Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

4 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 17:17

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công Khái niệm: Đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư (sau gọi tắt PPP) hình thức đầu tư thực sở hợp đồng dự án quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý cơng trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ cơng Hợp đồng dự án bao gồm:  Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (sau gọi tắt hợp đồng BOT) hợp đồng ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng cơng trình hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án quyền kinh doanh cơng trình thời hạn định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cơng trình cho quan nhà nước có thẩm quyền  Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (sau gọi tắt hợp đồng BTO) hợp đồng ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng cơng trình hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho quan nhà nước có thẩm quyền quyền kinh doanh cơng trình thời hạn định  Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (sau gọi tắt hợp đồng BT) hợp đồng ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng cơng trình hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, nhà đầu tư chuyển giao cơng trình cho quan nhà nước có thẩm quyền tốn quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng quyền kinh doanh, khai thác cơng trình, dịch vụ để thực Dự án khác  Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (sau gọi tắt hợp đồng BOO) hợp đồng ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng cơng trình hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu quyền kinh doanh cơng trình thời hạn định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư  Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (sau gọi tắt hợp đồng BTL) hợp đồng ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng cơng trình hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho quan nhà nước có thẩm quyền quyền cung cấp dịch vụ sở vận hành, khai thác cơng trình thời hạn định; quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án  Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (sau gọi tắt hợp đồng BLT) hợp đồng ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau hồn thành cơng trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án quyền cung cấp dịch vụ sở vận hành, khai thác công trình thời hạn định; quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cơng trình cho quan nhà nước có thẩm quyền  Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (sau gọi tắt hợp đồng O&M) hợp đồng ký quan nhà nước có thẩm quyền nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh Phần toàn cơng trình thời hạn định  Hợp đồng hỗn hợp hợp đồng dự án kết hợp loại hợp đồng quy định Khoản 3, 4, 5, 6, 7, Điều  Hợp đồng khác theo quy định khoản Điều 40 nghị định số 63/2018 Nhà nước khuyến khích việc thực đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực sau đây: 2.1 Lĩnh vực khuyến khích đầu tư hình thức PPP: a) Giao thơng vận tải; b) Nhà máy điện, đường dây tải điện; c) Hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; công viên; nhà, sân bãi để tơ, xe, máy móc, thiết bị; nghĩa trang; d) Trụ sở quan nhà nước; nhà công vụ; nhà xã hội; nhà tái định cư; đ) Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; du lịch; khoa học cơng nghệ, khí tượng thủy văn; ứng dụng cơng nghệ thông tin; e) Hạ tầng thương mại; hạ tầng khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung; hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; sở ươm tạo, sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa; g) Nông nghiệp phát triển nông thôn; dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; h) Các lĩnh vực khác theo định Thủ tướng Chính phủ 2.2 Dự án PPP phân loại thành dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, nhóm B nhóm C theo tiêu chí quy định pháp luật đầu tư công 3 Thành lập doanh nghiệp dự án 3.1 Sau có định phê duyệt kết lựa chọn nhà đầu tư, trừ trường hợp quy định Khoản Điều này, nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp để thực dự án Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án thực theo quy định pháp luật doanh nghiệp 3.2 Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT dự án nhóm C, nhà đầu tư định thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định Khoản Điều trực tiếp thực dự án phải tổ chức quản lý hạch toán độc lập nguồn vốn đầu tư hoạt động dự án 3.3 Tổ chức quản lý, hoạt động, giải thể doanh nghiệp dự án thực theo quy định pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư hợp đồng dự án 3.4 Vốn chủ sở hữu nhà đầu tư góp theo tiến độ thỏa thuận hợp đồng dự án Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư xác định tỷ lệ vốn chủ sở hữu góp vào vốn Điều lệ doanh nghiệp dự án phù hợp với quy định pháp luật doanh nghiệp Trường hợp vốn Điều lệ doanh nghiệp dự án thấp mức vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết huy động, hợp đồng dự án phải bao gồm lộ trình tăng vốn Điều lệ doanh nghiệp dự án, phù hợp với tiến độ triển khai dự án Phần Nhà nước tham gia dự án PPP thực theo hình thức sau đây: 4.1 Vốn nhà nước gồm: a) Vốn góp Nhà nước; b) Vốn toán cho nhà đầu tư; c) Quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng toán cho nhà đầu tư quyền kinh doanh, khai thác cơng trình, dịch vụ nhượng cho nhà đầu tư dự án áp dụng loại hợp đồng BT; d) Vốn hỗ trợ xây dựng cơng trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt tái định cư 4.2 Vốn góp Nhà nước: a) Vốn góp Nhà nước sử dụng để hỗ trợ xây dựng cơng trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài cho dự án; b) Vốn góp Nhà nước bố trí từ nguồn vốn đầu tư cơng theo quy định pháp luật đầu tư công tài sản công theo quy định pháp luật quản lý sử dụng tài sản công; c) Vốn góp Nhà nước bố trí từ nguồn vốn đầu tư công không áp dụng dự án BT 4.3 Vốn toán cho nhà đầu tư: a) Vốn toán cho nhà đầu tư sử dụng để toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BLT, BTL; b) Vốn toán cho nhà đầu tư bố trí từ nguồn vốn đầu tư cơng, nguồn chi thường xun nhằm trì hoạt động cung cấp dịch vụ công, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công 4.4 Vốn hỗ trợ xây dựng cơng trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt tái định cư bố trí từ nguồn vốn đầu tư công 4.5 Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng vốn vay nước ngồi Chính phủ để làm Phần Nhà nước tham gia dự án PPP, việc sử dụng nguồn vốn thực theo quy định pháp luật cho vay lại nguồn vốn vay nước ngồi Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 4.6 Đối với dự án nhà đầu tư đề xuất, Phần Nhà nước tham gia dự án PPP quy định Khoản Điều bố trí dự án khơng áp dụng hình thức định thầu nhà đầu tư theo quy định pháp luật đấu thầu ... trí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định pháp luật đầu tư công tài sản công theo quy định pháp luật quản lý sử dụng tài sản cơng; c) Vốn góp Nhà nước bố trí từ nguồn vốn đầu tư cơng không áp... Vốn toán cho nhà đầu tư: a) Vốn toán cho nhà đầu tư sử dụng để toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BLT, BTL; b) Vốn toán cho nhà đầu tư bố trí từ nguồn vốn đầu tư cơng, nguồn chi... việc thực đầu tư theo hình thức PPP lĩnh vực sau đây: 2.1 Lĩnh vực khuyến khích đầu tư hình thức PPP: a) Giao thơng vận tải; b) Nhà máy điện, đường dây tải điện; c) Hệ thống chiếu sáng công cộng;
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Từ khóa liên quan