Vị trí của Mặt Trăng so với TRái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường

5 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:26

[r] (1)Chơng II: Rễ Tuần - Tiết 9: Các loại rễ, miền rễ Ngày dạy: / / I Mc tiờu: Học xong học sinh cần đạt đợc mục tiêu sau: Kiến thức: Nhận biết phân biệt đợc loại rễ chính: Rễ cọc rễ chùm Phân biệt đợc cấu tạo chức ca r 2 Kỹ năng: Rốn k quan sát, so sánh, kỹ hoạt động nhóm Thỏi : Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II Đồ dùng dạy học: 1 Chuẩn bị giáo viên: số có rễ: rau cải, nhÃn, rau dền, hành Tranh phóng to H9.1, 9.2,9.3Sgk Miếng bìa ghi sẵn miền rễ, chức rễ, phiÕu häc tËp mÉu Chn bÞ cđa häc sinh: Cây có rễ: rau cải, mít, hành, cỏ dại, đậu III Hoạt động dạy học: A Giíi thiƯu bµi: 7' - Kiểm tra cũ: Trình bày trình phân chia tế bào? Nêu ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào - Giới thiệu bµi míi: Sgk B Các hoạt động: Hoạt động 1: Các loại rễ 17' - Mục tiờu: Học sinh tìm hiểu loại rễ nhận biết rễ - Cách tiến hành: Hot động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên phát phiếu học tập yêu cầu học sinh hoạt động nhóm, đặt rễ lên bàn, chia rễ thành nhóm, hồn thành tập phiếu - Gv quan sát, giúp đỡ nhóm hs học lực trung bình yếu - Gv hớng dẫn ghi phiếu học tập( cha chữa tập 1) - Gv yêu cầu hs tiếp tục làm tập 2, treo tranh câm H.9.1( sgk tr.29) để hs quan sát - Gv yêu cầu hs dọc btập làm cho hs khác nhận xét, bổ sung nhóm.Gv chữa, chọn nhóm hồn chỉnh để nhắc lại cho lớp - Gv cho nhóm đối chiếu đặc điểm rễ với tên nhóm - Häc sinh nhËn phiÕu häc tËp - Hs đặt tất có rễ nhóm lên bàn - Hs kiểm tra, quan sát thật kỹ, tìm rễ giống đặt vào nhóm - Hs nghe gv hớng dẫn, thống tên nhóm, ghi phiếu học tập bt - Bt2: hs quan sát kĩ rễ nhóm A ý kích thớc rễ, cách mọc đất, kết hợp với tranh( có rễ to, nhiều rễ nhỏ) -> ghi lại phiếu tơng tự nh với rễ nhóm B - Đại diện 1-2 nhóm trình bày, nhóm khác nghe, bổ sung (2)A, B bt phù hợp cha?Nêu cha chuyển nhóm cho - Gv yêu cầu hs làm bt3, gv gợi ý dựa vào đặc điểm rễ gọi tên rễ( nêu học sinh gọi nhóm A rễ thẳng gv chỉnh lại r cc) - Gv hỏi: Đặc điểm rễ cọc rễ chùm? - G v yêu cầu hs lµm nhanh bt sè trang 29 * Nhận biết loại rễ: G v cho hs xem rễ rau dền nhÃn yêu cầu hs hoàn thành câu hỏi - Gv cho hs theo dõi đáp án để hs sửa chỗ sai Gv cho điểm nhóm học tốt hay nhóm trung bình có tiến để khuyến khích - Hs làm bt3-> nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, thống tên rễ nhãm lµ rƠ cäc vµ rƠ chïm - Hs đọc to phiếu chữa nhóm cho lp nghe - Hs trả lời, làm bt, hs kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung - Hs hoạt động cá nhân: qs rễ Giáo viên, kết hợp với hình 9.2 Sgk trang 30, hồn thành câu hỏi dới hình - Hs tự đánh giá câu trả lời - Qsát đáp án bảng để sửa chữa (nếu cần) * KÕt luËn 1: Néi dung phiÕu häc tËp: Bµi tập Nhóm A B 1 Tên - Cây rau cải, mít, đậu - Cây hành, cỏ dại, ngô 2 Đặc điểm chung - Có rễ to, khoẻ, đâm thẳng, nhiều rễ mọc xiên, từ rễ mäc nhiỊu rƠ nhá h¬n - Gåm nhiỊu rễ to, dài gần nhau, mọc toả từ gốc thân thành chùm 3 Đặt tên rễ Rễ cäc RÔ chïm Hoạt động 2: Các miền rễ 15' - Mục tiêu: Hs nắm đợc miền rễ chức miền đó. - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gviên cho hs tự nghiên cứu Sgk trang 30 + Vấn đề 1: Xác định miền rễ Giáo viên treo tranh câm miền rễ, đặt miếng bìa ghi sẵn miền rễ bàn-> hs chọn gắn vào tranh - Gv hái: RƠ cã mÊy miỊn?KĨ tªn - Gv cho hs ghi + Vấn đề 2: Tìm hiểu chức cỏc ca r - Gv hỏi: Chức chÝnh c¸c miỊn - Học sinh làm việc độc lập, đọc nội dung khung kết hợp với quan sát tranh thích -> ghi nhớ - Hs lên bảng dùng miếng bìa viết sẵn gắn lên tranh câm->xác định đợc miền - Hs kh¸c theo dõi, nhận xét, sửa lỗi( có) - Hs trả lời câu hỏi, lớp ghi nhớ miỊn cđa rƠ (3)cđa rƠ? - Hs trả lời câu hỏi * Kết luận 2: RƠ cã miỊn chÝnh: MiỊn trëng thµnh, miỊn hót, miỊn sinh trëng, miỊn chãp rƠ IV.Tổng kết đánh giá: 5' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Kể tên 10 có rễ cọc, 10 có rễ chùm? Đánh dấu X vào ô trống cho câu tr li ỳng: Trong miền sau rễ, miền có chức dẫn truyền: a) Miền sinh trëng b) MiỊn hót c) MiỊn trëng thµnh d) MiỊn chãp rƠ V H íng dÉn vỊ nhµ: 1' - Häc bµi, lµm bµi tËp Tuần - Tiết 10: Cấu tạo miền hút rễ Ngày dạy: / / I Mục tiêu: Học xong học sinh cần đạt đợc mục tiêu sau: Kiến thức: HIểu đợc cấu tạo chức phận miền hút rễ Bằng quan sát nhận xét thấy đợc đặc điểm cấu tạo phận phù hợp với chức Biết sử dụng kiến thức học giải thích số tợng thực tế có liến quan đến rễ 2 Kü năng: Rốn k nng quan sỏt tranh, mu Thỏi : Giáo dục ý thức bảo vệ II Đồ dùng dạy học: 1 Chuẩn bị giáo viên: Tranh phóng to H10.1, 10.2, 7.4 Sgk Phóng to bảng cấu tạo chức miền hút miếng bìa ghi sẵn Chuẩn bị học sinh: Ôn lại kiến thức cấu tạo, chức miền rễ, lông hút, biểu bì, thịt vá III Hoạt động dạy học: A Giíi thiƯu bµi: 7' - KiĨm tra cũ: Nêu cấu tạo chức miền rễ? - Giới thiệu mới: Sgk B Các hoạt động: (4)- Mơc tiªu: Học sinh thấy đợc cấu tạo miền hút rễ gồm phần: Vỏ trụ - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên treo tranh phóng to H10.1 10.2 Sgk giíi thiƯu: + Lát cắt ngang qua miền hút tế bào lông hút + Miền hút gồm phần vỏ trụ - Gv yêu cầu hs nhắc l¹i - Gv ghi sơ đồ lên bảng cho hs điền phận: C¸c bé phËn cđa miền hút Giáo viên ghi Biểu bì Vỏ Thịt vỏ Mạch rây Bó mạch Trụ Mạch gỗ Ruột Hs ghi - Hỏi: Vì lông hút tế bào? -Giáo viên nhận xét cho điểm hs trả lời - Học sinh theo dõi tranh bảng ghi nhớ đợc phần vỏ trụ - hs xem thích hình 10.1, sgk tr.32 ->ghi giấy phận phần vỏ trụ gia - 1->2 hs nhắc lại cấu tạo phần vỏ trụ hs khác nhận xét, bæ sung - Hs lên bảng điền nốt vào sơ đồ giáo viên, hs khác bổ sung - Hs đọc nội dung cột bảng "Cấu tạo chức miền hút" ghi nhớ nội dung cấu tạo biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ, ruột - hs đọc lại nội dung để lớp nghe - Hs ý cấu tạo lơng hút có vách tế bào, màng tế bào, chất tế bào, nhân… để trả lời lông hút tế bào * KÕt luËn 1: MiỊn hót cđa rƠ gåm phÇn: Vá trụ Các phận miền hút Biểu bì Vỏ Thịt vỏ Mạch rây Bó mạch Trơ gi÷a (5)Hoạt động 2: Tìm hiểu chức miền hút 20' - Mục tiêu: Hs thấy đợc bọ phận miền hút phù hợp với chức năng. - Cách tiến hành: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Gviên cho hs nghiên cứu Sgk trang 32 - Bảng " Cấu tạo chức miỊn hót", qs¸t H.7.4 - Cho hs thảo luận theo vấn đề: + Cấu tạo miền hút phù hợp với chức thể nh nào? + Lông hút có tồn mÃi không? + Tìm giống khác tế bào thực vật với tế bào lông hút? - Giỏo viờn gợi ý: Tế bào lơng hút có khơng bào lớn, kéo dài để tìm nguồn thức ăn - Giáo viên nghe, nhận xét phần trả lời nhóm-> cho điểm nhóm trả lời đúng,động viên nhóm khác cố gng - Giáo viên đa câu hỏi: Trên thực tế nhiều rễ thờng ăn sâu, lan rộng, nhiều rễ con, hÃy giải thích? - Giáo viên củng cố cách nh sách hớng dẫn - Học sinh đọc cột bảng kết hợp với hình10.1 cột -> ghi nhớ nội dung - Thảo luận đa đợc ý kiến: + Phù hợp cấu tạo chức năng: Biểu bì: Các tế bào xếp sát -> Bảo vệ Lông hút: tế bào biểu bì kéo dài + Lông hút không tồn mÃi, già rụng + Tế bào lông hút diệp lục - Đại diện -2 nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét ->bổ sung - Hs dựa vào cấu tạo miền hút, chức lông hút trả lời * KÕt luËn 2: Bảng: Cấu tạo chức miền hút IV.Tổng kết đánh giá: 2' - Học sinh đọc kết luận cuối - Kiểm tra đánh giá: Häc sinh trả lời câu hỏi Sgk V H ớng dẫn vỊ nhµ: 1'
- Xem thêm -

Xem thêm: Vị trí của Mặt Trăng so với TRái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường, Vị trí của Mặt Trăng so với TRái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường