Tạo động lực làm việc cho công chức tại cơ quan bộ y tế

101 6 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÝ MAI HÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÝ MAI HÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Văn Tác HÀ NỘI – NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Nội dung số liệu cơng trình hồn tồn trung thực Kết cơng trình khơng trùng lắp với cơng trình có liên quan công bố Hà Nội, ngày tháng Học viên Lý Mai Hà năm 2020 LỜI CẢM ƠN Để thực hồn thành đề tài luận văn tơi nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Trước hết xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới TS Phạm Văn Tác trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Học viện Hành Quốc gia, tập thể Lãnh đạo cán Phòng Đào tạo Sau Đại học, tồn thể q thầy giáo Tôi xin chân thành cảm ơn Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế tạo điều kiện cho việc khảo sát, thu thập số liệu phục vụ trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Hà Nội, ngày tháng Học viên Lý Mai Hà năm 2020 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu công chức quan Bộ Y tế 42 Bảng 2.2 Mức độ kiên trì, nỗ lực làm việc công chức quan Bộ Y tế 45 Bảng 2.3 Đánh giá cơng chức việc bố trí, sử dụng cán quan Bộ Y tế 47 Bảng 2.4 Đánh giá công chức điều kiện môi trường làm việc quan Bộ Y tế 48 Bảng 2.5 Đánh giá cơng chức sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn quan Bộ Y tế 49 Bảng 2.6 Đánh giá cơng chức sách khen thưởng quan Bộ Y tế 50 Bảng 2.7 Đánh giá công chức sách đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán quan Bộ Y tế 51 Bảng 2.8 Đánh giá cơng chức sách tiền lương, phụ cấp, phúc lợi quan Bộ Y tế 53 Bảng 2.9 Đánh giá công chức sách phúc lợi 55 Bảng 2.10 Đánh giá công chức việc xây dựng văn hóa cơng sở quan Bộ Y tế 56 Bảng 2.11 Đánh giá công chức phong cách lãnh đạo quan Bộ Y tế 57 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Mức độ tham gia vào công việc, mối quan tâm nghề nghiệp công chức quan Bộ Y tế 44 Biểu đồ 2.2 Thu nhập hàng tháng công chức 54 Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ công chức quan Bộ Y tế người thu nhập gia đình 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy Bộ Y tế 40 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Tháp nhu cầu A.Maslow 15 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn 10 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ 11 1.1 Một số khái niệm liên quan 11 1.2 Một số học thuyết tạo động lực làm việc 15 1.3 Những vấn đề chung tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế 22 1.4 Các biện pháp tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế 30 Tiểu kết chƣơng 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ 37 2.1 Khái quát chung Bộ Y tế 37 2.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế 43 2.3 Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế 46 2.4 Đánh giá công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế 58 Tiểu kết chƣơng 65 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ 66 3.1 Định hướng nâng cao hiệu công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế 66 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế thời gian tới 68 3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước công chức quan Bộ Y tế 78 Tiểu kết Chƣơng 80 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Ở quốc gia nguồn nhân lực coi nguồn lực đặc biệt, thiếu lĩnh vực, tổ chức, định tới thành công hay thất bại, tăng trưởng phát triển quốc gia Một quốc gia cho dù có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có máy móc kỹ thuật đại khơng có người có trình độ, đủ khả khai thác nguồn lực khó hồn thành mục tiêu đặt Vì vậy, việc làm để cá nhân người quốc gia phát huy khả năng, tinh thần, thái độ làm việc thân mục tiêu chung tổ chức điều không dễ dàng Đây coi vấn đề phức tạp khó khăn liên quan trực tiếp đến tâm lý người Việc tạo thống tâm lý người khác tổ chức đòi hỏi người quản lý cần có phương pháp cách thức thật khéo léo, tác động vào nhu cầu người lao động, từ kích thích họ làm việc cống hiến cho tổ chức Đây mục tiêu hàng đầu nhà quản lý nói chung Động lực làm việc cán bộ, công chức tổ chức đóng vai trị quan trọng việc nâng cao suất, hiệu làm việc cho cá nhân tổ chức Mục đích quan trọng