10: khoảng cách dãy bàn + Nhóm 11: khoảng cách từ bàn giáo viên đến tường + Nhóm 12: khoảng cách từ dãy bàn đầu tới tường dãy ghế cuối tới tường - Học sinh rút tỉ lệ vẽ sơ đồ lớp học 2.Vẽ sơ đồ lớp - Học sinh tự vẽ sơ đồ lớp học 4 Củng cố: - Nắm lại cách sử dụng địa bàn - Nắm lại cách vẽ sơ đồ lớp học, cách sử dụng tỉ lệ số thước Daën doø: - Về nhà HS vẽ vào sơ đồ lớp học (20)Tuần Ngày soạn:26/09/2009 Tiết Ngày dạy: Bài 7: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT VÀ CÁC HỆ QUẢ I) Mục đích, yêu cầu: Kiến thức: - Nắm chuyển động Trái Đất: từ Tây -> Đông Thời gian vịng 24 - Trình bày hệ quả: + Ngày – đêm keá tieáp + Mọi vật chuyển động bề mặt Trái Đất lệch hướng + Giờ khu vực quốc tế 2 Kó năng: - Học sinh sử dụng địa cầu - Học sinh giải thích tượng ngày – đêm - Học sinh tính khu vực II) Trọng tâm học: Mục 2: hệ vận động tự quay quanh trục Trái Đất III) Phương tiện dạy học: 1 Giáo viên chuẩn bị: - Sách giáo khoa - Quả địa cầu - Hình 19,20,21,22 sách giáo khoa phóng to - Mơ hình Trái Đất địa cầu (nếu có) - Phiếu tập 2 Học sinh chuẩn bị: - Saùch giaùo khoa - Đọc kĩ trước nha.ø IV) Tiến trình lên lớp: 1 Oån định lớp: 2 Kiểm tra cũ: Khơng có Vào mới: Ở 1, cô em tìm hiểu hình dạng kích thước Trái Đất Hơm nay, em tìm hiểu vận động Trái Đất vận động tự quay quanh trục Trái Đất hệ Hoạt Động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội Dung BS (21)hướng dẫn sơ lược. - Trái Đất tự quay quanh trục tưởng tượng nối liền cực nghiêng 66o33’ (giáo viên kết hợp hình địa cầu) - Yêu cầu học sinh quan sát hình 19 Địa Cầu - Trái Đất quay quanh trục theo hướng nào? - Gọi học sinh lên quay thử Địa Cầu - Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục ngày đêm quy ước giờ? - Giáo viên treo hình 20 lên bảng - Các em quan sát hình 20 cho biết Trái Đất chia thành khu vực ? - Mỗi khu vực có riêng? - Một riêng gọi gì? - Trong khu vực người ta chọn kinh tuyến để tính chung cho khu vực? - Có tới 24 khu vực giờ, người ta chọn khu vực khu vực gốc? - Mở rộng: để tiện cho việc tính toàn giới, năm 1884 Hội nghị quốc tế thống lấy khu vực có kinh tuyến gốc (0o) qua đài thiên văn Grin-úyt khu vực gốc Kinh tuyến chia khu vực làm phần - Phát phiếu tập cho nhóm thảo luận 5’ (dựa vào hình 20) - Gọi đại diện nhóm lên làm - Gọi đại diện nhóm khác nhận xét - Giáo viên sửa sai suy cách tính khu vực cho học sinh - Mở rộng: nước có diện tích kéo dài Liên Bang Nga hay Canada có nhiều khu vực nên quốc gia có qui định riêng thu nhỏ Trái Đất - Học sinh quan sát - Từ Tây sang Đông - Học sinh lên bảng quay Địa Cầu - Thời gian tự quay quanh vòng 24 (một ngày đêm) - 24 khu vực - Một riêng - Đó khu vực - Kinh tuyến qua khu vực - Khu vực có đường kinh tuyến gốc qua chọn khu vực gốc - Học sinh thảo luận - Học sinh lên bảng làm Trái Đất quanh trục - Trái Đất tự quay quanh vòng quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông 24 (22)- Giới thiệu sơ qua đường đổi ngày Chuyển ý: Sự vận động tự quay quanh Trái Đất gây hệ gì? Để biết điều em vào phần Hoạt Động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Dùng đèn pin chiếu vào Địa Cầu giảng: Trái Đất có dạng hình cầu Mặt Trời chiếu sáng nửa Nửa chiếu sáng ngày, nửa không chiếu sáng đêm - Hiện tượng ngày đêm có nơi Trái Đất? - Vậy ngày thấy Mặt Trời, Mặt Trăng bầu trời chuyển động theo hướng Đơng sang Tây? - Ngồi tượng ngày đêm vận động tự quay quanh trục Trái Đất cịn sinh tượng gì? - Ở nửa cầu Bắc, nhìn xi theo hướng chuyển động vật chuyển động lệch bên nào? - Còn nửa cầu Nam lệch hướng ảnh hưởng đến vật rắn bay đường viên đạn, mũi tên … mà ảnh hưởng tới chuyển động dịng sơng, hướng gió … - Khắp nơi Trái Đất có ngày đêm - Vì Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông - Sinh tượng lệch hướng vật chuyển động bề mặt Trái Đất - Bên phải - Bên trái 2) Hệ vận động tự quay quanh trục Trái Đất a Hiện tượng ngày đêm Do Trái Đất quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp nơi Trái Đất có ngày đêm b Sự lệch hướng Sự chuyển động Trái Đất quanh trục làm cho vật chuyển động bề mặt Trái Đất bị lệch hướng Nếu nhìn xi theo chiều chuyển động nửa cầu Bắc, vật chuyển động lệch bên phải, nửa cầu Nam lệch bên trái Củng cố: a/ Trái Đất vận động quay từ Tây sang Đơng qui ước giờ? Có khu vực Trái Đất? b/ Nếu khu vực gốc 15 Mát-xcơ-va giờ? (17 giờ) c/ Sự vận động Trái Đất sinh hệ gì? Dặn dò: (23)Tuần: Ngày soạn: 03/10/2009 Tiết: Ngày dạy: /10/2009 Bài 8: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI I) Mục tiêu học: 1 Kiến thức: - Nắm vận động Trái Đất quanh Mặt Trời - Nhớ vị trí: Xn phân, Hạ chí, Thu phân, Đơng chí quĩ đạo Trái Đất - Hiểu hệ vận động nâng tạo 2 Kó năng: - Xác định vị trí Trái Đất bốn mùa - Có thể chứng minh tượng mùa 3 Thái độ: - Tạo hứng thú tìm hiểu tượng thiên nhiên II) Phương tiên dạy học: - Saùch giaùo khoa - Mơ hình chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời - Hình 23 III) Tiến trình lên lớp: 1 Khởi động: Oån định lớp, KTSS 2 Kiểm tra cũ: - Mơ tả vận động Trái Đất quanh trục? - Nêu hệ qua?û 3 Vào mới: Ở 7, tìm hiểu vận động Trái Đất Hôm tìm hiểu thêm vận động thứ Trái Đất là: chuyển động quay quanh Mặt Trời hệ  Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung BS - Cho học sinh quan sát mơ hình chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời hình 23 - Trái Đất lúc tham - Học sinh quan sát mô hình - hoạt động (24)gia hoạt động? - Đó hoạt động nào? - Mở rộng: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo có hình elip gần trịn theo hướng từ Tây -> Đơng có người ta vẽ đơn giản hình trịn - Cho học sinh quan sát mơ hình thêm lần - Thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời? - Trái Đất chuyển động quỹ đạo elip vị trí? Đó vị trí nào? - Vận động tự quay quanh trục vận động quay quanh Mặt Trời - Hoïc sinh quan saùt - Lắng nghe ghi - 365 ngày - vò trí: Xuân Phân (21-3) Hạ Chí (22-6) Thu Phân (23-9) Đông Chí (22-12) - Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng Tây sang Đơng quỹ đạo có hình elip gần tròn - Thời gian Trái Đất chuyển động vòng quĩ đạo 365 ngày Chuyển ý: Trái Đất quay quanh Mặt Trời gây nên tượng gì? Để biết điều vào phần  Hoạt động 2: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng chuyển động quanh Mặt Trời nên Trái Đất có lúc ngã nửa cầu Bắc – Nam phía Mặt Trời sinh tượng mùa Vậy cụ thể mùa hai nửa cầu diễn nào? - Ngày 22-6 nửa cầu ngã phía Mặt Trời? - Lúc nhiệt độ lượng ánh sáng nào? Tại sao? - Đây mùa Bắc bán cầu? - Ngày 22-12 nửa cầu ngã phía Mặt Trời? - Lúc nhiệt độ ánh sáng Mặt Trời nửa cầu Bắc? Tại sao? - Nửa cầu Bắc - Nhận nhiều nửa cầu Bắc ngã hẳn phía Mặt Trời - Mùa nóng bán cầu Bắc mùa lạnh bán cầu Nam - Nửa cầu Nam - Nhận chếch xa Mặt Trời - Ở nửa cầu Bắc - Trái ngược - Xích đạo 2 Hiện tượng mùa - Khi chuyển động quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng khơng đổi hước phía, nên hai nửa cầu Bắc Nam luân phiên chúc ngả phía Mặt Trời, sinh mùa (25)- Lúc nửa cầu Bắc mùa nào? Ở nửa cầu Nam mùa nào? - Em có nhận xét mùa nóng lạnh bán cầu? - Ngày 21-3 23-9 nơi nhận ánh sáng Mặt Trời nhiều nhất? - Vào lúc lượng ánh sáng nhiệt nửa cầu Bắc Nam nào? - Mở rộng: 23-9 nửa cầu Bắc chuyển từ nóng sang lạnh, nửa cầu Nam chuyển từ lạnh sang nóng 21-3 nửa cầu Bắc chuyển từ lạnh sang nóng, nửa cầu Nam chuyển từ nóng sang lạnh - Thời gian bắt đầu kết thúc mùa? - Nơi thể rõ mùa? - Nước ta có mùa rõ rệt khơng? Tại sao? - Nước ta có mùa? - Các mùa tính theo loại lịch? - Lượng nhiệt ánh sáng nửa cầu Bắc Nam nhận - Mùa xuân (21-3 -> 22-6) Mùa hạ (22-6 -> 23-9) Mùa thu ( 23-9 -> 22-12) Mùa đông (22-12 -> 21-3) - Vùng ơn đới Châu u - Khơng nước ta nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa - Hai mùa: mưa nắng Miền Bắc có mùa không rõ - m lịch dương lịch Khác thời gian bắt đầu kết thúc - VN có mùa rỏ mùa: Nắng Mưa - loại lich: Dương Âm lịch - Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt cách tính mùa hai nửa cầu Bắc Nam hồn tồn trái ngược 4 Củng cố: - Làm 5/26 sách giáo khoa Dặn dò: - Về nhà ôn lại học: từ đến học thuộc - Tiết sau kiểm tra viết tiết (26) Tuần:10 Ngày soạn:10/10/2009 Tiết: 10 Ngày dạy: KiÓm tra I Mơc tiªu KiÕn thøc - Nhằm đánh giá kết học tập HS từ đầu năm đến - HS phải thể đợc kiến thức kĩ kiểm tra - Củng cố cho HS kiến thức kĩ học - Qua kiểm tra thu đợc tín hiệu ngợc nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học giai đoạn 2 Kĩ năng - Rốn cho HS k nng tái vận dụng kiến thức, kĩ vào gải tình tập - Rèn nâng cao kĩ vẽ đồ, xác định phơng hớng… 3 Thái độ - Giáo dục cho HS ý thức nghiêm túc làm II Chuẩn bị Giỏo viên: - Soạn đề, chế bản, nhân cho HS 2 Học sinh: - Ôn lại kiến thức kĩ học từ đầu năm hc cho n III Tiến trình lớp Khởi động: KTSS ổn định tổ chức lớp. Kiểm tra cũ 3 KiÓm tra a Giới thiệu bài: - Các em học kiến thức kĩ địa lí từ đầu năm học đến ôn tập Để đánh giá kết học tập rèn luyện em môn học tiết hôm em làm kiểm tra 45 ‘ b Tiến trình tổ chức hoạt động đánh giá. GV HS Noäi Dung BS - GV phát đề cho học sinh - Hớng dẫn học sinh cách làm - Giám sát, đôn đốc, động viên, khích lệ HS làm -HS nhận làm ĐỀ KIỂM TRA VAØ ĐÁP ÁN 4 Củng cố: Thu bµi vỊ chÊm 5 Dặn dò: - Xem li cỏc kin thức kĩ có liên quan kiểm tra để tự đánh giá - Ôn lại kiến thức, kĩ hạn chế kiểm tra - Đọc chuẩn bị : Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGAØY, ĐÊM DAØI NGẮN THEO MÙA IV/ Rót kinh nghiƯm Thứ … ngày … tháng… năm 2009 Đề kiểm tra Mơn: Địa lí 6 Thời gian: 45 phút Trường THCS Thạnh Phước Họ tên:………. Lớp:6… (27)A/ Trắc nghiệm: (3 điểm) +Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trớc ý em cho câu sau Câu 1(0,25đ):theo thứ tự xa dần mặt trời, trái đất nằm vị trí thứ a.Thø b.Thø c.Thø d.Thø Câu 2(0,25đ) Trái đất có dạng hình a Hình bầu dục b Hình tròn c Hình cầu d Hình vuông Cõu 3(0,25)ng xớch o trỏi t có độ dài a.dài 40100km b.Dài 40076km c.Dài 40120km d.Dài 40200km Câu 4(0,25đ) Kí hiệu đồ gồm loại a.Điểm ,đờng ,diện tích b.Điểm ,đờng c.Điểm đờng ,hình học d.Điểm ,đờng ,diện tích ,hình học +Hãy điền vào chỗ trống cụm từ thích hợp để đợc câu Câu 5(1đ). -Quả địa cầu (a)………của trái đất ,trên địa cầu có hệ thống (b)……… -Tỉ lệ đồ rõ (c) ……….của khoảng cách đợc vẽ đồ so với (d)……… +H·y nèi c¸c néi dung ë cét Avíi néi dung cột B cho phù hợp Câu (1®) Cét A Cét B Nèi Avíi B 1.Kí hiệu điểm a.Ranh giới quốc gia 2Kí hiệu đờng b.Vùng trồng lúa 3.KÝ hiƯudiƯn tÝch c.H×nh tam giác ,hình vuông 4.Dạng kí hiệu chữ d.Sân bay ,cảng biển đ.tên hoá học Phần II: Trắc nghiệm tù ln(7®) Câu 1(4đ) : Bản đồ để vẽ đợc đồ ngời ta phải thực việc ? Câu (3đ): Muốu xác định phơng hớng đồ phải dựa vào đờng kinh tuyến ,vĩ tuyến em điền hng cũn li hỡnh III.Đáp án - biểu điểm : (28)Phần 1trắc nghiệm khách quan (3đ) Câu ý c c b d a.mô hình thu nhá ,b.kvtuyến ,c.mức độ thu nhỏ ,d.thực tế trờn mt t 1-d,2-a,3-b,4-đ Phần II trắc nghiệm tự luận (7đ) Câu 1(4đ) -Bn hình vẽ thu nhỏ mặt giấy tơng đối xác khu vực hay tồn bề mặt trái đất -Muốn vẽ đồ ngời ta phải đo đạc ,tính tốn ,ghi chép đối tợng địa lí có thơng tin chọn phơng pháp chiếu đồ ,tính tỉ lệ ,chọn kí hiệu để thể cỏc i tngú trờn bn Câu2(3đ) TB B §B T § §N TN N -Điền hớng : Bắc – nam , đông – tây, tây bắc - đông nam , đơng bắc – tây nam 4.Cđng cè : (3phút ) - Giáo viên thu - Nhận xét giê kiĨm tra 5 Híng dÉn : (1phót ) - Đọc trớc (Giờ sau học) IV/ Rót kinh nghiƯm. Tuần 11 Ngày soạn: 17/10/2009 Tiết 11 Ngày dạy: …/10/2009 Bài 9: HIỆN TƯỢNG NGAØY, ĐÊM DAØI NGẮN THEO MÙA (29)- Nắm hệ quả: tượng ngày, đêm chênh lệch mùa - Hình thành khái niệm: chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam Kỹ năng: - Xác định đường chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam, vòng cực Bắc, vòng cực Nam - Giải thích tượng ngày đêm dài, ngắn khác dựa vào tự nhiên 3 Thái độ: - Làm tăng ham thích khám phá tự nhiên II) Trọng tâm học: III) Phương tiện dạy học: - Sách giáo khoa - Hình 24 trang 28 sách giáo khoa IV) Tiến trình lên lớp: 1 Oån định lớp: Kiểm tra cũ: a Mô tả cuhyển động Trái Đất quanh Mặt Trời b Nêu hệ 3 Vào mới: Vận động tự quay quanh trục Trái Đất sinh tượng ngày đêm, song chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời mà nhịep điệu ngày đêm diễn nơi khác Có nơi ngày dài đêm, có nơi ngày dài đêm ngắn ngược lại Cụ thể nơi Trái Đất? Chúng ta tìm hiểu hôm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung BS - Treo hình 24 cho học sih quan saùt: - Gọi học sinh lên bảng phân biệt đường biểu trục Trái Đất đường phân chia sáng tối - Tại trục Trái Đất đường phân chia sáng tối không trựng nhau? GV: Yêu cầu HS quan sát H 25 cho biÕt: - Sự khác độ dài ngày, đêm điểm A, B nửa cầu Bắc A’, B’ nửa cầu Nam vào ngày 22/6 22/12 ? - Độ dài ngày, đêm ngày 22/6 ngày 22/12 điểm C nằm đờng xích đạo? - Gọi đại diện nhóm trả lời - Gọi nhóm khác nhận xét - Giáo viên sửa sai chốt ý - Học sinh quan sát hình - Học sinh lên bảng phân biệt - Vì trục Trái Đất nghiêng mặt phẳng quĩ đạo 66o3’ đường phân chia sáng tối đường thẳng (do Trái Đất hình cầu nên Mặt Trời chiếu sáng ½ mặt đất) => không trùng - Học sinh thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trả lời - Nhóm khác nhận xét (30)lại: Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất nên địa điểm nửa Bắc nửa Nam bán cầu có tượng ngày, đêm dài ngắn khác theo vĩ độ Theo dõi – lắng nghe ghi Chuyển ý: Qua phần tìm hiểu tượng ngày đêm vĩ độ khác Trái Đất, số nơi tượng ngày đêm diễn đặc biệt Để hiểu rõ vào phần - Ngày 22-6 ngày 22-12 độ dài ngày đêm điểm D D’ vĩ tuyến 66o33’ Bắc Nam nửa cầu nào? - Vĩ tuyến 66o33’ Bắc Nam đường gì? - Chốt ý mở rộng: cực Bắc Nam số ngày đêm dài suốt 24g kéo dài tháng nên gọi đêm trắng mặt trời chưa lặn mọc lên - Ngày 22-6 điểm D ngày dài 24g (BCB) D’ đêm dài 24g (BCN) Ngày 22-12 điểm D đêm dài 24g (BCB) D’ ngày dài 24g (BCN) - Vòng cực Bắc vòng cực Nam 2) Ở hai miền cực, số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 thay đổi theo mùa Các địa điểm nằm từ 66o33’ Bắc Nam đến 2 cực có số ngày có ngày, đêm dài 24 dao động theo mùa, từ ngày đến tháng 4 Củng cố: - Tại Trái Đất lại có tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau? - Các địa điểm nằm đường Xích đạo có ngày, đêm nào? - Vào ngày 22-6 22-12 nơi Trái Đất có ngày đêm dài suốt 24 - Các điểm cực Bắc cực Nam có ngày, đêm dài - Nêu câu ca dao-tục ngữ nói tượng ngày đêm dài ngắn khác 5 Dặn dò: - Học kó 8,9 Kiểm tra 15’ - Chuẩn bị 10 IV/ Rút kinh nghiệm. Tuần 12 Ngày soạn: 16/11/2004 (31)Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT I) Mục tiêu học: Kiến thức: Hiểu trình bày cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp: vỏ, trung gian lõi (nhân) Mỗi lớp có đặc điểm riêng độ dày, trạng thái vật chất nhiệt độ Biết cấu tạo vỏ Trái Đất gồm địa mảng lớn, nhỏ khác Chúng di chuyển tách xơ chạm vào tạo động đất, núi lửa, dã núi ngầm đẩy đáy dại dương ven bờ lục địa 2 Kó năng: Học sinh mơ tả cấu tạo Trái Đất hình vẽ II) Trọng tâm học: Mục I: cấu tạo bên Trái Đất III) Phương tiện dạy học: - Sách giáo khoa - Hình 26, 27 phóng to IV) Tiến trình dạy: 1 Oån định lớp Kiểm tra cũ a Tại Trái Đất lại có tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau? b Hiện tượng gnày đêm dài ngắn khác diễn Trái Đất? 3.Vào Từ xa xưa, ngừơi ln muốn tìm hiểu xem bên Trái Đất cấu tạo nào? Gồm gì? Ngày nay, với phát triển khoa học kĩ thuật người khám phá bí ẩn bên Trái Đất Để hiểu rõ vào 10 để tìm hiểu  Hoạt động 1: 1) Cấu tạo bên Trái Đất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên treo hình 26 lên bảng cho học sinh quan saùt - Hãy quan sát hình 26 bảng trang 32 thảo luận câu hỏi: Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp? Nêu đặc điểm lớp? - Gọi học sinh đại diện nhóm trả lời - Sửa sai chốt ý lại - Hoïc sinh quan sát - Học sinh thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trả lời Ghi bảng: Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp: vỏ Trái Đất, lớp trung gian lõi Chuyển ý: Nơi người sinh sống lớp vỏ Trái Đất Để tìm hiểu vào phần (32)2) Cấu tạo lớp vỏ Trái Đất Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Vỏ Trái Đất mỏng lại nơi tồn thành phần tự nhiên như: khơng khí, nước, sinh vật… nơi người sinh sống - Trên Trái Đất có địa mảng nào? - Giáo viên vừa hình vừa giảng thêm: mảng không đứng yên mà di chuyển chậm Các mảng tách xa xơ vào - Địa mảng Bắc Mĩ, địa mảng Nam Mĩ, mảng Phi, mảng Á-Aâu, mảng Aán Độ mảng Thái Bình Dương, mảng Nam Cực Ghi bảng: Vỏ Trái Đất mỏng lại quan trọng nơi tồn thành phần khác Trái Đất khơng khí, nước, sinh vật,… Lớp vỏ Trái Đất cấu tạo số địa mảng nằm kề Hai địa mảng tách xa xơ vào 4 Củng cố: - Vẽ cấu tạo bên Trái Đất - Cho học sinh lên bảng ghi nêu đặc điểm Dặn dò: - Học - Làm 3/33 Tuần 13 Ngày soạn: 23/11/2004 Tiết 13 Ngày dạy: 29/11/2004 Bài 11: THỰC HAØNH SỰ PHÂN BỐ LỤC ĐỊA ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I) Mục tiêu học: 1 Kiến thức: (33)2 Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ đọc lược đồ, đọc bảng thống kê II) Trọng tâm học: III) Phương tiện dạy học: - Sách giáo khoa - Hình 28,29 phóng to - Bản đồ tự nhiên giới IV) Tiến trình lên lớp: 1 Oån định lớp Kiểm tra cũ: a Gọi học sinh lên bảng làm tập trang 33 sách giáo khoa b Tầm quan trọng lớp vỏ Trái Đất xã hội loài người? 3 Vào mới: - Trên Trái Đất có lục địa đại dương? Có lục địa đại dương - Lục địa phần lớn tập trung đâu? Đại dương tập trung đâu? Phần lớn lục địa tập trung Bắc bán cầu đại dương tập trung Nam bán cầu Vì nửa cầu Bắc tạp trung nhiều lục địa nên gọi “lục bán cầu” đại dương tập trung nhiều nửa cầu Nam nên gọi “thủy bán cầu” Để hiểu rõ cô em vào 11  Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Treo hình 28 đồ tự nhiên Thế giới - Tỉ lệ diện tích lục địa diện tích đại dương nửa cầu Bắc? - Tỉ lệ diện tích lục địa diện tích đại dương nửa cầu Nam? - Rút kết luận gì? - Lục địa: 39,4% Đại dương: 60,6% - Lục địa: 19,0% Đại dương: 81,0% - Diện tích lục địa diện tích đại dương Diện tích lục địa bán cầu Bắc nhiều diện tích lục địa bán cầu Nam Ghi bảng: Trên Trái Đất có lục địa đại dương - Bắc bán cầu: Lục địa chiếm 39,4% Đại dương chiếm 60,6% - Nam bán cầu: Lục địa chiếm 19,0% Đại dương chiếm 81,0%  Hoạt động 2: (34)đồ Thế giới trả lời câu hỏi sách giáo khoa (thảo luận 5’) - Gọi học sinh lên bảng vừa đồ vừa trả lời câu hỏi - Giáo viên cần lưu ý cách học sinh vị trí lục địa, đại dương đồ Nếu học sinh sai cần phải sửa sai lại cho học sinh - Lục địa Á – u có diện tích lớn nằm nửa cầu Bắc Lục địa Oxtraylia có diện tích nhỏ nằm nửa cầu Nam Lục địa nằm hoàn toàn bán cầu Bắc lục địa Á – Aâu, lục địa Bắc Mĩ Lục địa nằm hoàn toàn bán cầu Nam lục địa Nam cực, lục địa Oxtraylia Ghi baûng: Lục địa có diện tích lớn lục địa Á – u Lục địa có diện tích nhỏ lục địa Oxtraylia  Hoạt động 3: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Treo hình 29 cho học sinh quan sát - Rìa