Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an

130 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ HƢƠNG GIANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… …/… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẠM THỊ HƢƠNG GIANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGÔ THÚY QUỲNH HÀ NỘI – NĂM 2020 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ luận văn 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Một số khái niệm quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 1.1.1 Khái niệm giảm nghèo 1.1.2 Khái niệm giảm nghèo bền vững 10 1.1.3 Khái niệm quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 11 1.2 Sự cần thiết yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 12 1.2.1 Sự cần thiết phải thực quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 12 1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến QLNN giảm nghèo bền vững 14 1.3 Nội dung quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 18 1.3.1 Nhà nước ban hành tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững 18 1.3.2 Tổ chức máy thực giảm nghèo bền vững 19 1.3.3 Các nguồn lực để giảm nghèo bền vững 21 1.3.4 Tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững 22 1.3.5 Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách giảm nghèo bền vững 22 1.3.6 Đánh giá kết quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 23 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững học quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững cho huyện Nghi Lộc, tỉnh nghệ An 24 1.4.1 Kinh nghiệm Quốc tế giảm nghèo bền vững 24 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững số huyện nước 27 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 31 Kết luận chƣơng 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 34 2.1 Tổng quan đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội hình hình nghèo đói tác động đến quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 34 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên văn hóa – xã hội 34 2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế xã hội 36 2.1.3 Thực trạng nghèo đói địa bàn huyện Nghi Lộc 37 2.1.4 Nguyên nhân nghèo 41 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 43 2.2.1 Tổ chức triển khai thực văn quy phạm pháp luật giảm nghèo bền vững 43 2.2.2 Tổ chức máy quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 45 2.2.3 Huy động, sử dụng nguồn lực thực chương trình giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 47 2.2.4 Tổ chức thực sách quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 49 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 64 2.2.6 Đánh giá chung kết quản lý nhà nước giảm nghèo địa bàn huyện Nghi Lộc 67 Kết luận chƣơng 74 CHƢƠNG MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 75 3.1 Mục tiêu giảm nghèo huyện Nghi lộc 75 3.1.1 Mục tiêu chung 75 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 75 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 76 3.2.1 Tiếp tục thực nghiêm túc văn quy định pháp luật giảm nghèo bền vững 76 3.2.2 Tăng cường, kiện toàn máy quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 77 3.2.3 Huy động, sử dụng có hiệu quản lý chặt chẽ nguồn lực thực giảm nghèo bền vững 79 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức thực sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 82 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động tra, kiểm tra quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 92 3.2.6 Chú trọng đánh giá kết quả, hiệu quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện 93 3.3 Một số khuyến nghị 94 3.3.1 Với Trung ương 94 3.3.2 Với tỉnh Nghệ An 95 Kết luận chƣơng 96 KẾT LUẬN CHUNG 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 104 Phụ lục 104 Phụ lục 105 Phụ lục 113 Phụ lục 114 Phụ lục 116 Phụ lục 119 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi Các số liệu luận văn trung thực, khách quan, khoa học dựa kết nghiên cứu thực tế tài liệu công bố Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả Phạm Thị Hƣơng Giang LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ, động viên quý Thầy, Cô, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo, Khoa Sau đại học, quý thầy, cô cán Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi môi trường thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Học viện Xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện Nghi Lộc tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Cảm ơn đồng nhiệp chia sẻ kiến thức tạo điều kiện mặt thời gian, cơng việc; cảm ơn gia đình, bạn bè động viên suốt thời gian thực Luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Cô PGS.TS Ngô Thúy Quỳnh trực tiếp hướng dẫn quan tâm, tận tình giúp đỡ suốt trình nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Phạm Thị Hƣơng Giang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Diễn giải BCĐ BHYT Bảo hiểm y tế BTXH Bảo trợ xã hội CTMTQG ĐBKK Đặc biệt khó khăn ESCAP Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương GNBV Giảm nghèo bền vững HCKK Hồn cảnh khó khăn HĐND Hội đồng nhân dân 10 LĐTBXH 11 NCC Người có cơng 12 NXB Nhà xuất 13 PSG-TS Phó giáo sư – Tiến sĩ 14 QLNN Quản lý nhà nước 15 UBND Ủy ban nhân dân Ban đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Lao động – Thương binh Xã hội DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TT Số hiệu bảng Tên bảng Bảng 2.1 Diễn biến phân loại hộ nghèo địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2015-2019 Bảng 2.2 Tổng hợp kết miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập học sinh nghèo giai đoạn 20152019 Bảng 2.3 Tổng hợp sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèogiai đoạn 2015-2019 Bảng 2.4 Đánh giá hiệu quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2019 địa bàn huyện Nghi Lộc DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TT Số hiệu hình Tên hình vẽ, đồ thị Hình 1.1 Sơ đồ cấu tổ chức máy thực giảm nghèo bền vững Biểu đồ 2.1 Phân tích mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội hộ nghèo địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2015 – 2019 Biểu đồ 2.2 Phân tích nguyên nhân nghèo địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2015 – 2019 lại thuận tiện quanh năm 2.3 Đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa 2.4 Đường trục nội đồng đảm bảo chuyển vận hàng hóa thuận tiện quanh năm 3.1 Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nơng nghiệp tưới UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo hướng đảm bảo mục tiêu tái cấu ngành nơng nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu hình thành vùng sản xuất tiêu nước chủ động Thủy lợi đạt nơng sản hàng hóa phát triển bền vững từ 80% trở lên 3.2 Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh theo quy Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt ≥98% ≥95% ≥99% ≥98% ≥98% ≥98% ≥99% ≥98% ≥80% ≥70% 100% ≥80% ≥80% ≥70% 100% ≥70% định phòng chống thiên tai chỗ 4.1 Hệ thống điện đạt chuẩn 4.2 Tỷ lệ hộ sử Điện dụng thường điện xuyên, an toàn từ nguồn Tỷ lệ trường học Trường học cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học sở có 106 sở vật chất thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia 6.1 Xã có nhà văn hóa hội trường đa sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của toàn xã cộng đồng đặc điểm văn hóa dân tộc Cơ sở 6.2 Xã có điểm vật vui chơi, giải trí chất thể thao cho văn trẻ em người hóa cao tuổi theo quy định 6.3 Tỷ lệ thơn, bản, ấp có nhà văn hóa nơi sinh hoạt văn hóa, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% thể thao phục vụ cộng đồng Cơ sở hạ tầng thương mại nơng Xã có chợ nông thôn nơi UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, mua bán, trao nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đặc điểm văn hóa dân tộc đổi hàng hóa thơn Thơng tin Truyề n thơng 8.1 Xã có điểm phục vụ bưu UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu tổ chức cộng đồng xã 8.2 Xã có dịch vụ viễn thơng, internet 107 8.3 Xã có đài truyền hệ thống loa đến thôn 8.4 Xã có ứng dụng cơng nghệ thơng tin cơng tác quản lý, điều hành 9.1 Nhà tạm, dột nát Nhà 9.2 Tỷ lệ hộ có dân cư nhà đạt tiêu chuẩn theo quy Không Không Không Không Không Không Không Không ≥80% ≥75% ≥90% ≥80% ≥80% ≥75% ≥90% ≥70% ≥45 ≥36 ≥50 ≥36 ≥41 ≥41 ≥59 ≥50 ≤6% ≤12% ≤2% ≤5% ≤5% ≤7% ≤1% ≤4% ≥90% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt định Thu nhập bình quân đầu người 10 Thu khu vực nông nhập thôn đến năm 2020 (triệu đồng/người) Tỷ lệ hộ nghèo 11 Hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020 Tỷ lệ người có 12 Lao việc làm động dân số độ có việc tuổi lao động có làm khả tham gia lao động 13.1 Xã có hợp tác xã hoạt động Tổ 13 chức sản xuất theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012 13.2 Xã có mơ hình liên kết sản xuất gắn với 108 tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững 14.1 Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt ≥85% ≥70% ≥90% ≥85% ≥85% ≥70% ≥90% ≥80% ≥40% ≥25% ≥45% ≥40% ≥40% ≥25% ≥45% ≥25% ≥85% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt độ tuổi; phổ cập 14 Giáo giáo dục trung dục học sở Đào 14.2 Tỷ lệ học tạo sinh tốt nghiệp trung học sở tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) 14.3 Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 15.2 Xã đạt tiêu chí quốc gia 15 Y tế y tế 15.3 Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp ≤21,8% ≤26,7% ≤13,9% ≤24,2% ≤24,2% ≤31,4% ≤14,3% ≤20,5% còi (chiều cao theo tuổi) Tỷ lệ thơn, bản, 16 Văn ấp đạt tiêu hóa chuẩn văn hóa ≥70% Đạt Đạt theo quy định 109 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 17.1 Tỷ lệ hộ ≥95% ≥90% ≥98% ≥98% ≥95% ≥95% ≥98% ≥95% nƣớc hợp vệ (≥60% (≥50% (≥65% (≥60% (≥60% (≥50% (≥65% (≥65% sinh nƣớc nƣớc nƣớc nƣớc nƣớc nƣớc nƣớc nƣớc nƣớc theo quy sạch) sạch) sạch) sạch) sạch) sạch) sạch) sạch) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt đƣợc sử dụng định 17.2 Tỷ lệ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định bảo vệ môi trường 17.3 Xây dựng cảnh quan, môi Mơi trường 17 an tồn thực phẩm trường xanh - đẹp, an toàn 17.4 Mai táng phù hợp với quy định UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế đặc điểm theo văn hóa dân tộc quy hoạch 17.5 Chất thải rắn địa bàn nước thải khu dân cư tập trung, sở sản xuất - Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt ≥85% ≥70% ≥90% ≥85% ≥85% ≥70% ≥90% ≥70% kinh doanh thu gom, xử lý theo quy định 17.6 Tỷ lệ hộ có nhà nhà tắm, tiêu, bể chứa nƣớc sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 110 17.7 Tỷ lệ hộ chăn ni chuồng có trại chăn ni đảm ≥70% ≥60% ≥80% ≥70% ≥75% ≥60% ≥80% ≥70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt bảo vệ sinh môi trường 17.8 Tỷ lệ hộ gia đình sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định đảm bảo an toàn thực phẩm 18.1 Cán bộ, cơng chức xã đạt chuẩn 18.2 Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định 18.3 Đảng bộ, 18 Hệ quyền xã thống đạt tiêu chuẩn "trong trị vững mạnh" tiếp 18.4 Tổ chức cận trị - xã pháp hội xã đạt luật loại trở lên 18.5 sạch, Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định 18.6 Đảm bảo bình đẳng giới phịng chống bạo lực gia đình; bảo vệ 111 hỗ trợ người dễ bị tổn thương lĩnh vực gia đình đời sống xã hội 19.1 Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt khắp” hoàn thành tiêu quốc phịng 19.2 Xã đạt chuẩn an tồn an ninh, trật Quốc 19 phòng An ninh tự xã hội đảm bảo bình n: khơng có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy trọng án; tội phạm tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) kiềm chế, giảm liên tục so với năm trước (Nguồn: Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành tiêu chí quốc gia xã nơng thơn giai đoạn 2016-2020) 112 Phụ lục Kết rà soát hộ nghèo địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2015-2019 Đơn vị: hộ, % T T 2015 Xã, thị trấn Số hộ Tỷ lệ 2016 Số hộ 2017 2018 2019 Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ N Công Bắc 64 5,14 47 3,71 42 3,26 33 2,54 24 1,8 N Công Nam 99 6,45 70 4,92 66 4,5 47 3,01 25 1,57 Nghi Diên 113 5,69 163 8,35 52 2,61 39 1,93 26 1,24 Nghi Đồng 65 6,75 86 6,17 42 2,95 34 2,38 23 1,57 Nghi Hoa 55 5,08 51 3,42 45 2,98 38 2,5 29 1,73 Nghi Hợp 39 4,34 28 3,01 23 2,48 17 1,8 15 1,59 Nghi Hưng 45 7,25 125 7,98 93 5,88 38 2,39 25 1,55 Nghi Khánh 51 4,18 45 3,46 43 3,33 23 1,78 17 1,31 Nghi Kiều 97 4,85 100 3,47 88 3,01 79 2,70 48 1,56 10 Nghi Lâm 100 4,66 84 3,25 81 3,13 66 2,50 37 1,37 11 Nghi Long 77 4,16 68 3,33 63 3,08 46 2,22 34 1,59 12 Nghi Mỹ 58 4,90 61 4,93 51 4,08 32 2,56 18 1,39 13 Nghi Phong 99 4,86 81 3,81 66 3,07 55 2,55 32 1,48 14 Nghi Phương 148 6,87 141 6,70 97 4,45 71 3,19 32 1,39 15 Nghi Quang 125 9,89 171 11,42 152 9,53 73 4,85 22 1,43 16 Nghi Thạch 92 6,42 66 4,46 51 3,34 42 2,73 26 1,58 17 Nghi Thái 58 3,02 80 3,72 73 3,37 57 2,55 39 1,71 18 Nghi Thiết 172 9,85 178 11,04 183 10,65 92 5,2 28 1,57 19 Nghi Thịnh 61 4,51 53 3,70 42 2,93 34 2,37 15 1,04 20 Nghi Thuận 142 8,39 130 7,25 71 3,88 47 2,52 20 1,02 21 Nghi Tiến 82 8,68 126 12,56 102 10,09 44 4,11 21 1,89 22 Nghi Trung 103 4,34 115 4,82 88 3,73 62 2,57 34 1,39 23 Nghi Trường 72 4,74 57 3,65 53 3,34 43 2,65 28 1,65 24 Nghi Văn 301 11,22 274 10,22 199 6,97 103 3,56 44 1,52 25 Nghi Vạn 120 5,01 98 4,02 68 2,77 57 2,41 35 1,46 26 Nghi Xá 67 5,00 43 3,1 37 2,66 29 2,03 26 1,60 27 Nghi Xuân 80 3,52 53 2,38 47 2,04 36 1,54 26 1,11 28 Nghi Yên 238 12,22 255 12,86 182 9,15 110 5,37 38 1,73 29 Phúc Thọ 86 4,24 72 3,57 55 2,66 50 2,41 31 1,47 30 TTQuán