Chất lượng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã ở thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

118 9 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THẾ CHINH CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THẾ CHINH CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM ĐỨC CHÍNH HÀ NỘI, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Chất lượng công chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” nghiên cứu cá nhân Các nội dung nghiên cứu, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực khách quan Ngoài ra, nội dung tham khảo tác giả, tổ chức, quan khác trích dẫn thể đầy đủ phần tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020 Học viên Nguyễn Thế Chinh LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập Học viện Hành Quốc gia, luận văn “Chất lượng cơng chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” tơi hồn thành Đây kết nghiêm túc người thực hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm, đầy trách nhiệm giảng viên hướng dẫn giúp đỡ quan, bạn bè lĩnh vực liên quan Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia thầy giáo giảng dạy trình học, đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Đức Chính – người thầy tận tình bảo, hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thiện luận văn Chắc chắn, luận văn tránh khỏi thiếu sót hạn chế kiến thức thực tiễn Tơi mong nhận đóng góp Q thầy bạn đồng nghiệp để luận văn tơi thêm hồn thiện, động lực cho tiếp tục học tập nâng cao lực chuyên môn năm tháng công tác Trân trọng! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ 10 1.1 Một số vấn đề công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 10 1.1.1 Khái niệm công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 10 1.1.2 Đặc điểm công chức chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 12 1.1.3 Tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn công chức chức tư pháp – hộ tịch cấp xã 13 1.1.4 Vị trí, vai trị cơng chức chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 18 1.2 Chất lượng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã 20 1.2.1 Quan niệm chất lượng chất lượng thực thi công vụ 20 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng cơng chức tư pháp hộ tịch cấp xã 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 34 1.3.1 Công tác tuyển dụng sử dụng 34 1.3.2 Hoạt động quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng 36 1.3.3 Cơ sở vật chất phương tiện làm việc 38 1.3.4 Công tác đánh giá 39 1.3.5 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát 41 1.3.6 Văn hóa cơng sở 42 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã 43 1.4.1 Kinh nghiệm tỉnh Nam Định 43 1.4.2 Kinh nghiệm thị xã Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương 47 1.4.3 Bài học cho thị xã Từ Sơn 49 TIỂU KẾT CHƯƠNG 51 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH 52 2.1 Khái quát thị xã Từ Sơn 52 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 52 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 54 2.2 Thực trạng chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 58 2.2.1 Thực trạng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 58 2.2.2 Thực trạng chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 59 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 75 2.3.1 Ưu điểm 75 2.3.2 Hạn chế 77 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 79 TIỂU KẾT CHƯƠNG 82 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH 83 3.1 Quan điểm chất lượng công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã 83 3.1.1 Mục tiêu: 83 3.1.2 Phương hướng: 84 3.2 Đề xuất số giải pháp chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 85 3.2.1 Tuyển dụng, sử dụng 85 3.2.2 Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng 87 3.2.3 Cải thiện sở vật chất phương tiện làm việc 89 3.2.4 Chính sách đãi ngộ, tạo động lực 90 3.2.5 Đổi công tác đánh giá 92 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 93 3.2.7 Hồn thiện văn hóa cơng sở văn hóa cơng vụ 95 3.3 Kiến nghị thực giải pháp 97 3.3.1 Về quan điểm đạo đảng 99 3.3.2 Một vài kiến nghị thực giải pháp với thị xã Từ Sơn sau 100 TIỂU KẾT CHƯƠNG 100 KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐ Cao đẳng CNTT Công nghệ thông tin HĐND Hội đồng Nhân dân MTTQ Mặt trận Tổ quốc QLNN Quản lý nhà nước TT, PB, GDPL Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật UBND Ủy ban Nhân dân DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các chức danh công chức cấp xã 11 Sơ đồ 1.2 Các nhóm yếu tố đánh giá chất lượng công chức 22 Sơ đồ 1.3 Các tiêu chí đánh giá chất lượng cơng chức tư pháp - hộ tịch cấp xã 25 Sơ đồ 2.1 Bản đồ hành Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh 53 DANH MỤC CÁC BIỂU Bảng biểu 2.1 Dân số độ tuổi lao động Thị xã Từ Sơn 55 Bảng biểu 2.2 Cơ cấu độ tuổi, giới tính cơng chức tư pháp - hộ tịch cấp xã cuả thị xã Từ Sơn 58 Bảng biểu 2.3 Trình độ chun mơn cơng chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn 60 Bảng biểu 2.4 Số liệu vụ việc quản lý hộ tịch hàng năm 64 Bảng biểu 2.5 Kết khảo sát cán bộ, công chức 12 xã, phường kỹ giải công việc công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn 66 Bảng biểu 2.6 Kết khảo sát đánh giá người dân đến UBND xã giải công việc công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã địa bàn thị xã Từ Sơn 69 Bảng biểu 2.7 Tổng hợp số liệu vụ việc đăng ký hộ tịch thị xã Từ Sơn 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã, phường, thị trấn (gọi chung cấp xã) đơn vị sở hệ thống đơn vị hành Nhà nước Việt Nam Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã quan thực chức quản lý nhà nước địa phương, trực tiếp giải mối quan hệ Nhà nước với nhân dân; đưa chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước lĩnh vực vào sống, có tư pháp - hộ tịch Tư pháp - hộ tịch lĩnh vực nhiều khó khăn phức tạp, đồng thời giữ vị trí quan trọng liên quan đến quyền lợi công dân Đặc điểm địi hỏi cơng chức tư pháp - hộ tịch phải có hiểu biết sâu, rộng chuyên môn thông thạo đặc điểm dân cư, tập qn, truyền thống văn hóa, trình độ phát triển địa phương Chỉ đảm bảo yêu cầu trên, cơng chức tư pháp - hộ tịch áp dụng cách linh hoạt pháp luật nhà nước, từ giúp UBND cấp xã thực chức quản lý Nhà nước tư pháp hộ tịch địa bàn cách hiệu Thực tế đa số địa bàn cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch bộc lộ nhiều hạn chế như: số lượng thiếu, nghiệp vụ chưa cao; phận chưa đào tạo chuyên môn; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chưa quan tâm mức, chưa thể tiến hành thường xuyên, kịp thời; bố trí, luân chuyển cán chưa hợp lý Những hạn chế phản ánh phần chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp sở nói chung Trước thực trạng này, việc tìm hiểu, nghiên cứu sở lý luận chất lượng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã khơng mang tính lý luận khoa học mà cịn có ý nghĩa thực tiễn đáp ứng yêu cầu việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp q trình hồn thiện máy nhà nước Thị xã Từ Sơn hai trung tâm kinh tế - văn hóa - giáo dục Nếu có sai phạm có đạo, uốn nắn kịp thời Đồng thời, thơng qua cịn có sở thực chất để xem xét, đánh giá đường lối, chủ trương có thực hay khơng Cũng qua tra, kiểm tra, giám sát giúp cho công chức tư pháp - hộ tịch xã thấy ưu điểm, nhược điểm để có hướng điều chỉnh cho đúng, không bị trượt vào sai lầm Thứ ba, muốn thực tra, kiểm tra, giám sát được, phải có cơng cụ Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền nay, công cụ số một, quan trọng pháp luật Phải có quy định rõ thẩm quyền chế bảo đảm thực thi thẩm quyền tra, kiểm tra, giám sát từ phía Nhà nước, hệ thống trị nhân dân công chức tư pháp – hộ tịch xã Nhất việc thực thi quyền khiếu nại, tố cáo cách dễ dàng, thuận lợi; đồng thời phải có quy định rõ việc cán bộ, công chức phải chịu trách nhiệm sai phạm trình thực thi nhiệm vụ, cơng vụ gây cách quy định chế độ kỷ luật công chức tư pháp – hộ tịch xã Thứ tư, để bảo đảm hoạt động công chức tư pháp - hộ tịch xã đắn, thực hướng tới phục vụ nhân dân cịn cần phải có quy định kiểm tra, sát hạch thường xuyên định kỳ công chức tư pháp - hộ tịch xã 3.2.7 Hồn thiện văn hóa cơng sở văn hóa cơng vụ Để văn hóa cơng sở văn hóa cơng vụ trở thành truyền thống, thóiquen tốt, có thống nhất, tác động đến hoạt động quan hành chính, cần có biện pháp cụ thể thực thường xuyên dài hạn Trước hết, tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý công chức cần thiết văn hóa cơng sở Cơng tác tun truyền thực thông qua phong trào thi đua, hội nghị tập huấn, qua điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu cá nhân, tổ chức Việc tạo nên chuyển biến 95 tích cực nhận thức, hành động cán bộ, công chức, viên chức, khiến họ thấy việc thực thi tốt nhiệm vụ, quyền hạn giao sứ mệnh, bổn phận cơng chức nhà nước đóng góp cho phát triển đất nước sống nhân dân, từ hình thành giá trị tốt đẹp, lâu dần trở thành truyền thống văn hóa cơng sở Tiếp theo, xây dựng quy tắc ứng xử (chuẩn mực giao tiếp), trang phục cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, tạo dấu ấn tốt đẹp nhân dân Có quy định rõ ràng vậy, việc thực đánh giá có sở rõ ràng hình ảnh cơng sở chuẩn mực Ngồi ra, tầm vĩ mô, cần tạo dựng hàng lang pháp lý với điều khoản quy định chặt chẽ; siết chặt kỷ luật lao động, hình thành phong cách sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật Bên cạnh việc thực thi tốt ý thức tuân thủ pháp luật điều kiện bản, tảng để văn hóa cơng sở trì cách thường xuyên, liên tục, lâu dài Đồng thời phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi văn hóa cơng sở để kịp thời điều chỉnh, khắc phục tượng, hành vi ngược lại lợi ích chung tập thể, cộng đồng Không thế, cần ý tạo dựng hệ thống công sở cấp xã đồng bộ, văn minh, đại, phù hợp, thân thiện với người dân Việc xây dựng công sở với khơng gian, cảnh quan kiến trúc hài hịa, vừa mang nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc, vừa mang nét đẹp đại có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên giá trị, nét đẹp riêng văn hóa cơng sở Song song xây dựng cơng chức có chun mơn nghiệp vụ thơng thạo, có phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng lắng nghe nguyện vọng nhân dân, tôn trọng bảo vệ quyền lợi đáng cho họ Theo định 1874/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 Đề án văn hóa cơng vụ, nội dung văn hóa cơng vụ quy định điều 4, có chuẩn mực giao tiếp ứng xử, công chức 96 thực “4 xin, luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; mỉm cười, nhẹ nhàng, lắng nghe, ln giúp đỡ Cuối cùng, cần tích cực đổi mới, xếp lại máy theo hướng tinh gọn, tạo chuyển biến sâu sắc nhận thức hành động hệ thống trị, xây dựng đội ngũ cán đủ số lượng, có chất lượng, lấy hài lòng người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá phát triển quan, đơn vị 3.3 Kiến nghị thực giải pháp 3.3.1 Về quan điểm đạo đảng Để xây dựng chất lượng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã nói chung chất lượng cơng chức cấp xã thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh nói riêng đạt hiệu cao công việc cán công chức tư pháp – hộ tịch chun nghiệp ngồi địi hỏi trình độ, nhiệt huyết cơng việc cịn phải định hướng cho cán công chức Tư pháo – hộ tịch nắm vững quan đểm, chủ trương Đảng, Nhà nước phương hướng nâng cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn Trên sở đề giải pháp cụ thể góp phần cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn như: công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sách thu hút đãi ngộ nhân tài nhằm phát triển công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã địa bàn thị xã Từ Sơn Kể từ năm 2010 đến nay, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt 100% Đảng ủy quyền 12 xã phường địa bàn thị xã Từ Sơn bố trí 02 cơng chức tư pháp - hộ tịch Một số xã, phường cịn bố trí 03 cơng chức tư pháp - hộ tịch Trình độ chun mơn công chức tư pháp hộ tịch nâng cao Tuy nhiên đặc thù đa số công chức tư pháp hộ tịch người địa phương, luân chuyển từ vị trí cán đồn thể sang nên trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đảm bảo Do đó, việc nâng cao 97 chất lượng cơng chức tư pháp - hộ tịch xã cần phải quan tâm đến điều kiện thực tế địa phương 3.3.2 Một vài kiến nghị thực giải pháp với thị xã Từ Sơn sau: - Hiện trình độ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã cịn nhiều hạn chế, cịn 30% số cơng chức chưa có trung cấp luật dẫn tới việc giải cơng việc cịn chưa tốt Trước mắt, UBND xã cần có chế tạo điều kiện cho số cơng chức hồn thành nốt việc học, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật Xa hơn, cần tăng cường sách đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, đảm bảo nguồn kinh phí ngân sách hàng năm cố định cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Chú trọng lớp kỹ thực hành để cơng chức vận dụng vào công việc hàng ngày - Để xây dựng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có chun mơn đầu vào vững vàng, nhằm mục tiêu chuẩn bị cho lớp kế cận qua hệ ổn định, chất lượng, quyền địa phương phải thực nghiêm túc, công khai, minh bạch tuyển dụng để tuyển chọn người thực có lực vào công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã Sau đó, sử dụng người việc, sở trường để phát huy tối đa hiệu làm việc công chức - Hiện nay, mức đãi ngộ cho cơng chức nói chung cịn thấp Do đó, quyền địa phương phải thực nhìn nhận tầm quan trọng vấn đề để xây dựng sách đãi ngộ phù hợp Để giữ chân công chức làm việc, cống hiến tận tâm sách tiền lương, phụ cấp coi yếu tố cốt lõi, tác động tới định gắn bó với tổ chức công chức trước họ xét đến yếu tố khác môi trường làm việc, hội thăng tiến Bên cạnh sách khen thưởng Cần có mức khen thưởng tương xứng với thành tích đạt để ghi nhận cố gắng cơng chức, từ tạo động lực cho họ tiếp tục phấn đấu vươn lên nghiệp 98 - Với mạnh phát triển kinh tế xã hội Từ Sơn nay, quyền địa phương cần mạnh dạn tiếp tục đầu tư vào sở vật chất, trang thiết bị thuận lợi cho công việc tư pháp - hộ tịch đồng thời khuyến khích việc rèn luyện thể lực, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để đảm bảo tinh thần thoải mái sau ngày làm việc vất vả có sức khỏe đảm bảo thực thi công vụ - Thực việc kiểm tra, kiểm soát định kỳ, nghiêm túc để kịp thời phát sai phạm, từ hạn chế, uốn nắn, giải vấn đề theo quy định pháp luật 99 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương tác giả tập trung đưa số quan đểm, chủ trương Đảng, Nhà nước cần quán triệt đề phương hướng nâng cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn Trên sở đề giải pháp cụ thể góp phần cao chất lượng cơng chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn như: công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sách thu hút đãi ngộ nhân tài,… nhằm phát triển công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã địa bàn thị xã Từ Sơn có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt tình hình Để nâng cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã cần thực đồng giải pháp: Rà sốt, đánh giá lực thực thi cơng vụ cơng chức; Đổi hồn thiện quy trình tuyển dụng, sử dụng đánh giá cơng chức; Tăng cường hoạt động triển khai mơ hình văn hố công sở; Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ công chức; Xây dựng chế hỗ trợ thăng chức, tạo động lực cho công chức; Tăng cường đầu tư kinh phí Mỗi giải pháp trình bày cách giải vấn đề kiểm tra hoạt động nâng cao lực thực thi công vụ công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã Tuy nhiên, giải pháp tách rời riêng lẻ, có giải pháp thuộc nguyên tắc - giải pháp bao trùm, bảo đảm thắng lợi công tác chất lượng nguồn nhân lực Như vậy, giải pháp có vai trị có tầm quan trọng định nó, tách rời giải pháp giải pháp mà chúng tơi nêu Vì vậy, tiến hành nâng cao chất lượng công chức quan nói chung, ngành tư pháp nói riêng cần sử dụng tổng hợp giải pháp điều kiện cần thiết 100 KẾT LUẬN Chính quyền sở đơn vị hành nhỏ nước ta Nhưng quyền sở với cán bộ, cơng chức xã lại có vai trị đặc biệt định phát triển đất nước Bởi đơn vị trực tiếp đưa chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước vào sống người dân Chính vậy, chất lượng cán bộ, cơng chức cấp xã nói chung công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã nói riêng việc làm quan quạng thường xuyên Qua việc nghiên cứu “chất lượng công chức tư pháp- hộ tịch tư pháp- hộ tịch cấp xã” giúp cho tơi có thêm kiến thức thực tế công tác tư pháp – hộ tịch công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã không riêng thị xã Từ Sơn mà phạm vi toàn quốc Trong điều kiện nay, chất lượng công tư pháp - hộ tịch cấp xã nhiều hạn chế chưa thể đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt tình hình mới, đất nước thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa hội nhập quốc tế Với thực trạng địi hỏi tình hình mới, vấn đề đổi nâng cao chất lượng cơng chức tư pháp – hộ tịch nói riêng cán bộ, cơng chức máy nhà nước nói chung đặt nhu cầu thiết phát triển hành Việt Nam Để giải thực trạng đó, nâng cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch xã nói riêng cơng chức cấp xã nói chung cần phát huy tốt mặt mạnh vốn có kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế Điều cần có tâm huyết, cơng sức trí tuệ nhà nghiên cứu, nhà hoạch định sách đặc biệt ý thức trách nhiệm người cơng chức tư pháp - hộ tịch nói riêng người cán bộ, cơng chức cấp xã nói chung 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Cán bộ, cơng chức Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2019), Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Cán bộ, công chức Luật Viên chức Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 Chính phủ (2011), Nghị định số 112/2011/NĐ- CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 Chính phủ quy định cơng chức xã, phường, thị trấn Chính phủ (2018),Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa cơng vụ Chính phủ (2019), Nghị định số 34/2019/NĐ- CP ngày 24 tháng năm 2019 Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung số quy định cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thơn, tổ dân phố Chính phủ (2020), Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2020 Chính phủ quy địnhvề đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ, Thông tư số 06/2012/TT- BNV ngày 30/10/2012 quy định chức trách, tiêu chuẩn cụ thể nhiệm vụ công chức cấp xã Bộ Nội vụ, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019về hướng dẫn số quy định cán bộ, công chức cấp xã người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôn, tổ dân phố 10 Bộ tư pháp, Quyêt định số 3924/QĐ- BTP ngày 18 tháng 12 năm 2009 phê duyệt đề án “ Tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp” 102 11 Đồng Thị Vân Anh (2014), “Năng lực công chức Tư pháp - Hộ tịch xã huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương”, Luận văn thạc sĩ quản lý hành công 12 Bế Ngọc Duy (2018), “Nâng cao chất lượng công chức cấp xã địa bàn tỉnh Cao Bằng”, Luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng 13 Nguyễn Hữu Hải (2017) “Nâng cao lực công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng 14.Tạ Ngọc Hải (2018) “Chất lượng công chức chất lượng đội ngũ công chức”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 15 Hồng Thị Hồi Hương (2018) “Tiêu chí giải pháp đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã”, Tạp chí Quản lý nhà nước 16 Nguyễn Thị Bích Hường (2018) “Nâng cao lực công chức tư pháp - hộ tịch phường địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng 17 Đỗ Quỳnh Liên(2019) “Mấy khía cạnh lý luận cán bộ, công chức cấp sở”, Tạp chí Tuyên giáo 18 Nguyễn Nhật Linh (2018), Luận văn “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” 19 Dương Xuân Ngọc(2019) “Một số vấn đề đội ngũ cán bộ, công chức” Trang thông tin điện tử Hội đồng lý luận Trung ương 20 Hồ Tấn Sáng(2018)với nội dung: “Giám sát, kiểm tra kiểm sốt đội ngũ cán bộ, cơng chức Việt Nam”, Tạp chí Tổ chức nhà nước 21 Trịnh Xuân Thắng (2017) “Đổi công tác đánh giá công chức Việt Nam”,Tạp chí Tổ chức nhà nước 22 Hồng Thị Thúy Vân( 2016), Luận văn “Năng lực công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình” 103 23 TS Nguyễn Huy Phịng, Tạp chí Cộng sản, 2020 “Vai trị văn hóa cơng sở với phát triển hành cơng vụ nước ta nay”, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/chi-tiet-tim-kiem//2018/816930/vai-tro-cua-van-hoa-cong-so-voi-su-phat-trien-nen-hanh-chinhcong-vu-o-nuoc-ta-hien-nay.aspx 24 Nhóm phóng viên xây dựng Đảng Thường trú, Báo Nhân dân điện tử (2019): “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán sở”, https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-boco-so-380287/; https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/nang-cao-chat- luong-doi-ngu-can-bo-co-so-380401/; https://nhandan.com.vn/dang-va-cuocsong/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-co-so-380486/ 25 http://baonamdinh.vn/channel/5086/201604/nang-cao-chat-luong-doingu-can-bo-tu-phap-ho-tich-cap-xa-2479779/ 26.http://baonamdinh.com.vn/channel/5086/201805/nang-cao-chat-luongdoi-ngu-can-bo-tu-phap-ho-tich-cap-xa-2524697/index.htm 27.https://stp.binhduong.gov.vn/TuPhapHuyenXa/Lists/TuPhapHuyenXa/ DispForm.aspx?ID=6&PageIndex=2 104 PHỤ LỤC Mã phiếu: … PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu nhằm thu thập thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Chất lượng công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” Sự quan tâm, đánh giá ông/bà việc trả lời đầy đủ, khách quan, xác câu hỏi phiếu liệu phục vụ cho cơng tác nghiên cứu, phân tích: I THƠNG TIN CÁ NHÂN Ơng/ bà vui lịng cho biết số thông tin cá nhân: Tên quan: ………………………………………………………………… Giới tính: Tuổi:  Nam  Nữ  Từ 30 trở xuống  Từ 41 đến 50 tuổi  Từ 40 đến 40 tuổi  Trên 50 tuổi Trình độ học vấn  Sau đại học  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp Chưa qua đào tạo Chức danh công chức: Tư pháp – Hộ tịch phường Thời gian cơng tác: …………………………………………………………… II THƠNG TIN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT Ơng/bà vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau: (Lựa chọn nội dung đánh dấu (x) vào ý kiến đó) Thời gian làm việc thực tế ông/bà ngày quan là:  Dưới  Từ đến  Đủ  Trên Theo ông/bà kỹ lập kế hoạch công tác thực thi công vụ nào? 105 Rất tốt  Tốt  Trung bình  Yếu  Kém 3.Theo ơng/bà kỹ tham mưu, đề xuất thực thi công vụ nào?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Yếu  Kém Theo ơng/bà kỹ phối hợp giải mối quan hệ tổ chức thực thi công vụ Rất tốt  Tốt  Trung bình  Yếu  Kém Theo ông/bà kỹ truyền đạt, phổ biến, tuyên truyền pháp luật thực thi công vụ Rất tốt  Tốt  Trung bình  Yếu  Kém Theo ông/bà kỹ xử lý giải tình thực tế thực thi cơng vụ Rất tốt  Tốt  Trung bình  Yếu Ơng/bà cảm thấy n tâm với vị trí cơng tác mình: Rất yên tâm  Yên tâm  Bình thương  Kém  Khơng n tâm Ơng/ bà có ý định muốn rời bỏ cơng việc tìm cơng việc khác phù hợp khơng?  