lục địa gồm phận? - Các phận có độ sâu bao nhiêu? - Gọi học sinh lên bảng vừa hình vừa trả lời - Gồm phận Thềm lục địa sườn lục địa - Thềm lục địa sâu: 0m -> 200m Sườn lục địa sâu: -200m -> -2500m Rìa lục địa có cấu tạo gồm: - Thềm lục địa: sâu 0m -> -200m - Rìa lục địa: sâu -200m -> -2500m  Hoạt động 4: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Nhìn vào bảng thống kê trang 35 thảo luận câu hỏi sách giáo khoa - Gọi học sinh lên bảng làm - Học sinh thảo luận - Học sinh lên bảng làm Tổng diện tích đại dương 179,6 + 93,4 + 74,9 + 13,1 = 361 triệu km2 510 triệu km2 -> 100% 361 trieäu km -> ? % (35)- Mở rộng: Các đại dương giới thông với gọi chung Đại Dương Thế Giới Để nối đại dương giao thông đường biển, người đào kênh để rút ngắn đường qua lại đại dương Thế giới có kênh đào tiếng Xuyê Panama Có đại dương là: Bắc Băng Dương, Aán Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương Đại dương lớn Thái Bình Dương Đại dương nhỏ Bắc Băng Dương Ghi baûng: Trên giới có đại dương Bắc Băng Dương đại dương nhỏ Thái Bình Dương đại dương lớn Củng cố: - Trên bề mặt Trái Đất lục địa đa số tập trung bán cầu nào? Đại dương tập trung bán cầu nào? - Bán cầu Bắc cịn gọi gì? Bán cầu Nam cịn gọi gì? - Nêu cấu tạo rìa lục địa - Lục địa có diện tích lớn nhất? diện tích nhỏ nhất? - Đại dương có diện tích lớn nhất? diện tích nhỏ nhất? Dặn dò: - Học thuộc - Xem trước 12 - Sưu tầm hình ảnh núi lửa động đất IV/ Rút kinh nghiệm Tuần: 15 Ngày soạn: 24/11/2008 Tieát :15 Ngày dạy: /11/2008 (36)NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT I) Mục tiêu học: 1 Kiến thức: - Phân biệt khác nội lực ngoại lực Cho ví dụ cụ thể - Bề mặt Trái Đất kết tác động nội lực ngoại lực Hai lực đối nghịch - Hiểu nguyên nhân, tượng tác hại động đất núi lửa 2 Kó năng: - Rèn luyện kó quan sát mô tả lại qua tranh ảnh cho học sinh II) Phương tiện dạy học: - Sách giáo khoa - Hình 31 phóng to - Bản đồ giới III) Tiến trình lên lớp: 1 Khởi động: KTSS, ổn định lớp Kiểm tra cũ: a Trên lớp vỏ Trái Đất phần lớn lục địa tập trung bán cầu nào? Các đại dương tập trung bán cầu nào? b Kể tên xác định vị trí lục địa đồ giới? Lục địa lớn nhất? Lục địa nhỏ nhất? c Xác định vị trí kể tên đại dương Trái Đất Đại Dương lớn nhất? Đại dương nhỏ nhất? 3 Vào mới: A/ giới thiệu bài: - Cho học sinh quan sát đồ tự nhiên Thế Giới Giới thiệu thang màu cho học sinh xem Có nhận xét bề mặt Trái Đất? (Bề mặt Trái Đất đa dạng có chỗ cao chỗ thấp khác nhau) - Sở dĩ có khác biệt tác động nội lực ngoại lực Vậy nội lực gì? ngoại lực gì? Để hiểu rõ hơn, chúng tao vào B/ Các hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung BS - Cho học sinh đọc đoạn trang 38 sách giáo khoa - Nơi cao thấp bề mặt Trái Đất bao nhiêu? - Mở rộng: nơi cao đỉnh núi Everest thuộc dãy núi Himalaya cao 8848m nơi thấp vực Marian sâu khoảng 1100m - Nội lực gì? Có tác động gì? Ví dụ? - Học sinh đọc - Cao gần 9000m, thấp sâu 1100m - Nội lực lực sinh bên Trái Đất Có tác động nén ép vào lớp đất đá làm chúng bị uốn nếp, đứt gãy đẩy vật chất I) Tác động nội lực ngoại lực (37)- Mở rộng: : đứt gãy : uốn nếp - Ngoại lực gì? Gồm trình? - Cho ví dụ? - Tóm lại: q trình nội lực làm cho bề mặt gồ ghề cịn q trình ngoại lực làm giảm gồ ghề => đối nghịch - Mở rộng (nếu thời gian) + Nội lực = ngoại lực địa hình khơng thay đổi + Nội lực > ngoại lực: địa hình gồ ghề Núi cao hơn, thung lũng sâu + Nội lực < ngoại lực: địa hình bị san bằng, hạ thấp nóng sâu ngồi mặt đất Ví dụ núi lửa, động đất - HS trả lời-ghi - Ngoại lực lực sinh bên Gồm q trình: phong hố xâm thực - Nước: nước chảy, đá mòn Nhiệt độ: nóng, lạnh làm đá bị vụn bở, Con người phá rừng làm rẫy - Ngoại lực: lực sinh bên bề mặt Trái Đất Tác động làm san bằng, hạ thấp địa hình => Hai lực hoàn toàn đối nghịch Chúng xảy đồng thời, tạo nên địa hình bề mặt Trái Đất Hoạt động 2: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh BS - Cho học sinh quan sát hình 31 thảo luận câu hỏi sau: + Khi sinh núi lửa? + Nêu cấu tạo núi lửa? + Có loại núi lửa? Đó loại nào? + Núi lửa thường gây tác hại gì? + Tại quanh núi lửa lại có dân cư đơng đúc? - Gọi đại diện nhóm trả lời - Sửa sai chốt ý lại - Hoïc sinh quan sát hình thảo luận -> Khi vỏ Trái Đất bị rạn nứt, vật chất nóng chảy sâu phun trào mặt đất tạo thành núi lửa -> Núi lửa có cấu tạo gồm Mắcma, ống phun, miện, dung nham khói bụi -> Có loại núi lửa: núi lửa hoạt động núi lửa tắt -> Núi lửa phun vùi lấp thành thị, làng mạc, ruộng vườn gây chết người,… -> Khi dung nham nguội lại trở thành đất đỏ phì nhiêu tốt cho phát triển II) Núi lửa động đất - Động đất núi lửa nội lực sinh (38)- Các em xem tivi qua sách báo, có em biết động đất tượng gì? - Động đất gây thiệt hại gì? - Để đo sức mạnh động đất, người ta dùng thang chuẩn có bậc, gọi thang Richte Trên giới chưa có trận động đất lên tới bậc - Ngày để giảm thiệt hại động đất gây ra, người phải làm sao? nông nghiệp - Đại diện nhóm trả lời - Động đất tượng lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển đột ngột - Động đất làm nhà cửa, đường sá, cầu cống bị phá huỷ … tai hại làm cho người bị thiệt mạng - Xây nhà chịu chấn động lớn, xây trạm nghiên cứu dự báo trước để kịp thời sơ tán người dân - Động đất tượng lớp đất đá gần mặt đất bị rung chuyển 4 Cuûng cố: - Nội lực gì? Ngoại lực gì? - Núi lửa gì? Động đất gì? - Tác hại núi lửa? Tác hại động đất? Dặn dò: - Học thuộc - Xem trước 13 - Sưu tầm hình ảnh núi lửa động đất IV/ Rút kinh nghiệm Tuần: 16 Ngày soạn: 07/12/2008 Tiết :16 Ngày dạy: /12/2008 (39)1 Kiến thức: - Học sinh cần nắm rõ khái niệm núi - Phân biệt khác độ cao tuyệt đối độ cao tương đối địa hình núi già núi trẻ - Trình bày phân loại núi theo độ cao, số đặc điểm địa hình núi đá vôi Kỹ năng: - Xác định số núi già núi trẻ Thái độ - Ý thức bảo vệ thắng cảnh địa hình núi tạo nên - Tìm hiểu thêm vẻ đẹp thiên nhiên đất nước ta II) Phương tiện dạy học - Sách giáo khoa - Hình 34,35 phóng to - Phiếu tập III) Tiến trình lên lớp 1.Khởi động: KTSS, Oån định lớp Kiểm tra cũ : - Thế nội lực, ngoại lực? Ví dụ? - Núi lửa gì? Động đất gì? Nêu tác hại núi lửa động đất? Vào Trên bề mặt Trái Đất có nhiều dạng địa hình khác dạng địa hình chủ yếu núi Vậy núi có loại gì? Đặc điểm sao? Để hiểu rõ điều cô em vào hôm nay: 13 Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung BS - Treo hình 34 lên bảng - Hãy quan sát hình mô tả núi - Cách tính độ cao tuyệt đối cách tính độ cao tương đối khác nào? - Cho biết đỉnh núi A có độ cao tương đối bao nhiêu, độ cao tuyệt đối bao nhiêu? - Mở rộng: đồ người ta sử dụng độ cao độ cao tuyệt đối - Dựa vào độ cao tuyệt đối, người ta chia núi thành - Núi địa hình nhơ cao rõ rệt mặt đất Độ cao 500m so với mực nước biển Chỗ giáp núi mặt đất phẳng gọi chân núi Sườn núi dốc chân núi rõ - Độ cao tuyệt đối tính khoảng cách chênh lệch từ đỉnh núi tới mực nước biển Độ cao tương đối tính bàng khoảng cách chênh lệch từ đỉnh núi tới chân núi - Tuyệt đối: 1500m Tương đối: 1000m, 500m - Người ta chia núi thành loại: núi thấp 1000m Trung bình 1) Núi độ cao núi - Nuùi: địa hình nhô cao 500m so với mực nước biển - Núi có ba phận: đỉnh, sườn chân núi (40)loại? Đó loại nào? Độ cao bao nhiêu? - Cho học sinh lên bảng xác định vùng núi thấp, trung bình cao đồ tự nhiên Việt Nam từ 1000m đến 2000m Cao từ 2000m trở lên + Núi thấp:Dưới 1000m + Núi TB: 1000-2000m + Núi cao: Từ 2000m trở lên Chuyển ý: Ngồi phân loại theo độ cao người ta cịn phân loại núi theo thời gian hình thành Để hiểu rõ hơn, cô em vào phần Hoạt động 2: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Treo hình 35 cho học sinh quan saùt - Dựa vào hình 35 thơng tin sách giáo khoa em thảo luận phiếu tập - Gọi đại diện nhóm trả lời - Giáo viên chốt lại - Giáo viên cho học sinh thấy núi Xcangđinavi Himalaya (Á) - Thảo luận phiếu tập Hình thái Núigià Núi trẻ Đỉnh Tròn Nhọn Sườn Thoải Dốc Thung lũng Rộng Hẹp Nguyên nhân Ngoại lực Nội lực Ví dụ Xcang đinavi Himalaya - Đại diện nhóm trả lời 2) Núi già, Núi trẻ Căn thời gian người ta chia núi làm loại: núi già, núi trẻ Ghi Chuyển ý: Trên núi đá cịn hình thành nhiều địa hình khác tạo nên nhiều cảnh đẹp Một địa hình tiêu biểu địa hình Cacxtơ hang động Chúng ta hiểu rõ phần Hoạt động 3: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gọi học sinh đọc mục 3/44 sách giáo khoa - Địa hình Cacxtơ địa hình gì? - Ví dụ? - Mở rộng: Động Phong Nha có giới: sông ngầm đẹp nhất, cửa hang cao vàrộng nhất, bãi cắt bãi đá ngầm - Học sinh đọc - Địa hình Cacxtơ loại địa hình đặc biệt vùng vúi đá vơi Các núi ngày thường có hang động đẹp - Động Phong Nha (Quảng Bình), động Tam Thanh (Lạng Sơn) 3) Địa hình Cacxtơ hang động - Địa hình núi đá vơi được gọi địa hình Cacxtơ (41)đẹp nhất, hồ nước ngầm đẹp nhất, hang khô rộng đẹp nhất, hệ thống thạch nhũ đẹp kỳ ảo hang nước dài Củng cố: - Nêu cấu tạo núi - Sắp xếp núi sau theo loại núi thấp, cao trung bình Bà Đen (986m) Tam Đảo (1591m) Nưa (538m) Phanxipăng (3143m) Tản Viên (1287m) Tây Côn Lónh (2419m) 5 Dặn dị: - Học thuộc - Xem trước 14 - Oân tập từ 1-13 Viết câu hỏi khó hiểu giấy IV/ Rút kinh nghiệm. Tuần :17 Ngày soạn: 14/12/2008 Tiết :17 Ngày dạy: /12/2008 Bài 14: ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (Tieáp theo) I) Mục tiêu học: Kiến thức: - Trình bày số đặc điểm hình thái đồng bằng, cao nguyên, đồi - Biết phân loại đồng bằng, ích lợi đồng cao nguyên (42)- Chỉ đồ số đồng bằng, cao nguyên lớn Việt Nam giới II) Trọng tâm học: III) Thiết bị dạy học: - Sách giáo khoa - Mơ hình địa hình, cao nguyên bình nguyên IV) Tiến trình lên lớp: 1 Oån định lên lớp: Kiểm tra cũ: - Núi gì? Phân loại núi theo độ cao? - So sáng cách đo độ cao tuyệt đối độ cao tương đối? - So sánh núi già núi trẻ - Địa hình núi đá có đặc điểm gì? Vào mới: Ngồi địa hình núi ra, bề mặt Trái Đất cịn có dạng địa hình khác Đó dạng địa hình nào? Đặc điểm sao? Để hiểu rõ cô em sẻ vào 14 Hoạt động 1: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung BS - Cho học sinh thảo luận câu hỏi sau: Trình bày đặc điểm độ cao, hình thức giá trị kinh tế đồng - Gọi đại diện nhóm trả lời - Giáo viên sửa sai chốt lại - Gọi học sinh lên bảng xác định đồng sông Hồng sông Cửu Long - HoÏc sinh thảo luận + Độ cao: + Đặc điểm hình thái: có loại Bào mịn: bề mặt gợn sóng (Châu Aâu, Canada…) Bồi tụ: bề mặt phẳng phù sa sông lớn bồi đắp cửa sơng (Hồng Hà, Cửu Long, Sơng Hồng) + Giá trị kinh tế: Trồng lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, phát triển dân cư đông đúc Tập trung nhiều thành phố lớn - Đại diện nhóm trả lời 1) Bình nguyên (đồng bằng) - Là dạng địa hình thấp, tương đối phẳng, có độ cao tuyệt đối thường 200m - Bình ngun có loại: + Bình nguyên băng hà bào mịn + Bình nguyên phù sa bồi tụ - Giá trị kinh tế: + Trồng lương thực, thực phẩm, nông nghiệp phát triển dân cư đông đúc Hoạt động 2: - Dựa vào mơ hình thơng tin sách giáo khoa thảo luận đặc điểm độ cao, hình thái giá trị kinh tế cao ngun - So sánh Bình nguyên - Học sinh thảo luận + Độ cao: độ cao tuyệt đối > 500m + hình thái: bề mặt tương đối phẳng, gợn sóng Sườn dốc (Tây Tạng, Tây Nguyên) + Giống:Tương đối 2) Cao nguyeân - Là dạng địa hình tương đối phẳng, gợn sóng, có sườn dốc độ cao tuyệt đối từ 500m trở lên (43)và Cao nguyên? phẳng có giá trị kinh tế + Khác: Độ cao,giá trị sử dụng…… Trồng công nghiệp chăn nuôi gia súc Hoạt động 3: - Dựa vào sgk cho biết, Đồi gì?độ cao nào? - GV chốt lại ghi bảng.Bổ sung thêm kiến thức: đồi có giá trị: Trồng cơng nghiệp, chăn nuôi gia súc trồng rừng Trả lời theo sgk Lắng nghe ghi 3) Đồi - Là dạng địa hình nhơ cao, có đỉnh trịn, sườn thoải, độ cao tương đối khơng 200m - Ít đứng riêng lẻ thường tập trung thành vùng 4 Củng cố: - Bình ngun gì? Có loại? Gía trị kinh tế nào? - Cao nguyên gì? Khác với bình ngun điểm nào? Gía trị kinh tế nào? - Đồi gì?Ở nước ta có nhiều vùng trung du thuộc tỉnh nào? 5 Dặn dò: - Học thuộc - Oân tập học thuộc từ 8-13, để chuẩn bị thi HKI IV/ Rút kinh nghiệm. Tuần :18 Ngày soạn: 14/12/2008 Tiết :18 Ngày dạy: /12/2008 I Mơc tiªu KiÕn thøc - Nhằm đánh giá kết học tập HS từ đầu năm đến - HS phải thể đợc kiến thức kú kiểm tra - Củng cố cho HS kiến thức, kú học - Qua kiểm tra thu đợc tín hiệu ngợc nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học giai on tip theo 2 Kĩ năng - Rèn nâng cao kin thc ó hc - Giáo dc cho HS ý thức nghiêm tc làm II Chuẩn bị Giỏo viờn: - Soạn đề, chế bản, nhân cho HS 2 Học sinh: - Ôn lại kiến thức học từ baứi – baứi13 III Tiến trình lớp (44)3 Vào mới: a Giíi thiƯu bµi: Nhắc nhở chung nội quy thi cách làm thi. b Phát đề thi. GV HS Noäi Dung BS - GV phát đề cho học sinh - Hớng dẫn học sinh cách làm - Giám sát, đơn đốc, động viên, khích lệ HS làm -HS nhận làm ĐỀ THI VAØ ĐÁP ÁN 4 Củng cố: Thu bµi vỊ chÊm 5 Dặn dò -Thời gian nghỉ học kì. - Về soạn 15 Khống sản gì? Có loại nào? Kể tên? IV/ Tù rĩt kinh nghiƯm Trường: THCS Thạnh Phước ĐỀ THI HỌC KÌ I Họ Tên:……… MƠN: ĐỊA LÍ Lớp 6…… THỜI GIAN: 45/ Điểm Lời phê Câu 1: Tại lại có tượng ngày, đêm dài ngắn vĩ độ khác Trái Đất? Nơi Trái Đất có ngày, đêm dài ngắn nhau? (1.5 điểm) Câu 2: Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp? Nêu đặc điểm lớp? (3 điểm). Câu 3: Núi gì? Có loại? Núi già núi trẻ khác nào? (2.5 điểm). Câu 4: Bình nguyên (Đồng bằng) gì? Có loại?Nơi em sinh sống thuộc loại địa hình bề mặt Trái Đất? (3 điểm) ĐÁP ÁN Câu 1: Tại vì: - Trong quay quanh Mặt Trời, Trái Đất có lúc chúc nửa cầu Bắc, có lúc ngả nửa cầu Nam phía Mặt Trời (0.5 đ) - Do đường phân chia sáng tối không trùng với trục Trái Đất, nên địa điểm nửa cầu Bắc nửa cầu Nam có tượng ngày, đêm dài ngắn khác theo vĩ độ (0.5 đ) - Trên Trái Đất nơi có ngày, đêm dài ngắn nhau: Đương xích đạo.(0.5 điểm) Câu 2: Cấu tạo bên Trái Đất gổm ba lớp:( lớp điểm). Lớp Độ dày Trạng thái Nhiệt độ Vỏ Trái Đất Từ 5- 70 km Rắn Tối đa 1000oC (45)Lõi Trái Đất Trên 3000 km Lỏng ngoài, rắn Cao khoảng 5000oC Câu 3: - Núi loại địa hình nhơ lên cao mặt đất, thường có độ cao 500m so với mực nước biển (1 điểm) - Núi có loại: Núi thấp (Dưới 1000m), núi trung bình (Từ 1000m – 2000m), núi cao (Từ 2000m trở lên.) Mỗi ý đúng: 0,25 điểm. _ Mỗi ý đúng: 0,25 điểm. Câu 4. _ Bình ngun (Đồng bằng) dạng địa hình thấp, tương đối phẳng, có độ cao tuyệt đối thường 200m (1 điểm) _ Bình ngun có loại: + Bình nguyên băng hà bào mòn (0,5 điểm) + Bình nguyên phù sa bồi tụ cửa sông (0,5 điểm) _ Địa phương em sinh sống thuộc địa hình Đồng sơng Cửu Long (1 điểm) Tuần :19 Ngày soạn: 14/1/2008 Tiết :19 Ngày dạy: /1/2008 BÀI 15.CÁC MỎ KHỐNG SẢN I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Học sinh nắm khái niệm khoáng vật, đá, khoáng sản , mỏ khống sản , ngun nhân hình thành khống sản -Nhận thức khống sản khơng phải nguồn tài nguyên vô tận phải biết khai thác hợp lí 2-Kỹ : Biết phân loại khống sản dựa vào cơng dụng khống sản II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bản đồ khoáng sản ( loại đồ khác nước ta , vùng kinh tế nước ta mà nội dung đo àcó thể phân bố khống sản ) -Các mẫu khoáng sản IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Sửa thi học kì 2-Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I-GV trình bày cho HS rõ khái niệm khống vật gì? Khống vật vật chất có tự nhiên có thành phần cấu tạo hố học tương đối đồng I- Các loại khoáng sản : Hình thái Núi già Núi trẻ Đỉnh Tròn Nhọn (46)thường gặp dạng tinh thể nằm thành phần loại đá ví dụ Thạch Anh đá Granit dạng tinh thể , Sắt dạng ôxit đá mahêtit Yêu cầu HS xem mục SGK Giải vấn đề sau : (có thể cho thảo luận nhóm hay cho làm việc cá nhân ) ? Khống sản ?Quặng ? ? Khống sản phân làm nhóm ?Kể tên mổi nhóm khống sản ? Dựa vào đâu người ta chia nhóm khống sản ? Quan sát đồ khống sản Việt Nam ( hay đồ vùng kinh tế có biểu khống sản ) ? Kể tên phân nhóm loại khống sản nước ta ? Khoáng sản nước ta chủ yếu thuộc nhóm ? II- Cho học sinh quan sát mẫu khống sản ,sau kết hợp kiến thức mục SGK yêu cầu giải vấn đề sau: (cho thảo luận nhóm ) ? Thế mỏ nội sinh , mỏ ngoại sinh ? ? Phân mẫu khoáng sản quan sát thành nhóm mỏø nội sinh mỏ ngoại sinh ? Các mỏ ngoại sinh phần lớn thuộc nhóm khống sản ? ? Cả loại mỏ nội sinh ngoại sinh có đặc điểm khác ?(q trình hình thành ) Có đặc điểm giống ? ( thời gian hình thành ) Do khống sản có phải nguồn -Những khống vật đá có ích người khai thác sử dụng gọi khoáng sản -Dựa theo tính chất cơng dụng , khống sản chia thành nhóm : Khống sản lượng ,khoáng sản kim loại , khoáng sản phi kim loại II- Các mỏ khoáng sản nội sinh ngoại sinh : - Mỏ nội sinh mỏ hình thành nội lực (Các trình dịch chuyển mắc ma lên gần bề mặt đất) -Mỏ ngoại sinh :được hình thành trình ngoại lực ( q trình phong hố , tích tụ .) (47)tài nguyên vô tận không ? Theo em phải sử dụng tài nguyên cho hợp lí ? thác sử dụng phải hợp lí tiết kiệm 3-Củng cố : -Khống sản ? Khi gọi mỏ khống sản ? -Các khoángsản phân thành loại ? Công dụngmỗi loại ? -Nêu giống khác mỏ nội sinh , ngoại sinh ? 4- Dặn dò : Xem lại kiến thức “ cách biểu địa hìnhlên đồ “ chuẩn bị tiết học sau thực hànhvề đồ địa hình Tiết 20 Bài 16 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH I- MỤC ĐÍCH U CẦU: 1-Kiến thức : -Học sinh nắm khái niệm đường đồng mức 2-Kỹ : Đo tính độ cao khoảng cách thực địa dựa vào đồ Biết đọc sử dụng đồ tỉ lệ lớn có đường đồng mức II-TRỌNG TÂM BAØI : Xác định độ cao địa hình dựa vào đường đồng mức III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Lược đồ địa hình SGK phóng to ,mơ hình núi đường đồng mức làm từ nón lá(nếu có ) -Bản đồ hay lược đồ địa hình có tỉ lệ lớn ( biểu độ cao đường đồng mức hay thang màu IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kiểm trabài cũ : Khống sản ? có nhóm khống sản ?Nêu cơng dụng nhóm khống sản ? Thế khoáng sản nội sinh , khoáng sản ngoại sinh ? Nêu ví dụ cho loại ? (48)Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I-GV yêu cầu HS quan sát hình 44 SGK nhận xét : ? Độ cao địa hình hình 44 biểu ? Như có cách biểu độ cao địa hình ? GV nêu khái niệm cho HS biết đường đồng mức , kí hiệu độ cao đường đồng mức II- Cho HS thực hành qua thảo luận nhóm , nhóm thực hành theo yêu cầu SGK 1- Xác định độ cao điểm dựa vào đường đồng mức : -Nếu điểm xác định nằm đường đồng mức , độ cao điểm độ cao ghi trenâ đường đồng mức - Điểm xác định nằm đường đồng mức : xác định cách tính trung bình tổng độ cao đường đồng mức -Điểm nằm vị trí đường đồng mức khơng thể xác định xác độ cao mà dùng phương pháp ứơc lượng độ cao 2- Dựa vào tỉ lệ đồ xác định khoảng cách theo đường chim bay điểm đồ : -Dùng thước tỉ lệ đo đồ khoảng cach theo đường chim bay -Từ kết qủa đo vào tỉ lệ đồ để tính khỏang cách thực tế nơi I-Biểu độ cao địa hình -Đường đồng mức :là đường nối điểm có độ cao đồ - Thang màu : độ cao địa hình cịn biểu thang màu II- Xác định độ cao điểm , độ dốc địa hình dựa vào đường đồng mức : -Xác định độ cao điểm : +Nằm đường đồng mức độ cao đường đồng mức (49)3- Xác định độ dốc sườn núi Giáo viên dùng mơhình nón cũ rách , xé bỏ nón để lại vòng nan tre , vòng nan tre tượng trưng cho đường đồng mức Đè ép vòng lên mặt phẳng , yêu cầu học sinh nhận xét khoảng cách vịng Sau kéo vịng lên vị trí ban đầu nón u cầu hoc sinh nhận xét độ dốc sườn Tiếp tục kéo đỉnh nón lệch qua bên cho độ dốc sườn có khác ép nón xuống mặt phẳng cho học sinh nhận xét khoảng cách vòng bên sườn Yêu cầu quan sát lại hình 44 SGKxác định độ dốc sườn đông tây núi A +Độ dốc sườn núi : khoảng cách đường đồng mức gần độ dốc lớn 3-Củng cố : Đường đồng mức ? Dựa vào đường đồng mức đồ ta biết đươc hình dạng địa hình ? 4- Dặn dị : Làm tập thực hành đường đồng mức tập thực hành địa lí (nếu có) Xem trước nội dung Lớp vỏ khí Tiết 21 Bài 17 LỚP VỎ KHÍ I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Biết thành phần lớp vỏ khí Trình bày vị trí , đặc điểm tầng lớp vỏ khí -Giải thích ngun nhân hình thành tính chất cua hối khí nóng lạnh , lục địa , đại dương 2-Kỹ : Biết sử dụng hình vẽ để trình bày tầng lớp vỏ khí , đọc biểu đồ tỉ lệ cac thành phần khơng khí II-TRỌNG TÂM BÀI : Mục : cấu tạo lớp vỏ khí , khối khí III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : (50)- Tranh vẽ tầng cua lớp khí IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kiểm tra cũ : -Đường đồng mức ? dựa vào đường đồng mức ta biết hình dạng địa hình ? 2-Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I= Thành phần Yêu cầu HS quan sátbiểu đồ hình 45 SGK đặt vấn đề ? Khơng khí cấu tạo thành phần ? Nêu tỉ lệ thành phần ? ? Lượng nước khơng khí nhỏ lại nguồn gốc phát sinh tượng khí tượng ? II- Cấu tạo GV thuyết giảng : bao bọc bên ngồi Trái Đất lớp vỏ khí cịn gọi khí lớp vỏ khí có độ dày ? cấu tạo quan sát hình 46 SGK ( GV cho làm việc cá nhân giải vấn đề ) Khí cấu tạo bời tầng ? Kể tên , nêu độ dày , đặc điểm củqa tầng khí theo thứ tự từ bề mặt đất lên cao ? Chúng ta sống tầng khí ? Những tượng thời tiết diễn tầng ? ? Lớp ơdơn tầng khí ? Có vai trị sống ? III- Các khối GV thuyết giảng : Lớp khơng khí gần bề mặt đất , tiếp xúc với mặt đất nên mang tính chất bề mặt mà khối khí tiếp xúc I- Thành phần không khí : -Khí Nitơ chiếm 78% -Khí ô xy chiếm 21% -Hơi nước khí khác : 1% II- Cấu tạo lớp vỏ khí : -Lớp vỏ khí hay khí lớp khơng khí bao quanh Trái Đất -Lớp vỏ khí chia thành : tầng đối lưu, tầng bình lưu , tầng cao khí Mỗi tầng có đặc điểm riêng Tầng đối lưu nơi xảy hầu hết tượng khí tuợng III- Các khối khí : Tùy theo vị trí hình thành bề mât tiếp xúc , mà tầng khơng khí thấp chia thành khối khí sau : (51)? Bề mặt đát nơi Trái Dất có giống độ chiếu sáng mặt trời không ?Nhiệt độ nơi ? Và tạo khối khí với nhiệt độ ? ? Khối khí lục địa khối khí đại dương có khác ? Tại ? Quan sát đồ khí hậu giới ( có ) ? Xác định đồ khối khí lục địa , đại dương , khối khí nóng , lạnh Gvthuyết giảng : khối khí hình thành không đứng yên , mà di chuyển đến nhiều nơi làm cho thời tiết nơi chúng qua bị thay đổi nhiệt độ tương đối cao -Khối khí lạnh : hình thành vùng vĩ độ cao , có nhiệt độ tương đối thấp -Khối khí đại dương :hình thành biển đại dương có độ ẩm lớn -Khối khí lục địa :hình thành vùng đất liền có tình chất tương đối khơ 3- Củng cố : -Lớp vỏ khí ? Những thành phần cấu tạo nên lớp vỏ khí ? -Lóp vỏ khí có cấu tạo ? tầng lớp vọ khí có ảnh hưởng đến hoạt động sống chúng ta? -Vì Trái Đất tồn nhiều khối khí ? Khối khí có vai trị tác động đến khí hậu ? 4- Dặn dò : Xem trước 18 thời tiết khí hậu qua nội dung hướng dẫn câu hỏi trang 57 SGK Tieát 22 Bài 18 THỜI TIẾT KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHƠNG KHÍ I- MỤC ĐÍCH U CẦU: 1-Kiến thức : (52)-Hiểu nhiệt độ khơng khí ? Ngun nhân làm cho mổi nơi có nhiệt độ khơng khí khác Biết cách đo nhiệt độ khơng khí , tính nhiệt độ trung bình ngày , tháng , năm 2-Kỹ : Biết cách đo nhiệt độ tính nhiệt độ trung bình II-TRỌNG TÂM BAØI : Mục Sư thay đổi nhiệt độ khơng khí III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bản đồ khí hậu giới (Hay đồ nhiệt độ tháng tháng giới ) - Các hình vẽ 48 49 phóng to từ SGK IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kiểm tra cũ : -Lớp vỏ khí ? Những thành phần cấu tạo nên lớp vỏ khí ? -Lóp vỏ khí có cấu tạo ? tầng lớp vọ khí có ảnh hưởng đến hoạt động sống chúng ta? -Vì Trái Đất tồn nhiều khối khí ? Khối khí có vai trị tác động đến khí hậu ? 2-Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I-Thời tiết ? Hàng ngày chương trình truyền hình , sau chương trình thời làphần dự báo thời tiết , nội dung phần nói ? ? Thực tế sống cho ta thấy thời tiết ngày có giống khơng ? ? Thời tiết ? ? Tại địa phương em thời tiết năm có mùa? Đó mùa nào,trong thời gian ? Ở năm trước mùa có xuất vào thời gian không? GV giảng giải tượnglập lập lại kiểu thời tiết thời gian dài địa phương gọi khí hậu II-Nhiệt độ ? Em cho biết nhiệt độ khơng khí vào ban ngày đêm ? Giải thích ? GV giảng giải : nguồn lượng tạo nhiệt cho khơng khí lượng mặt trời : ban ngày I- Thời tiết khí hậu : -Thời tiết : biểu hiện tượng khí tượng địa phương , thời gian ngắn -Khí hậu :là tình hình lập lại kiểu thời tiết riêng biệt địa phương thời gian dài II- Nhiệt độ khơng khí cách đo nhiệt độ khơng khí : (53)ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt đất làm mặt đất nóng lên ,nhiệt độ mặt đất tỏa vào lớp khí tiếp xúc mặt đất làm cho lớp khí nóng theo Do mà ngày thời gian chiếu sáng mặt trời mạnh 12 thời gian khơng khí nóng ngày lại 13 Do phụ thuộc vào độ chiếu sáng mặt trời lên bề mặt đất nên ngày nhiệt độ không khí ln thay đổi theo thời gian Để tính nhiệt độ khơng khí người ta nhiệt độ trung bình khơng khí ngày , tháng , 1năm ( GV trình bày cơng thức tính cho HS ghi ) II-Sự thay đổi Nhiệt độ khơng khí khơng thay đổi theo thời gian mà cịn tay đổi theo khơng gian lãnh thổ Yêu cầu quan sát đồ khí hậu giới chọn vĩ độ địa điểm gần xa biển yêu cầu học sinh đọc nhận xét phân bố nhiệt Quan sát hình 48 SGK nhận xét nhiệt độ nơi giải thích bề mặt lục địa mà nơi có nhiệt độ khác Quan sát hình 49 SGK nhận xét phân bố nhiệt theo vĩ độ Giải thích nguyên nhân phân bố ? ? Tại vùng cực lại lạnh , vùng xích đạo nóng ? của bề mặt đất tỏa nhiệt vào khơng khí -Người ta đo nhiệt độ khơng khí nhiệt kế , tính nhiệt độ trung bình ngày, tháng, năm Nhiệttrung bình ngày= tổng nhiệt độ đo ngày số lần đo ngày Nhiệt trung bình tháng =tổng nhiệt trung bình ngày số ngày tháng Nhiệt trung bình năm= tổng nhiệt độ trung bình tháng 12 II- Sự thay đổi nhiệt độ khơng khí : -Gần hay xa biển -Thay đổi theo độ cao : lên cao 1000m nhiệt độ giảm xuống từ 5oC đến 6oC -Thay đổi theo vĩ độ : lên vĩ độ cao nhiệt độ lạnh dần 3- Củng cố : -Thời tiết khí hậu khác ? - Sự thay đổi nhiệt độ khơng khí Trái đất phụ thuộc vào yếu tố ? (54) Tuần: 24 Ngày soạn:14/2/2009 Tiết: 24 Ngày dạy: /2/2009 Bài 19 KHÍ ÁP VÀ GIĨ TRÊN TRÁI ĐẤT I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Học sinh nắm khái niệm khí áp , hiểu trình bày phân bố khí áp trái đất -Nắm đươc hệ thống loại gió thường xuyên Trái Dất , đặc biệt gióTín phong , gió Tây ơn đới vịng hồn lưu khí 2-Kỹ : Biết xem hay sử dụng hình vẽ mơ tả hệ thống gió Trái Đất giải thích hồn lưu khí II-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bản đồ khí hậu giới ( loại có đường đẳng áp hay có khu áp chí tuyến , cận cực ) -Hình vẽ 50, 51 phóng to từ SGK III- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kiểm tra cũ : -Thời tiết ? Thời tiết khí hậu khác ? - Sự thay đổi nhiệt độ khơng khí Trái đất phụ thuộc vào yếu tố ? 2-Giảng : A/ Giới thiệu bài: Mặc dù người không cảm thấy sức ép khơng khí mặt đất, nhờ có khí áp kế, người ta đo đượckhí áp mặt đất Khơng khí chuyển động từ khu khí áp cao khu khí áp thấp, sinh gió.Vậy khí áp gì? Trên Trái Đất có loại gió nguyên nhân sinh nó? B.Các hoạt động: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung Bổ sung (55)GV trình bày : Khí áp sức ép lớp khơng khí lên bề mặt đất Khơng khí nhẹ có trọng lượng GV : Chốt lại – ghi bảng Khí áp nơi bề mặt đất khơng giống Do để biết khí áp nơi người ta dùng dụng cụ để đo khí áp gọi áp kế GV giới thiệu cho HS mơ hình áp kế ( Nếu có mơ hình) Yêu cấu HS quan sát hình 50 SGK cho biết : ? Các đai áp thấp nằm vĩ độ ? ? Các đai áp cao nằm vĩ độ ? GV cho biết thêm tên đai áp II- Gió Gió ? Vào lúc nóng nực để làm mát người ta dùng quạt , quạt quay làm khơng khí bị chuyển động làm phát sinh gió , gió chuyển động khơng khí từ nơi đến nơi khác Nguyên nhân làm phát sinh gió bề mặt đất ? Nếu dùng ống bơm xe đạp bơm khí vào bong bóng khơng khí bị dồn nén bong bóng làm bóng nở , lúc khí áp bóng cao khí áp bên ngồi ,nếu mở miệng bóng khơng khí tràn từ bóng ngồi tạo thành gió Như có chênh lệch khí áp nơi khơng khí di chuyển từ nơi áp cao nơi áp thấp , di chuyển tạo thành gió Cho HS quan sát hình 51 SGK Nêu vấn đề yêu cầu thảo Khí áp sức ép lớp khơng khí lên bề mặt đất trên Trái Đất : -Khí áp sức ép khí lên bề mặt Trái Đất -Dung cụ để đo khí áp áp kế -Khí áp phân bố bề mặt Trái Đất thành đai khí áp thấp cao từ xích đạo cực sau : +Aùp thấp xích đạo ( Vỉ độ ) +Aùp cao chí tuyến ( Vỉ độ 30 ) +Aùp thấp cận cực ( vĩ độ 60 ) II- Gió hòan lưu khí : (56)luận nhóm ? Trên Trái Đất có loại gió ? ? Mỗi loại gió bắt nguồn từ đai áp , thồi đến đai áp ? ? Từ đai áp thấp xích đạo đến đai áp thấp 60 o hoạt động của gió tạo nên hồn lưu khí GV giải thích cho học sinh rỏ Tại xích đạo nhiệt độ nóng tạo dịng thăng khơng khí Lên cao dịng khí tỏa di chuyển vế bán cầu Trái Đất Đến vỉ tuyến 30 tác động lực coriolit đủ lớn làm dịng khí giáng xuống bề mặt đất tạo áp cao chí tuyến ,tại khơng khí di chuyển phần xích đạo , 1phần vĩ tuyến 60 khép kín vịng tuần hồn khơng khí -Gió Tín phong : gió hoạt động liên tục năm thổi từ đai áp cao chí tuyến đai áp thấp xích đạo - Gió Tây ơn đới gió thổi từ đai áp cao chí tuyến đai áp thấp vĩ độ 60 o -Sự chuyển động khơng khí đai khí áp tạo thành hồn lưu khí Trái Đất 3- Củng cố : -Trình bày phân bố đại khí áp Trái Dất ? -Cho biết phân bố gió Tín phong gió Tây ? (57) Bài 20 HƠI NƯỚC TRONG KHƠNG KHÍ MƯA I- MỤC ĐÍCH U CẦU: 1-Kiến thức : -Nám khái niệm độ ẩm khơng khí , độ bão hồ nước khơng khí tượng ngưng tụ nước Biết cách tính lượng mưa ngày , tháng , năm , lượng mưa trung bình năm 2-Kỹ : Biết đọc biểu đồ lượng mưa , đồ phân bố mưa II-TRỌNG TÂM BÀI : Độ ẩm khơng khí , mưa phân bố lượng mưa III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bản đồ khí hậu giới -Biểu đồ lượng mưa phóng to từ SGK IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kiểm tra cũ : -Ve õvà trình bày lên bảng phân bố đai khí áp -Gió ? gió Tín phong gió Tây hình thành ? 