Hành 44 3,06 56 3,90 43 2,74 36 2,26 24 1,49 2.954 5,65 2.977 2.298 4,22 1.532 2,78 842 1,48 Tổng 5,58 113 Phụ lục Kết thực sách giảm nghèo địa bàn huyện Nghi Lộc giai đoạn 2015-2019 Chỉ tiêu TT I Chính sách hỗ trợ y tế Số người nghèo cấp thẻ BHYT Số tiền Số người cận nghèo hỗ trợ mua thẻ BHYT Số tiền Số người sống xã ĐBKK cấp thẻ BHYT Số tiền II Chính sách hỗ trợ tín dụng ƣu đãi Số lượt hộ nghèo vay vốn Số tiền Số lượt hộ cận nghèo vay vốn Số tiền Số lượt hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo vay vốn Số tiền Số lượt hộ vay vốn giải việc làm Số tiền Số lượt hộ vay vốn xuất lao động Kết thực Đơn vị Tổng tính 2015 2016 2017 2018 2019 Người 5578 4398 3502 3197 2123 18.798 Tr đồng 3346 2638 2276 2078 1379 11.717 Người 10472 9014 6818 5864 4464 36.632 Tr đồng 8377 6761 5213 3430 2841 26.622 Người 18617 19927 19582 18982 18730 95.84 Tr đồng 11162 11956 12693 12338 12550 124.389 Người 260 423 242 155 224 1.304 Tr đồng 8310 14885 9780 7000 8960 48.935 Người 438 780 645 452 527 2.842 Tr đồng 21900 27330 26389 19894 26350 121.863 Người 86 913 733 610 1274 3.616 Tr đồng 2580 34396 30700 23000 63700 154.736 Người 62 70 74 131 168 505 Tr đồng 1734 1910 2020 3570 4710 13.944 Người 34 16 11 71 114 Số tiền Số lượt hộ vay vốn sản xuất kinh doanh Số tiền Số lượt hộ vay vốn hỗ trợ xây dựng cơng trình nước vệ sinh Số tiền Số lượt học sinh, sinh viên có HCKK vay vốn hỗ trợ giáo dục Số tiền III Số lượt học sinh miễn giảm học phí Số lượt học sinh hỗ trợ chi phí học tập Số tiền IV Số lượt hộ nghèo hỗ trợ tiền điện Số lượt người nghèo hỗ trợ trực QĐ 102 Số tiền 800 200 550 350 3.75 Người 83 96 262 379 452 1.272 Tr đồng 3320 3830 10274 16245 19436 53.105 Người 1571 1654 1720 2116 2895 9.956 Tr đồng 18852 19850 20574 25679 34740 119.695 Người 67 46 28 18 23 182 Tr đồng 2412 1651 1087 702 897 6.749 Người 9.936 5.965 5.024 2.709 1.254 24.888 Tr đồng 2.314 783 944 596 297 4.934 Người 4.591 2.822 2.524 920 505 11.362 Tr đồng 1.478 1.27 1.136 460 275 4.619 Người 2.954 2.977 2.298 1.532 842 10.603 Tr đồng 1.705 1.742 1.356 903 515 6.221 Người 618 914 619 318 109 2.578 Tr đồng 103 142 116 54 21 436 Người 2.437 1.313 1.106 1.102 964 6.922 kg 84.17 44.76 36.605 34.125 28.42 228.08 Các sách hỗ trợ trực tiếp Số tiền 1850 Chính sách hỗ trợ giáo dục Số tiền Tr đồng Số hộ hỗ trợ gạo cứu đói Số kg gạo 115 Phụ lục Tổng hợp kết đầu tƣ sở hạ tầng xã đặc biệt khó khăn từ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015-2019 Đơn vị: triệu đồng TT Danh mục cơng trình xã Cơng trình đầu tƣ Kênh nước từ đường tới Nghi kênh N5 Tiến Đường giao thông nông thôn từ ngã Nghi xóm đến xóm Tân Long Thiết Đường ven biển xóm Rồng Xây dựng đường giao thơng nơng thơn từ cầu Cơn Mưng đến đập khe nước xã Nghi Tiến Nghi Thiết Nghi Tiến Nhà học phòng trường Mầm non Nghi xã Nghi Yên Yên Nguồn vốn bố trí từ Chƣơng trình MTTQG Nguồn Nguồn Tổng giảm nghèo bền vững vốn đối huy động, kinh phí ứng địa xã hội đầu phƣơng hóa tƣ Tổng giá trị đầu tƣ Tổng 2015 2016 2017 2018 2019 10 11 12 13 45,918 16,850 1,200 3,650 4,000 5,000 3,000 6,800 3,660 27,310 1,200 1,200 1,200 6,026 1,520 520 5,603 2,483 530 953 6,051 1,897 850 1,047 4,996 850 850 116 1,200 1,000 1,300 1,000 950 2,820 580 1,000 1,000 4,013 2,897 350 2,200 Nhà học tầng trường mầm non Nghi Quang Xây dựng đường GTNT từ Tỉnh lộ 536 đến xóm Trung Tiến Nghi Quang Nghi Quang Nhà học tầng 10 phòng trường Nghi THCS