Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện ân thi, tỉnh hưng yên

122 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG THỊ NHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐẶNG THỊ NHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TẠ THỊ HƢƠNG HÀ NỘI - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng n” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Học viên Đặng Thị Nhung LỜI CẢM ƠN Trong q trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn tốt nghiệp cao học, nhận giúp đỡ cá nhân, tổ chức, tham gia góp ý nhà khoa học, nhà quản lý, bạn bè, gia đình nỗ lực thân, đến nay, tơi hồn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng n” Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS.Tạ Thị Hương, người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho tôi, cô quan tâm, tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện, tập thể Khoa Sau đại học Khoa, phòng, ban khác Học viện tạo điều kiện cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình, bàn bè đồng nghiệp cổ vũ, động viên nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ mặt để tơi hồn thành tốt chương trình học tập nghiên cứu đề tài khoa học Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hồn chỉnh nhất, song cịn nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế nên không tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp, nhận xét quý thầy cô, nhà khoa học, độc giả bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn! Học viên Đặng Thị Nhung MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN 11 1.1 Một số khái niệm 11 1.2 Sự cần thiết quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn 19 1.3 Nội dung quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn 21 1.4 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn 34 1.5 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn 39 Tiểu kết Chương 45 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN 46 2.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 46 2.2 Thực trạng lao động, việc làm địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 53 2.3 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 60 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 80 Tiểu kết chương 85 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN 86 3.1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng việc làm, giải việc làm 86 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 92 Tiểu kết chương 107 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa GQVL Giải việc làm HĐND Hội đồng nhân dân KH-KT Khoa học kỹ thuật LĐTBXH Lao động-thương binh xã hội QLNN Quản lý nhà nước TN Thanh niên UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Biểu đồ 2.1 Tỉ trọng cấu ngành kinh tế huyện Ân Thi 49 Bảng 2.1 Dân số huyện Ân Thi giai đoạn 2015 - 2019 50 Bảng 2.2 Lao động làm việc ngành kinh tế huyện Ân Thi .55 Bảng 2.3 Tình hình lao động huyện Ân Thi chia theo trình độ chuyên môn giai đoạn 2015 – 2019 56 Bảng 2.4 Lao động niên huyện Ân Thi năm 2015-2019: 58 Bảng 2.5 Đào tạo nghề, hướng nghiệp cho lao động huyện Ân Thi giai đoạn 2015-2019 76 Bảng 2.6 Tình hình xuất lao động huyện Ân Thi giai đoạn 20152019 77 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Việc làm vấn đề cấp thiết, mối quan tâm hàng đầu quốc gia nhằm hướng đến phát triển bền vững Giải việc làm cho người lao động có ý nghĩa quan trọng, định tới trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương quốc gia Đối với niên – lực lượng đầu xây dựng phát triển đất nước, việc xây dựng chiến lược việc làm phát triển lực lượng lao động trẻ vừa mục tiêu, vừa động lực đảm bảo cho ổn định vị cạnh tranh đất nước Những năm qua Đảng Nhà nước ta coi công tác giải việc làm cho niên nhiệm vụ quan trọng nhằm sử dụng hiệu nguồn nhân lực đất nước, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đáp ứng nguyện vọng việc làm niên Trong xu hội nhập khu vực giới, với tốc độ cơng nghiệp hóa, đại hóa diễn nhanh tất yếu dẫn đến trình chuyển đổi cấu kinh tế, chuyển mục đích sử dụng phận đất nông nghiệp sang phục vụ trình xây dựng sở hạ tầng, phát triển khu kinh tế, khu cụm cơng nghiệp Q trình có tác động tích cực tiêu cực đến hộ gia đình nơng nghiệp, nơng thơn Những hộ gia đình phải đối mặt với việc chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với đời sống nơng thơn q trình thị hóa nhanh, hội nhập với chuẩn mực yêu cầu Vấn đề giải việc làm, tạo hội tăng thu nhập phát triển nghề nghiệp để đảm bảo nhu cầu người lao động nói chung niên nơng thơn nói riêng q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn trở nên ngày thiết Quá trình hội nhập chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn làm phận lao động nông nghiệp, niên nông thôn làm nảy sinh nhiều vấn đề Yêu cầu bách việc làm, thu nhập phát triển nghề nghiệp đòi hỏi lực lượng lao động niên phải có lực, có sức khỏe, đào tạo tích lũy kịp thời tiến khoa học công nghệ để tham gia dịch chuyển từ khâu sản xuất có hàm lượng giá trị gia tăng thấp sang cơng đoạn có hàm lượng giá trị gia tăng cao Có tri thức, có lực người niên nơng thơn thực hoạt động sản xuất kinh doanh môi trường có sách cơng bằng, minh bạch chủ thể tham gia thị trường, đồng thời dễ dàng áp dụng tiến khoa học công nghệ, áp dụng phương thức quản lý phương pháp sản xuất mới, tìm hiểu thị trường chí dẫn dắt nhu cầu để phát triển sản xuất kinh doanh tạo chủng loại sản phẩm với giá trị cao Ân Thi huyện đông dân, mạnh nơng nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, nguồn lao động dồi Tuy nhiên, chất lượng lao động thấp nên chưa đáp ứng yên cầu xu hướng phát triển tương lai Cũng tương đồng với huyện khác tỉnh, Ân Thi dư thừa sức lao động nông thôn lĩnh vực nông nghiệp, ngược lại lĩnh vực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ lại thiếu hụt lao động trầm trọng Điều dẫn đến việc Nhà nước phải điều tiết quy luật cung cầu nguồn lao động xã hội nhằm hạn chế tình trạng lao động thất nghiệp, nơi khác, ngành nghề khác lại thiếu hụt lao động, doanh nghiệp thiếu lao động người lao động khơng tìm việc để làm Ngồi ra, năm qua lao động niên huyện chủ yếu phải tự xác định tìm kiếm việc làm theo nhu cầu điều kiện lưc thân, quan quản lý nhà nước chưa có phương án hữu hiệu để tạo việc làm nói chung, việc làm mới, việc làm có thu nhập cao nói riêng; doanh nghiệp chưa coi lực ... trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thời... Phân tích thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 60 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn. .. thiện quản lý nhà nước giải việc làm cho niên nông thôn địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 11 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện ân thi, tỉnh hưng yên , Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn trên địa bàn huyện ân thi, tỉnh hưng yên