tạo động lực sử dụng hợp lý nguồn lao động, khai thác hiệu nguồn lực người nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động tổ chức Tạo động lực làm việc cho cán bộ, cơng chức có ý nghĩa lớn hiệu hoạt động tổ chức hành nhà nước Động lực xuất phát từ thân người Khi người vị trí khác nhau, với đặc điểm tâm lý khác có mục tiêu mong muốn khác Chính động lực người khác nên nhà quản lý cần có cách tác động khác để đạt mục tiêu quản lý Động lực làm việc có ảnh hưởng quan trọng đến hiệu làm việc tổ chức nên tạo động lực làm việc quan tâm tổ chức Đây coi chức quan trọng nhà quản lý, yếu tố mang tính định hiệu làm việc khả cạnh tranh tổ chức, cho dù tổ chức nhà nước hay tổ chức tư nhân Cụ thể hơn, động lực có ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cá nhân tổ chức Điều luôn với tổ chức nào, tổ chức Nhà nước điều quan trọng hơn, cán bộ, cơng chức, viên chức khơng có động lực làm việc động làm việc không tích cực ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc quan nhà nước có tác động xấu đến xã hội, đến cơng dân Do đó, quốc gia nào, việc tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có tầm quan trọng đặc biệt, họ phận quan trọng định đến hiệu lực, hiệu máy nhà nước Cơ quan nhà nước tổ chức nhà nước thành lập để thực thi quyền lực nhà nước, hoạt động mang tính phục vụ cơng với nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước Nếu thiếu động lực làm việc, quyền lực pháp luật nhà nước bị vi phạm, quan nhà nước hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí lớn tài lực lẫn vật lực mà làm giảm niềm tin nhân dân vào nhà nước Cơng cải cách hành nước ta thành công đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ lực, trình độ động lực làm việc Đội ngũ cán bộ, công chức chủ thể hành động q trình thực cải cách hành Họ người thể chế hóa đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước thành quy định pháp luật để đưa vào sống, xây dựng máy quản lý quy định sử dụng nguồn lực trình quản lý, nói cách khác, cán bộ, cơng chức người đề quy định họ người thực thi quy 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Nội vụ Bộ Nội vụ cần đẩy mạnh xác định vị trí việc làm thực tuyển dụng cơng chức làm việc quan Bộ Y tế theo vị trí việc làm; hồn thiện sách bố trí, sử dụng cơng chức; rà sốt, sửa đổi chương trình đào tạo, bồi dưỡng cơng chức; sửa đổi, hồn thiện quy định đánh giá, xếp loại công chức quy định thi đua, khen thưởng; kịp thời ban hành sách tiền lương mới; hồn thiện quy định môi trường, điều kiện làm việc, xây dựng văn hóa cơng sở Bộ Nội vụ cần phối hợp với Bộ Y tế để việc xây dựng thực đề án, chương trình tinh giản biên chế, xếp lại cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế cách hợp lý, khoa học đảm bảo cho công chức phân công làm việc đơn vị quan Bộ Y tế không bị dồn nhiều việc với yêu cầu chất lượng địi hỏi cao, tính chất cơng việc quan Bộ Y tế vốn vất vả, nhiều áp lực có tính nhạy cảm với dư luận xã hội Do đó, xếp lại cấu tổ chức đơn vị quan Bộ Y tế, Bộ Nội vụ cần có bước, quy trình cơng khai, minh bạch, tiếp thu ý kiến đóng góp cơng chức làm việc quan Bộ Y tế để đảm bảo việc cấu hợp lý có tính khả thi cao 3.3.3 Kiến nghị Bộ Y tế Bộ Y tế cần phối hợp với Bộ Nội vụ để đưa nội dung quy định cơng chức, tổ chức máy có tính đặc thù ngành Y tế vào Nghị định sửa đổi Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài đưa nội dung quy định chế tự chủ tài có tính đặc thù ngành Y tế phải đưa vào Nghị định sửa 79 đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Tiểu kết Chƣơng Trên sở định hướng công tác tạo động lực làm việc cho công chức, chương luận văn đề xuất số giải pháp để khắc phục hạn chế giải nguyên nhân dẫn đến hạn chế công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế thời gian qua nâng cao hiệu công tác thời gian tới Các nhóm giải pháp cần thực đồng bộ, phù hợp đối tượng đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm kết thực nhóm giải pháp thơng qua điều tra, khảo sát bảng câu hỏi thông qua đối thoại, tọa đàm để thu thập thông tin mức độ thoả mãn công chức nhóm giải pháp Căn kết khảo sát đánh giá đựoc mức độ hài lịng công chức đồng thời sở để thực điều chỉnh cải tiến nhóm giải pháp cho phù hợp tính hình thực tế đơn vị Tất nhằm mục tiêu tạo môi trường làm việc lành mạnh, bầu