Tạo động lực làm việc cho viên chức tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất, thành phố hà nội

97 4 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KIỀU THỊ HƯƠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KIỀU THỊ HƯƠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM ĐỨC CHÍNH HÀ NỘI - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực rõ ràng Đề tài nghiên cứu cách độc lập, không chép kết nghiên cứu đề tài có lĩnh vực Lời cam đoan thật tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Kiều Thị Hương LỜI CẢM ƠN Lời tác giả xin chân thành cảm ơn tới q thầy học viện Hành Quốc gia trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập, tảng để tác giả hồn thành luận văn Xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn PGS.TS Phạm Đức Chính tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc suốt trình nghiên cứu để tác giả hoàn thiện luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn tới phòng Hành tổ chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện giúp tác giả thông tin phục vụ cho bảng điều tra xã hội học, số liệu góp ý để tác giả hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên, khích lệ, giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày….tháng……năm 2020 Tác giả Kiều Thị Hương MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Phương pháp luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Động lực động lực làm việc 1.1.2 Tạo động lực làm việc 1.1.3 Viên chức viên chức bệnh viện 1.1.4 Tạo động lực cho viên chức bệnh viện 11 1.2 Khái quát động lực tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện 11 1.2.1 Bản chất động lực làm việc 11 1.2.2 Phân loại động lực làm việc 12 1.2.3 Các lý thuyết động lực làm việc 13 1.2.4 Vai trò tạo động lực làm việc 19 1.2.5 Sự cần thiết phải tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện 21 1.3 Nội dung tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện 22 1.3.1 Tạo động lực vật chất 22 1.3.2 Tạo động lực tinh thần 25 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện 29 1.4.1 Các yếu tố bên 29 1.4.2 Các yếu tố bên 32 1.5 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện 33 1.5.1 Kinh nghiệm số bệnh viện nước 33 1.5.2 Một số học cho bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 37 Tiểu kết Chương 39 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Khái quát bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 40 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển 40 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức bệnh viện 41 2.2 Đặc điểm đội ngũ viên chức bệnh viện 44 2.2.1 Độ tuổi giới tính 44 2.2.2 Trình độ chuyên môn 46 2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện 47 2.3.1 Tạo động lực làm việc biện pháp kích thích vật chất 47 2.3.2 Tạo động lực làm việc thông qua yếu tố tinh thần 52 2.4 Đánh giá chung 57 2.4.1 Kết đạt 57 2.4.2 Hạn chế, nguyên nhân 61 Tiểu kết chương 66 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT,THÀNH PHỐ HÀ NỘI 67 3.1 Chiến lược phát triển định hướng tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đến năm 2025 67 3.1.1 Chiến lược phát triển bệnh viện 67 3.1.2 Định hướng tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đến năm 2025 67 3.2 Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đến năm 2025 68 3.2.1 Đảm bảo hệ thống tiền lương khoa học, sách phúc lợi chế độ đãi ngộ hợp lý cho viên chức bệnh viện 68 3.2.2 Cải thiện môi trường làm việc cho viên chức 69 3.2.3 Đổi mới, xếp, bố trí, sử dụng nhân lực vào vị trí cơng việc, chức danh nghề nghiệp phù hợp với trình độ, lực, sở trường viên chức 71 3.2.4 Chú trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức 71 3.2.5 Đổi mới, nâng cao hiệu công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển 73 3.2.6 Quan tâm đến chế độ khen thường hội thăng tiến 77 3.3 Kiến nghị 78 3.3.1 Với Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật viên chức, đặc biệt viên chức bệnh viện cấp huyện 78 3.3.2 Với Bộ Y tế hồn thiện hệ thống chế, sách khuyến khích nhân viên làm việc bệnh viện tuyến 79 Tiểu kết chương 80 KIẾN NGHỊ 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 86 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tên cụm từ viết tắt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BV