Nghi Yên n UBND xã Nghi Thiết Nghi Thiết Cơng trình sửa chữa Sửa chữa đập khe nước Sửa chữa hội trường xã Nghi Tiến Nghi Thiết Sửa chữa trường mầm non Nghi Nghi Tiến Tiến Sửa chữa Trường mầm non xã nghi Nghi Yên yên Mương tiêu úng bảo vệ môi trường Nghi chợ Nghi Thiết Thiết Sửa chữa trường mầm non Nghi yên Sửa chữa nhà học tầng trường tiểu Nghi yên Nghi 4,508 900 900 4,980 3,000 1,000 1,000 5,579 3,000 1,000 6,975 2,000 2,167 1,067 150 94 80 80 14 94 137 70 70 67 137 99 70 70 29 99 162 75 75 86 161 87 63 63 24 87 162 63 63 50 49 162 160 63 63 70 27 160 117 145 252 550 1,060 2,510 1,000 500 770 4,270 1,000 1,000 500 900 4,400 1,000 1,000 1,000 240 280 922 3,000 123 2,112 học Quang Sửa chữa nâng cấp Trường mầm Nghi non Tiến Sửa chữa trạm y tế xã 10 Sửa chữa trường mầm non 11 Sửa chữa trạm y tế xã 12 Sửa chữa trạm y tế xã 13 Duy tu, sửa chữa trường mầm non 14 Sửa chữa trường THCS Tiến Thiết Tổng cộng Nghi Tiến Nghi Thiết Nghi Quang Nghi yên Nghi Tiến nghi thiết 99 63 110 60 172 63 36 99 60 50 110 60 60 100 280 130 60 70 150 280 204 130 60 70 74 204 156 70 70 52 245 70 70 120 48,085 17,917 3,280 7,722 118 1,350 3,795 4,252 5,240 12 35 172 157 190 3,783 29,422 Phụ lục Tổng hợp kết dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế từ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Đơn vị: người, triệu đồng Trong STT Tên Dự án Tên xã Nguồn ngân Đóng góp ngƣời sách hƣởng lợi Tổng vốn NSTW A B C Chăn nuôi bê nái lai sind Chăn nuôi bê nái lai sind Chăn nuôi bê nái lai sind nghèo đổi tiền Số hộ thoát Số hộ thoát Số hộ có thu nghèo cận nghèo nhập nghèo 11 12 13 379 315 64 21 17 0 379 315 21 17 2392.9 1863.3 143 79 64 44 35 Nghi Tiến 428.8 300 128.8 28 15 13 11 Nghi Yên 428.8 300 128.8 28 17 11 10 410.4 300 110.4 24 21 2 Nghi Thiết 365.1 268.5 96.6 21 18 12 3 Nghi Thiết 314.8 314.8 18 Nghi Tiến Quang địa phương vật quy cận lai sind Chăn nuôi gà lai Số hộ nghèo Nghi lai sind tham gia Số hộ Chăn nuôi bê nái Chăn nuôi bê nái tiền Bằng Số hộ Năm 2017 NSĐP Bằng Số hộ Kết sau kết thúc chu kỳ sản xuất Năm 2016 Trong 64 529.6 18 119 Chăn nuôi bê nái Nghi Công lai sind Nam 445 380 24 16 1316.9 1200 97 24 37 36 329.5 300 29.5 20 Nghi Tiến 320 300 20 20 12 Nghi Yên 324.9 300 24.9 32 27 Nghi Thiết 342.5 300 42.5 25 15 1702 1545 134 41 67 26 340 300 40 40 15 22 331 300 31 20 Nghi Tiến 330 300 30 20 12 Nghi Thiết 326 300 26 26 15 Nghi Kiều 375 345 30 28 12 5790.8 4923.3 395 161 172 62 Năm 2018 Chăn nuôi bê nái Nghi lai sind Quang Chăn nuôi gà lai địa phương sản xuất mắm ruốc Sản xuất nước mắm Năm 2019 Chăn nuôi gà lai địa phương Chăn nuôi bê nái Nghi lai sind Quang Chăn nuôi bê nái lai sind Chăn nuôi gà lai địa phương Chăn nuôi bê nái Nghi Yên lai sind Tổng 65 0 116.9 157 867.5 0 120 12 14 3 2 0 54 40 19 ... kết quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 23 1.4 Kinh nghi? ??m quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững học quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững cho huyện Nghi Lộc, tỉnh nghệ An 24 1.4.1 Kinh nghi? ??m... giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG Tuy đề tài luận văn nghi? ?n cứu vấn đề quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa. .. quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chương 3: Mục tiêu giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an , Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nghi lộc, tỉnh nghệ an