Chất lượng hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại sở tư pháp tỉnh hòa bình

127 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CAO THỊ KIM THANH CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG HÀ NỘI - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA CAO THỊ KIM THANH CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành : Quản lý cơng Mã số : 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ NINH HÀ NỘI- NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công: “Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hồ Bình” cơng trình nghiên cứu riêng Các thông tin, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố luận văn trước Tác giả Cao Thị Kim Thanh LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn mình, bên cạnh cố gắng, nỗ lực thân, tơi cịn nhận quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ban Giám đốc, Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy, Cơ giáo Học viện Hành quốc gia tận tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Phạm Thị Ninh tận tình dạy, động viên để tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn UBND tỉnh Hịa Bình, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hịa Bình, quan, tổ chức, cá nhân Sở Tư pháp tỉnh Hịa Bình bạn bè, đồng nghiệp, gia đình tạo điều kiện thuận lợi thời gian tơi tìm hiểu cung cấp tài liệu, số liệu để tơi hồn thành luận văn Do hạn chế mặt thời gian kinh nghiệm nghiên cứu nên Luận văn tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận góp ý, bảo thầy bạn bè đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Cao Thị Kim Thanh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái quát văn quy phạm pháp luật 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật 1.1.2 Văn quy phạm pháp luật cấp tỉnh: 1.2 Thẩm định văn quy phạm pháp luật: 11 1.2.1 Khái niệm, vai trò thẩm định dự thảo văn pháp luật 11 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Thực thẩm định dự thảo văn QPPL Sở Tư pháp 15 Nội dung Báo cáo thẩm định VBQPPL 18 Trình tự thực thẩm định dự thảo văn QPPL Sở Tư pháp 23 Tổ chức máy quan thẩm định dự thảo VBQPPL 25 1.3 Khái niệm chất lượng chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật 26 1.3.1 Khái niệm chất lượng 26 1.3.2 Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn QPPL 28 Tiểu kết chương 31 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH HỊA BÌNH 32 2.1 Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ Sở tư pháp tỉnh Hịa Bình 32 2.2 Thực trạng công tác thẩm định dự thảo văn QPPL tỉnh Hịa Bình từ năm 2016 đến 34 2.2.1 Đội ngũ công chức làm công tác thẩm định Sở Tư pháp 36 2.2.2 Về điều kiện đảm bảo cho công tác thẩm định 38 2.2.3 Số lượng văn quy phạm pháp luật qua năm thẩm định 40 2.2.4 Về tổ chức thực công tác thẩm định 45 2.2.5 Đánh giá kết quả, nguyên nhân hạn chế công tác thẩm định dự thảo VBQPPL 59 Tiểu kết chương 63 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HỊA BÌNH 64 3.1 Phương hướng 66 3.1.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn QPPL tỉnh Hịa Bình phải đáp ứng yêu cầu đổi công tác xây dựng pháp luật giai đoạn 66 3.1.2 Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn QPPL tỉnh Hịa Bình gắn liền với việc thực Luật Tổ chức quyền địa phương 67 3.1.3 Nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn QPPL tỉnh Hịa Bình phải đặt tổng thể yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng văn QPPL nói chung 67 3.1.4 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn QPPL cần đổi tổ chức máy, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, đại 68 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự thảo VBQPPL 68 3.2.1 Hoàn thiện thể chế 68 3.2.2 Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo hướng dẫn nghiệp vụ thẩm định dự thảo văn QPPL 71 3.2.3 Kiện toàn tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thẩm định dự thảo văn QPPL 72 3.2.4 Tăng cường phối hợp chủ thể tham gia vào công tác thẩm định dự thảo văn QPPL tỉnh Hòa Bình 74 3.2.5 Đầu tư kinh phí sở vật chất cho công tác thẩm định 75 3.2.6 Nâng cao chất lượng việc tổ chức thẩm định 78 Tiểu kết chương 82 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 91 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐND: Hội đồng nhân dân UBND: Ủy ban nhân dân QPPL: Quy phạm pháp luật VBQPPL: Văn quy phạm pháp luật MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân” “Nhà nước tổ chức công tác theo Hiến pháp pháp luật, quản lý xã hội Hiến pháp pháp luật…” Chính vậy, việc xây dựng hồn thiện pháp luật nội dung quan trọng hàng đầu công tác quản lý nhà nước Để xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống khả thi, việc xây dựng, ban hành văn QPPL phải tuân thủ đầy đủ nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục theo luật định Một bước quan trọng quy trình xây dựng văn QPPL nói chung thẩm định Thẩm định thực trước trình dự thảo văn QPPL cho quan có thẩm quyền ban hành Trong thời gian qua công tác thẩm định dự thảo văn QPPL thực dựa quy định Luật ban hành văn QPPL, góp phần định đến chất lượng tính đồng bộ, thống nhất, khả thi văn QPPL Luật Ban hành văn QPPL năm 2015 bổ sung nhiều quy định liên quan đến nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn QPPL; trách nhiệm quan nhà nước, tổ chức, cá nhân việc xây dựng văn QPPL Trong trình xây dựng văn QPPL, thẩm định dự thảo văn QPPL Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, phịng Tư pháp thực Trong đó, Sở Tư pháp thẩm định dự thảo văn QPPL cấp tỉnh bao gồm dự thảo nghị HĐND, dự thảo định UBND Sở Tư pháp tỉnh Hịa Bình chịu trách nhiệm trước quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình quan, người có thẩm quyền ban hành văn QPPL kết thẩm định đề nghị xây dựng văn QPPL, dự án, dự thảo văn QPPL Trong năm gần đây, với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật xây dựng văn QPPL nói chung, thẩm định dự thảo văn nói riêng, chất lượng thẩm định dự thảo văn QPPL bước nâng cao Tại tỉnh Hịa Bình, cơng tác thẩm định dự thảo văn quyền quan tâm, trọng đầu tư nhân lực, sở vật chất, tài chính… nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật kiểm tra văn QPPL Tuy nhiên, số nguyên nhân khách quan chủ quan dẫn đến công tác thẩm định văn QPPL nhiều hạn chế làm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng văn sau ban hành Từ năm 2016 đến nay, cịn có Nghị HĐND, Quyết định UBND tỉnh ban hành có nội dung chưa đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, cần phải sửa đổi, bổ sung, thay Những bất cập, hạn chế công tác thẩm định dự thảo văn QPPL UBND tỉnh Hịa Bình đặt u cầu cần có nghiên cứu, đánh giá cách tồn diện, thấu đáo từ góc độ lý luận thực tiễn công tác thẩm định, kiểm tra đồng thời để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định kiểm tra văn QPPL tỉnh Hịa Bình Với cương vị công chức làm việc Sở Tư pháp tỉnh Hịa bình học viên lựa chọn đề tài: “Chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hồ Bình” để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Cơng tác thẩm định dự thảo văn QPPL nói chung cấp tỉnh nói riêng đề cập đến nhiều sách chuyên khảo, đề tài khoa học, Luận văn, Luận án, cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ, báo, nghiên cứu Có thể kể đến sách chuyên khảo, nghiên cứu tiêu biểu sau đây: - Sách Soạn thảo xử lý văn quản lý nhà nước PGS.TSKH Nguyễn Văn Thâm – Học viện Hành “Nội dung sách bao gồm số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc xây dựng sử dụng văn quản lý nhà nước như: thẩm quyền ban hành văn theo pháp luật hành, vai trị văn cơng tác quản lý nhà nước, quy trình soạn thảo thể thức văn quản lý nhà nước, mẫu văn cần thiết kỹ quản lý văn bản, v.v… đề cập đến quy trình bước thẩm định văn quy phạm pháp luật - Cuốn sách Văn công tác văn quan nhà nước,của PGS TS Văn Tất Thu NXB Chính trị quốc gia xuất năm 2013, làm rõ vấn đề lý luận chung văn bản, lịch sử hình thành cơng tác văn Việt Nam từ 1945 đến nay, nội dung, nhiệm vụ chủ yếu văn Đặc biệt sách dành chương riêng cho văn quy phạm pháp luật Trong chương tác giả làm rõ: khái niệm, vai trò, phân loại nội dung, thể thức, kết cấu, ngôn ngữ văn phong, hiệu lực thẩm quyền ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế, hủy bỏ, đình nguyên tắc, quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Trong quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật tác giả nêu đến công tác thẩm định văn quy phạm pháp luật bước quan trọng để xây dựng ban hành vản quy phạm pháp luật Đây sách đề cập toàn diện vấn đề lý luận chung văn bản, văn quy phạm pháp luật - Cuốn sách Sổ tay kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động văn QPPL Bộ Tư pháp: “Cuốn sách cập nhật nhiều kiến thức, kinh nghiệm quốc tế xây dựng sách, xây dựng pháp luật Đối tượng phục vụ Sổ tay cán bộ, công chức tham gia vào cơng tác lập dự kiến chương trình xây dựng pháp luật, soạn thảo, thẩm định, đánh giá tác động văn QPPL, đặc biệt cán pháp chế bộ, ngành Cuốn Sổ tay tài liệu nghiên cứu tham khảo hữu ích Đại biểu Quốc hội, người làm công tác thẩm tra văn quy phạm pháp luật, cán nghiên cứu, giảng dạy sinh viên trường đại học chuyên ngành luật bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu lĩnh vực xây dựng pháp luật”; Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo, ban hành văn QPPL HĐND, UBND cấp Bộ Tư pháp; Đây cơng trình nghiên cứu, viết, tài liệu đề cập cách chung thẩm định dự thảo văn QPPL, chủ yếu đề cập đến vấn đề mang tính nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định dự thảo văn QPPL Một số cơng trình nghiên cứu chuyên sâu nội dung liên quan đến công tác thẩm định dự thảo văn QPPL cấp tỉnh, ví dụ: Luận văn Thạc sĩ luật học: "Thẩm định dự thảo văn QPPL HĐND UBND cấp tỉnh – qua thực tiễn Thành phố Hà Nội" Nguyễn Thị Thanh Tâm, Khoa Luật Đại học 106 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 việc tham dự công tác địa bàn tỉnh Hịa Bình Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác quảng cáo ngồi trời địa bàn tỉnh Hịa Bình Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phịng, phó Trưởng phịng tương đương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; Trưởng phịng, Phó trưởng phịng phụ trách, theo dõi lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch phịng Văn hóa Thơng tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tỉnh Hịa Bình Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý công tác đo đạc, đồ, viễn thám địa bàn tỉnh Hịa Bình Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định bồi thường hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hịa Bình Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường tỉnh đường đô thị, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng địa bàn tỉnh Hịa Bình Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp bến xe khách loại thuộc vùng sâu, xa, khu có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn tỉnh Hịa Bình Dự thảo định việc sửa đổi, bổ sung số điều quy định ban hành kèm theo định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 UBND tỉnh Hịa Bình quy định nâng bậc lương trước thời hạn lập thành tích xuất sắc cán bộ, cơng chức, viên chức, lao động hợp đồng quan hành chính, đơn vị nghiệp tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác quảng cáo ngồi trời địa bàn tỉnh Hịa Bình(lần 2) Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác đối ngoại với Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất địa bàn tỉnh Hịa Bình năm 2018 V/v phúc đáp yêu cầu thẩm định dự thảo Quyết định việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác địa 2715/BC-STP ngày 16/11/2017 2716/BC-STP ngày 16/11/2017 2719/BC-STP ngày 16/11/2017 2793/BC-STP ngày 24/11/2017 2794/BC-STP ngày 24/11/2017 2910/BC-STP ngày 24/11/2017 2921/BC-STP ngày 05/12/2017 3014/BC-STP ngày 12/12/2017 3146/BC-STP ngày 25/12/2017 3199/BC-STP ngày 27/12/2017 3201/STPXD&KTVBQPPL 107 bàn tỉnh Hịa Bình Thẩm định 104 văn III Danh sách thẩm định văn quy phạm pháp luật 2018 Quyết định ban hành Quy định số nội dung quản lý đấu thầu, ủy quyền định đầu tư toán vốn đầu tư dự án đầu tư cơng địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phịng, phó đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh Xã hội; Trường phịng, Phó Trưởng phịng Lao động, thương binh xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Quyết định ban hành quy định quản lý cơng tác khống sản địa bàn tỉnh Hịa Bình V/v phúc đáp cơng văn u cầu thẩm định dự thảo định ban hành Quy chế phối hợp giải bước đầu vụ đình cơng không quy định pháp luật lao động Dự thảo định ban hành quy định bảng giá đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp bổ sung bảng giá loại đất năm 2015-2019 địa bàn tỉnh Hòa bình Quyết định ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, phó đơn vị thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư; Trưởng phịng, Phó trưởng phịng phụ trách lĩnh vực kế hoạch đầu tư phịng Tài - kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành quy chế quản lý cơng tác quảng cáo ngồi trời địa bàn tỉnh Hịa Bình(lần 3) Quyết định sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác công tác kinh doanh vận tải hành khách phương tiện thủy, nội địa khu du lịch bến khách ngang sông địa bàn tỉnh Hịa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 Quyết định ban hành Quy định điều kiện tiêu chuẩn, 10 chức danh Trưởng phịng, phó trưởng phịng; Trưởng, phó đơn vị chức danh tương đương ngày 28/12/2017 37/BC-STP 05/01/2018 ngày 50/BC-STP 05/01/2018 ngày 86/BC-STP ngày 10/01/2018 151/STPXD&KTVBQPL ngày 17/01/2018 172/BC-STP ngày 19/01/2018 Số 268/BC-STP ngày 26/01/2018 Số 269/BC-STP ngày 26/01/2018 Số 289/BC-STP ngày 29/01/2018 Số 483/BC-STP ngày 27/02/2018 Số 484/BC-STP ngày 27/02/2018 108 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 thuộc Sở Ngoại vụ Quyết định bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 UBND tỉnh Hịa Bình Về việc u cầu hồn thiện hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã địa bàn tỉnh Hòa Bình Quyết định ban hành Quy định trưởng phịng, phó trưởng phịng; trưởng, phó đơn vị chức danh tương đương thuộc Sở giáo dục đào tạo; trưởng phịng, phó trưởng phịng Giáo dục đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Quyết định ban hành Bộ đơn giá cho công tác quan trắc phân tích mơi trường áp dụng địa bàn tỉnh Hịa Bình V/v phúc đáp đề nghị thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, ký kết hợp đồng thực dự án nhà công nhân thôn Hạnh Phúc, xã Hà Sơn, huyện Lương Sơn Thẩm định dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành quy trình lập kế hoạch phát triển KT-XH cấp xã địa bàn tỉnh Hịa Bình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; chánh tra, Phó Chánh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố Dự thảo Nghị sửa đổi tỷ lệ % điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất Nghị số 27/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ % điều tiết nguồn thu cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng, phó đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng phịng, phó trưởng phịng phụ trách lĩnh vực tài phịng tài kế hoạch thuộc UBND huyện, thành phố tỉnh Hịa Bình Quyết định việc chế độ tiền thưởng tập thể, nhân đạt thành tích thi đấu giải thể thao địa bàn tỉnh Số 534/BC-STP ngày 01/03/2018 Số 697/BC-STP ngày 16/03/2018 Số 745/BC-STP ngày 21/03/2018 Số 850/BC-STP ngày 29/03/2018 Số 853/BC-STP ngày 30/03/2018 Số 1112/BC-STP ngày 26/4/2018 Số 1183/BC-STP ngày 09/5/2018 Số 1263/BC-STP ngày 17/5/2018 Số 1211/BC-STP ngày 11/5/2018 Số 1316/BC-STP ngày 24/5/2018 21 Nghị ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền Số 1332/BC-STP 109 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 định việc quản lý tài sản công quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hịa Bình Nghị quy định mức hỗ trợ UBMTTQ Việt Nam cấp xã Ban công tác Mặt trận khu dân cư thực vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Nghị quy định thời gian UBND cấp gửi báo cáo đến Ban HĐND, TT HĐND, HĐND cấp; thời hạn phê chuẩn toán ngân sách cấp huyện, cấp xã quy định biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo UBND cấp Nghị Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an tồn giao thông Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm cơng nghiệp địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm Sở, Ban, ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Quyết định Quy chế phối hợp việc xây dựng, trì hệ thống thơng tin, cung cấp thông tin liệu nhà thị trường bất động sản địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định sửa đổi, bổ sung số nội dung định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 UBND tỉnh Hịa Bình quy định cấp giấy phép quy hoạch địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng thị địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn xây dựng địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định bãi bỏ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 UBND tỉnh Hịa Bình Đề án phổ cập bơi cho học sinh Phổ thông xây dựng hệ thống bơi trường học địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành Quy định lồi cây, mật độ, mơ hình, cấu trồng mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc dự án ngày 25/5/2018 Số 1336/BC-STP ngày 28/5/2018 Số 1365/BC-STP ngày 30/5/2018 Số 1366/BC-STP ngày 30/5/2018 Số 1434/BC-STP ngày 08/6/2018 Số 1516/BC-STP ngày 19/6/2018 Số 1379/BC-STP ngày 01/6/2018 Số 1611/BC-STP ngày 02/7/2018 Số 1632/BC-STP ngày 04/7/2018 Số 1633/BC-STP ngày 04/7/2018 Số 1786/BC-STP ngày 20/7/2018 Số 1857/BC-STP ngày 31/7/2018 Số 1863/BC-STP ngày 31/7/2018 110 34 35 36 37 38 39 40 41 42 bảo vệ phát triển rừng tỉnh Hịa Bình giai đoạn 20162020 chương trình, dự án khác sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư, ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng bảo đảm an tồn thơng tin mạng truyền số liệu chuyên dùng quan nhà nước tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành Quy định chế độ tiền thưởng tập thể, nhân đạt thành tích thi đấu giải thể thao địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành quy định mức chi, tỷ lệ % để lại cho quan thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn tỉnh Hịa Bình Tờ trình dự thảo Nghị bãi bỏ Nghị số 49/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 Hội đồng nhân dân, quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phịng An ninh địa bàn tỉnh Hịa Bình Tờ trình dự thảo Nghị quy định chế độ hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện sở cai nghiện ma túy địa bàn tỉnh Tờ trình dự thảo Nghị quy định nội dung, mức chi đảm bảo công tác Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện Tờ trình dự thảo Nghị sửa đổi mục tiêu Nghị 55/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV, thông qua đề án xây dựng nông thôn tỉnh Hịa Bình giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 Tờ trình dự thảo Nghị sửa đổi, bổ sung số nội dung Nghị 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, phương án bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hịa Bình Số 2052/BC-STP ngày 22/08/2018 Số 2053/BC-STP ngày 22/08/2018 Số 2106/BC-STP ngày 28/08/2018 Số 2105/BC-STP ngày 28/08/2018 Số 2486/BC-STP ngày 11/10/2018 Số 2485/BC-STP ngày 11/10/2018 Số 2506/BC-STP ngày 12/10/2018 Số 2515/BC-STP ngày 15/10/2018 Số 2514/BC-STP ngày 15/10/2018 111 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Tờ trình dự thảo Nghị sửa đổi Nghị 45/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mực phân bổ vốn ngân sách trung ương tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hịa Bình Quyết định việc bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐUBND ngày 23/02/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghị số nội dung chi đặc thù thực nhiệm vụ đảm bảo trật tự an tồn giao thơng địa bàn tỉnh Hịa Bình Phúc đáp đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quy định, chế độ sách người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại quyền địa phương xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh Quyết định ban hành Quy định danh mục, thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng tỷ lệ hao mịn tài sản cố định vơ hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hịa Bình Quyết định việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND ngày 31/03/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung lợi nhuận định hướng dự tốn chi phí dịch vụ cơng ích thị địa bàn tỉnh Hịa Bình Nghị quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Hịa Bình Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định số nội dung cụ thể theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ Số 2540/BC-STP ngày 18/10/2018 Số 2542/BC-STP ngày 18/10/2018 Số 2543/BC-STP ngày 18/10/2018 2544/STPXD&KTVBQPL ngày 18/10/2018 Số 2400/BC-STP ngày 02/10/2018 Số 2474/BC-STP ngày 10/10/2018 Số 2505/BC-STP ngày 12/10/2018 Số 2541/BC-STP ngày 18/10/2018 Số 2555/BC-STP ngày 19/10/2018 Số 2556/BC-STP ngày 19/10/2018 2593/STP53 Nghị quy định số lượng, nhiệm vụ, chế độ phụ XD&KTVBQPL cấp cộng tác viên giảm nghèo cấp xã ngày 24/10/2018 54 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử 2590/STP- 112 dụng diện tích chuyên dùng quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hịa Bình Quyết định việc bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ55 UBND ngày 27/7/2011 ban hành Quy định chế độ báo cáo Sở, Ban, Ngành Ủy ban nhân dân huyện, thành phố XD&KTVBQPL ngày 24/10/2018 2819/BC-STP ngày 16/11/2018 2717/STP56 Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di XD&KTVBQPL sản văn hóa Mo Mường Hịa Bình giai đoạn 2018-2023” ngày 09/11/2018 Quyết định ban hành Bảng giá nhà làm tính lệ phí 57 trước bạ thuế thu nhập cá nhân giao dịch chuyển 2296/BC-STP ngày 03/12/2018 nhượng bất động sản địa bàn tỉnh Hịa Bình 58 Quyết định ban hành Quy định quản lý nhà nước giá 2293/BC-STP địa bàn tỉnh Hịa Bình ngày 03/12/2018 59 Quyết định ban hành điều chỉnh hệ số giá đất địa bàn 3072/BC-STP tỉnh Hịa Bình năm 2019 ngày 10/12/2018 Quyết định việc Quy định mức thu phí thăm quan quần 60 thể hang động khu vực Chùa Tiên, Xã Phú Lão, huyện Lạc 3099/BC-STP ngày 12/12/2018 Thủy 61 Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán 3100/BC-STP hàng chợ địa bàn tỉnh Hịa Bình ngày 12/12/2018 Quyết định việc Quy định mức thu phí thăm quan quần 62 thể hang động khu vực Chùa Tiên, Xã Phú Lão, huyện Lạc 3145/BC-STP ngày 18/12/2018 Thủy Thẩm định 62 văn IV Danh sách thẩm định văn quy phạm pháp luật 2019 Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên nước số 08/BC1 khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch STP ngày địa bàn tỉnh Hịa Bình 03/01/2019 số 75/BC2 Quyết định ban hành Quy định hành lang bảo vệ STP ngày tuyến đê cấp IV, cấp V địa bàn tỉnh Hịa Bình 22/01/2019 số 74/BC3 Quyết định quy định phạm vi bảo vệ cơng trình thủy lợi STP ngày địa bàn tỉnh Hịa Bình 22/01/2019 113 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày số 107/BC31/12/2014 ban hành quy chế thực cửa, cửa liên thông STP ngày quan hành nhà nước địa bàn tỉnh Hịa Bình 31/01/2019 số 138/BCQuyết định quy định phân cấp quản lý, khai thác cơng trình thủy STP ngày lợi địa bàn tỉnh Hịa Bình 21/02/2019 Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử số 166/BCdụng phạm vi mốc giải phóng mặt đường Hịa Lạc STP ngày Hịa Bình phạm vi mốc giới quy hoạch Đường cao tốc 28/02/2019 Hòa Lạc - Hòa Bình địa phận tỉnh Hịa Bình Quyết định bãi bỏ định số 41/2014/QĐ-UBND ngày số 200/BC29/12/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Hịa Bình phê duyệt mức STP ngày chi trả phụ cấp thường trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá 07/3/2019 trị dịch vụ y tế Nghị bãi bỏ 02 Nghị quyết, cụ thể: Nghị số 39/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 quy định giá số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám, chữa bệnh Nhà số 201/BCnước địa bàn tỉnh Hịa Bình; Nghị số 67/2013/NQSTP ngày HĐND ngày 11/12/20113 việc sửa đổi, bổ sung giá số 07/3/2019 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định Nghị số 39/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh Hịa Bình Quyết định bãi bỏ khoản Điều 32 quy định bồi thường, hỗ trợ 357/BC-STP tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Hịa Bình ngày ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 23/01/2018 UBND tỉnh Hịa Bình 387/BC-STP 10 Quyết định ban hành quy chế công tác Đài truyền xã, ngày phường, thị trấn địa bàn tỉnh Hòa Bình 18/4/2019 Quyết định ban hành quy chế phối hợp Sở, Ban, ngành 406/BC-STP 11 UBND huyện, thành phố công tác quản lý nhập ngày cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước 24/4/2019 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 418/BC-STP 12 03/5/2012 UBND tỉnh ban hành quy định quản lý đo lường ngày thương mại bán lẻ tổ chức xây dựng điểm cân đối chứng 25/4/2019 chợ địa bàn tỉnh Hịa Bình 114 416/BC-STP 13 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý công tác thông tin ngày đối ngoại địa bàn tỉnh Hịa Bình 25/4/2019 14 Dự thảo Quyết định ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ 415/BC-STP phục vụ mục tiêu quản lý địa bàn tỉnh Hịa Bình 25/4/2019 Dự thảo Nghị sửa đổi khoản Điều Nghị số 437/BC-STP 15 37/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 Hội đồng nhân dân tỉnh ngày Hịa Bình 03/5/2019 458/BC-STP 16 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công ngày nghiệp địa bàn tỉnh Hịa Bình 09/5/2019 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung số điều quy định 468/BC-STP 17 phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn địa bàn tỉnh Hòa ngày Bình ban hành kèm theo Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 29/11/2017 UBND tỉnh Hịa Bình Dự thảo Nghị quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 474/BC-STP 18 khơng thuộc phạm vi tốn quỹ bảo hiểm y tế ngày sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước địa bàn tỉnh Hịa Bình 14/5/2019 475/BC-STP 19 Dự thảo ban hành quy định công tác khuyến công địa bàn ngày tỉnh Hịa Bình 14/5/2019 476/BC-STP 20 Dự thảo Nghị quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ ngày người cao tuổi địa bàn tỉnh Hịa Bình 14/5/2019 Dự thảo Nghị việc phê duyệt sách hỗ trợ liên kết 486/BC-STP 21 sản xuất tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp địa bàn tỉnh Hịa ngày Bình giai đoạn 2020 - 2025 15/5/2019 Dự thảo Nghị quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ 497/BC-STP 22 thuật thi sáng tạo thiếu niên nhi đồng địa bàn ngày tỉnh Hịa Bình 16/5/2019 Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để 501/BC-STP 23 kinh doanh, dịch vụ bảo vệ dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng ngày chợ địa bàn tỉnh Hịa Bình 17/5/2019 Dự thảo Nghị quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi 502/BC-STP 24 tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế chi tiếp khách nước ngày quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hịa Bình 20/5/2019 115 503/BC-STP 25 Dự thảo Quyết định ban hành quy định quy trình chuyển đổi mơ ngày hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ địa bàn tỉnh Hòa Bình 20/5/2019 Thẩm định dự thảo Nghị quy định sách thúc đẩy tập 514/BC-STP 26 trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngày nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Hịa Bình 21/5/2019 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 UBND tỉnh Hịa Bình ban hành quy định 526/BC-STP 27 tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phịng, phó Trưởng ngày phịng chức danh tương đương thuộc Sở, ban, ngành, 22/5/2019 UBND huyện, thành phố Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị Hội đồng nhân dân 504/BC-STP 28 tỉnh sách cho người làm cơng tác quản trang ngày nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh Hịa Bình 20/5/2019 550/BC-STP 29 Dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá cho công tác quan trắc ngày phân tích mơi trường áp dụng địa bàn tỉnh Hịa Bình 27/5/2019 559/BC-STP 30 Dự thảo Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ ngày mục tiêu quản lý địa bàn tỉnh Hòa Bình 28/5/2019 Thẩm định dự thảo định sửa đổi, bổ sung số điều 624/BC-STP 31 quy định cơng tác sáng kiến địa bàn tỉnh Hịa Bình ban ngày hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 16/10/2014 Thẩm định dự thảo Nghị quy định sách 627/BC-STP 32 người làm cơng tác quản trang nghĩa trang liệt sĩ ngày địa bàn tỉnh Hịa Bình 11/6/2019 Dự thảo Nghị việc bổ sung dự án quan 652/BC-STP 33 trọng, cấp bách vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngày giai đoạn 2016 - 2020 17/6/2019 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 UBND tỉnh Hịa Bình ban hành quy định điều 655/BC-STP 34 kiện an toàn phương tiện người điều khiển phương tiện ngày thủy nội địa thơ sơ có sức chở có sức chở 18/6/2019 người bè 116 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 656/BC-STP 35 11/5/2006 UBND tỉnh Hịa Bình ban hành Quy chế tổ chức ngày công tác nhà văn hóa xóm, tỉnh Hịa Bình 18/6/2019 Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng phạm vi mốc giải phóng mặt giai đoạn 1; 665/BC-STP 36 phạm vi mốc giải phóng mặt giai đoạn phạm vi mốc lộ ngày giới quy hoạch đường cao tốc Hòa Lạc - Hịa Bình, địa phận 19/6/2019 Hịa Bình Dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai 688/BC-STP 37 thác sử dụng Cổng dịch vụ công hệ thống thông tin cửa ngày điện tử tỉnh Hịa Bình 21/6/2019 691/BC-STP 38 Dự thảo Quyết định việc quy định cấu tổ chức Đài phát ngày Truyền hình tỉnh 21/6/2019 738/BC-STP 39 Dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành bảng giá tính thuế ngày tài nguyên địa bàn tỉnh 01/7/2019 Dự thảo bãi bỏ Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 737/BC-STP 40 09/10/2008 UBND tỉnh Hịa Bình ban hành quy định tổ chức ngày tiếp công dân, xử lý đơn, thư giải khiếu nại, tố cáo 01/7/2019 địa bàn tỉnh 740/BC-STP 41 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành ngày quản lý văn điện tử địa bàn tỉnh 01/7/2019 Dự thảo Quyết định ban hành quy chế đánh giá, xếp loại mức độ 753/BC-STP 42 hoàn thành nhiệm vụ hàng năm Sở, ban, ngành, đơn ngày vị nghiệp UBND huyện, thành phố 05/7/2019 711/BC-STP 43 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức công tác ngày Tổ dân cư tự quản địa bàn tỉnh Hịa Bình 26/6/2019 Dự thảo Nghị sách đặc thù khuyến khích doanh 890/BC-STP 44 nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn địa bàn tỉnh Hịa ngày Bình giai đoạn 2019 - 2025 2/8/2019 117 Dự thảo Nghị phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách 891/BC-STP 45 nhà nước để thực nội dung Chương trình mục tiêu quốc ngày gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Hịa Bình 2/8/2019 Dự thảo Nghị ban hành quy định mức thu học phí 893/BC-STP 46 sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học ngày 2019 - 2020 địa bàn tỉnh 2/8/2019 Dự thảo Nghị việc quy định sách hỗ trợ 47 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động người công tác không chuyên trách cấp xã dôi dư xếp lại đơn vị hành cấp huyện, cấp xã địa bàn tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà 48 nước an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm ngành Công thương địa bàn tỉnh 892/BC-STP ngày 2/8/2019 870/BC-STP ngày 30/7/2019 930/BC-STP 49 Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá làm tính lệ phí ngày trước bạ nhà địa bàn tỉnh 8/8/2019 Dự thảo Quyết định ban hành quy định số nội dung quản 961/BC-STP 50 lý, vận hành, khai thác bảo trì cơng trình đường hệ ngày thống đường địa phương địa bàn tỉnh 16/8/2019 Dự thảo Nghị bãi bỏ khoản Điều Nghị số 118/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 HĐND tỉnh việc 971/BC-STP 51 quy định mức tiền thưởng tập thể, cá nhân đoạt giải cao ngày thi thuộc lĩnh vực: Giáo dục đào tạo, thể dục, thể 19/8/2019 thao nghệ thuật 977/BC-STP 52 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực nếp sống văn ngày minh việc cưới, việc tang địa bàn tỉnh Hịa Bình 21/8/2019 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung số điều 978/BC-STP 53 Quy chế quản lý cơng tác quảng cáo ngồi trời địa bàn tỉnh ngày Hịa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND 21/8/2019 ngày 13/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hịa Bình 1020/BC-STP 54 Dự thảo Quyết định ban hành tạm thời đơn giá thuê hạ tầng ngày cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hịa Bình 30/8/2019 55 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 1004/BC-STP cơng chức, viên chức tỉnh Hịa Bình ngày 118 28/8/2019 Dự thảo Nghị quy định việc thưởng vượt dự toán thu 1026/BC-STP 56 điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất lệ phí trước bạ tài ngày sản 03/9/2019 Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích cơng trình nghiệp thuộc sở cơng tác nghiệp 1041/BC-STP 57 quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý phân cấp ngày thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức diện tích cơng trình 05/9/2019 nghiệp thuộc ngành y tế, ngành giáo dục đào tạo 1120/BC-STP 58 Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý dịch vụ ngày cơng, dịch vụ cơng ích thị địa bàn tỉnh Hịa Bình 19/9/2019 1178/BC-STP 59 Dự thảo Quyết định ban hành quy định chế hỗ trợ phát triển công ngày tác vận tải hành khách công cộng địa bàn tỉnh 02/10/2019 1179/BC-STP 60 Dự thảo Quyết định ban hành quy định cưỡng chế thi hành ngày định giải tranh chấp đất đai 02/10/2019 Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý sử dụng cần trục 1182/BC-STP 61 tháp, máy vận thăng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh ngày Hịa Bình 02/10/2019 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND 1189/BC-STP 62 ngày 23/10/2014 UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngày ngành công tác quản lý lao động người nước làm 04/10/2019 việc doanh nghiệp, tổ chức địa bàn tỉnh Hịa Bình Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ nghiệp công sử 1191/BC-STP 63 dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ địa bàn tỉnh ngày Hịa Bình 04/10/2019 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND 1190/BC-STP 64 UBND tỉnh Hịa Bình ban hành quy định quản lý số công ngày tác văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa cơng cộng địa 04/10/2019 bàn tỉnh Hịa Bình 1305/BC-STP 65 Quyết định ban hành quy định thực nếp sống văn minh ngày việc cưới, việc tang địa bàn tỉnh Hịa Bình(lần 2) 25/10/2019 119 Nghị bãi bỏ văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 66 ban hành HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước Quyết định ban hành quy định quản lý, lập danh sách cấp phát thẻ 67 bảo hiểm y tế cho đối tượng ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế địa bàn tỉnh Hịa Bình 68 Quyết định ban hành quy chế quản lý công tác khu, điểm du lịch địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ 69 sử dụng thông tin, liệu tài nguyên môi trường địa bàn tỉnh 70 Quyết định ban hành “Bộ đơn giá bồi thường tài sản Nhà nước thu hồi đất” địa bàn tỉnh Hòa Bình 1309/BC-STP ngày 25/10/2019 1323/BC-STP ngày 28/10/2019 1330/BC-STP ngày 30/10/2019 1332/BC-STP ngày 30/10/2019 1334/BC-STP ngày 30/10/2019 1382/BC-STP ngày 08/11/2019 Quyết định ban hành quy định quản lý tạm trú doanh 71 nghiệp người lao động nước làm việc doanh nghiệp khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hịa Bình Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 1395/BC-STP 72 8/11/2018 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiền thưởng ngày tập thể, nhân đạt thành tích thi đấu giải 13/11/2019 thể thao cấp tỉnh Quyết định ban hành Quy định số nội dung lựa chọn chủ 1406/BC-STP 73 đầu tư dự án nhà xã hội được đầu tư ngày nguồn vốn nhà nước 15/11/2019 Quyết định ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường công tác , 1417/BC-STP 74 thời gian công tác xe chở người bốn bánh có gắn động ngày địa bàn tỉnh Hịa Bình 19/11/2019 Nghị bãi bỏ Nghị số 114/2015/NQ-HĐND ngày 1427/BC-STP 75 03/7/2015 HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ ngân sách ngày phát triển giai đoạn 2016-2020 20/11/2019 Nghị bãi bỏ Nghị số 102/2014/NQ-HĐND ngày 1404/BC-STP 76 05/12/2014; Nghị số 35/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Hịa Bình 14/11/2019 120 Nghị sách đặc thù, tín dụng, thúc đẩy tập trung đất đai 1401/BC-STP 77 tạo quỹ đất để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông ngày nghiệp, nơng thơn địa bàn tỉnh Hịa Bình 14/11/2019 1378/BC-STP 78 Nghị quy định thưởng vượt dự toán thu điều tiết ngày khoản thu tiền sử dụng đất lệ phí trước bạ tài sản (lần 2) 08/11/2019 1352/BC-STP 79 Nghị thông qua bảng giá loại đất năm 2010-2024 ngày địa bàn tỉnh Hòa Bình 05/11/2019 1306/BC-STP 80 Nghị quy định giá sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi ngày giai đoạn 2019-2020 25/10/2019 1433/BC-STP 81 Quyết định ban hành nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh ngày sử dụng ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hòa Bình 21/11/2019 1547/BC-STP 82 Quyết định bãi bỏ số Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh ngày ban hành lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước 17/12/2019 Quyết định ban hành Quy định định mức sử dụng xe ô tô phục 1539/BC-STP 83 vụ công tác chung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngày trang bị cho quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý 12/12/2019 Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tổ 1535/BC-STP 84 chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải ngày hành khách công cộng xe bus mức hỗ trợ giá vé cho người 12/12/2019 sử dụng xe bus địa bàn tỉnh Hịa Bình 1573/BC-STP 85 Quyết định ban hành Quy định Bảng giá loại đất năm 2020 - ngày 2024 địa bàn tỉnh Hịa Bình 20/12/2019 Quyết định ban hành Quy định phân cấp số nội dung 1590/BC-STP 86 trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực dự án đầu tư sử dụng ngày khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại 27/12/2019 ... giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn quy phạm pháp luật tỉnh Hồ Bình 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái quát văn quy phạm. .. TÁC THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI SỞ TƯ PHÁP TỈNH HỊA BÌNH 32 2.1 Chức năng, quy? ??n hạn, nhiệm vụ Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình 32 2.2 Thực trạng cơng tác thẩm định dự thảo văn. .. VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 1.1 Khái quát văn quy phạm pháp luật 1.1.1 Khái niệm văn quy phạm pháp luật 1.1.2 Văn quy phạm pháp luật cấp tỉnh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại sở tư pháp tỉnh hòa bình , Chất lượng hoạt động thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại sở tư pháp tỉnh hòa bình