BVĐK CBCCVC ĐVSN Đơn vị nghiệp UBND Ủy ban nhân dân Bệnh viện Bệnh viện đa khoa Cán bộ, cơng chức, viên chức DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 13 Bảng 2.6 Mức độ hài lòng tạo động lực thông qua môi trường làm việc 55 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.2: Nhu cầu – Sự thỏa mãn 15 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất 43 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Đăc điểm tuổi viên chức bệnh viện 44 Biểu đồ 2.2 Trình độ chun mơn Viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất 46 Biểu đồ 2.3 Mức độ hài lòng tiền lương viên chức bệnh viện 48 Biểu đồ 2.4 Mức độ hài lòng sách khen thưởng viên chức bệnh viện 50 Biểu đồ 2.5 Mức độ hài lòng chế độ phúc lợi viên chức bệnh viện 51 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Cùng với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật hội nhập kinh tế toàn cầu, tổ chức muốn tồn phát triển ngồi việc xây dựng hệ thống sở vật chất đại cần phát huy tối đa nguồn lực người yếu tố quan trọng định thành cơng tổ chức Để sử dụng có hiệu nguồn lực người biện pháp hữu hiệu tạo động lực cho người lao động Ngày nay, nguồn lực người đóng vai trò quan trọng hết thành công tổ chức Con người không mộtyếu tố trình hoạt động tổ chức mà cịn chìa khóa dẫn đến thành công tổ chức Một tổ chức đạt mục tiêu nhân viên làm việc cách hiệu sáng tạo Vì vậy, tạo động lực làm việc quan trọng mơi trường làm việc có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thành viên Tạo động lực cho người lao động nên đượccoi ưu tiên tổ chức ví địn bẩy vơ mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc Tuy nhiên, khơng phải tổ chức có kế hoạch chiến lược tạo động lực cho nhân viên, đặc biệt tổ chức đơn vị nghiệp cơng lập Động lực làm việc đóng vai trị quan trọng việc nâng cao suất hiệu làm việc cho cá nhân, tổ chức, việc tạo động lực tổ chức vấn đề quan tâm nhằm phát huy nội lực bên tổ chức sở tận dụng yếu tố bên nhằm mang lại phát triển hiệu quả, hiệu lực tổ chức, tạo động lực làm việc cho viên chức có ý nghĩa quan trọng hiệu hoạt động quan nhà nước Tại sở khám bệnh, chữa bệnh đội ngũ viên chức y tế ln chiếm vị trí quan trọng, đặc biệt đội ngũ bác sĩ, đòi hỏi ngày tăng lên số lượng chất lượng giỏi chuyên môn, tốt đạo đức, lối sống Hiện 74 - Dựa vào kết thực thi công vụ - Gắn liến với hình thức khen thưởng, kỷ luật Đổi công tác đánh giá viên chức phải bắt nguồn từ việc thay đổi cách tiếp cận, tư duy, tiếp nhận có chọn lọc Kết q trình đánh giá nhằm cung cấp thơng tin cho việc lập kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, giúp cho việc bố trí, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực đạt kết cao, bố trí lực, sở trường, khen thưởng đãi ngộ viên chức hợp lý Đánh giá viên chức khâu quan trọng trình quản trị nhân lực, vậy, cần thiết lập phận chuyên công tác đánh giá viên chức để đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan, công Đánh giá viên chức phải có phương pháp, thiết lập phận chuyên trách có trách nhiệm vào tư liệu liên quan ghi chép kết làm việc viên chức để bình xét, đánh giá thành tích họ Các kết trình đánh giá cần phân tích, sử dụng, làm sở để sàng lọc, luân chuyển, quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực Quy hoạch, luân chuyển viên chức khâu đột phá nhằm thúc đẩy viên chức làm việc hiệu Công tác quy hoạch, luân chuyển viên chức cần đảm bảo mục tiêu yêu cầu nhằm đảm bảo nguồn cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất đạo đức, lực q trình thực cơng việc Quy hoạch viên chức việc lựa chọn người đủ tiêu chuẩn theo quy định phù hợp với vị trí cơng việc để từ bước thử thách, giao nhiệm vụ từ thấp đến cao, rèn luyện từ thấp đến cao môi trường thực tiễn trước đưa đào tạo chức danh nhằm bổ sung vào nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý Yêu cầu đặt với công tác quy hoạch cần phải bảo đảm tính “mở” “động”, mở rộng dân chủ cơng khai, khơng khép kín Quy hoạch “mở” chức danh quy hoạch số người người quy hoạch vào số chức danh Quy hoạch “động” quy hoạch 75 rà sốt thường xun, năm có bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đưa vào quy hoạch nhân tố đưa khỏi quy hoạch người không đáp ứng u cầu tình hình Cơng tác quy hoạch cần gắn kết với đánh giá viên chức phải xác định tiêu chí quan trọng đặc biệt Viên chức đưa vào quy hoạch phải bảo đảm phẩm chất trị, đạo đức, lối sống; có lực thực tiễn thể qua kết cơng tác; chủ động, sáng tạo; mức độ hồn thành chức trách nhiệm vụ giao; khả đoàn kết, tập hợp; lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả dự báo tình hình, xử lý tình phức tạp phát sinh ngành, lĩnh vực đơn vị công tác Đồng thời, phải thể uy tín thơng qua việc lấy phiếu tín nhiệm kết đánh giá viên chức năm Bên cạnh đó, quy hoạch nhằm phát sớm nguồn cán trẻ có đức, có tài, có triển vọng khả lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn chức danh lãnh đạo, quản lý Qua có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng số viên chức theo quy hoạch Luân chuyển giải pháp, cách thức để đào tạo, rèn luyện, phát triển cán bộ, viên chức quy hoạch, tạo điều kiện để nâng cao trình độ, khả cho cán thuộc diện quy hoạch đáp ứng đầy đủ yêu cầu vị trí, chức danh quy hoạch Nói cách khác, luân chuyển cán phải sở quy hoạch cán quy hoạch để xây dựng kế hoạch luân chuyển cán Việc luân chuyển cán cần tính đến đặc điểm cơng việc, vị trí chức danh mà cán quy hoạch bổ nhiệm tương lai, tạo điều kiện cho cán thích ứng với thực tiễn, phát huy lực sở trường bổ khuyết kiến thức, kỹ Nếu việc lựa chọn địa bàn, chức danh luân chuyển không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu đào tạo ảnh hưởng đến niềm tin cán luân chuyển nơi tiếp nhận cán luân chuyển về, trình tiến hành luân 76 chuyển phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng, mở rộng dân chủ có bước thích hợp Để cơng tác quy hoạch ln chuyển có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu tạo nguồn, rèn luyện đội ngũ viên chức giai đoạn tới cần thực đồng giải pháp Thứ nhất, nâng cao nhận thức vai trị cơng tác quy hoạch, ln chuyển “Quy hoạch viên chức nội dung trọng yếu công tác tạo động lực làm việc, nhằm giúp viên chức vào nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt lâu dài” Luân chuyển để học tập, rèn luyện, hồn thiện kỹ năng, kinh nghiệm cơng tác viên chức Tạo nguồn quy hoạch, luân chuyển viên chức Để có nguồn quy hoạch viên chức lãnh đạo quan, đơn vị cần mạnh dạn giao việc khó, việc cho họ, đặc biệt cán trẻ, tạo môi trường rèn luyện, nâng cao lực, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cho họ Việc quy hoạch, luân chuyển cần phải thực công khai, minh bạch, tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định Luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, lĩnh cán bộ, đảng viên trình bỏ phiếu quy hoạch để khắc phục tính hình thức, dễ dãi; việc lựa chọn cán vào diện quy hoạch thực khoa học, chọn cán xứng đáng nhất, có uy tín sức quy tụ cao, phù hợp với vị trí quy hoạch Kết quy hoạch cơng khai quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên quan, đơn vị theo dõi, giám sát đánh giá cán thuộc diện quy hoạch Mặt khác, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị, đặc biệt công tác đánh giá viên chức Làm tốt công tác đánh giá tạo sở tốt để thực quy hoạch, luân chuyển, sử dụng viên chức Công việc cần có tiêu chí cụ thể, cần tiến hành dân chủ, công khai Việc luân chuyển cần thực khâu chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan nơi nơi đến Cán bộ, viên chức ln chuyển cần bố trí cơng việc phù hợp để phát huy tốt lực, kinh nghiệm công tác 77 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá quy hoạch, luân chuyển, kiên xử lý kịp thời sai phạm quy hoạch, luân chuyển, tạo niềm tin nhân dân 3.2.6 Quan tâm đến chế độ khen thường hội thăng tiến Tổ chức cần xây dựng sách khen thưởng đa dạng linh hoạt với tập thể cá nhân sở hiệu công việc thành tích đóng góp họ với nhiều hình thức thưởng khác tiền, khen…Các định khen thưởng cần đưa kịp thời, tránh tình trạng cơng bố khen thưởng q xa tính từ lúc thành tích ghi nhận, họ nghĩ tổ chức khơng tơn trọng đóng góp họ làm giảm lịng tin, giảm hiệu cơng việc Toàn định khen thưởng, mức thưởng cần cơng khai minh bạch đến tồn thể nhân viên tổ chức để khích lệ họ đồng thời tạo gương cho cán khác phấn đấu, vươn lên công việc Đồng thời, việc trả lương, thưởng cách cơng bằng, kịp thời khuyến khích họ nỗ lực công việc Người lao động ln tìm kiếm hội thăng tiến cho thân nhu cầu thiết thiết, đáng, tạo hội phát triển thân, tạo uy tín quyền lực cho họ Thăng tiến có ý