BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11

21 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 16:47

C.tạo áp suất rễ D.kiểm tra lượng nước và chất khoáng hấp thụ Câu 8: (Biết) Lông hút của rễ do tế bào phát triển thành?. A.Tế bào mạch gỗ ở rễ B.Tế bào mạch rây ở rễ.[r] (1)BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT. I Trao đổi nước Câu 1: (Biết) Con đường vận chuyển nước ion khoáng qua thành tế bào - gian bào thực vật có đặc điểm gì? A Chậm điều chỉnh B.Nhanh không chọn lọc C Vận tốc lớn không chọn lọc D Nhanh không điều chỉnh Câu 2:(Biết) Thành phần chủ yếu dòng mạch gỗ thực vật là: A Saccarôzơ, axit amin, vitamin B Saccarơzơ, nước ion khống C.Nước ion khống D Vitamin, glucơzơ ion khống Câu 3:(Biết) Nơi nước chất hoà tan qua trước vào mạch gỗ rễ A Tế bào lông hút B Tế bào nội bì C Tế bào biểu bì D Tế bào vỏ Câu 4: (Biết) Khi tế bào khí khổng trương nước thì: A Vách (mép ) mỏng căng ra, vách (mép) dày co lại làm cho khí khổng mở B Vách dày căng ra, làm cho vách mỏng theo nên khổng mở C Vách dày căng làm cho vách mỏng co lại nên khí khổng mở D Vách mỏng căng làm cho vách dày căng theo nên khí khổng mở Câu 5:(Biết) Đối với loài thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua phận sau đây? A.tồn bề mặt thể B.lơng hút rễ C.chóp rễ D.khí khổng Câu 6:(Biết) Thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua phận sau đây? A.qua lông hút rễ B.qua C.qua thân D.qua bề mặt thể Câu 7:(Biết) Đai caspari có vai trị: A.cố định nitơ B.vận chuyển nước muối khoáng C.tạo áp suất rễ D.kiểm tra lượng nước chất khoáng hấp thụ Câu 8:(Biết) Lông hút rễ tế bào phát triển thành? A.Tế bào mạch gỗ rễ B.Tế bào mạch rây rễ C.Tế bào nội bì D.Tế bào biểu bì Câu 9:(Biết) Thốt nước qua cutin có đặc điểm sau đây? A.Vận tốc lớn không điều chỉnh B.Vận tốc lớn điều chỉnh C.Vận tốc bé không điều chỉnh D.Vận tốc bé điều chỉnh Câu 10 (Biết) Trong phận rễ, phận quan trọng nhất? A Miền sinh trưởng làm cho rễ dài B Miền lông hút hút nước muối khống cho C Chóp rễ che chở cho rễ D Miền bần che chở cho phần bên rễ Câu 11 (Biết) Hệ rễ ảnh hưởng đến môi trường nào? A Làm giảm ô nhiễm môi trường (2)D Ảnh hưởng xấu đến môi trường khơng khí Câu 12.(Biết) Lơng hút có vai trị chủ yếu A Lách cào kẽ đất hở giúp cho rễ lấy ôxy để hô hấp B Bám vào kẽ đất làm cho đứng vững C Lách vào kẽ đất hút nước muối khoáng cho D Tế bào kéo dài thành lông, lách vào nhiều kẽ đất làm cho rễ lan rộng Câu 13 (Biết) Các đường thoát nước chủ yếu gồm: A Qua thân, cành lá B Qua cành khí khổng lá. C Qua thân, cành lớp cutin bề mặt lá D Qua khí khổng qua lớp cutin Câu 14 (Biết) Yếu tố nguyên nhân chủ yếu gây đóng mở khí khổng? A Nhiệt độ. B Nước C Phân bón D Ánh sáng Câu 15 (Biết) Ở thực vật có mạch, nước vận chuyển từ rễ lên chủ yếu theo đường sau đây? A Mạch rây. B Tế bào chất C Mạch gỗ D Cả mạch gỗ mạch rây Câu 16: (Hiểu) Khi nói động lực dòng mạch rây, phát biểu sau đúng? A Nhờ kết hợp lực: lực đẩy, lực hút lực liên kết B Do chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn quan chứa C Nhờ trình quang hợp thực vật D Thông qua hấp thụ nước rễ Câu 17:(Hiểu) Khi nói trình nước thực vật, ý sau không đúng? A Động lực đầu dòng mạch gỗ B Hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng C CO2 vào cung cấp cho trình quang hợp D Tạo nhiều lượng ATP Câu 18: (Hiểu) Cho liệu sau: I Vận tốc nhỏ II Vận tốc lớn III Được điều chỉnh IV Không điều chỉnh Đặc điểm sau đúng với đường thoát nước qua khí khổng (1) qua cutin (2)? A (1) – II, IV; (2) – I, III B (1) – II, III; (2) – I, IV C (1) – I, III; (2) – II, IV D (1) –I, IV; (2) – II, III Câu 19: (Hiểu) Vì sao, vào ngày nắng nóng đứng bóng ta thấy mát mái che vật liệu xây dựng? A Vì tạo bóng râm giảm bớt nhiệt độ nhờ nước vào khơng khí thực thoát nước, vật liệu xây dựng có tượng hấp thu nhiệt B Vì dễ bị tình trạng bão hịa nước, áp suất rễ đủ mạnh để đẩy cột nước từ rễ lên thân đến C Vì thiếu oxi xảy hơ hấp hiếu khí rễ, tích lũy chất độc hại tế bào lông hút D Vì xảy q trình hơ hấp kị khí, giải phóng O2 vào khí Câu 20: (Hiểu) Lực đóng vai trị q trình vận chuyển nước thân A lực đẩy rể (do trình hấp thụ nước) B lực hút (q trình nước) C lực liên kết phân tử nước (3)A.Áp suất rễ gây tượng ứ giọt B.Dịch mạch gỗ chuyển theo chiều từ xuống rễ C.Chất hữu dự trữ cũ chủ yếu tổng hợp D.Sự thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ Câu 22:(Hiểu) Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên khơng có tham gia lực sau đây? A.Lực hút thoát nước B.Lực đẩy áp suất rễ C.Lực di chuyển chất hữu từ xuống rễ D.Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch dẫn Câu 23:(Hiểu) Dịch mạch rây vận chuyển từ xuống rễ nhờ A.quá trình cung cấp lượng hơ hấp B.sự chênh lệch áp suất thẩm thấu quan cho quan nhận C.lực hút thoát nước lực đẩy rễ D.lực đẩy áp suất rễ thoát nước Câu 24:(Hiểu) Lực sau đóng vai trị lực đẩy nước từ rễ lên thân, lên lá? A.Lực thoát nước B.Lực liên kết phân tử nước với C.Lực liên kết phân tử nước với thành mạch dẫn D.Áp suất rễ Câu 25:(Hiểu) Lực đóng vai trị cho q trình vận chuyển nước từ rễ lên lực sau đây? A.Lực đẩy rễ (do trình hấp thụ nước) B.Lực hút (do q trình nươc C.Lực liên kết phâ tử nước D.Lực bám phân tử nước với thành mạch dẫn Câu 26:(Hiểu) Khi nói nước cây, phát biểu sau đúng? A.Thoát nước tạo động lực phía để vận chuyển chất hữu B.Thoát nước làm mở khí khổng, CO2 khuếch tán vào cung cấp cho q trình quang hợp C.Thốt nước làm tăng nhiệt độ lá, làm ấm ngày giá rét D.Thoát nước làm ngăn cản q trình hút nước hút khống Câu 27 (Hiểu) Vì sau bón phân, khó hấp thụ nước? A Vì áp suất thẩm thấu rễ giảm B Vì áp suất thẩm thấu đất giảm C Vì áp suất thẩm thấu rễ tăng D Vì áp suất thẩm thấu đất tăng Câu 28 (Hiểu) Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến trình hấp thụ nước rễ nào? (Hiểu) A Độ ẩm đất cao, hấp thụ nước B Độ ẩm đất cao, hấp thụ nước lớn C Độ đất thấp, hấp thụ nước bị ngừng D Độ ẩm đất khí thấp, hấp thụ nước lớn Câu 29 (Hiểu) Rễ thực vật cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức tìm nguồn nước, hấp thụ nước ion khống A Số lượng tế bào lơng hút lớn B Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh số lượng lông hút C Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả D Số lượng rễ bên nhiều Câu 30 (Hiểu) Các yếu tố sau khơng ảnh hưởng đến chế đóng mở khí khổng? Nồng độ axit abxixit tế bào khí khổng (4)4 Ánh sáng 5 Sự biến đổi tinh bột thành đường (hay ngược lại), xảy tế bào khí khổng A 2, B C 1, D 4, Câu 31 (Vận dụng) Tại môi trường đất mặn, chịu mặn sú, vẹt, đước lại lấy nước? A Do lồi có phận đặc biệt rễ nhờ lấy nước B Do màng tế bào rễ lồi có cấu trúc phù hợp với khả lấy nước môi trường đất có nồng độ cao so với tế bào lông hút C Do không bào tế bào lơng hút có áp suất thẩm thấu lớn nồng độ dịch đất D Do tính thấm có chọn lọc màng sinh chất màng nội chất Câu 32: (Vận dụng) Phát biểu sau khơng đúng? I Khí khổng đóng hay mở ảnh hưởng trực tiếp trương nước hay không trương nước tế bào hạt đậu II Khí khổng đóng vào ban đêm, cịn ngồi sáng khí khổng luôn mở III Khi tế bào hạt đậu khí khổng trương nước, khí khổng đóng lại IV Khi tế bào hạt đậu khí khổng nước, khí khổng đóng lại A I, II B I, III C II D II, III Câu 33: (Vận dụng) Vì cạn bị ngập úng lâu chết? I Khi ngập úng mặt nước ngăn cách với tiếp xúc với khơng khí, oxi không thâm nhập vào đất dẫn đến thiếu oxi II Thiếu oxi phá hủy tiến trình hơ hấp bình thường rễ, tích lũy chất độc hại tế bào lông hút, làm cho chúng chết khơng hình thành lơng hút III Lông hút thay thường xuyên IV Xuất mơi trường hiếu khí nên lơng hút khơng thể hô hấp Phương án đúng là: A I, II B II, IV C III, IV D I, IV Câu 34: (Vận dụng cao) Qua đêm ẩm ướt, bụi thân thảo vào buổi sáng thường có giọt nước mép chúng Nguyên nhân không phải tượng là: A Cây hút nước muối khoáng tạo áp suất rễ đẩy nước lên thân liên tục B Vào đêm ẩm ướt, độ ẩm khơng khí cao, bão hịa nước nên khơng thể hình thành nước để vào khơng khí, ứ lại thành giọt đầu tận C Những bụi thân thảo thường thấp, dễ bị tình trạng bão hòa nước, áp suất rễ đủ mạnh để đẩy cột nước từ rễ lên thân đến gây tượng ứ giọt D Vì tạo bóng râm q trình nước giúp hạ nhiệt độ Câu 35: (Vận dụng) Vì chuyển gỗ to trồng nơi khác, người ta phải cắt nhiều lá? A Để giảm bớt khối lượng cho dễ vận chuyển B Để giảm đến mức tối đa lượng nước thoát, tránh cho nhiều nước C Để cành khỏi gãy di chuyển D Để khỏi làm hỏng di chuyển Câu 36: (Vận dụng) Không nên tưới nước cho vào buổi trưa nắng gắt vì làm thay đổi nhiệt độ đột ngột theo hướng bất lợi cho giọt nước đọng sau tưới trở thành thấu kính tu, hấp thụ ánh sáng đốt nóng lá, làm héo lúc khí khổng đóng, dù tưới nước khơng hút nước (5)2, 3, B 1, 2, C 2, D 2, Câu 37: (Vận dụng) Trong đặc điểm đây, tế bào lơng hút rễ có đặc điểm? (1)Thành tế bào dày (2)Không thấm cutin (3)Có khơng bào nằm trung tâm lớn (4)Có áp suất thẩm thấu cao hoạt động hô hấp hệ rễ mạnh (5)Là tế bào biểu bì rễ (6)Nó hút nước mà khơng hút khoáng A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 38:(Vận dụng) Có tượng sau chứng chứng tỏ rễ hút nước chủ động? (1)Hiện tượng rỉ nhựa (2)Hiện tượng ứ giọt (3)Hiện tượng nước (4)Hiện tượng đóng mở khí khổng A.2 B.3 C.1 D.4 Câu 39: (Vận dụng) Trong cây, dịch tế bào biểu bì rễ thường có áp suất thẩm thấu cao so với dung dịch đất Có nguyên nhân sau sau đúng? (1)Q trình nước tạo động lực phía để hút nước từ rễ (2)Tế bào lông hút chứa chất tan nồng độ cao làm tăng áp suất thẩm thấu (3)Hoạt động hô hấp rễ mạnh làm tăng lượng chất tan có tế bào chất rễ (4)Dung dịch đất có nhiều chất tan làm tăng áp suất thẩm thấu dung dịch đất A.4 B.3 C.2 D.1 Câu 40: (Vận dụng) Có phát biểu sau sai? (1)Áp suất rễ gây tượng ứ giọt (2)Dịch mạch gỗ vận chuyển chất theo chiều từ xuống rễ (3)Một lượng chất hữu sau tổng hợp dự trữ củ (4)Sự thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ A.1 B.4 C.3 D.2 Câu 41: (Vận dụng) Quá trình nước có vai trị sau đây? (1)Tạo lực hút phía để hút nước chất khoáng từ rễ lên (2)Tạo điều kiện cho vận chuyển chất hữu xuống rễ (3)Tạo điều kiện cho CO2 khuếch tán vào cung cấp cho quan hợp (4)Giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng A.1 B.2 C.3 D.4 II Trao đổi khoáng Câu 42: (Biết) Các nguyên tố đại lượng chủ yếu có vai trị thực vật? A Cấu tạo nên tế bào tất enzim B Hoạt hóa hoạt động enzim điều tiết trình trao đổi chất C Hoạt hóa hoạt động cơenzim D Cấu trúc nên tế bào thể thực vật Câu 43: (Biết) Nhóm nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu sau thuộc nguyên tố đại lượng? A N, Mg, P, Ca, Zn B N, Mn, P, Ca, K C S, Ca, Ni, Mn D P, Ca, S, N, Mg Câu 44: (Biết)Thông thường độ pH đất khoảng phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn chất? A – 7,5 B – 6,5 C.5 – 5,5 D – 4,5 Câu 45: (Biết) Dạng Nitơ chủ yếu hấp thụ là: A NH4+ NO-3 B NH2+ NO2 (6)D NH4+ NO Câu 46: (Biết) Nguyên tố vi lượng cần cho với lượng nhỏ vì A phần lớn chúng có B chức chúng hoạt hóa enzim C phần lớn chúng cung cấp từ hạt D chúng cần số pha sinh trưởng định Câu 47: (Biết) Sự biểu triệu chứng thiếu canxi là: A Lá non có màu lục đậm khơngbình thường B Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị chết C Gân có màu vàng sau có màu vàng D Lá nhỏ có màu vàng Câu 48: (Biết) Vi khuẩn Rhizơbium có khả cố định đạm chúng có loại enzim sau đây? A.Nitrơgenaza B.Amilaza C.Caboxilaza D.Nuclêaza Câu 49:(Biết) Nguồn nitơ cung cấp chủ yếu cho là A.từ xác sinh vật q trình cố định đạm B.từ phân bón hóa học C.từ vi khuẩn phản nitrat hóa D.từ khí Câu 50: (Biết) Nguyên tố Magiê (Mg) thành phần cấu tạo A.Axit nuclêic B.Màng lục lạp C.Diệp lục D.Prôtêin Câu 51: (Biết) Ở cây, nguyên tố sau nguyên tố vi lượng? A.Cacbon B.Kali C.Photpho D.Sắt Câu 52: (Biết) Khi thiếu nguyên tố kali (K) biểu là: A.lá nhỏ có màu lục đậm, màu thân khơng bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm B.lá có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm C.sinh trưởng bị còi cọc, có màu vàng D.lá màu vàng nhạt, mép màu đỏ có nhiều chấm đỏ mặt Câu 53: (Biết) Ở cây, nguyên tố sắt có vai trị sau đây? A.Là thành phần cấu trúc prôtêin, axit nuclêic B.Là thành phần thành tế bào màng tế bào C.Là thành phần cấu trúc diệp lục D.Là thành phần xitơcrơm hoạt hóa enzim tổng hợp diệp lục Câu 54:(Biết) Cây không hấp thụ trực tiếp dạng ni tơ sau đây? A.Đạm amoni B.Đạm nitrat C.Nitơ tự khơng khí D.Đạm tan nước Câu 55: (Biết) Sơ đồ sau biểu thị cố định nitơ tự do? A.N2 + 3H2 2NH3 B.2NH3 N2 + 3H2 C.2NH4- 2O2 + 8e N + H2O D.glucôzơ + 2N2 axit amin Câu 56:(Biết) Cây cần dạng nitơ sau để hình thành axit amin? A.NO- B.NH 4+ C.NO2- D.N2 Câu 57 (Biết) Sự hấp thụ bị động theo cách hút bám trao đổi hình thức A thải ion không cần thiết từ rễ môi trường đất lấy ion cần thiết từ đất vào rễ B cần có enzim hoạt tải màng tế bào lông hút C trao đổi ion rễ đất, cần cung cấp lượng D ion khoáng hút bám bề mặt keo đất bề mặt rễ, trao đổi với rễ tiếp xúc với dung dịch đất (7)B Hấp thụ khuếch tán thẩm thấu C Cùng chiều nồng độ ngược chiều nồng độ D Hấp thụ bị động hấp thụ chủ động Câu 59: (Hiểu) Cho thông tin sau đây: I Nguyên tố cần cho hoạt động số enzim ơxi hóa khử II Nếu thiếu mềm yếu, sức chống chịu III Ngun tố cần cho q trình quang phân li nước quang hợp Chọn tổ hợp nguyên tố sau đúng nhất? A N, Ca, Mg B Mn, Ca, Cl C Cl, P, K D S, Mn, Mg Câu 60: (Hiểu) Tại nguyên tố vi lượng cần với lượng nhỏ thực vật? A Vì vai trò chủ yếu nguyên tố vi lượng hoạt hóa enzim q trình trao đổi chất khơng phải vai trị cấu trúc nên cần lượng nhỏ B Vì vai trị chủ yếu nguyên tố vi lượng cấu trúc tế bào C Vì vai trị chủ yếu hấp thu chuyển hoá quang thành hoá D Vì chúng kích thích tạo khơng hạt nảy mầm thực vật Câu 61: (Hiểu) Cho liệu sau: I Cung cấp nhiều nguyên tố khoáng thiết yếu để sinh trưởng phát triển tốt II Làm xấu lí tính đất giết chết vi sinh vật có lợi đất III Gây độc hại với gây ô nhiễm nông phẩm IV Khi bị rửa trôi gây nhiễm nguồn nước Khi bón lượng phân cao mức cho dẫn đến hậu nào? A II, III, IV B I, II, III C II, III D II, IV Câu 62: (Hiểu) Ở ngồi dung dịch đất, nồng độ ion khống X cao so với bên tế bào, ion khoáng xâm nhập vào bên tế bào nhờ A hấp thu khống tích cực B hấp thu khoáng ngược chiều građien nồng độ C hấp thu khoáng chủ động D hấp thu khoáng thụ động Câu 63: (Hiểu) Quá trình hấp thụ chủ động ion khống, cần góp phần yếu tố nào? Năng lượng ATP 2 Tính thấm chọn lọc màng sinh chất 3 Các bào quan lưới nội chất máy Gôngi Enzim hoạt tải (chất mang) A 1, B 2, C 1, 2, D 1, 3, Câu 64: (Hiểu) Phát biểu sau sai? 1 Khi nồng độ ơxi đất giảm khả hút nước giảm 2 Khi chênh lệch nồng độ dung dịch đất dịch tế bào rễ thấp, khả hút nước yếu 3 Khả hút nước không phụ thuộc vào lực giữ nước đất Bón phân hữu góp phần chống hạn cho A B 3, C 1, D Câu 65: (Hiểu)Sự biểu triệu chứng thiếu Kali là: A Lá nhỏ có màu lục đậm, màu thân khơng bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm B Lá có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm C.Sinh trưởng bị cịi cọc, có màu vàng (8)Câu 66: (Hiểu)Dung dịch bón phân qua phải có: A Nồng độ muối khống thấp bón trời khơng mưa B Nồng độ muối khống thấp bón trời mưa bụi C Nồng độ muối khoáng cao bón trời khơng mưa D Nồng độ muối khống cao bón trời mưa bụi Câu 67: (Hiểu)Vai trò chủ yếu Mg thực vật là: A Chủ yếu giữ cân nước ion tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng B Thành phần axit nuclêơtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ C Thành phần thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim D Thành phần diệp lục, hoạt hoá enzim Câu 68: (Hiểu) Để tiến hành cố định đạm (chuyển N2 thành NH3) phải có điều kiện sau đây? (1)enzim nitrơgenaza (2)chất khử NADH (3)mơi trường kị khí (4)năng lượng ATP (5)cộng sinh với sinh vật khác A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 69:(Hiểu) Lá bị vàng thiếu diệp lục; chọn ngun tố khống sau đây để bón cho cây? A.P, K, Fe B.N, Mg, Fe C.P, K, Mn D.S, P, K Câu 70: (Hiểu) Khi nói q trình cố định đạm, có phát biểu sau đúng? A.Quá trình cố định đạm diễn mơi trường hiếu khí B.Q trình cố định đạm diễn vi khuẩn sống cộng sinh C.Cố định đạm trình khử N2 thành NH3 D.Quá trình cố định đạm cung cấp đạm NO3- cho Câu 71: (Hiểu) Loại vi khuẩn sau làm nhiệm vụ chuyển đạm nitrat thành N2? A.Vi khuẩn nitrat hóa B.Vi khuẩn amon hóa C.Vi khuẩn phản nitrat hóa D.Vi khuẩn cố định nitơ Câu 72 (Hiểu) Ý không với hấp thu thụ động ion khoáng rễ? A Các ion khoáng khuếch tán theo chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp B Các ion khoáng hút bám bề mặt keo đất bề mặt rễ trao đổi với có tiếp xúc rễ dung dịch đất (hút bám trao đổi) C Các ion khoáng thẩm thấu theo chênh lệch nồng độ từ cao dến thấp D Các ion khống hồ tan nước vào rễ theo dịng nước Câu 73 (Hiểu) Nguyên nhân trước tiên làm cho không ưa mặn khả sinh trưởng đất có độ mặn cao A Các ion khoáng độc hại B Hàm lượng oxy đất thấp C Các phân tử muối sát bề mặt đất gây khó khăn cho xuyên qua mặt đất D Thế nước đất thấp Câu 74. (Hiểu) Quá trình hấp thụ bị động ion khống có đặc điểm: 1 Các ion khống từ mơi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp 2 Nhờ có lượng enzim, ion cần thiết bị động ngược chiều nồng độ vào tế bào rễ Không cầu tiêu tốn lượng 4 Các ion cần thiết ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải A 2, B 1, C 2, D 1, Câu 75. (Hiểu) Quá trình hấp thụ chủ động ion khống có đặc điểm: 1 Chất tan từ nơi có nồng độ thấp đất vào mơi trường có nồng độ cao tế bào rễ Cần tăng lượng chất hoạt tải (chất mang) 3 Chất tan từ nơi có nồng độ cao, sang mơi trường có nồng độ thấp tế bào rễ (9)A 1 B 1, C 1, 2, D 1, 2, 3, Câu 76 (Hiểu) Quá trình hấp thụ nước chất khống có liên quan chặt chẽ đến q trình hơ hấp rễ vì: A Q trình hơ hấp rễ tạo sản phẩm trung gian cung cấp cho trình hút nước khống. B Q trình hơ hấp rễ tạo ion hút bám trao đổi với ion keo đất. C Q trình hơ hấp rễ tạo ATP cung cấp cho trình hút nước khống cách chủ động. D Q trình hơ hấp giãn nở bó mạch giúp cho nước khoáng vận chuyển dễ dàng hơn. Câu 77 (Hiểu) Xác động vật thực vật phải trãi qua q trình biến đổi sử dụng nguồn nito? A Q trình nitrat hóa phản nitrat hóa. B Q trình amon hóa hình thành axit amin. C Quá trình cố định đạm. D Quá trình lên men thối trình nitrat hóa Câu 78 (Hiểu) Đất tơi xốp tạo điều kiện cho hút nước khoáng dễ dàng : Nước trạng thái mao dẫn, rễ dễ sử dụng dạng nước Đất thống có nhiều oxi, tế bào rễ cung cấp lượng hoạt động hút nước khống xảy theo hình thức chủ động Đất tơi xốp dạng đất tốt chứa nhiều nguồn dinh dưỡng cho đất tơi xốp chứa dạng nước trọng lực dễ sử dụng A 1,2,3 B 1,2,4 C 1,2 D 1,2,,3,4 Câu 79 (Hiểu) Nốt sần xuất rễ họ đậu do: A Đặc điểm cấu tạo họ đậu B Xác vi khuẩn chết, lâu ngày tích tụ lại C Vi khuẩn phân chia mạnh, đậu phản ứng cách phân chia mau chóng tế bào rễ, tạo thành nốt sần D Nguốn nito vi khuẩn tổng hợp tích tụ lại rễ Câu 80 (Hiểu) Phát biểu sau Đúng ? A Cây non hút amon yếu lúc già lại hút nitrat mạnh B Trên đất kiềm trung tính amon hút mạnh; ngược lại nitrat hút mạnh đất chua C Cây bắt mồi thường sống đất màu mỡ D Phân hóa học sử dụng nên tốt nhiều so với phân hữu cơ, phân vi sinh Câu 81: (Vận dụng) Nồng độ Ca2+ 0,3% đất 0,1% nhận Ca2+ cách nào? A Hấp thụ chủ động B Hấp thụ thụ động C Hút bám trao đổi D Hấp thụ thụ động chủ động Câu 82: (Vận dụng) Khi nói vai trị Nitơ đời sống thực vật, có phát biểu đúng ? I Nitơ định q trình sinh lí trồng II Nitơ quan trọng sinh trưởng, phát triển trồng; định suất chất lượng thu hoạch III Nitơ vừa có vai trị cấu trúc vừa tham gia trình trao đổi chất lượng IV Nitơ kích thích nhanh chín A B C (I,II,III) D (10)I Các nguyên tố khống đại lượng chủ yếu đóng vai trị cấu trúc tế bào, thể II Các nguyên tố vi lượng chủ yếu đóng vai trị hoạt hóa enzim III Giảm nhiệt độ bề mặt thoát hơi, tránh cho khơng bị đốt nóng nhiệt độ cao IV Hấp thu chuyển hoá quang thành hoá A I, II B I, III C II, IV D III, IV Câu 84: (Vận dụng) Cho thông tin sau: I Có lực khử mạnh II Được cung cấp lượng ATP III Có tham gia enzim Nitrobacter IV Có tham gia enzim Nitrơgenaza V Thực điều kiện hiếu khí VI Thực điều kiện kị khí Có phát biểu khơng đúng điều kiện xảy trình cố định Nitơ khí quyển? A B C D (III, V) A 2, 3, B 1, 2, C 2, D 2, Câu 85: (Vận dụng) Bón phân liều lượng, bị héo chết A nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, làm ổn định thành phần chất nguyên sinh tế bào lông hút B nồng độ dịch đất cao nồng độ dịch bào, tế bào lông hút không hút nước chế thẩm thấu C thành phần khoáng chất làm ổn định tính chất lí hóa keo đất D làm cho nóng héo Câu 86 (Vận dụng) Q trình hấp thụ bị động ion khống có đặc điểm: (Vận dụng) I Các ion cần thiết ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải II Các ion khống từ mơi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp III Nhờ có lượng enzim, ion cần thiết bị động ngược chiều nồng độ, vào tế bào rễ IV Không cần tiêu tốn lượng Số đặc điểm là: A B C D Câu 87 (Vận dụng) Cho phát biểu sau I Thực vật không cần nguyên tố Pb II Quá trình hấp thu nước chất khống khơng liên quan đến q trình hơ hấp rễ III Cây không sử dụng N2 khơng khí lượng N2 khí có tỉ lệ thấp IV Để bổ sung nguồn nito cho cây, người thường bón supe lân, apatit V Thực vật hấp thụ nito dạng NH4+ NO3- Số phát biểu có nội dung (11)D III QUANG HỢP: Câu 88: (Biết) Sắc tố sau thuộc nhóm sắc tố chính? A Diệp lục a caroten B Diệp lục a xantôphyl C Diệp lục a diệp lục b D Diệp lục a phicôbilin Câu 89: (Biết) Sắc tố sau trực tiếp chuyển hoá quang thành hoá sản phẩm quang hợp xanh? A Diệp lục a, b carotenoit B Diệp lục b C Diệp lục a D Diệp lục a b Câu 90: (Biết) Sản phẩm chu trình Canvin A ATP, NADPH B APG C AlPG D RiDP Câu 91: (Biết) Những thuộc nhóm thực vật CAM A Xương rồng, thuốc bỏng B Lúa, khoai, sắn, đậu C Ngơ, mía, cỏ gấu D Các loại rau Câu 92: (Biết) Sản phẩm pha sáng gồm có: A ATP, NADPH O2 B ATP, NADPH CO2 C ATP, NADP+và O2 D.ATP, NADPH Câu 93: (Biết) Nhóm thực vật C3 phân bố nào? A Phân bố rộng rãi giới, chủ yếu vùng ôn đới nhiệt đới B Chỉ sống vùng ôn đới nhiệt đới C Sống vùng nhiệt đới D Sống vùng sa mạc. Câu 94: (Biết) Vai trò khơng phải quang hợp? A Tích luỹ lượng B Tạo chất hữu C Cân nhiệt độ mơi trường D Điều hồ nhiệt độ khơng khí Câu 95: (Biết) Nhóm thực vật C3 phân bố nào? A Sống vùng nhiệt đới. B Chỉ sống vùng ôn đới nhiệt đới C Phân bố rộng rãi giới, chủ yếu vùng ôn đới nhiệt đới D Sống vùng sa mạc Câu 96: (Biết) Phương trình tổng quát trình quang hợp là: A.6CO2 + 12 H2O  C6H12O6 + O2 + 6H2O B 6CO2 + 12 H2O  C6H12O6 + O2 C CO2 + H2O C6H12O6 + O2 + H2O D 6CO2 + H2O  C6H12O6 + O2 + 6H2O Câu 97: (Biết) Các chất hữu chủ yếu tạo nên từ chất sau đây? A.H2O CO2 B.Nitơ phân tử (N2) C.chất khống D.oxi từ khơng khí Câu 98: (Biết) Sắc tố tham gia chuyển hóa lượng ánh sáng thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH loại sắc tố thuộc nhóm sau đây? (12)Câu 99: (Biết) Quá trình quang hợp giải phóng oxi Nguồn gốc oxi từ chất sau đây? A.H2O B.APG C.CO2 D.ATP Câu 100: (Biết) Chất sau sản phẩm chuỗi phản ứng tối? A.C6H12O6 B.CO2 C.ATP D.O2 Câu 101: (Biết) Trong pha tối thực vật C3, chất nhận CO2 chất sau đây? A.APG B.PEP C.AOA D.Ribulôzơ – 5diP Câu 102: Ở thực vật, miền ánh sáng sau đây, cường độ quang hợp mạnh miền ánh sáng nào? A.đỏ B.da cam C.lục D.xanh tím Câu 103: (Biết) Điểm bù ánh sáng A.cường độ ánh sáng mà khơng quang hợp B.cường độ ánh sáng mà cường độ hợp thấp C.cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cường độ hô hấp D.cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cao Câu 104: (Biết) Điểm bão hòa ánh sáng A.cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp đạt cực đại B.cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp cường độ hô hấp C.cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp bé cường độ hô hấp D.cường độ ánh sáng để ngừng quang hợp Câu 105: (Biết) Năng suất sinh học A.tổng sinh khối gieo trồng ngày B.tổng lượng chất khô tích lũy gieo trồng C.là phần sản phẩm có giá trị kinh tế tích lũy quan D.tổng chất khô tích lũy gieo trồng ngày Câu 106: (Biết) Ở hầu hết loài cây, quang hợp thường định phần trăm suất trồng? A.90 – 95% B.50 – 60% C.70 – 80% D.80 – 90% Câu 107: (Biết) Cây xanh thường sinh trưởng phát triển bình thường nồng độ CO2 sau đây? A.0,01% B.0,02% C.0,03% D.0,04% Câu 108: (Biết) Ở lá, lục lạp thường có nhiều loại tế bào sau đây? A.Tế bào mô giậu B.Tế bào biểu bì C.Tế bào biểu bì D.Tế bào mơ xốp Câu 109: (Biết) Nhóm sắc tố sau tham gia trình hấp thụ lượng ánh sáng truyền lượng hấp thụ đến trung tâm phản ứng sáng? A.Diệp lục a diệp lục b B.Diệp lục b carôten C.Xanthôphyl diệp lục a D.Diệp lục b carơtenoit Câu 110: (Biết) Những thuộc nhóm thực vật CAM là: A.Xương rồng, thuốc bỏng B.Lúa khoai, sắn đậu C.Ngơ, mía, cỏ gấu D.Rau dền, loại rau Câu 111: (Biết) Sản phẩm chu trình C4 là: A.Hợp chất hữu có C4 phân tử B.APG (axit photphoglixêric) C.AIPG (anđêhit photphoglixêric) D.RiDP (ribulôzơ – 1,5 điphơtphat) Câu 112: (Biết) Q trình quang hợp có pha pha sáng pha tối Pha tối sử dụng loại sản phẩm sau pha sáng? A.O2, NADPH, ATP B.NADPH, O2 C.NADPH, ATP D.O2, ATP (13)A đóng vào ban ngày mở vào ban đêm B mở hồng C đóng vào trưa D đóng vào ban đêm mở vào ban ngày. Câu 114: (Hiểu) Kết q trình quang hợp tạo khí oxi Các phân tử oxi tạo từ trình sau đây? A.Pha tối quang hợp B.Quang phân li nước C.Phân giải đường C6H12O6D.Phân giải CO2 tạo oxi Câu 115: (Hiểu) Hô hấp sáng có đặc điểm sau đây? A.Khơng phân giải CO2 mà giải phóng O2 B.Phân giải sản phẩm quang hợp mà không tạo ATP C.Diễn thực vật có ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao D.Diễn bào quan ti thể, lục lạp nhân tế bào Câu 116:(Hiểu) Khi sống mơi trường có khí hậu khơ nóng, loại thuộc nhóm thực vật sau có hơ hấp sáng? A.Cây thuộc nhóm C3 B.ây thuộc nhóm C4 C.Cây thuộc nhóm C3 C4 D.Cây thuộc nhóm thực vật CAM Câu 117: (Hiểu) Q trình quang hợp cần phải có nhân tố sau đây? I.Ánh sáng II.CO2 III.H2O IV.O2 V.Bộ máy quang hợp Đáp án đúng: A.4 B.5 C.2 D.3 Câu upload.123doc.net: (Hiểu) Trong pha tối thực vật C4 pha tối thực vật CAM, chất nhận CO2 chất sau đây? A.APG B.PEP C.AOA D.Ribulôzơ – 1,5 diP Câu 119 (Hiểu) Trong chu trình Canvin, cacboxi hóa giai đoạn A Biến đổi AlPG thành chất nhận ribulozo 1,5 diphotphat B Biến đổi hai phân tử C3 thành đường C6H12O6 C Biến đổi ADPG thành ALPG D Khử CO2 hình thành sản phẩm đường C3 (Axit photpho glixeric) Câu 120.