Thanh tra tuyển dụng, sử dụng công chức từ thực tiễn thanh tra của bộ nội vụ

93 8 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NƠNG BÍCH THẢO THANH TRA TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC – TỪ THỰC TIỄN THANH TRA CỦA BỘ NỘI VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NƠNG BÍCH THẢO THANH TRA TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC – TỪ THỰC TIỄN THANH TRA CỦA BỘ NỘI VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Mã số: 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC VĂN HÀ NỘI – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tác giả Các kết nghiên cứu kết luận luận văn trung thực, khơng chép từ nguồn hình thức Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả Nông Bích Thảo LỜI CẢM ƠN Đề tài “Thanh tra tuyển dụng, sử dụng công chức - từ thực tiễn tra Bộ Nội vụ“ hoàn thành Học viện Hành Quốc Gia Trong suốt q trình nghiên cứu, phấn đấu nỗ lực thân, tác giả nhận bảo, giúp đỡ tận tình thầy giáo, giáo, bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Quốc Văn, người trực tiếp hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngân tồn thể thầy, giáo cán Học viện Hành Quốc Gia giảng dạy giúp đỡ để tơi hồn thành khóa học luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí, lãnh đạo Thanh tra Bộ Nội vụ tạo điều kiện giúp đỡ tác giả q trình thu thập thơng tin số liệu để thực luận văn Mặc dù cố gắng để hoàn thiện luận văn, nhiên kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều, thời gian nghiên cứu ngắn, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến quý báu Quý thầy cô bạn để thân hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả Nông Bích Thảo năm 2020 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nội dung viết tắt Cách viết tắt Phản biện xã hội PBXH Tuyển dụng, sử dụng công chức TDSDCC Ủy ban nhân dân UBND Văn quy phạm pháp luật VBQPPL MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THANH TRA TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC 1.1 Khái niệm, vai trò đặc điểm hoạt động tra việc tuyển dụng, sử dụng công chức 1.1.1 Khái niệm tra tuyển dụng, sử dụng công chức 1.1.2 Đặc điểm tra lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng công chức 12 1.1.3 Vai trò hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công chức 16 1.2 Nội dung, nguyên tắc quy trình tiến hành hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công chức 19 1.2.1 Nội dung tra tuyển dụng, sử dụng công chức 19 1.2.2 Nguyên tắc tra tuyển dụng, sử dụng công chức 21 1.3 Các yếu tố tác động đến hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công chức 26 1.3.1 Yếu tố khách quan 26 1.3.2 Yếu tố chủ quan 31 Tiểu kết Chương 34 Chương THỰC TRẠNG THANH TRA TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CỦA THANH TRA BỘ NỘI VỤ 35 2.1 Khái quát chung tra Bộ Nội vụ 35 2.2 Thực tiễn nội dung quy trình tiến hành hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công chức Thanh tra Bộ Nội vụ 36 2.2.1 Nội dung tra tuyển dụng, sử dụng công chức Thanh tra Bộ Nội vụ 36 2.2.2 Quy trình tiến hành 41 2.3 Đánh giá kết hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công chức Thanh tra Bộ Nội vụ 49 2.3.1 Những mặt đạt nguyên nhân 49 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 56 Tiểu kết Chương 61 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THANH TRA TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÔNG CHỨC 62 3.1 Quan điểm công tác tra tuyển dụng, sử dụng công chức 62 3.1.1 Quan điểm đạo tra tuyển dụng, sử dụng công chức 62 3.1.2 Quan điểm tác giả công tác tuyển dụng, sử dụng công chức hoạt động tra lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng công chức 63 3.2 Giải pháp bảo đảm hoạt động công tác tra tuyển dụng, sử dụng công chức 68 3.2.1 Giải pháp chung bảo đảm hoạt động công tác tra tuyển dụng, sử dụng công chức 68 3.2.2 Giải pháp Bộ Nội vụ 74 Tiểu kết Chương 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài luận văn Trong hoạt động Nhà nước, đội ngũ công chức lực lượng nịng cốt, đóng vai trị quan trọng công tác xây dựng thực thi chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước Việc xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng đầy đủ lực phẩm chất, cống hiến cho cơng vụ điều tất yếu trước tình hình đổi đất nước để xây dựng hành sạch, vững mạnh, thống hiệu Trong đó, cơng tác tuyển dụng sử dụng công chức hai khâu trọng yếu, định trực tiếp đến chất lượng hiệu hoạt động đội ngũ công chức Nghị số 03-NQ/TW ngày 18/6/1997 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước khẳng định: “Xây dựng đội ngũ cán phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội Cơng tác cán đổi có vai trị định thực thắng lợi mục tiêu đó” [2] Sau 20 năm thực hiện, đội ngũ cán cấp có bước trưởng thành, lớn mạnh nhiều mặt, chất lượng ngày nâng lên Đội ngũ cán có lập trường tư tưởng, lĩnh trị vững vàng, trình độ chun mơn nghiệp vụ đáp ứng địi hỏi cơng việc, ln tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao, cống hiến cho nghiệp vĩ đại dân tộc Công tác cán triển khai đồng bộ, toàn diện khâu, có nhiều khâu tạo chuyển biến tích cực cơng tác: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm thực sách cán Nội dung, phương pháp, cách thức triển khai chặt chẽ, nguyên tắc, quy trình Việc phân cấp quản lý cán thực hợp lý nhằm tăng cường phân cấp cho cấp Công tác kiểm tra, giám sát công tác cán tăng cường; cơng tác bảo vệ trị nội tiếp tục quan tâm… qua bước góp phần đổi cơng tác cán Việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bảo đảm chặt chẽ, thủ tục, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với lực, sở trường triển vọng phát triển Khơng có tình trạng cục bộ, khép kín, lợi ích nhóm; lợi dụng để bố trí người nhà, người thân, người quen vào chức vụ lãnh đạo, quản lý dù không đủ điều kiện, tiêu chuẩn Các quy trình cơng tác cán ngày chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch, khoa học dân chủ Công tác kiểm tra, giám sát thực đồng bộ, có hiệu Việc xử lý kịp thời, nghiêm minh cá nhân, tổ chức vi phạm góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phịng ngừa tiêu cực cơng tác cán đồng thời củng cố niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đáng ghi nhận ấy, công tác cán nói chung cơng tác tuyển dụng, sử dụng cơng chức nói riêng cịn tồn bất cập hạn chế gây xôn xao dư luận Những sai phạm điển hình thời gian qua kể đến: việc thực không quy định Đảng Nhà nước tiếp nhận, bổ nhiệm công chức; có biểu vụ lợi việc tuyển dụng, sử dụng công chức người thân lãnh đạo; bổ nhiệm sai quy trình, sử dụng cơng chức chưa đủ tiêu chuẩn: thời gian công tác lĩnh vực phụ trách chun mơn nghiệp vụ từ ba năm trở lên, có trình độ Trung cấp lý luận trị trở lên, qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước; quan có số lượng cấp phó st sốt tổng biên chế hay sai phạm đánh giá chất lượng thí sinh ứng tuyển công chức: chấm giảm điểm để đánh trượt thí sinh, chấm khống nhắc bài, làm lộ đề… Nhiều sai phạm diễn công vụ nước nhà, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ cơng chức, lãng phí nguồn nhân lực, công tác cán tồn hành vi tham nhũng, tiêu cực, thiếu hiệu quả, chuyên nghiệp Điều gióng lên hồi chng báo động việc thiếu chế kiểm sốt quyền lực cơng tác cán bộ, đặc biệt khâu tuyển dụng, sử dụng Tại Hội nghị phịng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ quyền lực có nguy bị tha hóa phải thiết lập chế kiểm soát việc thực thi quyền lực, quyền lực phải ràng buộc với trách nhiệm, “bất khơng có quyền lực tuyệt đối ngồi pháp luật” Nghị 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đề nhiệm vụ tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực công tác cán bộ; chống chạy chức chạy quyền Từ cho thấy, đẩy mạnh cơng tác tra việc thực quy định pháp luật tuyển dụng, sử dụng công chức yêu cầu cấp thiết tình hình mới, đặc biệt việc nâng cao hiệu lực, hiệu công tác nhằm phát sơ hở, hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời Nước ta có hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn nội dung tra liên quan đến tuyển dụng sử dụng công chức Hệ thống hoàn thiện, đổi tạo sở pháp lý cho công tác tra thực trơn tru, hiệu Trải qua 40 năm xây dựng trưởng thành, Thanh tra Bộ Nội vụ có đóng góp quan trọng cho nghiệp tổ chức nhà nước lớn mạnh không ngừng hệ thống tra nhà nước Mỗi năm thực nhiều tra lĩnh vực quản lý, đặc biệt lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng công chức, thực giải khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân Qua tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý, kiến nghị xử lý sai phạm, đề xuất nhiều biện pháp chấn chỉnh; đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế, sách, pháp luật nhằm khắc phục thiếu sót, sơ hở cơng tác quản lý góp phần nâng cao hiệu cơng tác tổ chức nhà nước Q trình hoạt động tra thực tế Thanh tra Bộ Nội vụ cho thấy thiếu hụt định như: hệ thống pháp luật tra thiếu chặt chẽ, cụ thể; công tác tra cịn bị động, khơng có nhiều chủ thể tham gia, chuyên trách, lực tra chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; kết luận tra chưa thực nghiêm túc, biện pháp thiếu cứng rắn chế tài chưa đủ sức răn đe nước Để nâng cao chất lượng hoạt động tra nói chung tra tuyển dụng, sử dụng cơng chức nói riêng cần phải trọng đến cơng tác hoàn thiện pháp luật tra theo hướng: Bổ sung quy định chế tài xử lý theo hướng tăng nặng hành vi chống đối cản trở thành viên Đoàn tra trình tra, quy định biện pháp xử lý có hiệu đối tượng khơng chấp hành kiến nghị, kết luận tra; phát h Pháp luật tra cần tăng thẩm quyền tính độc lập quan tra Có chủ động độc lập góp phần nâng hiệu tra thực tế Thẩm quyền Thanh tra nghiên cứu xây dựng phù hợp với lĩnh vực tra, đặc biệt lĩnh vực nhạy cảm Hơn thé cần tăng cườn Pháp luật tra cần hồn thiện quy trình, thủ tục, thời gian tiến hành công tác tra Đây nội dung có ý nghĩa quan trọng đảm bảo cho công tác tra đạt hiệu Đối với tra phải quan tâm đến yếu tố bảo mật thơng tin, quy trình phải đảm bảo nhằm tránh lọt thơng tin trước tra tiến hành Đồng thời thủ tục phải gọn, 72 quy định phù hợp với thời gian tiến hành tra Các yếu tố phải có thống ổn định kế hoạch tra sử dụng công chức Mặt trậ 2013 ghi nhận Điều Hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc giám sát mang tính nhân dân, thể tham gia người dân vào công việc chung đất nước Việc giám sát hỗ trợ cho công tác giám sát, kiểm tra, tra góp phần xây dựng bảo vệ nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bảo vệ quyền lợi ích đáng nhân dân Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam pháp luật quy định phải chịu trách nhiệm tổ chức mạng lưới để thu nhận ý kiến, đóng góp người dân chuyển tới quan nhà nước có thẩm quyền giải trình Tuy nhiên, việc tiếp nhận chuyển giao ý kiến nhân dân chưa có quy trình cụ thể, gây khó khăn cho nhân dân muốn thực quyền dân chủ, gây chậm trễ việc tiếp nhận thông tin đa chiều nhà nước Theo Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều Luật năm 2015 để quy định PBXH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL, cụ thể: Quy định rõ thời điểm thực PBXH thực giai đoạn tổ chức lấy ý kiến dự thảo VBQPPL; Trường hợp dự thảo VBQPPL PBXH hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định, thẩm tra, trình quan có thẩm quyền phải bao gồm văn phản biện xã hội; Bổ sung trách nhiệm quan chủ trì soạn thảo việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến PBXH chỉnh lý dự thảo văn Các nội dung khác liên quan đến PBXH thực theo quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Như vậy, vai trò giám sát phản biện xã hội đường hoàn thiện hệ thống pháp luật khẳng định 73 Để phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội công tác TDSDCC cần phải bổ sung quy định hình thức giám sát, quy trình tiếp nhận, tổng hợp ý kiến đóng góp nhân dân Triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể để đưa quy định giám sát phản biện xã hội vào thực thực tế ko giấy tờ Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật động viên nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến, tuyên dương ý kiến đóng góp tích cực 3.2.2 Giải pháp Bộ Nội vụ 3.2.2.1 Không ngừng đổi tổ chức hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công chức Thanh tra TDSDCC hoạt động nhằm đảm bảo việc thực quy định pháp luật TDSDCC đối tượng thuộc phạm vi quản lý Công tác đạo, điều hành tổ chức hoạt động quan tra TDSDCC cần phải gắn kết thực nhiệm vụ trị quan quản lý cấp Theo đó, tra sở phải thường xuyên bám sát chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa phương Thanh tra phải bám sát đạo thực chủ trương, sách cụ thể theo ngành, theo lĩnh vực toàn quốc Đồng thời, nêu cao ý thức chấp hành đạo theo chương trình, kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ để phối hợp điều hoà hoạt động tra toàn quốc Thanh tra TDSDCC cần phải trọng, xây dựng tổ chức máy theo hướng khoa học tinh gọn xác định rõ chức năng, nhiệm vụ quan hệ thống Đảm bảo thực hoạt động tra hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý Kiện toàn máy quan tra TDSDCC xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, tra viên đảm bảo số lượng chất lượng Sắp xếp tổ chức máy cần phải vào yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, vào điều kiện thực tế điều kiện tự nhiên phạm vi địa bàn quản lý đầy đủ xếp phận 74 cách phù hợp Bố trí biên chế tra, lực lượng tra viên cách khoa học phù hợp với hoạt động tra, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ phận Bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý hội tụ đầy đủ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu thực tế đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ quan tra Hoạt động tra trực tiếp quan tra TDSDCC mang tính định đến yếu tố thành bại tra Do đó, việc đổi hoạt động tra quan tra nói chung Đồn tra nói riêng cần thiết Điều địi hỏi quan tra phải tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp đổi hoạt động tra: Một là, xây dựng quy chế làm việc chặt chẽ, khoa học; xác định chương trình, kế hoạch tra có trọng tâm, trọng điểm theo năm, quý theo giai đoạn Hai là, xây dựng quy chế phối hợp công việc, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo thành viên Đoàn thực thi nhiệm vụ đồng thời phối hợp hoạt động nhịp nhàng tra quan, đơn vị hữu quan việc bảo vệ pháp luật, đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa xử lý hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác TDSDCC Bốn là, có đạo sát người định tra trưởng đoàn tra, để kịp thời chấn chỉnh hành vi lệch khỏi quỹ đạo giải vấn đề phát sinh Năm là, việc cập nhật, đổi hoàn thiện phương pháp nghiệp vụ tra cần thiết tiến hành tra trực tiếp, tuỳ theo nội dung tra khả cung cấp hồ sơ, tài liệu đối tượng tra mà Đoàn tra đề phương pháp tra biện pháp nghiệp vụ phù hợp, ví dụ: nghiên cứu sổ sách, tài liệu tổng hợp chi tiết, đối chiếu so sánh nguồn tài liệu khác nhau, trực tiếp gặp gỡ đối tượng, người có liên quan, kiểm tra xác minh chỗ nơi khác, vấn đề niêm phong tài liệu, đình số hoạt động nơi tra Do đó, việc nghiên cứu, đổi biện pháp nghiệp vụ tra, hoạt động tra; giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với tổ chức tra quốc tế biện pháp đáng lưu ý 75 3.2.2.2 Không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ công chức tra tuyển dụng, sử dụng công chức Đội ngũ công chức yếu tố định quan trọng bậc ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tra TDSDCC Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tra phải việc làm thường xuyên, liên tục hướng tới số nhiệm vụ sau: Một là, Bộ Nội vụ cần phải rà sốt đội ngũ cơng chức tra tồn ngành Nội vụ Thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho công chức tra nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng thực nhiệm vụ toàn ngành Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sở tiêu chuẩn chức vụ, vị trí cơng tác Rà sốt đối chiếu mảng kiến thức cơng thức cịn thiếu sót để đào tạo, bồi dưỡng người, vị trí, khơng đào tạo tràn lan gây lãng phí thời gian kinh phí Hình thức đào tạo phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, không làm ảnh hưởng tới tiến độ thực công việc Nội dung đào tạo trọng vào kỹ nặng, nghiệp vụ tra, học hỏi kinh nghiệm thực tế, phù hợp với thời đại Hai là, xây dựng chế độ công vụ phù hợp với đặc thù tra lĩnh vực TDSDCC, thực chế độ đãi ngộ thỏa đáng, thực tốt việc thi đua khen thưởng thực thi cơng vụ Đây động lực làm việc công chức, tạo tâm lý yên tâm, tinh thần trách nhiệm tránh tiêu cực xảy Ba là, sở đào tạo nghiệp vụ tra viên, tra viên chính, nghiệp vụ tra cần xây dựng hình thành đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, đổi phương pháp nội dung giảng dạy Đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cách khoa học, hợp lý, gắn kết lý luận thực tiễn để học viên dễ dàng nắm bắt áp dụng thực tiễn hoạt động tra cách hiệu Bốn là, thường xuyên nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức tra để họ có lực phân tích, tổng hợp vấn đề khả phối hợp, độc lập thực thi cơng vụ Có khả trình bày, kết luận vấn đề 76 cách logic, rõ ràng, mạch lạc Họ phải cập nhật, nắm vững kiến thức pháp luật, chủ trương, sách Đảng Nhà nước Đồng thời chủ động trau dồi tư luật, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công việc Năm là, việc tuyển dụng công chức tra cần phải có yêu cầu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm đặc thù nghề nghiệp Đổi phương thức tuyển dụng theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin Sáu là, tăng cường kiểm tra, giám sát cơng chức tra đồn tra, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật cán tra trình thực thi cơng vụ Kiên xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật công chức tra q trình thực thi cơng vụ Ban hành quy chế công vụ cách cụ thể điều chỉnh hoạt động công chức tra bảo đảm nguyên tắc chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật hoạt động 3.2.2.3 Nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng quan tra tuyển dụng, sử dụng công chức Thủ trưởng quan tra người trực tiếp thực công tác đạo, điều hành hoạt động quan, có vai trị định chất lượng hiệu hoạt động tra Vì vậy, cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm thủ trưởng quan tra TDSDCC, cụ thể nội dung sau: Một là, thủ trưởng quan tra phải làm tốt vai trò người quản lý như: tổng hợp chương trình, kế hoạch tra, điều hồ phối hợp hoạt động tra, kiểm tra, giám sát ngành tra quan có chức kiểm tra, khắc phục tình trạng tra, kiểm tra chồng chéo, trùng lắp Hai là, đẩy mạnh hoạt động tham mưu quản lý nhà nước công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân phòng, chống tham nhũng Tăng cường tra trách nhiệm thủ trưởng ngành, cấp, thủ trưởng quan, đơn vị công tác quản lý, thực pháp luật tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng 77 Ba là, tham mưu giúp cấp uỷ, quyền thủ trưởng cấp giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật Tập trung giải vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài Đối với vụ việc có định giải khiếu nại, định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật thủ trưởng quan tra phải tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp, lãnh đạo bộ, ngành giám sát, kiểm tra đôn đốc cấp tổ chức thực nghiêm túc, khẩn trương, dứt điểm Bốn là, quan tâm cải cách thủ tục hành hoạt động tra, giải khiếu nại, tố cáo Báo cáo kết luận tra nhằm tránh phiền hà cho sở đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác quản lý điều hành quyền cấp 3.2.2.4 Tăng cường sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng cơng chức Việc hồn thiện chế độ, sách sách cơng chức tra tuyển dụng, sử dụng công thức cấp thiết Chế độ đãi ngộ vật chất tinh thần cần thực kịp thời, thỏa đáng nhằm động viên nhiệt tình hăng hái, củng cố đồn kết thống cơng chức thực nhiệm vụ Để hoạt động tra TDSDCC có hiệu điều kiện làm việc, sở vật chất cho công chức phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao Hơn nữa, phải trang bị phương tiện làm việc tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động tra, cung cấp phương tiện kỹ thuật cần thiết nghiệp vụ tra, xây dựng liệu điện tử lưu trữ hồ sơ, cập nhật văn quy phạm pháp luật để thuận tiện cho việc tra cứu, trao đổi thông tin hoạt động tra TDSDCC Điều kiện môi trường làm việc góp phần tăng hiệu suất lao động cán bộ, công chức Cần quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, trọng việc xây dựng văn hóa cơng sở quan tra, hồn thiện quy chế liên quan đến chế độ, làm việc, quan hệ công tác, trách nhiệm quyền hạn trưởng đồn 78 tra, tra viên cơng chức làm công tác tra cách thống nhất, cụ thể, rõ ràng tạo môi trường làm việc minh bạch, thân thiện đoàn kết 3.2.2.5 Tổ chức thực nghiêm túc kết luận, kiến nghị xử lý tra Sau thông báo kết luận tra đến quan, đơn vị, Thanh tra Bộ Nội vụ có văn đơn đốc, theo dõi, đề nghị quan, đơn vị có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu kiến nghị kết luận tra Tại kết luận tra, tra Bộ Nội vụ kiến nghị thủ trưởng quan, đơn vị đối tượng tra thực biên pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, sai phạm công tác TDSDCC Sau có kết luận tra, thủ trưởng quan, đơn vị đối tượng tra cần thực nghiêm chỉnh kiến nghị kết luận đoàn tra nội dung: Một là, thực quy định pháp luật TDSDCC Tổ chức rút kinh nghiệm có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn công tác tổ chức cán để phù hợp với quy định hành Hai là, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm có biện pháp xử lý quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy hạn chế, tồn Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực quy định pháp luật TDSDCC để phát sơ hở, hạn chế có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời Ba là, tổ chức việc rà soát, xếp, bổ sung thành phần tài liệu cịn thiếu hồ sơ cơng chức, đồng thời có kế hoạch cử cơng chức cịn thiếu tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn ngạch giữ đề thời hạn để xem xét việc bố trí công tác cho phù hợp, xếp lại ngạch công chức cho phù hợp trường hợp giữ ngạch chưa phù hợp với vị trí cơng tác Kịp thời đề xuất kiến nghị khó khăn, vướng mắc công tác 79 tổ chức cán với quan có thẩm quyền để sửa đổi, thay tạo điều kiện thuận lợi thực công việc Bốn là, thường xuyên tổ chức đề nghị quan chức bồi dưỡng, hướng dẫn công chức làm công tác tổ chức cán bộ, có quy định pháp luật liên quan Bên cạnh đó, u cầu cán bộ, cơng chức làm cơng tác tổ chức cán tăng cường trách nhiệm, tự nghiên cứu nhằm nâng cao lực chuyên môn Năm là, xem xét đạo xem xét bổ nhiệm lại không bổ nhiệm lại trường hợp hết thời hạn giữ chức vụ Cho giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý công chức kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu Sáu là, thu hồi định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý định sai phạm có liên quan đến tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch Kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức công chức công tác để xử lý theo quy định trường hợp không tuyển dụng quy định pháp luật 80 Tiểu kết Chƣơng Tại chương 3, Luận văn nêu lên quan điểm đạo Đảng, định hướng xây dựng sách pháp luật nhà nước tra TDSDCC quan điểm tác giả xu hướng quản lý, sử dụng cơng chức điển hình tra TDSDCC giới Việt Nam nói riêng Chương luận văn xác định phương hướng bảo đảm hoạt động công tác tra TDSDCC Thanh tra Bộ Nội vụ Từ thực trạng quan điểm luận văn đề hai nhóm giải pháp giải pháp chung cho hoạt động tra TDSDCC giải pháp Bộ Nội vụ, cụ thể sau: Thứ nhất, giải pháp hoàn thiện thể chế, hệ thống văn pháp luật cán bộ, công chức hệ thống văn pháp luật tra TDSDCC Thứ hai, giải pháp tổ chức, triển khai, kiện toàn máy, đội ngũ, đổi tổ chức hoạt động tra TDSDCC Thứ ba, giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ công chức thực công tác tra Thứ tư, giải pháp giáo dục, tuyên truyền pháp luật tra tra TDSDCC Thứ năm, giải pháp kinh phí hoạt động, sở vật chất, chế độ đãi ngọ cho công chức tra thực TDSDCC Các nhóm biện pháp cần phải triển khai đồng loạt, có chương trình kế hoạch cụ thể, nâng cao tính khả thi nhằm hồn thiện hoạt động tra TDSDCC 81 KẾT LUẬN Trong nghiệp đổi đất nước ta, chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam nhân dân, nhân dân, nhân dân, Đảng Nhà nước ta coi trọng công tác TDSDCC, đặc biệt yêu cầu tăng cường hiệu lực, hiệu công tác tra việc TDSDCC Đây nhiệm vụ hệ thống trị nhằm khơng ngừng hồn thiện, kiện tồn máy với lực lượng nịng cốt đội ngũ công chức đáp ứng đủ yêu cầu lực phẩm chất Thanh tra việc TDSDCC khâu thiết yếu chức quản lý nhà nước Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ phát sơ hở quản lý, làm sở cho việc hoạch định sách xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Nội vụ Hoạt động tra việc TDSDCC Thanh tra Bộ Nội vụ thời gian qua đạt thành tựu định, song không tránh khỏi tồn tại, hạn chế Do vậy, để nâng cao hiệu tra việc TDSDCC thời gian tới cần phải thực tốt giải pháp sau: hoàn thiện thể chế tra chuyên ngành liên quan đến cơng tác TDSDCC; kiện tồn tổ chức tra cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu cải cách hành thực tiễn, đổi phương thức tra; nâng cao lực thực thi công vụ cho đội ngũ tra viên; cơng khai, minh bạch hóa công tác tra 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (1984), Chỉ thị 38-CT/TW tăng cường lãnh đạo Đảng công tác tra, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), Nghị 03-NQ/TW chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (2018), Nghị 26-NQ/TW tập trung xây dựng cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Hà Nội Bộ Nội vụ (2004), Quyết định 82/2004/QĐ-BNV tiêu chuẩn Giám đốc sở chức vụ tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội Bộ Nội vụ (2010), Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 hướng dẫn tuyển dụng nâng ngạch công chức Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, Hà Nội Bộ Nội vụ (2012), Thông tư 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 quy định quy trình, nội dung tra tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức, Hà Nội Bộ Nội vụ (2014), Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành hành chính, Hà Nội Bộ Nội vụ (2017), Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV, Hà Nội 83 Bộ Nội vụ (2017), Quyết định 2578/QĐ-BNV ngày 21/9/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Thanh tra Bộ Nội vụ, Hà Nội 10 Bộ Nội vụ (2017), Quyết định 2823/QĐ-BNV phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Hà Nội 11 Bộ Nội vụ (2019), Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thực chế độ hợp đồng số loại cơng việc quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập, Hà Nội 12 Chính phủ (2018), Nghị định 161/2018/NĐ-CP Ngày 29/11/2018 quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức, Hà Nội 13 Chính phủ (2010), Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý cơng chức, Hà Nội 14 Chính phủ (2011), Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra,Hà Nội 15 Chính phủ (2012), Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định quan giao chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành, Hà Nội 16 Chính phủ (2012), Nghị định 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 quy định tổ chức hoạt động tra ngành Nội vụ, Hà Nội 17 Chính phủ (2017), Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nội vụ, Hà Nội 18 Phạm Huỳnh Công (2018), Thẩm quyền tra hoạt động quản lý hành nhà nước, Luận án Tiến sỹ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 84 19 Nguyễn Thị Hồng Diệp (2009), Tổ chức hoạt động Thanh tra lao động, thương binh xã hội – Thực trạng giải pháp, Luận văn Thạc sỹ Luật, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 20 Học viện Hành Quốc gia (2011), Giáo trình Thanh tra giải khiếu nại hành chính, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội 21 Hồ Chí Minh (1945), Sắc lệnh 64/SL Thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, Hà Nội 22 Hội đồng Bộ trưởng (1984), Nghị 26-HĐBT việc tăng cường tổ chức tra nâng cao hiệu lực tra, Hà Nội 23 Hội đồng Nhà nước (1990), Pháp lệnh Thanh tra, Hà Nội 24 Nguyễn Tuấn Linh (2016), Pháp luật tra chuyên ngành y tế từ thực tiễn tỉnh Hà Nam, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 25 Nguyễn Khắc Hường (2004), Tổ chức, hoạt động mối quan hệ tra Bộ tra chuyên ngành – thực trạng giải pháp, Đề tài Khoa học cấp Bộ 26 Quốc Hội (2008), Luật Cán bộ, công chức, Hà Nội 27 Quốc Hội (2010), Luật Thanh tra, Hà Nội 28 Quốc Hội (2011), Luật Khiếu nại, Hà Nội 29 Quốc Hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 30 Quốc Hội (2013), Luật Tổ chức quyền địa phương, Hà Nội 31 Quốc Hội (2018), Luật Tố cáo, Hà Nội 32 Quốc Hội (2019), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Cán bộ, công chức Luật Viên chức, Hà Nội 33 Quốc Hội (2020), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật, Hà Nội 34 Thanh tra Bộ Nội vụ (2015), Kế hoạch tra năm 2015, Hà Nội 85 35 Thanh tra Bộ Nội vụ (2016), Kế hoạch tra năm 2016, Hà Nội 36 Thanh tra Bộ Nội vụ (2017), Kế hoạch tra năm 2017, Hà Nội 37 Thanh tra Bộ Nội vụ (2018), Kế hoạch tra năm 2018, Hà Nội 38 Thanh tra Bộ Nội vụ (2019), Kế hoạch tra năm 2019, Hà Nội 39 Thanh tra Bộ Nội vụ (2018), Tổng hợp tra công tác bổ nhiệm từ năm 2011 đến năm 2017, Hà Nội 40 Thanh tra Bộ Nội vụ (2017), Một số vướng mắc việc thực quy định pháp luật lĩnh vực thuộc chức quản lý nhà nước Bộ Nội vụ phát qua tra, Hà Nội 41 Nguyễn Thị Hồng Thúy (2015), “Thực kết luận, kiến nghị sau tra – thực trạng giải pháp”, Tạp chí Thanh tra, (số 25/06/2015) 42 Nguyễn Thanh Thủy (2016), Thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Nội vụ tỉnh Nam Định, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội – 2016 43 Trịnh Công Sơn (2017), Tổ chức hoạt động quan tra huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 44 Viện Ngôn ngữ học (2010), Từ điển Tiếng Việt, Nvb.Từ điển Bách khoa, Hà Nội 45 Hồng Văn Vy (2010), “Luật Thanh tra cần có quy định linh hoạt cho hoạt động tra chuyên ngành”, Tạp chí Thanh tra, (số 3) 86 ... công chức Thanh tra Bộ Nội vụ 2.2.1 Nội dung tra tuyển dụng, sử dụng công chức Thanh tra Bộ Nội vụ Với chức năng, nhiệm vụ giao, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công. .. luận tra tuyển dụng, sử dụng công chức Chương 2: Thực trạng tra tuyển dụng, sử dụng công chức tra Bộ Nội vụ Chương 3: Quan điểm giải pháp bảo đảm hoạt động công tác tra tuyển dụng, sử dụng công chức. .. CÔNG CHỨC CỦA THANH TRA BỘ NỘI VỤ 35 2.1 Khái quát chung tra Bộ Nội vụ 35 2.2 Thực tiễn nội dung quy trình tiến hành hoạt động tra tuyển dụng, sử dụng công chức Thanh tra Bộ Nội vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh tra tuyển dụng, sử dụng công chức từ thực tiễn thanh tra của bộ nội vụ , Thanh tra tuyển dụng, sử dụng công chức từ thực tiễn thanh tra của bộ nội vụ

Từ khóa liên quan