nghĩa vô quan trọng, tăng động lực làm việc cho nhân viên, sở để thu hút, giữ chân người tài, thu hút người tài đến làm việc tổ chức Mặt khác, thăng tiến nhu cầu người khác tôn trọng, thân họ mong muốn thử thách với vị trí cao Thăng tiến công việc giúp thân người lao động ý thức công việc, tự giác phấn đấu, hoàn thiên, trau dồi thân kỹ năng, nghiệp vụ, gắn bó lâu dài với tổ chức nỗ lực cơng việc Ngồi việc tạo hội thăng tiến, lãnh đạo cần khơi dậy lực cá nhân yếu tổ chức để tạo tin tưởng ủng hộ từ phía họ nhằm tạo bầu khơng khí vui vẻ, hăng say làm việc 78 Nhiệm vụ tổ chức đảm bảo tính minh bạch tối đa cách thức điều hành đặc biệt việc đề bạt nhân viên Quá trình đánh giá thăng tiến cần rõ ràng khách quan, đánh giá kết làm việc, thái độ, kinh nghiệm, …đó tiêu chí khách quan mà tổ chức cần vào để làm sở xác định ứng viên có đủ điều kiện để thăng tiến Ban lãnh đạo cần cơng khai cho tồn nhân viên tổ chức để họ nắm tiêu chí tự giác phấn đấu lên kế hoạch xác định mục tiêu rõ ràng nhằm đạt hiệu cao Tổ chức phải đảm bảo nhân viên tạo hội để thể lực Qua thời gian làm việc, ban lãnh đạo xem xét bổ nhiệm chức danh sở hệ thống đánh giá trình độ, lực cá nhân tổ chức 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Với Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật viên chức, đặc biệt viên chức bệnh viện cấp huyện Một là, cần xác định lại lần ưu điểm Luật cán bộ, công chức, viên chức từ đề xuất định hướng cần phát triển để thực hóa cơng tác quản lý nhà nước tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp công lập Hai là, Nhà nước cần nghiên cứu, xây dựng ban hành Luật công chức viên chức, xác định rõ quan, viên chức nhà nước làm pháp luật cho phép Xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho viên chức hệ thống tiêu chuẩn đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Ba là, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật tổ chức hoạt động đơn vị phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cải cách hành nhà nước Bốn là, hoàn thiện hệ thống pháp luật khiếu nại, tố cáo, hoàn thiện pháp luật tổ chức hoạt động tra, kiểm tra đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước chịu tra, kiểm tra quan nhà nước có thẩm quyền 79 3.3.2 Với Bộ Y tế hoàn thiện hệ thống chế, sách khuyến khích nhân viên làm việc bệnh viện tuyến Tiếp tục hồn thiện hệ thống sách, pháp luật viên chức tránh tình trạng phân biệt đối xử viên chức cấp huyện viên chức cấp trung ương Khi hệ thống sách pháp luật hợp lý tạo tiền đề khuyến khích người lao động làm việc hăng say, tích cực, n tâm cơng tác, phát huy khả sáng tạo, thu hút giữ chân người tài làm việc Mặt khác, sách chưa thống kìm hãm động lực làm việc viên chức Vì vậy, để nâng cao hiệu cơng tác tạo động lực làm việc cho viên chức cần hồn thiện hệ thống chế, sách khuyến khích nhân viên làm việc phải đảm bảo yêu cầu sau: - Đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm, quyền lợi lớn, trách nhiệm cao - Hệ thống sách, pháp luật phải minh bạch, cơng bằng, sách pháp luật liên quan đến cán bộ, viên chức phải đảm bảo tính kích thích, khuyến khích người lao động làm việc hăng say, hiệu quả, tạo tiền đề để họ phấn đấu vươn lên công việc, - Hệ thống sách pháp luật viên chức phải đảm bảo vật chất tinh thần - Hệ thống sách pháp luật phải phù hợp với hoàn cảnh, với thực tiễn đời sống để viên chức n tâm cơng tác, cống hiến cho tổ chức 80 Tiểu kết chương Trong Chương 3, tác giả đề phương hướng tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viên đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Thông qua phương hướng tác giả đưa các giải pháp cụ thể để tạo động lực cho viên chức, dựa nhữn sở lý luận từ Chương thực tiễn từ thực trạng Chương 2, từ đưa giải pháp Chương sau: - Nhóm giải pháp đảm bảo hệ thống tiền lương khoa học, sách phúc lợi chế độ đãi ngộ hợp lý cho viên chức bệnh viện - Nhóm giải pháp cải thiện mơi trường làm việc cho viên chức - Nhóm giải pháp đổi mới, xếp, bố trí, sử dụng nhân lực vào vị trí cơng việc, chức danh nghề nghiệp phù hợp với trình độ, lực, sở trường viên chức - Nhóm giải pháp trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ viên chức - Nhóm giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu cơng tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển - Nhóm giải