Có  Khơng Theo Ơng/bà điều kiện làm việc quan nào?  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất 10 Mức độ hài lòng ông/bà tiền lương công chức cấp xã?  Rất hài lịng  Khơng hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Rất khơng hài lịng 11 Mức độ hài lịng ơng/bà cơng đánh giá khen thưởng hồn thành tốt cơng việc nào?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường 106  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng 12 Mức độ hài lịng ơng/bà kịp thời, cơng công tác khen thưởng nào?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng 13 Ơng/bà cảm thấy chế độ phúc lợi công chức cấp xã sao?  Rất hài lòng  Hài lòng  Bình thường  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng 14 Mức độ hài lịng ơng/ bà công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức cấp xã nào?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng 15 Ơng/bà cảm thấy công tác tạo động lực làm việc thông qua văn hóa tổ chức quan nào?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng 16.Xin Ông (bà) cho biết hạn chế chất lượng công chức Tư pháp – Hộ tịch gì? 17 Theo Ơng (bà) khắc phục hạn chế nào? Xin trân trọng cảm ơn! 107 PHỤ LỤC Mã phiếu: … PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho công dân CBCC thị xã) Phiếu nhằm thu thập thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu “Chất lượng công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” Sự quan tâm, đánh giá ông/bà việc trả lời đầy đủ, khách quan, xác câu hỏi phiếu liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích: I THƠNG TIN CÁ NHÂN Ơng/ bà vui lịng cho biết số thông tin cá nhân: Địa chỉ: ………………………………………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Ơng/ bà đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ tốt, quan tâm, nhiệt tình cơng chức Tư pháp – Hộ tịch phường nào?  Rất hài lịng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng Ơng/bà đánh giá am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, xử lý công việc nhanh, hiệu công chức cấp xã năm tốt năm trước  Rất hài lòng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng Ơng bà/ đánh giá kịp thời tiếp thu, ghi nhận phản hồi ý kiến khiếu nại, góp ý tổ chức, cơng dân công chức Tư pháp – Hộ tịch năm tốt năm trước  Rất hài lòng  Hài lịng  Bình thường  Khơng hài lịng  Rất khơng hài lịng 108 Ơng (bà) vui lịng cho biết mức độ kỹ thực thi công vụ công chức Tư pháp – Hộ tịch  Rất tốt  Tốt  Trung bình  Kém  Rất Ơng/ bà cho biết q trình giải công việc, CBCC cấp xã thường thể thái độ sau đây? Lịch sự, nhiệt tình, mực có ý kiến  Cửa quyền, hách dịch  Khơng Ông/ bà đánh giá kết giải công việc công chức Tư pháp –Hộ tịch  Trả kết hẹn  Trả kết sai hẹn Ơng/ bà có thấy cơng chức Tư pháp – Hộ tịch có biểu tham nhũng, tiêu cực q trình giải cơng việc hay khơng?  Có  Khơng Xin chân thành cảm ơn! 109 ... tịch cấp xã thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Chương Quan điểm, giải pháp nâng cao chất lượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC... thể Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã phận công chức nhà nước, chất lượng cơng chức tư pháp - hộ tịch ảnh hưởng khơng tới chất lượng công chức Bàn chất lượng cơng chức Tư pháp – hộ tịch cấp xã, ... QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH CẤP XÃ Ở THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH 83 3.1 Quan điểm chất lượng công chức tư pháp- hộ tịch cấp xã 83 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã ở thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh , Chất lượng công chức tư pháp hộ tịch cấp xã ở thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan