Tổ chức và hoạt động của thanh tra sở y tế hà nội

94 14 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TRỌNG HUÂN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - NĂM 2021 BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN TRỌNG HUÂN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS Lƣơng Thanh Cƣờng HÀ NỘI - NĂM 2021 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ THANH TRA SỞ 1.2 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ 12 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ 26 Chƣơng THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 34 2.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 38 Chƣơng ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 55 3.1 YÊU CẦU VÀ QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 55 3.2 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 63 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ Tổ chức Thanh tra Sở Y tế Hà Nội 35 Bảng 1: Số lượng tra 39 Bảng 2: Kết xử lý tra 40 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn PGS TS Lương Thanh Cường Các số liệu, kết nghiên cức sử dụng nêu luận văn trung thực, có trích dẫn rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng năm 2021 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Trọng Huân LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn nhận hướng dẫn, giảng dạy giúp đỡ tận tình Thầy giáo, Cơ giáo Học viện Hành Quốc gia; động viên, quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia Thầy giáo, Cô giáo Học viện Xin cảm ơn quan, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới PGS TS Lương Thanh Cường tồn thể Thầy giáo, Cơ giáo Khoa Nhà nước - Pháp luật Lý luận sở Tác giả luận văn Nguyễn Trọng Huân DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ATVSTP : An toàn vệ sinh thực phẩm BHLĐ : Bảo hiểm lao động ĐKKD : Đăng kí kinh doanh GCN : Giấy chứng nhận KCB : Khám chữa bệnh HNYDTN : Hành nghề y, dược tư nhân TPCN : Thực phẩm chức TCCL : Tiêu chuẩn chất lượng UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thanh tra có vị trí, vai trị quan trọng, lĩnh vực hoạt động Nhà nước có q trình phát sinh, tồn phát triển với Nhà nước Công tác tra gắn liền với hoạt động quản lý nhà nước coi “một chức thiết yếu quan quản lý nhà nước” Tổ chức hoạt động tra khâu quan trọng hoạt động quản lý, xuất phát chức quản lý quan quản lý nhà nước, ban hành sách pháp luật, tổ chức việc thực sách pháp luât tiến hành kiểm tra việc thực sách pháp luật Thơng qua kiểm tra việc thi hành sách pháp luật quan, tổ chức cá nhân, hoạt động tra góp phần chấn chỉnh sơ hở chế, sách, pháp luật, đề xuất kiến nghị giải pháp khắc phục, tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Trong hệ thống quan tra, Thanh tra Sở quan chun mơn thuộc UBND cấp tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND quản lý nhà nước công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; tiến hành tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật Nếu “Thanh tra tai mắt trên, bạn dưới”, tra sở cấp trung gian Trung ương với địa phương, tai mắt Đảng, Nhà nước người bạn tin tưởng quần chúng nhân dân Một mặt, Thanh tra sở chịu đạo, lãnh đạo toàn diện UBND cấp tỉnh; mặt khác, Thanh tra sở chịu đạo Thanh tra tỉnh công tác chuyên môn, nghiệp vụ Thủ đô Hà Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nước, nơi tập trung nhiều sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhà nước tư nhân Với tư cách quan chuyên môn, tham mưu giúp việc cho Sở Y tế, tra sở phát huy tốt vai trị cơng cụ hữu hiệu để nâng cao công tác quản lý nhà nước, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tổ chức hoạt động tra Sở Y tế Hà Nội nhiều bất cập hạn chế như: hoạt động tra cịn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; lực tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, hiệu phòng, chống tham nhũng chưa cao, chưa liệt thiếu triệt để, đội ngũ tra viên mỏng lực lượng chưa đáp ứng yêu cầu lực… Để phát huy vai trò tra Sở Y tế quản lý nhà nước khắc phục hạn chế, bất cập yêu cầu cấp bách đặt phải nhận thức cách sâu sắc vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động tra sở, từ đề xuất giải pháp đổi tổ chức, nâng cao hiệu hoạt động, đảm bảo cho tra sở làm tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Đó lý đề tài “Tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Y tế Hà Nội” tác giả lựa chọn làm đề tài luận văn thạc sĩ Luật học, chuyên ngành luật Hiến pháp luật Hành Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua, tổ chức hoạt động tra nhiều nhà khoa học, chuyên gia lập pháp, nhà quản lý tìm hiểu, nghiên cứu đánh giá Đặc biệt, thời gian gần đây, hoạt động nghiên cứu công tác tra trở nên sơi động Có thể nêu số cơng trình nghiên cứu tiểu biểu sau đây: - Đề tài khoa học cấp sở “Hoạt động tra chuyên ngành quan giao thực chức tra chuyên ngành”, Nguyễn Thị Hải Yến (2013) Đề tài đặc thù quan giao thực chức tra chuyên ngành thực trạng tổ chức hoạt động quan Việt Nam [43] - Đề tài khoa học cấp sở trọng điểm Thanh tra - phương thức chủ yếu để kiểm soát quyền lực nhà nước PGS.TS Lê Thiên Hương (2009) Cơng trình chứng minh vai trị quan trọng tra kiểm soát quyền lực nhà nước; ưu điểm hạn chế kiểm soát quyền lực nhà nước quan tra nhà nước Việt Nam thời gian qua; đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò tra kiểm soát quyền lực nhà nước thời gian tới [17] - Luận văn thạc sỹ Luật học “Tổ chức hoạt động quan tra chuyên ngành Việt Nam nay” (2011) tác giả Nguyễn Thị Thục Luận văn nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật thực tiễn tổ chức hoạt động quan tra chuyên ngành Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm đổi tổ chức hoạt động quan Việt Nam [39] - Luận án tiến sĩ luật học “Pháp luật tra chuyên ngành” (2015) tác giả Bùi Thị Thanh Thúy Luận án phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật tra chuyên ngành luận giải sở khoa học đề xuất giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế pháp luật tra chuyên ngành Việt Nam [40] - Bài viết “Cần ban hành Nghị định riêng Thanh tra chuyên ngành” tác giả Bùi Sĩ Lợi đăng Tạp chí Thanh tra số 10/2007 Trong viết này, tác giả rõ bất cập pháp luật hành chứng minh cần thiết phải ban hành văn riêng hoạt động tra chuyên ngành xuất phát từ đặc thù loại hình hoạt động tra [23] - Bài viết “Yêu cầu hoàn thiện pháp luật tổ chức tra theo ngành, lĩnh vực nay” Nguyễn Thị Thương Huyền, Tạp chí Thanh tra số 6/2008 Bài viết phân tích yêu cầu yêu cầu hoàn thiện pháp luật tổ chức tra theo ngành, lĩnh vực Việt Nam [14] 3.2.4 Xây dự y u cầu cô t ct a độ cô c c àm cô t ct a tra y tế đ tra Trong hoạt động nào, đặc biệt lĩnh vực y tế, vai trò người nhân tố trung tâm, then chốt Do vậy, muốn thực công tác tra y tế đạt chất lượng, hiệu cần phải có người làm cơng tác tra có đủ phẩm chất lực, bao gồm phẩm chất trị, lực chun mơn, phẩm chất đạo đức ý thức trách nhiệm người làm cơng tác tra Vì vậy, xây dựng đội ngũ công chức tra y tế đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu phẩm chất đạo đức trở thành nhu cầu cấp thiết Vì thế, Sở Y tế cần trú trọng đổi quy trình phương thức tuyển chọn, bồi dưỡng cán nhằm nâng cao phẩm chất trị, đạo đức trình độ chun môn nghiệp vụ cán tra, đảm bảo xây dựng đội ngũ cán đủ số lượng, mạnh chất lượng; vững vàng trị, có lĩnh hoạt động thực tiễn kiện định với cương lĩnh Đảng Đội ngũ tra viên cần không ngừng rèn luyện, nâng cao lực, phẩm chất, đặc biệt phải có trách nhiệm, trình độ cao, đạo đức cá nhân sáng, tinh thông nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ; phải có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, sâu sát cụ thể, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, lĩnh người cán tra viên trước cám dỗ, tiêu cực xã hội, đảm bảo xứng đáng với lời dạy Bác Hồ người làm công tác tra Theo đó, để xây dựng đội ngũ cơng chức làm công tác tra y tế đáp ứng yêu cầu công tác tra cần tập trung vào nội dung sau: Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cơng chức làm cơng tác tra Để có đội ngũ công chức làm công tác tra đủ số lượng đáp ứng chất lượng trước hết phải tiêu chuẩn hóa đội ngũ này,làm cho việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng Để thực tốt, trước 73 hết cần xây dựng tiêu chuẩn chung cho công chức ngành trình độ, lực chun mơn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, sức khỏe,… Trên sở yêu cầu chung, cần cụ thể tiêu chuẩn cho đơn vị chun mơn, chí vị trí cơng tác Chánh tra; Trưởng đồn tra; Phó trưởng đồn tra; vị trí tiếp cơng dân; xử lý đơn thư, giải khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; tra… Thứ hai, quy hoạch, lựa chọn người làm công tác tra y tế Thanh tra Sở phối hợp với phòng Tổ chức cán tham mưu cho Giám đổc Sở tiêu chí số lượng, cấu, tiêu chuẩn cán tra để lựa chọn, quy hoạch lực lượng tra Theo đó, cần lựa chọn 100% đội ngũ tra đảng viên đế đảm bảo mặt phẩm chất trị người có nhiều kinh nghiệm quản lý y tế Về trình độ chun mơn: Chú trọng chuyên ngành y, dược luật… để có đủ chuyên gia lĩnh vực phục vụ cho nhiệm vụ tra toàn diện Ngoài tiêu chuẩn trên, cán tra cần phải có tiêu chuẩn phẩm chất, lực, uy tín theo quy định, sở dùng để làm tiêu chuẩn xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng cán tra cho ngành Thứ ba, tăng cường biện pháp quản lý, đánh giá cán tra Giám đốc Chánh tra Sở có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đánh giá phấm chất, đạo đức, lực đội ngũ tra viên, cộng tác viên tra Cần mở rộng dân chủ việc tổ chức động viên cán quản lý, công chức, viên chức kiểm tra, giám sát công việc tư cách cán tra để đánh giá đội ngũ tra khách quan Thanh tra Sở cần phải coi trọng việc họp rút kinh nghiệm sau đợt tra, để Cộng tác viên tra nhận thấy rõ ưu, khuyết điểm tra, làm học kinh nghiệm cho thân đợt công tác sau 74 Thứ tư, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ rèn luyện lĩnh người cán tra Trước hết phải xác định hoạt động tra hoạt động phức tạp, nhạy cảm va chạm với nhiều đối tượng nên cần có đội ngũ tra có đủ “tâm” “tầm” để thực thi nhiệm vụ Vì thế, việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao thêm trình độ cho đội ngũ tra viên y tế cần phải tiến hành thường xuyên, để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tra Hoạt động tra có tính độc lập tương quan quản lý nhà nước cấp Tính độc lập tương đối giúp cho hoạt động tra khách quan, xác, khơng trái với chất tra chức thiết yếu hoạt động quản lý Theo đó, người làm