pháp quan tâm đến chế độ khen thường hội thăng tiến Tạo động lực làm việc bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất yêu cầu cấp thiết bệnh viện thời đại Để đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện cần quan tâm ưu tiên đến yếu tố người nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo tồn phát triển bệnh viện 81 KIẾN NGHỊ Qua thời gian nghiên cứu đề tài, tác giả xin đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác tạo động lực làm việc cho viên chức Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế sách pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn Pháp luật cần đồng bộ, thống có tính khả thi cao việc tạo động lực làm việc cho viên chức Thứ hai, thay đổi mơ hình làm việc đơn vị nghiệp cơng lập, bố trí nhân theo công việc cụ thể tương xứng với mức tiền lương vị trí Mơ hình giúp nhà quản lý xếp nhân lực hợp lý phù hợp với trình độ, lực, sở trường người để hồn thành tốt cơng việc cấp giao Thứ ba, hoàn thiện chế độ tiền lương, khen thưởng, phúc lợi, cải cách cấu tổ chức gọn nhẹ tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm mặt đơn vị nghiệp công lập Thứ tư, người ngày có vai trị quan trọng tổ chức coi nhân tố định đến tồn phát triển tổ chức Bởi vậy, để công tác khám chữa bệnh hiệu cần xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cho viên chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức Để công tác đào tạo bồi dưỡng viên chức hiệu cần lựa chọn, tránh đào tạo tràn lan, gây lãng phí đến tài đơn vị Bên cạnh đó, người lãnh đạo cần quan tâm, xây dựng quy chế, quy định, sách hướng tới lợi ích viên chức nhằm đảm bảo đạt mục tiêu tổ chức 82 KẾT LUẬN Tạo động lực làm việc cho viên chức q trình lâu dài quan trọng có ý nghĩa lớn tới việc nâng cao hiệu làm việc đơn vị Tạo động lực làm việc biện pháp sử dụng người lao động hiệu bền vững từ giúp tổ chức thu hút nhiều nhân tài làm việc Tạo động lực tạo nơi lực bên người u thích cơng việc, nội lực tác động đến tâm lý họ, vậy, muốn kích thích hoạt động tạo động lực cần ý đến tâm lý, nhu cầu làm việc hứng thú say mê công việc người lao động để tạo biện pháp thúc đẩy người lao động làm việc tích cực Con người tổ chức nhân tố quan trọng hàng đầu phía sau đội ngũ nguồn nhân lực nhiệt huyết, sáng tạo trí tuệ Chính vậy, để khai thác tiềm cần có nghệ thuật quản lý, tạo động lực làm việc phù hợp để từ có nguồn nhân lực dồi dào, động, sẵn sàng cống hiến cho tổ chức Nhận thức vấn đề đó, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất trọng tới công tác tạo động lực làm việc cho viên chức nhằm tạo đội ngũ có trình độ, có chun mơn gắn bó lâu dài với tổ chức Trong năm qua, công tác tạo động lực cho viên chức bệnh viện đạt nhiều thành tựu, bên cạnh tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Luận văn tác giả nghiên cứu cách có hệ thống mặt lý luận tạo động lực làm việc cho viên chức, đồng thời phân tích đánh giá thực trạng cơng tác tạo động lực bệnh viện Ngoài ra, luận văn nêu rõ mặt đạt hạn chế việc tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện, đồng thời nguyên nhân đề xuất giải pháp thiết thực cho việc tạo động lực cho viên chức bệnh viên đa khoa huyện Thạch Thất thời gian tới Luận văn vừa có đóng góp khoa học thực tiễn nên giải pháp đưa có tính ứng 83 dụng cao Kết nghiên cứu luận văn làm tài liệu tham khảo cho ban lãnh đạo bệnh viện xây dựng sách tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện Trong trình nghiên cứu thực đề tài, có cố gắng giới hạn kiến thức thời gian nghiên cứu nên tác giả không tránh khỏi sai sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy bạn đọc để hồn thiện 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Chính phủ (2004), Chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ (2006), Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ (2011), Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ (2012), Quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp, Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ (2012), Tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức, Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2004), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Lao động-Xã hội Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực II, Nxb Lao động – xã hội Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Động lực làm việc tổ chức hành Nhà nước, Nxb Lao động, Hà Nội 10 Học viện Hành Quốc gia (2014), Giáo trình Động lực làm việc tổ chức hành nhà nước, Nxb Bách Khoa, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Phương Lan (2015), Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức quan hành nhà nước, Luận văn thạc sĩ hành cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 12 Nguyễn Thị Thu Phương (2016), Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa Đông Anh, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lý cơng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 13 Quốc hội (2010), Luật Viên chức số 58/2010/QH12, Hà Nội 85 14 Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật 15 Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Tổ chức lao động, Nxb Lao động - xã hội 16 Bùi Anh Tuấn (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 17 Nguyễn Đình Tuấn (2017), Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã huyện Quốc Oai, Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 18 Lương Văn Úc (2011), Giáo trình tâm lý học lao động, Nxb Kinh tế quốc dân 19 Từ điển Tiếng Việt (2003), Nxb Đà Nẵng, (tái lần thứ 7) 20 Nguyễn Duy Yên (2002), tập giảng Tâm lý học quản lý, Nxb Thống kê, Hà Nội Tiếng Anh 21 Einar M Skaalvik (2011), Teach job satisfaction and motivation to leave the taching profession: Relations with scholl context, feeling of belonging, and emotional exhaustion 22 Rizwan Qaiser Danish (2010), Impact of Reward and Recognition on job Satisfation and motivation: an empirical study from Pakistan 23 Pearson (2009), Từ điển Longman Dictionary of Contemporary English 5th Edition Nhà xuất Longman Pearson 86 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT TÌM HIỂU VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Phiếu nhằm thu thập thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội” Sự quan tâm, đánh giá ông/bà việc trả lời đầy đủ, khách quan, xác câu hỏi phiếu sở phục vụ cho cơng tác nghiên cứu, phân tích: I Thơng tin cá nhân Họ tên: …………………………………………………… ……… Năm sinh: …………………………………………………… ….…… Trình độ chun mơn: ………………………………………………… Khoa/phịng: ………………………………………………………… II Thơng tin tạo động lực làm việc Anh/chị có yêu thích cơng việc khơng? A Có B Bình thường C Không Công việc Anh/chị có phù hợp với trình độ chun mơn anh/chị không? A Rất phù hợp B Phù hợp C Không phù hợp Anh/chị làm việc trung bình ngày? A Dưới B C Trên 87 Anh/chị cho biết mức độ hài lòng tiền lương bệnh viện A Rất hài lịng B Hài lịng C Bình thường D Khơng hài lịng Anh/chị cho biết mức độ hài lịng sách khen thưởng bệnh viện? A Rất hài lòng B Hài lòng C Bình thường D Khơng hài lịng Mức độ hài lòng Anh/chị chế độ phúc lợi ? A Rất hài lịng B Hài lịng C Bình thường D Khơng hài lịng Mức độ hài lịng Anh/chị thơng quamơi trường làm việc? A Rất hài lịng B Hài lịng C Bình thường D Khơng hài lịng Anh/Chị có hài lịng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đơn vị khơng? A Rất hài lịng C Khơng hài lịng B Hài lịng D Khơng có ý kiến Mối quan hệ anh/chị với lãnh đạo? A Thoải mái, nhận hỗ trợ từ cấp B Đối xử không công C Cứng nhắc D Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến cấp 10 Anh/chị đánh giá sở vật chất, trang thiết bị quan nào? A Rất tốt C Không tốt B Tốt D Không có ý kiến 12 Anh/chị có dự định công việc thời gian tới? A Gắn bó lâu dài 88 B Chuyển nơi làm việc có hội C Chưa có dự định Anh/chị vui lịng đóng góp ý kiến để hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị: Trân trọng cảm ơn Anh/chị! ... trạng tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Chương 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố. .. TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Khái quát bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 2.1.1 Sơ lược trình hình thành. .. TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THẠCH THẤT,THÀNH PHỐ HÀ NỘI 67 3.1 Chiến lược phát triển định hướng tạo động lực làm việc cho viên chức bệnh viện đa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho viên chức tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất, thành phố hà nội , Tạo động lực làm việc cho viên chức tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thất, thành phố hà nội