CHĂN NUÔI bò THỊT (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)

48 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:35

CHĂN NI BỊ THỊT II ĐẶC TÍNH SẢN XUẤT THỊT Thịt xẽ - Thịt xẽ phần lại thú mổ thịt sau bỏ huyết, da, đầu, đuôi, chân nội tạng kể chất chứa đường tiêu hóa -Tỷ lệ thịt xẽ tỷ lệ % trọng lượng thịt xẽ trọng lượng trước 10 giết mổ - Trên thú, nế khối lượng chất chứa đường tiêu hóa tỷ lệ thịt xẽ cao Do thú nhịn ăn va nhịn uống ngày tỷ lệ thịt xẻ tăng lên lượng phân nước tiểu thời gian 11 - Thành phần phần thức ăn ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt xẻ liên quan đến số lượng thức ăn lại đường tiêu hóa Tỷ lệ thịt xẻ biến động đến 4% nhịn đói phần 12 - Thông thường, thể trọng thú tăng lên tỷ lệ thịt xẽ tăng Sau đạt đến trọng lượng trưởng thành thể trọng giảm già cổi tỷ lệ thịt xẽ giảm theo - Tỷ lệ thịt xẻ khác biệt theo giới tính: trọng lượng sống, tỷ lệ 13 Thành phần quày thịt - Thành phần chủ yếu quày thịt thịt, mỡ xương - Trong trình thú tăng trưởng từ sơ sinh đến trưởng thành, thành phần gia tăng khối lượng tốc độ gia tăng khác 14 - Trong giai đoạn đầu trình phát triển, phần tăng quày thịt chủ yếu bắp thịt, xương tăng cao mỡ 15 - Khi đạt trọng lượng trưởng thành, phần tăng quày thịt phần lớn tăng mỡ, thịt giảm, riêng phần xương không đáng kể - Trong thành phần kể trên, mỡ tỏ bất lợi quày thịt có nhiều mỡ thường 16 - Ở bò có tỷ lệ mỡ thấp tỷ lệ xương trở nên quan trọng phần ăn quày thịt: trọng lượng quày thịt cao tỷ lệ xương thấp, phần thịt ăn nhiều 17  1.2 Hệ thống phần thức ăn thô cao  Thường áp dụng đối giống bò thịt vùng có diện tích đồng cỏ rộng, nguồn thức thô phong phú  Thức ăn tinh cho ăn với tỷ lệ 20-30%, riêng giai đoạn vỗ béo đến 50-60%  Hệ thống nuôi thời gian dài hơn, thường giết thịt giai đoạn 1,5-2,5 tuổi nên bò có trọng lượng giết thịt cao 43 2 Các hình thức vỗ béo bò thịt 2.1 Vỗ béo bò loại Đây hình thức tận dụng bò loại thải từ hướng sản xuất khác bò cày kéo, bò sinh sản bò sữa v.v để vỗ béo thời gian ngắn trước giết thịt nhằm cải thiện độ béo, tỷ lệ thịt xẻ phẩm chất thịt 44 Nói chung bò già, hiệu vỗ béo thấp phẩm chất thịt không cao Bò phế canh vỗ béo tích mỡ nhanh thể, đặc biệt ngực bụng thịt không ngon, thớ thịt thô, dai, chế biến phải có kỹ thuật 45 Để vỗ béo bò này, sau loại thải cần tăng cường mức ăn cho lại sức, chủ yếu dùng thức ăn thô phẩm chất tốt, cần bổ sung thức ăn tinh mức 0,5 – 1% thể trọng 46 Sau 2-3 tuần, tăng dần mức thức ăn tinh, đến 2% thể trọng đồng thời với việc trì việc cho ăn tự thức ăn thô Tùy theo thể trạng bò lúc đưa vào vỗ béo, thời gian vỗ béo từ 2-4 tháng bò tăng trọng 15-20% 47 2.2 Nuôi bê sữa hay bê thịt trắng (White veal) Hình thức áp dụng cho giống bò, kể bê đực giống sữa Holstein, Jersey v.v… để sản xuất thịt bò có phẩm chất cao, thịt mềm, mỡ, màu nhạt gần trắng phù hợp với thị hiếu người u châu 48 Trong thời gian nuôi, bê nhốt chuồng gổ, thức ăn chủ yếu sữa nguyên chất thay sữa (để đảm bảo cung cấp lượng chất sắt ít) nên giá thành cao phải tiêu tốn khoảng 10 kg sữa 1,5 – 1,7 kg chất thay sữa tăng kg trọng lượng hơi, mức tăng trọng trung bình kg / ngày Bê giết thịt 2-3 tháng tuổi đạt trọng lượng 90-100 kg 49 2.3 Nuôi bê thịt hồng ( Pink veal) Đây hình thức sản xuất thịt có phẩm chất cao tương tự bê thịt trắng hương vị, độ mềm có màu sậm (màu hồng) Bò thường hạ thịt lúc 4-5 tháng tuổi, đạt thể trọng khoảng 120-140 kg Phương thức nuôi sử dụng sữa nguyên (hoặc chất thay sữa) vòng 2,5-3 tháng cai sữa sớm lúc 6-8 tuần với điều kiện cho ăn thức ăn tinh lúc 1-2 tuần tuổi 50 2.4 Nuôi bê hàng năm Đây hình thức nuôi bê thời gian dài để đạt trọng lượng giết mổ cao hơn, thường 220-260 kg lúc 8-12 tháng tuổi 320-360 kg lúc 18-24 tháng tuổi Phương thức nuôi tương tự trên, sau cai sữa cho ăn thức ăn tinh khoảng tuần trước dứt hẳn đồng thời tăng mức thức ăn thô tối đa mùa cỏ, sang mùa khô bổ sung thức ăn tinh để vổ béo vòng 3-4 tháng trước giết thịt 51 Nếu hạ thịt lứa tuổi 18-24 tháng lợi dụng mùa cỏ vổ béo với thức ăn tinh vòng 3-4 tháng Thức ăn tinh giai đoạn vổ béo yêu cầu có 12-14% protein 2800 Kcal ME/kg cho ăn tới mức 1,5-2% thể trọng 52 2.5 Nuôi bò thịt Hình thức thường nuôi bò đến 2-3 tuổi, trọng lượng đạt 450-500 kg cao tùy theo giống bò mức cho ăn Phương thức nuôi tương tự nuôi bê hàng năm lợi dụng mùa cỏ 53  Quản lý nuôi dưỡng giai đoạn nuôi thúc  Với hệ thống phần thức ăn tinh cao, cần tăng dần tỷ lệ thức ăn tinh phần theo bước sau:  ngày đầu: 100% thức ăn thô  Ngày 4-6: 80% thức ăn thô + 20% thức ăn tinh  ngày 7-9: 60% thức ăn thô +40% thức ăn tinh  ngày 10-12: 40% thức ăn thô +60% thức ăn tinh 54 ngày 13-15: 20% thức ăn thô +80% thức ăn tinh  từ ngày 16 trở sử dụng phần 80% (hoặc cao hơn) thức ăn tinh 55 Ngày có số nước Nhật tiêu thụ thịt có nhiều vân mỡ với phần 80% thức ăn tinh Do đa số người tiêu thụ muốn thịt nạc hơn, có vân mỡ vừa phải nên phần vỗ béo có 60-80% thức ăn tinh phù hợp 56 Tuy nhiên chuyển hóa thức ăn tinh bò vỗ béo giảm phần có tỷ lệ thức ăn tinh thấp 60%; chuyển hóa thức ăn tinh để có mức tăng trọng cao phần có tỷ lệ thức ăn tinh 90% quày thịt có nhiều mỡ mỡ xoang bụng 57 ... với bò 16 tháng tuổi phẩm chất thịt không khác bò đực thiến (steer), bò đực cà bò tơ - Sau 16 tháng tuổi, thịt bò đực cà có hương vị đậm hơn, màu sậm tương đối nạc so với thịt bò đực thiến bò. .. ví dụ bò Jersey Guernsey có khuynh hướng cho mỡ màu vàng sậm so với bò Holstein, Hereford Angus nuôi dưỡng phần 21 - Màu thịt phụ thuộc vào giống bò, ví dụ bò Hereford có thịt màu sẫm thịt bò Charolais... 2.5 Nuôi bò thịt Hình thức thường nuôi bò đến 2-3 tuổi, trọng lượng đạt 450-500 kg cao tùy theo giống bò mức cho ăn Phương thức nuôi tương tự nuôi bê hàng năm lợi dụng mùa cỏ 53  Quản lý nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: CHĂN NUÔI bò THỊT (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường) , CHĂN NUÔI bò THỊT (CHĂN NUÔI THÚ NHAI lại SLIDE) (chữ biến dạng do slide dùng font VNI times, tải về xem bình thường)