tra phải có lĩnh vững vàng để xử lý hai vấn đề đồng thời xảy ra, vừa thực công tác quản lý vừa mạnh dạn thay đổi khơng đúng, khơng phù hợp Đây vấn đề khó việc thay đổi định quản lý khơng phải dễ dàng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, có tính bảo thủ người quản lý, đối tượng tra Để hồn thành tốt nhiệm vụ mình, cán tra phải thực chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định pháp luật 3.2.5 Đổ mớ ì t c tra y tế Để đạt mục đích tra, bắt buộc phải quan tâm đến hai yếu tố, phương pháp nội dung tra Muốn cho hoạt động tra y tế có chất lượng hiệu phải có phương pháp thích hợp Bởi tra không phương pháp làm hạn chế hiệu tra Theo đó, cần phải xây dựng kế hoạch chặt chẽ; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để phục vụ cho việc tiến hành tra Sự cần thiết đổi khâu trình tự, thủ tục tra Công tác tra đạt hiệu có 75 quy định chặt chẽ, cụ thể trình tự thủ tục tra Cụ thể công tác chuẩn bị tra, trình tiến hành tra kết thúc tra Đây việc làm thường xuyên đoàn tra, cán tra Tuy nhiên, để hoạt động tra đạt hiệu cao cần phải đổi cải tiến bước, khâu trình tra Một nhiệm vụ quan trọng, mang đậm nét tra y tế nội dung tư vấn trình tra Tư vấn nhiệm vụ quan trọng công tác tra Muốn tư vấn cho đối tượng tra tốt, người cán tra cần phải dựa vào điểm sau: Các văn quy định nghiệp vụ tra, quy chế, quy định chuyên môn, chế độ sách, nhiệm vụ quyền hạn sở hoạt động lĩnh vực y tế Trong q trình tra, kiến nghị mà đồn tra đưa phải cụ thể, có tính khả thi, xuất phát từ thực tế đối tượng tra thực thời gian định Có thể lấy kinh nghiệm tốt từ đơn vị điển hình để trao đổi góp ý với đơn vị khác, hay kinh nghiệm thân trình cơng tác Phương châm tư vấn sát thực, phù hợp với đối tượng tra Đơn vị non yếu có nhiều vấn đề để trao đổi; đơn vị tốt phải tìm điều tư vấn, mong muốn đạt kết mức cao Trong tra, cần cố gắng tìm cho mặt tốt đơn vị yếu, phát mặt bất cập đơn vị đánh giá tốt, làm đối tượng tra phải tâm phục, phục Để làm điều cán tra phải sử dụng tốt phương pháp tra thực qui trình Có tạo động cho đối tượng tra có thái độ tự giác nghiên cứu học tập phấn đấu rèn luyện chấp hành đầy đủ chủ trương sách pháp luật Đảng, Nhà nước ngành 76 Phải đổi hình thức tra, coi trọng nhiệm vụ tư vấn thúc đẩy Việc tra phải thực đủ nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá, tư vấn thúc đẩy Để kết tra phản ánh thực chất kế hoạch tra khơng thơng báo trước để tránh tình trạng đối phó nhằm khắc phục thiếu sót, sơ hở bệnh thành tích khâu đánh giá Cần coi trọng tra chuyên đề nhằm giải có hiệu việc chân chỉnh yếu tố đôi với phát kinh nghiệm tốt để thúc đẩy hiệu quản lý Coi trọng khâu xử lý sau tra, kết hợp công tác tra với công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng Coi trọng khâu phúc tra thực kiến nghị định xử lý sau tra 3.2.6 T c mố qua qua có t ẩm quyề tro oạt độ ệ ố t a ợ ữa Thanh tra sở Y tế vớ c tra Trong trình tiến hành tra cần nhận thức vai trị, mục đích, ý nghĩa việc phối hợp công tác tra Phối hợp phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ quan tra với quan hữu quan Quá trình phối hợp phải vào nội dung, sở pháp lý để xác định quan chủ trì, quan phối hợp Trong cần trọng việc phối hợp quan tra với quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền việc xử lý kết luận tra, kiến nghị tra, đảm bảo xử lý sai phạm kịp thời, có hoạt động tra thực có hiệu lực, hiệu góp phần nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật Một số nội dung cần lưu ý trình phối hợp: Thứ nhất, cần tăng cường phối hợp quan tra với quan kiểm tra, giám sát, kiểm toán kiểm tra Đảng Cơ chế phối hợp cần làm rõ vấn đề phạm vi, phương thức, khung thời gian tính kế thừa hoạt động tra sở Y tế ủy ban kiểm tra Đảng cấp 77 Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò nhân dân hỗ trợ công tác tra Kinh nghiệm thực tế cho thấy, việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cấp, ngành, cán bộ, công chức nhân dân hiểu nhận thức rõ pháp luật tra, pháp luật khiếu nại, tố cáo pháp luật phòng, chống tham nhũng, pháp luật chăm sóc sức khỏe nhân dân… có vai trị quan trọng làm cho hoạt động tra sở Y tế đạt mục đích đề Trong thời gian tới, cần áp dụng nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật như: phát thanh, lồng ghép chương trình, buổi sinh hoạt tập thể; tổ chức lớp tập huấn, phổ biến pháp luật; phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền pháp luật, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật… 3.2.7 T c kỹ t u t vào oạt độ đầu t c sở v t c ất, t a dụ t tựu k oa ọc tra Để tổ chức hoạt động tra y tế có hiệu quả, ngồi yếu tố cấu hợp lý, việc phân cơng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, rõ ràng phối hợp thống nhất,chặt chẽ thành viên việc đầu tư sở vật chất đảm bảo lực thực chức năng, nhiệm vụ tổ chức quan trọng Điều kiện sở vật chất tốt tạo không gian thoải mái, tâm lý tích cực để cán bộ, cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ Trong điều kiện ngày nay, việc nắm bắt, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trở thành yếu tố có ý nghĩa định khơng hoạt động tra mà tồn hoạt động quản lý nói chung Đây vấn đề cần đặt tiến trình đổi tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế Hà Nội, lẽ: (i) Phạm vi địa bàn hoạt động tra y tế rộng; nội dung tra phong phú, đa dạng, phức tạp, bao gồm tất vấn đề liên quan lĩnh vực y tế; đối tượng tra ngày sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt phương tiện thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật Do 78 hoạt động tra ln địi hỏi người cán tra khơng có lĩnh trị vững vàng mà cịn phải tinh thơng nghiệp vụ, có trình độ khoa học, kỹ thuật, đủ khả ứng dụng tri thức khoa học sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật đại vào giải vấn đề mà thực tiễn hoạt động tra đặt ra; (ii) Yêu cầu hoạt động tra phải có tính nhanh nhạy, xác, khách quan Hồ sơ, tài liệu tra phải lưu trữ, bảo vệ cách khoa học, vừa an tồn, bí mật, vừa dễ tra cứu, sử dụng Hệ thống thông tin phải thông suốt, đầy đủ, trung thực, kịp thời phục vụ yêu cầu quản lý đạo điều hành lãnh đạo cấp Vì vậy, việc ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, công nghệ thông tin chắn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu công tác tra, phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý 3.2.8 T độ t a c cô t c ỗ trợ, tạo đ ều k ệ t u ợ đố vớ oạt tra y tế Để hoạt động tra y tế thời gian tới hoạt động có hiệu quả, thiết nghĩ cần phải có hỗ trợ từ UBND thành phố Sở Y tế thành phố Hà Nội nội dung: - Về tinh thần: Xác định công tác tra chức thiết yếu hoạt động quản lý Thanh tra góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước y tế Do vậy, cần có cộng tác chặt chẽ phòng, ban chức Sở đơn vị hữu quan hoạt động tra - Về sở vật chất phương tiện kỹ thuật: Phòng làm việc đủ tiêu chuẩn theo quy định; trang bị số phương tiện kỹ thuật thiết yếu: máy tính, máy in, máy ảnh, camera, máy ghi âm, máy chiếu… để phục vụ cho hoạt động tra - Về thời gian cho cộng tác viên tra: Để lực lượng cộng tác viên tra hoàn thành nhiệm vụ giao, Sở Y tế cần đạo tra Sở 79 tính tốn hợp lý thời gian; kế hoạch TT phải xây dựng cách khoa học nhằm tạo điều kiện cho cộng tác viên tra vừa hoàn thành nhiệm vụ nơi công tác vừa thực tốt công tác tra Chỉ đạo quan, đơn vị tạo điều kiện thời gian cho cộng tác viên tra thuộc đơn vị Sở Y tế điều động tham gia đoàn tra - Tăng cường kinh phí cho hoạt động tra: Khi lập kế hoạch tra năm học cần có kế hoạch kinh phí tra phù hợp cho năm cho tra Dự trù kinh phí chi tiết cho hoạt động tra như: in ấn tài liệu; tổ chức hội nghị; tập huấn chuyên mơn nghiệp vụ… theo chế độ tài hành - Cần có chế độ động viên khuyến khích đội ngũ làm công tác tra: Động viên khuyến khích chế độ, sách; việc khen thưởng kịp thời cho tra viên, cộng tác viên tra 80 Tiểu kết chƣơng Thủ đô Hà Nội đơn vị hành cấp tỉnh, có đặc thù định địa lý – dân cư tình hình phát triển kinh tế- xã hội, tác động đến tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế Trong thời gian qua, tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế có nhiều đổi theo chiều hướng tích cực, nhiên cịn nhiều hạn chế, bất cập, thế, tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế cần tiếp tục đổi Việc đổi tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế Hà Nội phải đảm bảo nguyên tắc “thanh tra gắn liền với quản lý, đáp ứng yêu cầu phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước”, bám sát yêu cầu tiếp tục cải cách hành nhà nước; tăng cường thẩm quyền, tính hệ thống theo ngành tính độc lập quan tra Để đổi tổ chức hoạt động tra Sở Y tế thành phố Hà Nội giai đoạn tới, luận văn đề xuất số quan điểm quan trọng cần phải nhận thức là: cần phải đảm bảo quán triệt quan điểm, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước tổ chức hoạt động tra y tế; phải đổi tư đạo, điều hành hoạt động tra y tế đảm bảo tuân thủ nguyên tắc theo luật định hành Đi liền với việc cần nhận thức vận dụng quan điểm trên, luận văn đề xuất số giải pháp là: Đổi nhận thức vai trị tra y tế; Hồn thiện thể chế tra y tế; Đổi cấu tổ chức tra y tế; Xây dựng đội ngũ công chức làm công tác tra y tế đáp ứng yêu cầu công tác tra; Đổi phương pháp hình thức tra y tế tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động tra y tế… 81 KẾT LUẬN Thanh tra chức quan trọng thiếu công tác quản lý Qua hoạt động tra thấy cách xác, khách quan tình hình thực tế, có sở đánh giá đắn sai lầm cấp thực thi từ có chủ trương giải pháp cần thiết để khắc phục, sữa chữa sai lầm thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quản lý Qua công tác tra giúp đối tượng tra nâng cao trách nhiệm, thấy mặt mạnh, mặt yếu để từ nâng cao lực chuyên môn, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm Nhận thức vị trí, vai trị cơng tác tra y tế trình đổi đất nước, ngành Y tế thành phố Hà Nội có chuyển biến nhận thức thực hiện, xem công tác tra hoạt động thường xuyên, khâu quan trọng công tác quản lý, điều kiện để đảm bảo chất lượng y tế thành phố Do đó, thời gian qua Sở Y tế thành phố quan tâm, tạo nhiều kiệu kiện, phương tiện, kinh phí để hoạt động tra y tế địa bàn thành phố họat động có hiệu Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, vấn đề đặt lên hàng đầu phải cải cách hành nhà nước Cải cách hành nhà nước trước hết quản trị tốt hành chính, làm cho hành có lực, hiệu lực, hiệu quả, nhằm tác động trực tiếp vào trình xã hội Trong tác động này, tổ chức hoạt động tra giữ vai trị quan trọng Do đó, việc đổi tổ chức hoạt động quan tra nhà nước nói chung Thanh tra sở Y tế Hà Nội nói riêng địi hỏi khách quan, tất yếu trình phát triển Qua việc phân tích làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trị, cấu tổ chức hoạt động yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức hoạt động 82 Thanh tra sở Y tế, tác giả tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế Hà Nội Kết nghiên cứu cho thấy, bên cạnh kết đạt thể mạnh Thanh tra sở Y tế, tồn hạn chế, bất cập phương diện tổ chức phương diện hoạt động quan Những hạn chế, bất cập xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm nguyên nhân khách quan, từ yếu pháp luật hành tính bất hợp lý chế tra, kiểm tra, giám sát nước ta nay, nguyên nhân chủ quan xuất trình tổ chức thực hoạt động Thanh tra sở Y tế Hà Nội Có nguyên nhân bản, phổ biến khắc phục thời gian trước mắt như: cấu tổ chức chưa hợp lý; số lượng tra viên cịn mỏng, trình độ chun mơn, nghiệp vụ cịn hạn chế; can thiệp sâu thủ trưởng quan quản lý vào tổ chức hoạt động quan tra làm giảm tính chủ động, tính độc lập cần thiết quan tra;tính cơng khai, minh bạch hoạt động tra cịn thấp… Trên sở đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm đổi tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế Hà Nội Hy vọng đề xuất tác giả dù khiêm tốn giúp cho tổ chức hoạt động Thanh tra sở Y tế Hà Nội ngày hoàn thiện phát triển 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2009), Nghị số 21/NQ-CP Chính phủ (2011), Nghị định số 86/2011/NĐ - CP Chính phủ (2012), Nghị định số 38/2012/NĐ - CP Chính phủ (2014), Nghị định số 122/2014/NĐ – CP Nguyễn Quốc Chí (1999), Khoa học tổ chức quản lý - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2010), Giáo trình Thanh tra giải khiếu nại, tố cáo, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2011), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2012), Giáo trình Lý luận nhà nước pháp luật, Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX 10 Học viện Hành Quốc gia ( 2011), Giáo trình Thanh tra giải khiếu nại hành chính, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội 11 Học viện Hành Quốc gia (2011), Giáo trình lý luận chung nhà nước pháp luật, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Học viện Hành Quốc gia (2012), Giáo trình Luật hành tài phán hành Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Học viện Hành Quốc gia (2012), Giáo trình tổ chức nhân hành nhà nước,Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Thị Thương Huyền, (2008), Yêu cầu hoàn thiện pháp luật tổ chức tra theo ngành, lĩnh vực nay, Tạp chí tra số 6/2008, Hà Nội 84 15 Nguyễn Thị Thương Huyền, (2009), Hoàn thiện pháp luật tra giai đoạn nay, Luận án Tiến sỹ luật học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội 16 Đồng Quang Hưng (2007), Những bất cập quy định pháp luật tra, Tạp chí tra số 10/2007, Hà Nội 17 Lê Thiên Hương (2009), Thanh tra - phương thức chủ yếu để kiểm soát quyền lực nhà nước, Đề tài khoa học cấp sở trọng điểm 18 Lê Thiên Hương, Bùi Thị Thanh Thúy (2011), Những điểm Luật Thanh tra năm 2010, Tạp chí quản lý nhà nước số 183/2011, Hà Nội 19 Lê Thiên Hương (2011), Thanh tra – phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước hiệu nhà nước pháp quyền, Đề tài khoa học cấp sở trọng điểm 20 Nguyễn Khắc Hường, (2008), Đổi công tác tổ chức cán ngành Thanh tra, Đề tài cấp Bộ, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 21 Khoa Luật Đại học Quốc gia (2005), Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Nguyễn Văn Kim, (2003), Tổ chức hoạt động tra, kiểm tra, giám sát số nước giới, Sách tham khảo, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Bùi Sĩ Lợi (2007), Cần ban hành Nghị định riêng Thanh tra chuyên ngành, Tạp chí Thanh tra số 10/2007, Hà Nội 24 Trần Đức Lượng (Chủ nhiệm đề tài) (2002), Hoàn thiện chế tra, kiểm tra, giám sát Việt Nam, Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước, Hà Nội 25 Hồ Chí Minh (1978), Huấn thị Hội nghị cán tra lần thứ năm 1960, Nhà xuất Sự thật 85 26 Hồ Chí Minh (1996), Biên niên tiểu sử, tập 8, Nhà xuất Chính trị quốc gia 27 Đinh Văn Minh, (2003), Phân định rõ loại hình tra-một yêu cầu quan trọng trình đổi tổ chức hoạt động tra, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học tra 1992-2002, Hà Nội 28 Nhà xuất Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học (2009), Từ điển Tiếng Việt 29 Nhà xuất Từ điển bách khoa (2010), Từ điển Luật học 30 Lê Thị Thu Oanh (2004), Một số vấn đề lý luận thực tiễn tổ chức hoạt động tra Việt Nam, Khóa luận thạc sỹ Luật học, Viện Nhà nước pháp luật, Hà Nội 31 Quốc hội (2010), Luật Thanh tra 2010 32 Sở Y tế thành phố Hà Nội (2015), Báo cáo Tổng kết công tác tra năm 2015 33 Sở Y tế thành phố Hà Nội (2016), Báo cáo Tổng kết công tác tra năm 2016 34 Sở Y tế thành phố Hà Nội (2017), Báo cáo Tổng kết công tác tra năm 2017 35 Sở Y tế thành phố Hà Nội (2018), Báo cáo Tổng kết công tác tra năm 2018 36 Sở Y tế thành phố Hà Nội (2019), Báo cáo Tổng kết công tác tra năm 2019 37 Quách Lê Thanh, (2004), Luật Thanh tra định hướng phát triển ngành tra thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Tư pháp, Hà Nội 38 Vũ Phạm Quyết Thắng (2004), Luật Thanh tra- sở pháp lý trình đổi tổ chức nâng cao hiệu hoạt động tra, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, NXB Tư pháp, Hà Nội 86 39 Nguyễn Thị Thục (2011), Tổ chức hoạt động quan tra chuyên ngành Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ Luật học 40 Bùi Thị Thanh Thúy (2015), Pháp luật tra chuyên ngành, Luận án tiến sĩ luật học 41 Trần Văn Truyền, (2008), Đổi hệ thống tổ chức hoạt động ngành Thanh tra chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Luận khoa học phục vụ sửa đổi Luật Thanh tra hoàn thiện pháp luật tra.”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 42 Trần Văn Truyền, (2009), Xây dựng văn hoá tra chuẩn mực đạo đức cán tra, Đề tài cấp Bộ trọng điểm, Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 43 Nguyễn Thị Hải Yến (2013), Hoạt động tra chuyên ngành quan giao thực chức tra chuyên ngành, đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở 87 ... THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 2.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI K qu t tổ c cT a tra sở Y tế Sở Y tế thành phố Hà Nội (sau gọi tắt Sở) quan chuyên môn... Y TẾ HÀ NỘI 34 2.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 34 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ HÀ NỘI 38 Chƣơng ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ Y TẾ... luật tổ chức hoạt động tra sở Y tế C : Thực trạng tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Y tế Hà Nội C 3: Đổi tổ chức hoạt động Thanh tra Sở Y tế Hà Nội Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỔ CHỨC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và hoạt động của thanh tra sở y tế hà nội , Tổ chức và hoạt động của thanh tra sở y tế hà nội

Từ khóa liên quan