Han han va lu lut o VN

2 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:30

Cuoái theá kæ XIX- ñaàu theá kæ XX thöïc daân Phaùp ñaåy maïnh khai thaùc khoaùng saûn , môû mang ñöôøng saù , xaây döïng nhaø maùy , laäp caùc ñoàn ñieàn , … nhaèm muïc ñích :.. Naâng [r] (1)Họ tên học sinh : KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM 2008 - 2009 Lớp :5 MÔN : Lịch sử ( THỜI GIAN : 40 PHÚT ) ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ GIÁO Câu 1: Hãy nối tên nhân vật lịch sử ( cột A ) với tên kiện (ở cột B) cho A B a) Trương Định b) Tôn Thất Thuyết c) Nguyễn Aùi Quốc d) Nguyễn Trường Tộ e) Phan Bội Châu g)Bác Hồ 1 Phong trào Đông du 2.Đọc tun ngơn độc lập , khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hịa 3 Khơng tn lệnh vua giải tán nghĩa binh , nhân dân chống quân xâm lược 4 Cuộc phản công kinh thành Huế Chủ trì hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đề nghị canh tân đất nước Câu 2: 1- Khoanh tròn vào chữ đứng trước ý đúng Cuối kỉ XIX- đầu kỉ XX thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác khoáng sản , mở mang đường sá , xây dựng nhà máy , lập đồn điền , … nhằm mục đích : A Nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam B Làm cho kinh tế Việt nam phát triển C Cướp bóc tài ngun , khống sản , bóc lột nhân cơng rẻ mạt D Hai bên ( Pháp Việt Nam ) có lợi 2- Khoanh tròn vào chữ đứng trước ý nhất Vào đầu kỉ XX , xã hội Việt Nam xuất thêm giai cấp , tầng lớp : A Trí thức , viên chức , nơng dân nhà bn B Viên chức , tư sản , trí thức , địa chủ C Công nhân , tiểu tư sản , nông dân , nhà buôn D Cơng nhân , chủ xưởng , nhà bn , viên chức , trí thức ,… Câu : Em điền nội dung cần thiết vào chỗ trống (…) cho phù hợp nói hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam a Địa điểm :……… b Người chủ trì :……… c Kết hội nghị :……… Câu 4: Nêu ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ : (2)Đáp án biểu điểm Môn Lịch sử lớp 5: Câu 1: ( điểm ) Mỗi ý 0,5 điểm , sai khơng làm khơng có điểm ý Đáp án : a-3 ; b- ; c- ; d -6 ; e- ; g -2 Câu 2: ( điểm ) Mỗi ý điểm , sai không làm điểm ý Đáp án :1/ Khoanh vào C ( điểm ) 2/ Khoanh vào D ( điểm ) Câu : ( điểm ) Đáp án : A Hồng Công ( Trung Quốc ) B Người chủ trì : Nguyễn Aùi Quốc ( 0,5 điểm ) Kết hội nghị : - Hợp tổ chức cộng sản thành đảng côngh sản , lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam ( điểm ) - Đề đường lối cách mạng nước ta ( điểm ) Câu : ( điểm )
- Xem thêm -

Xem thêm: Han han va lu lut o VN, Han han va lu lut o VN