(Hiểu) Trật tự giai đoạn chu trình Canvin là: A khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP) B cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ khử APG thành AlPG C khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2 D. cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2 Câu 121: (Hiểu) Vai trị khơng đúng với q trình quang hợp? A Tích luỹ lượng B Tạo chất hữu C Ngăn chặn hiệu ứng nhà kính D Tạo nhiệt cho mơi trường Câu 122: (Hiểu) Khi nhiệt độ cao làm cho khí khổng đóng sau khơng có hô hấp sáng? A Dứa B Rau muống C Lúa nước D Lúa mì (14)C Oxi hố hợp chất hữu để giải phóng lượng D Điều hồ tỉ lệ O2/CO2 khí Câu 124: (Hiểu) Khi nói pha tối quang hợp, phát biểu sau đúng? A Sử dụng sản phẩm pha sáng để đồng hoá CO2 B Diễn xoang tilacoit C Không sử dụng nguyên liệu pha sáng D Diễn tế bào không chiếu sáng Câu 125: (Hiểu) Trong quang hợp, nguyên tử Oxi phân tử CO2 cuối có mặt chất sau đây? A O2 thải B O2 C6H12O6 C C6H12O6 D C6H12O6 H2O Câu 126: (Hiểu) Trong thí nghiệm tách chiết sắc tố thực vật, phải tách chiết dung dịch sắc tố loại dung dịch axeton, benzen, cồn? A Sắc tố thực vật khó tách chiết nên phải dùng loại dung dịch axeton, benzen, cồn có độ phân li mạnh B Các sắc tố không tan nước, tan dung môi hữu C Các sắc tố có chất axit hữu D.Các sắc tố dễ dàng kết hợp với axeton, benzen cồn tạo hợp chất tan nước Câu 127: (Hiểu) Vì có màu xanh lục? A Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục B Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục C Vì nhóm sắc tố phụ (carootênơit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục D Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. Câu 128: (Hiểu) Các sắc tố quang hợp hấp thụ lượng ánh sáng truyền cho theo sơ đồ sau đúng? A Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng B Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục b → Diệp lục b trung tâm phản ứng C Diệp lục b → Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng D Diệp lục a → Diệp lục b → Carôtenôit → Carôtenôit trung tâm phản ứng Câu 129: (Hiểu) Thực vật C4 khác với thực vật C3 điểm nào? A Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng, điểm bù CO2 thấp B Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp C Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 cao D Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng thấp, điểm bù CO2 cao Câu 130:(Hiểu) Nối nội dung cột A với nội dung cột B Cột A Cột B 1.Pha sáng a.là sắc tố trực tiếp tham gia quang hợp 2.Pha tối b.diễn Stroma 3.Diệp lục c.là sắc tố làm cho có màu vàng 4.Carôtennoit d.diễn grana Tổ hợp sau đúng? A.1 – b, – a, – d, – c B.1 – d, – b, – c, – a C.1 – d, – b, – a, – c D.3 – a, – c, – b, – d Câu 131:(Hiểu) Khi nói quang hợp, phát biểu sau sai? A.Trong quang hợp, H2O chất khử B.Trong quang hợp, CO2 chất khử C.O2 q trình quang hợp có nguồn gốc từ H2O D.Oxi glucôzơ tạo quang hợp có nguồn gốc từ CO2 Câu 132 (Hiểu) Quang hợp xanh phụ thuộc vào nhiệt độ nào? (15)C Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp thực vật vùng cực, núi cao, ôn đới D Nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim pha sáng pha tối cuả quang hợp Câu 133. (Hiểu) Những đặc điểm với thực vật CAM? (1) Gồm loài mọng nước sống vùng hoang mạc khô hạn loại trồng nhưu dứa, long… (2) Gồm số loài thực vật sống vùng nhiệt đới cận nhiệt đới mía, rau dền, ngơ, cao lương, kê… (3) Chu trình cố định CO2tạm thời (con đường C4) tái cố định CO2 theo chu trình Canvin Cả hai chu trình diễn vào ban ngày hai nơi khác (4) Chu trình C4 (cố định CO2) diễn vào ban đêm, lúc khí khổng mở giai đoạn tái cố định CO2theo chu trình Canvin, diễn vào ban ngày Phương án trả lời là: A (1) (3) B. (1) (4) C (2) (3) D (2) (4) Câu 134: (Vận dụng) Quá trình quang hợp cần nhân tố sau đây? I Ánh sáng II CO2 III H2O IV O2 V Bộ máy quang hợp A (I, II, III, V) B C D Câu 135: (Vận dụng) Chuỗi phản ứng sáng trình quang hợp tạo chất chất sau đây? I ATP II O2 III NADPH IV C6H12O6 V H2O A (I, II, III) B C D Câu 136: (Vận dụng) Các biện pháp kĩ thuật làm nhằm nâng cao suất trồng là: I Tăng cường độ hiệu quang hợp II Điều khiển sinh trưởng diện tích III Nâng cao hệ số hiệu quang hợp hệ số kinh tế IV Chọn giống có thời gian sinh trưởng vừa phải A B C D Câu 137: (Vận dụng) Trong phát biểu sau, có phát biểu sai nói đến ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp? I Mức độ phụ thuộc quang hợp vào nồng độ CO2 khác II Quang hợp xảy miền ánh sáng đỏ ánh sáng trắng III Cường độ ánh sáng có ảnh hưởng đến cường độ quang hợp IV Nhiệt độ không ảnh hưởng đến cường độ quang hợp thực vật A (III) B C D Câu 138: (Vận dụng cao) Một C3 C4 đặt chng thuỷ tinh kín, cung cấp đầy đủ nước, ánh sáng khơng cung cấp thêm CO2 Theo lí thuyết nồng độ CO2 thay đổi chuông A không thay đổi B Giảm đến điểm bù C3 (16)Câu 139.(Vận dụng) Chu trình Hatch – Clack (chu trình C4) có giai đoạn I Tổng hợp PEP II Biến đổi thuận nghịch AM (Axit malic) với AOA (Axit oxalo Axetic) Axit Aspatic III Cacboxi hóa PEP thành AOA IV Phục hồi AP (Axit pyruvic) Trình tự giai đoạn A II, I, III, IV B I, III, II, IV C IV, III, II, I D II I, II, III, IV Câu 140 (Vận dụng) Trong phát biểu sau biện pháp tăng suất trồng có phát biểu đúng? I Tăng suất thông qua điều khiển máy quang hợp II Tăng diện tích thơng qua chăm sóc tưới nước bón phân hợp lý III Tăng cường độ quang hợp thơng qua tuyển chọn giống có hiệu suất quang hợp cao IV Tăng hệ số kinh tế thông qua chọn giống có hiệu chuyển vào quan dự trữ cao A B C D Câu 141 (Vận dụng)Trong phát biểu sau, có phát biểu trồng dưới ánh sáng nhân tạo I Ánh sáng nhân tạo điều chỉnh cường độ để suất quang hợp đạt tối đa II Dùng ánh sáng nhân tạo trồng rau, củ cung cấp vào mùa đông III Trồng ánh sáng nhân tạo giúp người khắc phục điều kiện bất lợi môi trường IV Nhà trồng ánh sáng nhân tạo áp dụng sản xuất rau sạch, nhân giống phương pháp sinh dưỡng nuôi cấy mô, tạo cành giâm trước đưa trồng thực địa A B C D Câu 142 (Vận dụng) Có phát biểu quang hợp suất trồng? I Sản phẩm trồng phần suất kinh tế II Năng suất trồng tăng lên nhờ điều khiển trình quang hợp III Điều khiển quang hợp thực nhờ tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế IV Để tăng suất trồng cần thực chọn giống tốt A B C D Câu 143 Cho phát biểu sau: (Vận dụng) I Nếu cường độ chiếu sáng ánh sáng đơn sắc màu đỏ có hiệu quang hợp lớn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím II Các tia sáng tím kích thích tổng hợp cacbonhidrat III Nhiệt độ tối ưu cho trình quang hợp 15- 25 độ IV Cường độ ánh sáng tăng quang hợp giảm V Các chất hữu chủ yếu tạo nên từ nito Số phát biểu có nội dung (17)C D Câu 144 Cho biết vai trị nhóm sắc tố quang hợp sau: (Vận dụng) I Nhóm hấp thụ chủ yếu tia đỏ xanh tím, chuyển quang cho q trình quang phân li nước phản ứng quang hóa để hình thành ATP NADPH II Nhóm hấp thụ tia sáng có bước sóng ngắn III Nhóm sau hấp thụ ánh sáng truyền lượng thu cho nhóm IV Nhóm tạo sắc tố đỏ, xanh, tím… dịch bào Có phát biểu sau: (1) Vai trị nhóm thuộc sắc tố phicobilin  Sai vai trị nhóm clorophyl (2) Sắc tố antoxian thuộc vai trị nhóm  Đúng, antoxian sắc tố dịch bào (3) Nhóm thuộc nhóm sắc tố clorophyl  Sai vai trị nhóm carotenoit (4) Nhóm thuộc nhóm sắc tố carotenoit  Đúng Số phát biểu có nội dung A B C D IV HÔ HẤP Câu 145: (Biết) Bào quan thực hơ hấp hiếu khí là: A Ti thể B Không bào C Lục lạp D Lizơxơm Câu 146: (Biết) Chu trình Crep diễn cấu trúc sau đây? A Tế bào chất B Màng ti thể C Lục lạp D Chất ti thể Câu 147: (Biết) Quá trình lên men hơ hấp hiếu khí có giai đoạn chung là? A Chuỗi chuyền electron hô hấp B Đường phân C Chu trình Crep D Tổng hợp Axêtyl-CoA Câu 148: (Biết) Q trình hơ hấp thực vật có ý nghĩa: A Đảm bảo cân O2 CO2 khí B Tạo lượng cung cấp cho hoạt động sống tế bào thể sinh vật C Làm mơi trường D Chuyển hố đường thành CO2 H2O Câu 149: (Biết) Hô hấp sáng với tham gia bào quan theo thứ tự: A Ti thể, lục lạp, ribôxôm B Lục lạp, peroxixôm, ti thể C Ti thể, lizôxôm, lục lạp D Ti thể, peroxixôm, lục lạp Câu 150: (Biết) Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp là: A 25-30oC B.20-25oC C 30-35oC D 35-40oC Câu 151: (Biết) Kết thúc q trình đường phân, từ phân tử glucơzơ, tế bào thu : A Phân tử axit piruvic, phẩn tử ATP NADPH (18)Câu 152: (Biết) Sản phẩm phân giải kị khí từ axit piruvic A Rượu Êtilic + CO2 + Năng lượng B Rượu Êtilic + CO2 C Rượu Êtilic + Năng lượng D Axit lactic+ lượng Câu 153: (Biết) Chu trình Crep diễn : A Tế bào chất B Nhân C Lục lạp D Ti thể Câu 154 :(Biết) Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự nào? A Đường phân Chuỗi chuyền electron hơ hấp Chu trình Crep B.Chu trình Crep Đường phân Chuỗi chuyền electron hô hấp C Chuỗi chuyền electron hô hấp Đường phân Chu trình Crep D Đường phân Chu trình Crep Chuỗi chuyền electron Câu 155:(Biết) Đâu khơng phải vai trị hơ hấp thực vật? A Giải phóng lượng ATP B Giải phóng lượng dạng nhiệt C Tạo sản phẩm trung gian D Tổng hợp chất hữu cơ. Câu 156 (Biết) Hô hấp sáng xảy với tham gia bào quan A Lục lạp, lizôxôm, ty thể B Lục lạp, Perôxixôm, ty thể C Lục lạp, máy gôngi, ty thể D Lục lạp, Ribôxôm, ty thể Câu 157:(Biết) Những yếu tố sau cần thiết hạt nảy mầm? (I) Tăng hàm lượng nước (II) Nhiệt độ từ 30oC – 40oC (III) Nồng độ oxi 10% (IV) Nồng độ oxi khoảng 15% (V) Tăng nồng độ CO2 (VI) Tăng cường chiếu sáng Phương án A (I), (II), (IV) B (I), (II), (3) C (I), (II), (V) D (I), (II), (VI) Câu 158: (Biết) Quá trình sau tạo nhiều lượng nhất? A Lên men B Đường phân C Hơ hấp kị khí D Hơ hấp hiếu khí. Câu 159: (Biết) Giai đoạn chung cho trình lên men hơ hấp hiếu khí? A Chuỗi truyền electron B Chu trình Crep C Đường phân D Lên men Câu 160: (Biết) Để bảo quản hạt thóc giống, cần giữ độ ẩm hạt mức A 13 - 16% B 16 - 18% C 18 - 20% D 20 - 22% Câu 161: (Biết) Có chất sau khơng phải sản phẩm chu trình Crep? (1)ATP (2)Axit pyruvic (3)Axit citric (4)Axit fumaric (5)CO2 A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 162: (Biết) Trong giai đoạn hơ hấp hiếu khí thực vật, giai đoạn tạo nhiều lượng nhất? A.Đường phân B.Chu trình Crep C.Chuỗi truyền electron D.Q trình lên men Câu 163 (Biết) Hơ hấp hiếu khí xảy ty thể theo chu trình crep tạo ra: A CO2 + ATP + NADH C CO2 + ATP + FADH2 B CO2 + NADH +FADH2 D CO2 + ATP + NADH +FADH2 Câu 164 (Biết) Sản phẩm phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic là: (Biết) A Rượu êtylic + Năng lượng C Rượu êtylic + CO2 B Rượu êtylic + CO2 + Năng lượng D Axit lactic + CO2 + Năng lượng Câu 165 (Biết) Có phân tử ATP hình thành từ phân tử gluco bị phân giải q trình hơ hấp hiếu khí? (Biết) A 36 phân tử B 32 phân tử C 34 phân tử D 38 phân tử Câu 166 (Biết)Có phân tử ATP hình thành từ phân tử gluco bị phân giải trình lên men? (19)B phân tử C phân tử D phân tử Câu 167 (Biết)Có phân tử phân tử axit piruvic hình thành từ phân tử gluco bị phân giải đường phân? A phân tử B 36 phân tử C phân tử D phân tử Câu 168.(Biết) Giai đoạn hơ hấp hiếu khí có đặc điểm : A Xảy tế bào chất không cần oxi B Xảy tế bào chất cần cung cấp oxi C Xảy ti thể cần oxi D Xảy ti thể không cần oxi A (I), (II), (IV) B (I), (II), (3) C (I), (II), (V) D (I), (II), (VI) Câu 169: (Biết) Trong hô hấp sáng, enzim cacboxilaza chuyển thành enzim oxigenaza oxi hóa RiDP đến CO2xảy bào quan A lục lạp → ti thể → peroxixom B ti thể → lục lạp → peroxixom C lục lạp → peroxixom → ti thể. D ti thể → peroxixom → lục lạp Câu 170: (Biết) Quá trình hấp thụ O2 giải phóng CO2 ngồi sáng A hơ hấp sáng B phân giải hiếu khí C phân giải kị khí D đường phân Câu 171: (Biết) Nơi diễn hô hấp mạnh thực vật A thân B C rễ D Câu 172: (Biết) Trong q trình hơ hấp, lượng lượng dạng nhiệt giải phóng nhằm mục đích A tạo thuận lợi cho phản ứng thể. B tham gia vận chuyển vật chất C sửa chữa hư hại tế bào D giúp tổng hợp chất hữu Câu 173 (Biết) Những trường hợp diễn lên men thể thực vật A Thiếu O2, rễ không hô hấp nên khơng cung cấp đủ lượng cho q trình sinh trưởng rễ dẫn đến lông hút chết B.Thừa O2 rễ hơ hấp bão hịa C.Thiếu nước, rễ vận chuyển nên lông hút chết D.Thiếu CO2, đất bị dính bết nên khơng hơ hấp hiếu khí Hiểu Câu 174 (Hiểu) Nguyên tắc cao việc bảo quản nông sản là: A Phải để chổ kín B . Giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu C Nơi cấp giữ phải có nhiệt độ vừa phải D Nơi cất giữ phải cao Câu 175 (Hiểu) Hiện nay, người ta thường sử dụng phương pháp để bảo quản nông sản, thực phẩm ? I Bảo quản điều kiện nồng độ CO2 cao,gây ức chế hô hấp II Bảo quản ngâm hóa chất III Bảo quản khô IV Bảo quản lạnh A I, II, III B I, II, IV C. I, III, IV D II, III, IV Câu 176: (Hiểu) Q trình phân giải kị khí có đặc điểm sau đây? A Xảy tế bào chất điều kiện đủ oxi B Giải phóng lượng C Q trình khơng diễn gây độc cho D Bao gồm: đường phân, lên men chuỗi chuyền electron Câu 177: (Hiểu) Người ta thường bảo quản hạt giống phương pháp bảo quản khô Nguyên nhân chủ yếu vì? (20)B Hạt khơ khơng cịn hoạt động hô hấp C Hạt khô sinh vật gây hại không xâm nhập D Hạt khô có cường độ hơ hấp tối thiểu giúp hạt sống trạng thái tiềm sinh Câu 178: (Hiểu) Khi nói hô hấp thực vật, phát biểu sau sai? A Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với nhiệt độ B Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước thể quan hô hấp C Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2 D Phân giải kị khí chế thích nghi thực vật Câu 179: (Hiểu) Để xác định xanh thải CO2 q trình hơ hấp, điều kiện cần thiết cho thí nghiệm? A Làm thí nghiệm buồng tối B Sử dụng có nhiều C Dìm nước D Sử dụng non Câu 180: (Hiểu) Q trình hơ hấp có liên quan chặt chẽ với nhân tố nhiệt độ vì: A Mỗi lồi hô hấp điều kiện nhiệt độ định B Nhiệt độ ảnh hưởng đến chế đóng mở khí khổng nên ảnh hưởng đến nồng độ oxi C Hơ hấp bao gồm phản ứng hố học cần xúc tác enzim, phải phụ thuộc chặt chẽ với nhiệt độ D Nhiệt độ ảnh hưởng đến lương nước mà nước nguyên liệu hô hấp Câu 181:(Hiểu) Những yếu tố sau cần thiết hạt nảy mầm? (I) Tăng hàm lượng nước (II) Nhiệt độ từ 30oC – 40oC (III) Nồng độ oxi 10% (IV) Nồng độ oxi khoảng 15% (V) Tăng nồng độ CO2 (VI) Tăng cường chiếu sáng Phương án Câu 182 (Hiểu) Xét loại tế bào thể thực vật gồm: tế bào chóp rễ, tế bào trưởng thành, tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào già, tế bào tiết Loại tế bào chứa ti thể với số lượng lớn hơn? A Tế bào già, tế bào trưởng thành B Tế bào chóp rễ, tế bào trưởng thành, tế bào tiết C Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào trưởng thành, tế bào tiết D Tế bào đỉnh sinh trưởng, tế bào chóp rễ, tế bào tiết Câu 183 (Hiểu) Hơ hấp hiếu khí có ưu so với hơ hấp kị khí điểm nào? A Hơ hấp hiếu khí xảy nơi sinh vật cịn hơ hấp kị khí xảy số lồi sinh vật định B Tích lũy nhiều lượng từ phân tử glucôzơ sư dụng hô hấp phân giải hiếu khí / kị khí =38/2=19lần C Hơ hấp hiếu khí cần O2 cịn kị khí khơng cần O2 D Hơ hấp hiếu khí tạo sản phẩm CO2 H2O, nước cung cấp cho sinh vật khác sống Câu 184: (Vận dụng) Sản phẩm đường phân gồm chất sau đây? I axit piruvic II CO2 H2O III ATP IV NADH V Axit lactic A I, II, III B I, II, III, IV C I, III, IV, V D I, III, IV Câu 185: (Vận dụng) Khi đề cập đến vai trị O2 CO2 đến cường độ hơ hấp Phát biểu sau đúng? I Oxi có vai trị ức chế hơ hấp II Nồng độ CO2 cao có vai trị ức chế hơ hấp, hơ hấp giảm III Trong hơ hấp hiếu oxi trực tiếp oxi hoá chất hữu chất nhận điện tử cuối để hình thành nước IV Thiếu oxi, chuyển sang hơ hấp kị khí bất lợi cho trồng A II, III, IV (21)C III, IV D I, II, III, IV Câu 186: (Vận dụng cao) Người ta tiến hành đánh dấu oxi phóng xạ (O18) vào phân tử glucơzơ Sau sử dụng phân tử glucôzơ làm nguyên liệu cho hô hấp oxi phóng xạ tìm thấy sản phẩm nào? A CO2 B NADH C H2O D ATP Câu 187: (Vận dụng ) Một phân tử glucơzơ có khoảng 674kcal lượng bị oxi hố hồn tồn trong đường phân chu trình Crep tạo 4ATP (khoảng 28kcal) Phần lượng lại glucôzơ lưu trữ đâu? I Trong phân tử CO2 thải từ trình II Mất dạng nhiệt III Trong phân tử O2 IV Trong phân tử H2O V Trong NADH FADH2 A I, II, III B II, III, IV C II, III, IV, V D II, V Câu 188: (Vận dụng ) Khi xét hô hấp hiếu khí lên men, phát biểu sau không đúng? A Sản phẩm cuối hô hấp hiếu khí CO2 H2O cịn lên men rượu etylic axit lactic B Trong hơ hấp hiếu khí có chuỗi vận chuyển electron cịn lên men khơng C Hiệu hơ hấp hiếu khí cao (36-38 ATP) so với lên men (2 ATP)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11, BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11