2-Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I= Hơi nước ? Tỉ lệ nước khơng khí % ,được cung cấp từ nguồn ? GV giảng giải : lượng nước tính băng gram chứa 1m3 khơng khí gọi độ ẩm khơng khí Trong thời gian định khơng khí chứa lượng nước định người ta dùng ẩm kế để đo lượng nước thực tế khơng khí u cầu HS quan sát bảng thống kê lượng nước tối đa không khí trang 61 SGK Cho biết : ? Khả chứa nước khơng khí có phải vô hạn ? ? Lượng nước tối đa khơng khí phụ thuộc vào yếu tố ? điều kiện cho khơng khí I- Hơi nước độ ẩm khơng khí : -Nguồn cung cấp nước khơng khí nước biển đại dương -Lượng nước có khơng khí gọi độ ẩm khơng khí (58)chứa nhiều nước ? II- Mưa GV giảng giải : Khơng khí 30oC đạt đến độ bão hoà 30g/m3 tiếp tục nhận nước từ nguồn làm cho khơng khí thừa ẩm Hoặc độ bão hồ khơng khí lại tiếp xúc với khối khí lạnh vừa di chuyển đến làm nhiệt độ giảm xuống ( ví dụ giảm xuống 20oC) lượng nước có 30 g/m3 , khơng khí trở nên thừa ẩm Lúc nước khơng khí ngưng tụ lại thành hạt nước Nếu hạt nước có kích thước nhỏ ngưng tụ cao tạo thành mây , trường hợp hạt nước qúa trình chuyển động mây làm kíchthước lớn dần lên rơi xuống đất tạo thành mưa ? Người ta đo lượng mưa biểu lượng mưa nơi ? Yêu cầu HS quan sát hình 52 53 SGK GV giới thiệu qua cách sử dụng thùng đo mưa Yêu cầu HS xem mục 2-a SGK phát biểu cách tính lượng mưa tháng, năm, lượng mưa trung bình năm Dựa vào bảng thống kê lượng mưa TP Hồ Chí Minh (trang 63 SGK ) yêu cầu HS tính lượng mưa năm Gv giới thiệu HS xem đọc biểu đồ lượng mưa hình 53 SGK dựa theo câu hỏi hướng dẫn SGK Yêu cầu HS quan sát đồ phân bố lượng mưa giới : ? Những khu vực có lượng mưa 200mm thuộc vĩ độ ? ? Những khu vực có lượng mưa từ 1000mm-2000mm , thuộc vĩ độ ? ? Phần lớn lục địa Trái đất có lượng mưa khoảng ? II- Mưa phân bố lượng mưa Trái Đất : -Sự ngưng tụ nước : khơng khí bão hồ nước , cung cấp thêm nước bị hố lạnh lượng nước thừa khơng khí ngưng tụ, đọng lại thành hạt nước , sinh tượng mây, nưa , sường mù (59)? Nhận xét phân bố lượng mưa giới ? 3- Củng cố : -Độ bão hồ khơng khí phụ thuộc vào yếu tố ? -Những khu vực co ùlượng mưa lớn giới thường cónhững điều kiện nhiệt độ vị trí ? 4- Dặn dị :Làm tập SGK , xem đọc thêm cho biết tượng sương mù Tiết 25 Bài 21 THỰC HÀNH PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ – LƯỢNG MƯA I- MỤC ĐÌCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : Bước đầu biết nhận dạng biểu đồ nhiệt độ lượng nưa nửa cầu Bắc Nam dựa kiến thức học vềhệ qủacủa chuyển động Trái Dất quanh mặt trời 2-Kỹ : Biết cách đọc , khai thác thông tin rút nhận xét nhiệt độ lượng mưa địa phương thể đồ II-TRỌNG TÂM BÀI : Phân tích biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Hình vẽ phóng to biểu đồ hình 55, 56, 57 SGK IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kieåm tra cũ : -Trong diều kiện nước khơng khí ngưng tụ thành mây mưa ? -Biểu đồ lượng mưa địa điểm cho ta biết điều ? 2-Giảng : (60)Hoạt động 1:GV giới thiệu cấu trúc , nội dung biểu đồ khí hậu hướng dẫn học sinh đọc phân tích biểu đồ GV trình bày cho học sinh rõ để biểu đặc điểm chế độ nhiệt mưa nơi từ số liệu đo đạc thống kê người ta vẽ thành biểu đồ khí hậu hình 55 SGK biểu đồ gọi biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Yêu cầu HS Xem mục SGK thực yêu cầu sách Sau đóGV tổng kết ý sau : Biểu đồ biểu yếu tố thời tiết : + Nhiệt độ : biểu đường đồ thị để xem giá trị nhiệt độ phải xem trục biểu đơn vị oC +Lượng mưa :được biểu hình cột , có 12 cột cho biểu lượng mưa 12 tháng Lượng mưa tháng tưởng ứng với chiều cao cột giá trị lượng mưa xem trục có đơn vị mm Yêu cầu HS xem làm yêu cầu mục SGK : -GV hướng dẫn HS cách xác định giá trị nhiệt độ sở xác định đường đồ thị giá trị cực đại giá trị cực tiểu vào thời gian ? cách tính biên độ nhiệt -GV hướng dẫn cách xác định giá trị vế lượng mưa sở chon giá trị cực đại cực tiểu vào thời gian ? tương ứng với mùa Bắc bán cầu ? Cách tính chênh lệch lượng mưa -GV hướng dẫn HS sau lập xong bảng số liệu dựa vào bảng để nhận xét sau : +Nhiệt độ tháng có chênh lệch hay không ? chênh lệch ? ( nói rỏ lớn hay nhỏ ) thang mùa hè (tháng nóng ) vào tháng ? Tháng mùa đơng ( tháng lạnh ) tháng ? Kết luận chung nhiệt + Lượng mưa : lượng mưa tháng ? ( mưa tập trung hay mưa rải tháng Tháng cao điểm mưa vào mùa ? Chênh lệch tháng khô tháng mưa mm ? Kết luận chung chế độ mưa Hoạt động 2 : đọc phân tích biểu đồ khí hậu nơi bán cầu Xác định biểu đồ nàothuộc bán cầu Bắc , Nam Cho học sinh làm việc cá nhân thảo luận nhóm -Điền vào bảng theo yêu cầu SGK -Cá nhân hay đại diện nhóm báo cáo kết qủa làm việc -Yêu cầu nhận xét nhiệt độ lượng mưa biểu đồ A B (61)-Căn vào tháng nóng : tháng 6-9 , tháng lạnh :nếu tháng 112 biểu đồ Bắc bán cầu , ngược lại biểu đồ nam bán cầu -Cắn vào hình dạng đường đồ thị : Nếu đường đồ thị cong lên biểu đồ bắc bán cầu , đồ thị võng xuống biểu đồ nam bán cầu Chú ý vào lượng mưa ta không xác định xác biểu đồ bán cầu ? 3- Củng cố : -Phân tích biểu đồ khí hậu phải phân tích ? -Căn vào đâu ta xác định biểu đồ thuộc bán cầu Trái Đất 4- Dặn dò : -Về nhà xem lại thực hành ngày hôm -Xem Các đới khí hậu Trái Đất theo nội dung hướng dẫn câu hỏi SGK Tiết 26 Bài 22 CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Học sinh nắm vị trí, đặc điểm đường chí tuyến vịng cực bề mặt đất -Học sinh nắm vị trí , đặc điểm đới khí hậu trái đất 2-Kỹ : Đọc phân tích tranh vẽ minh hoạ đới khí hậu II-TRỌNG TÂM BAØI : (62)IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kiểm tra cũ : không 2-Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I-Các chí tuyến Gvyêu cầu HS nhắc lại kiến thức : ? vào ngày 22 tháng ngày 22 tháng 12 mặt trời chiếu thẳng góc với bề mặt đất vĩ độ ? ? Các vòng cực đường vĩ độ ? GV giảng giải : -Chí tuyến đường giới hạn khu vực từ chí tuyến đến xích đạo năm có thời gian d8ược mặt trời chiếu thẳng góc -Vịng cực đường giới hạn khu vực có tượng ngày kéo dài suốt 24 Quan sát hình 58 cho biết đai khí hậu chí tuyến vịng cực đường ? II- Sự phân Cho HS quan sát tranh 58 nội dung kiến thức qua kênh chữ mục SGK GV cho HSø thảo luận nhóm , điền kết qủa thảo luận vào bảng sau theo phiếu học tập Đới khí hậu Vị trí đới Nhiệt độ Lượng mưa Gioù chủ yếu Nhiệt đới ƠN hồ Đới lạnh I- Các chí tuyến vịng cực Trái Đất : -Các chí tuyến đường có ánh sáng mặt trời chiếu vng góc với mặt đất vào ngày hạ chí (22 tháng ) ngày đơng chí (22 tháng 12 ) -Các vịng cực :là giới hạn khu vực có ngày đêm dài 24 -Các chí tuyến vịng cực ranh giới vành đai nhiệt II- Sự phân chia bề mặtTrái Đất đới khí hậu theo vỉ độ : (63)Yêu cầu học sinh dựa vào kiến thức học gỉi thích vấn đê sau : ? Vì đới nhiệt đới có nhiệt độ gần nóng quanh năm , gió thường xuyên đới gió Tín phong ? ? Vì đới ơn hồ nhiệt độ có phân hố rõ rệt mùa : xn,hạ thu , đơng gió thường xun gió Tây ? Vì đới lạnh có nhiệt độ lạnh quanh năm, lượng mưa khu vực lại có nhiểu biển bao bọc ? Cho HS quan sát đồ khí hậu giới xác định : ? Nước ta nằm đới khí hậu ? ? Các nước Nhật Bản , Anh, Hoa kì , đảo Grơn lan nàm đới khí hậu ? ? Ranh giới đới đồ có khác so với hình 58 ? GV giảng giải :Trên thực tế phân bố lục địa đại dương , phân bố nhiệt có khác nơi nên làm đường ranh giới đới đường song song với xích đạo bình thể qua mùa xn , ha, thu, đơng Gió thường xuyên khu vực gió Tây , lượng mưa khoảng 500mm-1000mm - Đới lạnh : Vị trí từ vịng cực cực bán cầu : Lượng nhiệt thấp , nhiệt độ lạnh quanh năm Gió thường xun gió đơng cực , lượng mưa 500mm 3- Củng cố : -Các chí tuyến vịng cực ranh giới vành đai nhiệt ? - Nêu vị trí đặc điểm đới khí hậu ? 4- Dặn dò : Xem lại từ 15 đến 22 chuẩn bị ôn tập kiểm tra tiết Tieát 27 Bài ÔN ÔN TẬP I- MỤC ĐÌCH YÊU CẦU: (64)-Hệ thống hố lại kiến thức từ 15 đến 22 Biết mối quan hệ nhân qủa tượng địa lí 2-Kỹ : Biết đọc đồ , biểu đồ khí hậu , phân tích tranh vẽ II-TRỌNG TÂM BÀI : Theo u cầu kiến thức kỹ III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bản đồ khí hậu giới -Biểu đồ khí hậu - Bảng thống kê số liệu khí hậu TP Hồ Chí Minh IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1-Kiểm tra cũ: -Các chí tuyến vịng cực ranh giới vành đai nhiệt ? - Nêu vị trí đặc điểm đới khí hậu ? 2-Giảng : Bài 15 : -Phân biệt mỏ nội sinh mỏ ngoại sinh ? -Phân biệt nhóm khống sản ? Bài 16 : -Thế đường đồng mức ? -Dựa vao đường đồng mức để xác định độ cao điểm ,độ dốc sườn núi Kỹ : xác định độ cao điểm , độ dốc địa hình núi dựa vào đường đồng mức Baøi 17: -Lớp vỏ khí ? Gồm có tầng ? Neu đặc điểm tầng ? -Cho biết Trái Đất có khối khí ? Kỹ :Đọc biểu đồ thành phần cấu tạo khơng khí , sơ đồ tầng khí Bài 18 : -Thời tiết ? Thời tiết khí hậu khác ? -Thế nhiệt độ khơng khí nơi ? Sự phân bố nhiệt phụ thuộc vào yếu tố ? Kỹ :biết tính nhiệt độ trung bình ngày,tháng,năm Quan sát Bài 19 : -Khí áp ? Nêu phân bố khí áp Trái Đất ? -Gió ? Nêu ngun nhân phát sinh gió ? -Sử dụng hình 50 cho HS điền đai khí áp phân bố loại gió Bài 20 : (65)Thế khơng khí bão hoà nước ? Cho biết nhiệt độ tac động đến độ ẩm khơng khí ? Khi nước khơng khí ngưng tụ thành nước ? Sự ngưng tụ tạo tương gỉ ? Sự phân bố lượng mưa Trái Đất ? Kỹ -Biết tính lượng mưa tháng , năm lượng mưa trung bình năm -Biết đọc phân tích biểu đồ mưa -Biết đọc phân tích đơ, lược đồ phân bố mưa giới Baøi 21 : -Biết phân tích chế độ nhiệt chế độ mưa nơi thơng qua biểu đồ khí hậu ,nhận xét xác định kiểu khí hậu thơng qua biểu đồ -Biết lập lại bảng thống kê số liệu thơng qua biểu đồ khí hậu , từ bảng thống kê lập nhận xét đánh giá vế thời tiết biểu đồ -Biết xác định biểu đồ khí hậu thuộc khu vực bán cầu Trái Đất Baøi 22 : -Các chí tuyến vịng cữc ranh giới vành đại đới khí hậu ? -Nêu vị trí đặc điểm đới khí hậu Trái Đất ? Kỹ : Đọc phân tích tranh lược đồ phân bố đới khí hậu Trái Đất (66) Tiết 28 Bài Kiểm tra KIỂM TRA TIẾT I- MỤC ĐÌCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : Các kiến thức trọng tâm ôn tập 2-Kỹ : Biết đọc đồ , biểu đồ khí hậu , phân tích tranh vẽ.,cách tính lượng mưa II-TRỌNG TÂM BÀI : Theo yêu cầu kiến thức kỹ III-Nội dung đề kiểm tra (đề mang tính chất gợi ý GV đề kiểm tra khác tuỳ theo điều kiện trình độ HS trường KIỂM TRA VIẾT TIẾT 1-Thời tiết ? thời tiết khí hậu khác ? (1 đ ) 2-Xép ý sau thành nhóm : Khối khí lục địa khối khí đại dương : (1đ ) a-Hình thành bề mặt đại dương b-Có chứa nhiều nước c-Hình thành bề mặt lục địa d-Có lượng nước thấp 3-Đánh dấu X vào vng ý giải thích câu hỏi ( 2đ ) a-Sự hình thành nhiệt độ khơng khí nơi kết qủa :0,5đ  Vận động tự quay Trái Đất  Nhiệt lượng lòng đất toả Nhiệt lượng toả từ bề mặt đất vào khí  Cả câu b-Nhiệt độ khơng khí thay đổi phụ thuộc vào : 0,5đ  Vĩ độ  Độ cao  Vị trí gần hay xa biển  Cả yếu tố c-Hơi nước ngưng tụ khơng khí : 0,5đ  Khơng khí đạt độ bão hoà nước tiếp tục nhận nước  Khơng khí chưa đạt đến độ bão hoà nước gặp lạnh tiếp xúc khối khí lạnh  Cả câu  Cảø câu sai d-Sự phân bố nhiệt ánh sáng mặt trời Trái Dất phụ thuộc vào :  Sự chuyển động Trái Dất quanh trục Thời gian chuyển động Trái Dất quanh mặt trời  Góc chiếu sáng thới gian chiếu sáng  Độ dài ngày đêm 4-Dựa vào bảng phân bốlượng mưa TP Hồ Chí Minh (1 đ ) (67)Lượng mưa mm 18 14 16 35 110 160 150 145 158 140 55 25 Tổng lượng mưa năm Các tháng mưa nhiều Tổng lượng mưa tháng mùa khô 4- Điền vào hình : vị trí tên đai khí áp cao thấp Trái Đất , loại gió Tín phong , gióTây , gió đông ( đ ) 5-Điền vào hình tên đới khí hậu tên đường chí tuyến ,vịng cực ( 1đ ) Quan sát biểu đồ khí hậu điểm A cho biết: ( 2đ ) (68)Biểu đồ thuộc bán cầu Tiết 30 Bài 23 SÔNG VÀ HỒ I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Biết khái niệm sông, phụ lưu , chi lưu , hệ thống sông ,lưu vực sông , lưu lượng , chế độ nước sông - Biết khái niệm Hồ , nguyên nhân hình thành số hồ 2-Kỹ : Phân tích tranh , bảng thốngkê số liệu II-TRỌNG TÂM BÀI : Khái niệm sông, chi lưu, phụ lưu, lưu vực, lưu lượng , chế độ nước , hồ III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Mơ hình hệ thống sơng -Tranh ảnh loại hồ -Bản đồ tự nhiên giới IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1- Sửa kiểm tra tiết 2- Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I- Sông Yêu cầu HS quan sát mục hình 59 thảo luận nhóm giải vấn đề sau : ? Sông ? Hệ thống sông gồm thành phần ? ? Phụ lưu ?vị trí đâu ? giữ vai trị hệ thống sơng ? ? Chi lưu ? vị trí đâu ? Giữ vai trị hệ thống sơng ? GV trình bày mơ hình giới thiệu cho HS biết lưu vực sông I- Sông lượng nước sơng : -Sơng dịng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định bề mặt lục địa -Phụ lưu dòng chảy nhỏ nhận nước đổ nước vào sơng -Chi lưu nhánh sông nhỏ bắt nguồn từ sông đổ nước biển (69)và đường chia nước Gvgiảng giải cho HS khái niệm ve àlưu lượng nước chế độ dịng chảy sơng u cầu HS quan sát bảng thống kê lưu vực lưu lượng nước sông Hồng sông Mê Công Cho HS tự làm việc cá nhân để giải câu hỏi sau : ? Sông Hồng sông MêCông khác đặc điểm ? ? Nhu đặc điểm sông thể qua yếu tố ? ? Bằng hiểu biết thực tế củaem , em cho biết lợi ích sơng II- Hồ : Cho HS quan sát hình 60 SGK ( hay tranh sưu tập hồ có ) kết hợp xem nội dung mục SGK trả lời câu hỏi sau : ? Hồ ? Hồ khác với sông đặc điểm ? GV giảng giải cho HS rỏ nguồn gốc hình thành loại hồ : Hồ từ khúc sông cũ hồ Tây Do sông uốn khúc , trận lũ lụt làm tượng đoạt dòng xảy kết qủa dòng chảy xuất , cịn đoạn uốn khúc trở thành khúc sơng cũ có nước đọng khơng có dịng chảy tạo thành hố Tây Hồ từ miệng núi lửa ngưng hoạt động , loại hồ thường cao miền núi , cao nguyên , nước mưa đọng , phụ lưu hợp thành hệ thống sông -Vùng đất đai cung cấp nước cho sông gọi lưu vực sông -Đặc điểm sông thể qua lưu lượng chế độ chảy II- Hồ : Hồ khoảng nước đọng tương đối rộng sâu đất liền Hoà có nhiều nguồn gốc hình thành khác : -Hồ hình thành từ vết tích khúc sơng ( Hồ Tây ) -Hồ miệng núi lửa ( Hồ Xuân Hương ) (70)lại nước tya có hồ Xuân Hương, hồ Than Thở Đà Lạt Hồ nhân tạo người đào để dự trữ nước cho sinh hoạt hay cho khai thác thủy địên ? Hãy kể tên hồ nhân tạo mà em biết ? hố đào với mục đích ? 3- Củng cố : - Thế sông? Chỉ đồ thành phần hệ thống sông Hồng ( phụ lưu sông ? , chi lưu sông ) -Đặc điểm sông thể qua yếu tố ? -Ho àlà ? Hồkhác với sơng đặc điểm ? 4- Dặn dò : Làm tập SGK , xem trước biển đại dương Tiết 31 Bài 24 BIỂN VÀ ĐẠI DƯƠNG I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Biết độ muối nước biển , đại dương nguyên nhân làm cho nước biển , đại dương có độ muối -Biết hình thức vận động nước biển đại dương nguyên nhân chúng 2-Kỹ : Biết đọc phân tích đồ dịng biển , tranh II-TRỌNG TÂM BÀI : Mục : vận động nước biển đại dương III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Bản đồ tự nhiên giới -Tranh ảnh sóng thủy triều IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP : 1- Kiểm tra cũ : - Thế sông? Chỉ đồ thành phần hệ thống sông Hồng ( phụ lưu sông ? , chi lưu sông ) -Đặc điểm sông thể qua yếu tố ? -Ho àlà ? Hồkhác với sơng đặc điểm ? 2- Giảng : (71)I- Độ muối ? Nước biển nước sơng co ùđặc điểm khác biệt ? ? Vì nước biển lại mặn ? GV yêu cầu HS quan sát đồ tự nhiên giới xác định vị trí đại dương nhận xét ? Các đại dương có diện tích ? Các biển đại dương có thơng với khơng GV giảng giải : Biển đại dương lưu thông với hợp thành lớp nước mặn phủ bề mặt Trái Đất gọi chung đại dương.Đây nơi tiếp nhận chất khoáng nước mưa hoà tan từ lục địa đổ dồn xuống Qua hàng triêu năm tích lủy làm cho độ mặn biển tăng lên Độ mặn trung bình 35o/oo GV yêu cầu HS xác định đồ vị trí biển Hồng Hải biển Chết Ban tích cho HS thơng tin độ mặn Hồng Hải 43o/oo ,biển chết 260o/oo Ban Tích 31o/oo ? Dựa vào đồ giải thích có chênh lệch độ mặn ? (do lượng bốc hơi, mưa , nguồn nứoc sông đổ ) II-GV yêu cầu HS quan sát tranh 61 cho biết tranh tượng ? GV giảng giải chất sóng tượng dao động chổ mặt nước tác động gió lên mặt nước ( ví hịn đá rơi xuống mặt nước tạo sóng ) Cho hs quan sát tranh 62 63 cho biết tượng tranh ? Mực nước tượng tranh có khác biệt Mực nước mổi tranh diễn vào thời gian ngày ? GV chốt ý:hiện tượng mực nước lên xuống có chu kỳ ngày đêm gọi tượng thủy triều GV giaûng giaûi nguyên nhân phá sinh I-Độ muối nước biển đại dương : Nứoc biển đại dương thơng với Độ muối trung bình biển 35o/oo II- Sự vận động nước biển đại dương : -Sóng : tượng dao động bề mặt nước biển Sóng phát sinh chủ yếu dotác động gió lên bề mặt nước (72)tượng thủy triều sức hút Mặt Trăng Mặt Trời Trái Dất Cho Hsquan sát hình 64 cho biết đâylà hình ? ? Các dỏng biển ? Chảy đâu ? Có khác với dịng sơng khơng ? GV giảng giải : dịng biển hình thành tác động gió , chênh lệch độ mặn , phần lớn dòng biển hình thành gió u cầu HS quan sát hình 64 cho biết bán cầu bắc có dịng biển ? Mổi dịng biển có hướng chảy trùng với hướng gió thường xuyên ? Về tính chất dịng biển có loại ? GV trình bày khái qt ảnh hưởng dịng biển đến khí hậu biển ,là tượng mực nước biển dâng lên hạ xuống có chu kì ngày Nguyên nhân phát sinh lực hút mặt trăng , mặt trới Trái Đất -Các dòng biển :là nhữngdịng nước chảy biển đại dương Nguyên nhân phát sinh tác động gió , chênh lệch nhiệt độ , độ muối ,mực nước Các dịng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu vùng ven biển mà chúng chảy qua 3-Củng cố: -Nước biển có hình thức vận động ? Nêu ngun nhân tạo hình thức vận động đó? - Em kể ích lợi mổi hình thức vận động biển đến hoạt động kinh tế đời sống người 4-D ặn dò :Làm tập SGK, xem lại hình 64 học kỹ phần dong biển chuẩn bị tiết sau thực hành Tieát 32 Bài 25 THỰC HÀNH: SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA CÁC DÒNG BIỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG I- MỤC ĐÌCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Biết ảnh hưởngcủa dịng biển đến khí hậu 2-Kỹ : Xác định vị trí hướng chảy dòng biển , mối quan hệ dịng biển với khí hậu vùng chảy qua II-TRỌNG TÂM BÀI : Theo u cầu kiến thức kỹ III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : (73)-Nước biển có hình thức vận động ? Nêu nguyên nhân tạo hình thức vận động đó? -Dựa vào đâu người ta chia thành dịng biển nóng , lạnh ?Kể tên xác định vị trí hướng chảy vài dịng biển đồ ? 2- Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung bổ sung Trước hết GV xáx định đồ dịng biển nóng lạnh Thái Bình Dương Đại Tây Dương HS theo dõi điền bổ sung tên dòng biển SGK Hoạt động : HS làm việc cá nhân dựa theo yêu cầu phiếu học tâp : Đại dương Hải lưu Bắc bán cầu Nam bán cầu Thái Bình Dương Tên dòng biển Vị trí xuất phát, Hướng chảy Tên dòng biển Vị trí xuất phát, Hướng chảy Đại Tây Dương Học sinh dựa vào yêu cầu câu hỏi SGK để quan sát đồ trả lời câu hỏi Kết luận : 1-Hầu hết dịng biển nóng bán cầu xuất phát từ vùng vỉ độ thấp chảy lên vùng vĩ độ cao 2-Các dòng biển lạnh bán cầu xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy vùng vĩ độ thấp Hoạt động : Cả lớp làm việc hướng dẫn Của GV HS dựa vào lược đồ hình 65 trả lời câu hỏi SGK -Các điểm A,B ,C,D có nhiệt độ bao nhiêu? _ Mỗi điểm có dịng biển chảy qua ? -Vì điểm Dcó nhiệt độ nóng ? - Vì điểm A có nhiệt độ lạnh ? -Vì điểm nằm vỉ độ lại có khí hậu khác Kết luận : dịng biển gây ảnh hưởng đến khí hậu vùng qua (74) Tiết 33 Bài 26 ĐẤT,CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Biết khái niệm đất ( hay thổ nhưỡng ) thành phần đất nhân tố hình thành đất - Hiểu tầm quan trọng độ phì đất ý thức vai trị người việc làm cho độ phì đất tăng hay giảm 2-Kỹ : Phân tích tranhvề phẩu diện đất II-TRỌNG TÂM BAØI : (75)Tranh vẽ lại phẩu diệncủa loại đất IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1- Kiểm tra cũ :không 2- Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I- Yêu cầu Hsquan sát hình 66 SGK nhận xét : ? Đây hình ? Nội dung hình ? ? Từ nội dung hình phát biểu khái niệm lớp đất ? II- Thành phần Dựa vàonội dung mục SGK cho biết thành phần thổ nhưỡng ? ? Dựa vào mẫu đất mà HS mang theo thành phần vật chất khoáng ? Đặc điểm thành phần cấu tạo , màu sằc ,kích thước hạt ? Dựa vào mẫu đất cho biết thành phần hữu , nêu đặc điểm màu sắc , so álượng , kích thước xem hình 66 cho biết thành phần nằm 73 tầng ? GV giảng giải thành phần cịn lại đất lànước khơng khí , khơng lớn lại cần thiết cho phát triển thực vật nơng nghiệp biện pháp cày xới đất tưới nước rấtcần thiết cho suất cao III- Các nhân Quan sát mục SGK cho biết nhân tố hình thành đất ? GV giảng giải : I- Lớp đất bề mặt lục địa : Trên bề mặt Trái Đất có lớp vật chất mỏng Đó lớp đất ( gọi thổ nhưỡng ) II-Thành phần đặc điểm thổ nhưỡng : Lớp đất có hai thành phần : thành phần khống thành phần hữu -Chất khóang chiếm tỉ lệ lớn ,gồm hạt khóng có kích thước to nhỏ khác -Chấthữu tạo thành chất mùn có màu đen xám Đây nguồn cung cấp thức ăn dồi cho thực vật -Nước khơng khí đất (76)-Đá mẹ nguồn gốc phát sinh đất tác động yếu tố ngoại lực lớp đá bị phong hoá thành lớp vật chất xốp vụn mang theo vật chất khoáng đặc trưng cho loại đá Mỗi loại đá phong hoá cho loại đất đá bazan cho đất đỏ bazan, đá vôi cho đất đá vôi - Sinh vật :nguồn gốc tạo chất hữu cho đất làm tăng độ phì góp phần làm thay đổi tính chất vật lí đất Xác sinh vật chết bị phân hũy tích tụ nhiều năm đất Do sản xuất để tăng độ phì cho đất người ta dùng biện pháp bón phân xanh phân chuồng cho đất ( GV thay phần giảng giải phương pháp nêu vấn đề người tabón phân xanh phân chuồng để làm tăng suất trồng ) -Khí hậu giữ vai trị tác nhân gây phong hoá đávà xác sinh vật KHí hậu nóng ẩm làm tốc độ phong hoá diễn nhanh mạnh -Đá mẹ :nguồn gốc sinh thành phần khóang đất -Sinh vật : nguồn gốc sinh thành phần hữu đất Khí hậu :tác động phân giải chất khoáng chất hữu đất 3- Củng cố : -Đất ? đất có thành phần ? - Nêu nhân tố hìnhthành đất 4-Dặn dò : Làm tập SGK , xem trước nội dung 27 theo hướng dẫn câu hỏi SGK Tiết 34 Bài 27 LỚP VỎ SINH VẬT.CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ THỰC,ĐỘNG VẬT (77)I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Biết khái niệm lớp vỏ sinh vật -Aûnh hưởng nhân tố tự nhiên đến phân bố thực,động vật Trái Đất mối quan hệ chúng - Aûnh hưởngtích cực tiêu cực người đến phân bố động thực vật , cần thiết bảo vệ chúng 2-Kỹ : Quan sát , nhận xét tranh ảnh lồi động thực vật miền khí hậu khác II-TRỌNG TÂM BAØI : Mục Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố động thực vật III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Các tranh ảnh loài thực ,động vật miền khí hậu khác -Tranh hoạt động người có ảnh hưởng đến phân bố động thực vật IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1-Kiểm tra cũ : -Đất gồm thành phần ? -Các nhân tố hình thành đất ? 2-Giảng : Hoạt động thầy trò Nội dung ghi Nội dung bổ sung I-Lớp vỏ ? Trong lớp vỏ em học ( lớp vỏ khí, lớp thủy quyển, lớp đất đá ) lớp có sống sinh vật ? Các sinh vật sống đạ tạo nên lớp vỏ sinh vật Lớp vỏ ảnh hửơng lớn đến hình thành phát triển giới tự nhiên bề mặt đất II-Các nhân tố Cho học sinh quan sát hình 67 ,68, 69, 70 kết hợp xem nội dung mục SGK GV cho học sinh thảo luận nhóm để bổ sung kiến thức vào phiếu học tập sau Phiếu học tập Cảnh quan Khí hậu Đặc điểm thực vật Đặc điểm động vật Rừng mưa nhiệt đới I-Lớp vỏ sinh vật : Các sinh vật sống bề mặt Trái Đất tạo thành lớp vỏ sinh vật Sinh vật có mặt lớp khơng khí Lớp thủy lớp đất đá II- Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến phân bố thực, động vật : -Đối với thực vật : +Khí hậu yếu tốcó ảnh hưởng rõ rệt đến phân bố loài thực vật (78)Đồng cỏ nhiệt đới Hoang mạc nhiệt đới Đài nguyên ? Các cảnh quan tranh 69 70 có khí hậu khác ? Từ hệ thực vật có đặc điểm khác ? ? Cùng khí hậu nóng , khác lượng mưa thực vật cảnh quan hình 67,68,70 có đặc điểm ? ? Sự phân bố phát triển thực vật phụ thuộc vào yếu tố khí hậu ? ? Động vật có khả chuyển có phụ thuộc vào khí hậu khơng ? Vì tranh 68,69,70 lại thể phụ thuộc động vật vào khí hậu ? GV giảng giải : động vật có mội quan hệ với thực vật thực vật cung cấp thức ăn cho loài vật ăn thực vật, loài lại thức ăn cho động vật ăn thịt Trong chuổi thức ăn thực vật cỏ ảnh hưởng đến phân bố động vật gián tiếp động vật chịu ảnh hưởng khí hậu II- Aønh hưởng người Yêu cầu HS xen mục SGK cho biết người có hành động làm phân bố lại hệ động thực vật Trái Dất ? Nêu dẫn chứng vài loại trồng vật nuôi mà địa phương em có mang từ quốc gia khác đến ? -Đối với động vật : nhờ khả di chuyển động vậtít chịu ảnh hưởng khí hậu -Thực vật động vật : thực vật nguồn thức ăn cho phần lớn loài động vật , nên phân bố thực vật có ảnh hưởng phân bố động vật III-Aûnh hưởng người phân bố thực, động vật Trái Đất : -Mang gióngthực vật động vật nơi , mở rộng phân bố chúng -Khai thác, săn bắt làm thu hẹp nơi sinh sống loài động thực vật 3-Củng cố : Yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến phân bố động thực vật Trái Dất ? Tác động người ảnh hưởng đến phân bố động thực vật Trái Đất ? 4- Dặn dò : làm tậptrong SGK , xem lại kiến thức học tuần sau ôn tập thi (79) ÔN TẬP I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1-Kiến thức : -Giúp HS hệ thống hoá lại kiến thức lớp vỏ khí , lớp thủy , lớp đất lớp sinh vật 2-Kỹ : Củng cố lại kỹ đọc phân tích đồ ,lược đồ , tranh ảnh bảng thống kê số liệu , biểu đồ II-TRỌNG TÂM BAØI : Theo yêu cầu vềkiến thức kỹ III-ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Bản đồtự nhiên , tranh cảnh quan , sóng thủy triều IV- HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: 1-Kiểm tra cũ :không 2-Giảng :ôn tập Kiến thức Kỹ Nội dung bổ sung Baøi 17 : -Các tầng khí - Các khối khí -Đọc phân tích biểu đồ trịn Bài 18: -Thời tiết ? thời tiết khí hậu có khác biệt ? -Nhiệt độkhơng khí cách tính nhiệt độ trung bình -Các yếu tố ảnh hưởng đến phân bố nhiệt Quan sát phân tích tranh Bài 19 : -Khí áp ? phân bố đai khí áp Trái Đất - Gió gì? Các hồn lưu khí Đọc phân tích tranh đai khí áp hồn lưu khí Trái Đất Bài 20: -Độ ẩm khơng khí -Sự ngưng tụ nước khơng khí -Mưa phân bố lượng mưa Phân tích so áliệu thống kê lượng nước Đọc phân tích biểu đồ, đồ mưa Baøi 21 : Biết dựa vào biểu đồ xác định chế độ nhiệt, mưa nơi Biết xác định biểu đồthuộc bán cầu ? Baøi 22: (80)với khí hậu ? -Nêu vị trí , đặc điểm đới khí hậu Trái Đất Bài 23 : -Sông , hệ thống sông , đặc điểm sông -Hồ , nguồn gốc hình thành , loại hồ Phân tích mô hình hệ thống sông Bài 24 : -Độ mặn nước biển - Các hình thức vận động nước biển làm phát sinh tượng sóng, thủy triều , dịng biển Quan sát phân tích tranh Đọc phân tích đồ hình 64 SGK Bài 25 : Đọc phân tích lược đồcác dịng biển Phân tích mối quan hệ dịng biển khí hậu nơi chảy qua Bài 26 : -Lớp đất ? -Thành phần đặc điểm đất - Các nhân tố hinh thành đất Đọc phân tích phẩu diện đất Bài 27 : -Lớp vỏ sinhvật - Các nhân tố tự nhiên : khíhậu , địa hình , đất có ảnh hưởng đến phân bố động thực vật -Aûnh hưởng người làm thau đổi hay mở rộng phân bố loài động thực vật Đọc phân tích tranh (81)PHIẾU BÀI TẬP 1 Trái Đất có độ dài bán kính độ dài đường xích đạo … Đường nối liền điểm cực Bắc cực Nam Địa Cầu … Những đường vòng tròn Địa Cầu …
- Xem thêm -

Xem thêm: hàn hơi công nghệ 11 lữ văn chính thư viện tư liệu giáo dục, hàn hơi công nghệ 11 lữ văn chính thư viện tư liệu giáo dục