khơng khí vui vẻ, đồn kết để cơng chức yên tâm cống hiến, đem lại kết làm việc hiệu góp phần thực thắng lợi mục tiêu đề đơn vị 80 KẾT LUẬN Tạo động lực làm việc đòi hỏi tất yếu tác động trực tiếp tới tồn phát triển tổ chức Động lực làm việc khao khát khẳng định lực tự nguyện công chức nhằm phát huy nỗ lực để đạt mục tiêu cá nhân mục tiêu tổ chức để tạo động lực làm việc cho công chức, tổ chức nhà lãnh đạo, quản lý cần vận dụng cách có hệ thống sách, biện pháp, cách thức quản lý nhằm làm cho cơng chức có động lực cơng việc, thúc đẩy họ hài lịng với cơng việc mong muốn đóng góp cho đơn vị Thời gian qua, công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế đạt kết định sách tạo động lực vật chất lẫn sách tạo động lực tinh thần cho cơng chức Song, công tác tạo động lực làm việc cho cơng chức cịn hạn chế định nhiều nguyên nhân liên quan đến sách Nhà nước cách thức thực thi sách Bộ Y tế Trên sở phân tích kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế để giúp nâng cao hiệu công tác tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế thời gian tới Hy vọng, kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo bổ ích cho tập thể lãnh đạo đơn vị q trình xây dựng sách tạo động lực làm việc thời gian tới DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Anh (2008), Ảnh hưởng động lực làm việc lên hiệu lao động cơng ty có vốn nhà nước Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế Ban chấp hành Trung ương Đảng khoa IX (2010), Báo cáo công tác xây dựng Đảng Đại hội X Đảng Bộ Y tế (2007), Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT- BNV ngày 05/6/2007 Hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế nhà nước, Hà Nội Bộ Y tế, Bộ Nội vụ (2015), Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLTBYT-BNV, ngày 27/5/2015 “Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ” Bộ Y tế (2019), Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 05/9/2019 Bộ Y tế nâng cao chất lượng giải thủ tục hành Bộ Y tế Broussard Garrison (2004), “The relationship between classroom motivation and academic achievement in elementary school-aged children”, Family and Consumer Sciences Research Journal, Vol 33, pp.106-120 Cẩm nang kinh doanh Harvard (2006), Tuyển dụng đãi ngộ người tài, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh Ngô Thành Can (2013), “Chất lượng thực thi công vụ - vấn đề then chốt cải cách hành chính”, http://dic.gov.vn/news/Tin-tong-hop/Chatluong-thuc-thi-cong-vu-Van-de-then-chot-cua-cai-cach-hanh-chinh-1578/ Chính phủ (2010), Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25//1/2010 Chính phủ quy định người cơng chức 10 Chính phủ (2011), Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề công chức, viên chức công tác sở y tế công lập, Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011, Hà Nội 11 Chính phủ (2012), Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 “về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ y tế” 12 Chính phủ (2015), Nghị định số16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 “về quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập” 13 Chính phủ (2017), Nghị định số 75/2017/NĐ-CP Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế 14 Chiristal Batal (2009), Quản lý nguồn nhân lực khu vực nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Ngô Thị Kim Dung (2012) “Một số biện pháp tạo động lực cho cán công chức cấp sở q trình thực thi cơng vụ”, Tạp chí Quản lý nhà nước số 194 (tháng 3) 16 Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, Nxb Tổng hợp, Hồ Chí Minh 17 Cảnh Chí Dũng (2012), “Mơ hình tạo động lực trường đại học cơng lập”, Tạp chí Cộng sản, số 15, trang 23-25 18 Vũ Dũng (2008), Từ điển Tâm lý học, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng 20 Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 21 Nguyễn Việt Đức (2012), Động lực làm việc công chức quan hành Nhà nước huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, Luận văn Thạc sĩ quản lý Hành cơng, Học viện Hành 22 Harold Koontz tác giả (1994), Những vấn đề cốt lõi quản lý 23 Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, tập II, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Động lực làm việc tổ chức hành Nhà nước, Nxb Lao động, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), “Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu hoạt động Tổ chức hành nhà nước”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước 26 Trần Thanh Hương (2010), Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động cán bộ, công chức quan hanh nhà nước nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Nguyễn Thị Phương Lan (2015), Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức quan hành nhà nước, Luận án tiến sĩ quản lý cơng 28 Hồng Thị Hồng Lộc Nguyễn Quốc Nghi (2014) “Xây dựng khung lý thuyết động lực làm việc khu vực công Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 29 Lê Đình Lý (2012), Chính sách tạo động lực cho cán công chức cấp xã (nghiên cứu địa bàn tỉnh Nghệ An), Luận án Tiến sĩ 30 Lê Thị Trâm Oanh (2010), Tạo động lực làm việc cho công chức nhà nước, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Hành cơng, Học viện Hành 31 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, cơng chức 32 Quốc hội (2010), Luật viên chức 33 Hồ Bá Thâm (2004), Động lực tạo động lực phát triển xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Nguyễn Tấn Thịnh (2005), Quản lý nhân lực doanh nghiệp, Nxb Khoa học kỹ thuật 35 Nguyễn Tiệp (2006), Giáo trình tiền lương tiền cơng, Nxb Lao động - xã hội 36 Bùi Anh Tuấn (2003), Giáo trình Hành vi tổ chức, Nxb Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 37 Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải (2015), Quản lý Cơng (Sách chun khảo), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38 Nguyễn Khắc Trung (2014), Tạo động lực làm việc cho công chức cấp xã, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ Quản lý công 39 Vũ Thị Uyên (2007) “Tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp nhà nước địa bàn Hà Nội đến năm 2020”, Luận án Tiến sĩ 40 Dương Chí Viễn (2016), Tạo động lực làm việc cho Giảng viên trường Đại học Phú Yên, tỉnh Phú Yên 41 Nguyễn Hải Vân (2013), Hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho đội ngũ bác sỹ Bệnh viện ung bướu Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân 42 Từ điển Tiếng Việt (1998), Nxb Văn hóa, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI BỘ Y TẾ Xin kính chào Anh/Chị Tơi tiến hành nghiên cứu đề tài “Tạo động lực làm việc cho công chức Bộ Y tế”, mong q Anh/ Chị dành thời gian vui lịng trả lời câu hỏi cách đánh dấu ( X ) vào ô chọn Sự hỗ trợ Anh/ Chị có ý nghĩa lớn kết nghiên cứu thành công đề tài Xin lưu ý khơng có câu trả lời hay sai Tất câu trả lời quý Anh/ Chị có giá trị cho đề tài nghiên cứu thông tin, ý kiến Anh/Chị giữ bí mật tuyệt đối Rất trân trọng cảm ơn quý Anh/ Chị! I Thơng tin chung: 1.Giới tính: □ Nam; □ Nữ 2.Nhóm tuổi: □ Dưới 30 □ Từ 30 - 40 □ Từ 40 - 50 □ Trên 50 3.Thời gian công tác đơn vị: □ Dưới năm □ Từ - 10 năm □ Trên 10 năm 4.Trình độ: □ Giáo sư/Phó giáo sư □ Tiến sĩ □ Thạc sĩ □ Cử nhân đại học □ Chuyên khoa 1/chuyên khoa 5.Phân loại công việc: □ Quản lý □ Chun mơn □ Hành 6.Thu nhập/tháng tại: □ Dưới triệu □ Từ 4- triệu □ Từ triệu - 10 triệu □ Trên 10 triệu 7.Người thu nhập gia đình: □ Có □ Khơng II Thực trạng động lực làm việc công chức Bộ Y tế Xin anh/chị cho biết mức độ đồng ý nội dung sau: Mức độ đồng ý Nội dung Mã 1.Biểu động lực Công việc đƣợc giao Anh/chị thực u thích cơng việc B1 Anh/chị chủ động công việc giao B2 B3 Anh/chị nỗ lực làm việc nhằm đạt mục tiêu chung quan B4 Khối lượng công việc phù hợp B5 Năng lực anh/chị phù hợp với cơng việc giao Anh/chị có tinh thần trách nhiệm Rất Rất Khơng Bình Đồng khơng đồng ý đồng ý đồng ý thƣờng ý B6 cơng việc mà đảm nhận Anh/chị ln hồn thành tốt cơng B7 việc giao Anh/chị ln cố gắng tn thủ quy trình kỹ thuật làm việc nhằm đạt B8 hiệu cao Mức độ căng thẳng công việc B9 chấp nhận Công việc tạo hứng thú B10 nỗ lực làm việc Mức độ hồn thành cơng việc có ảnh B11 hưởng đến khả thăng tiến Sự thừa nhận thành tích Lãnh đạo sẵn sàng đón nhận C1 sáng kiến, cải tiến anh/chị Đồng nghiệp sẵn sàng đón nhận C2 sáng kiến, cải tiến anh/chị Lãnh đạo ghi nhận kết C3 mà anh/chị đạt Đồng nghiệp ghi nhận C4 kết mà anh/chị đạt Anh/chị thường xuyên tham C5 gia vào việc định quan trọng quan C6 C7 Kết cơng việc, bình xét thi đua anh/chị ln cấp đánh giá Sự ghi nhận thành tích tạo động lực làm việc tốt 2.Các hoạt động tạo động lực Đào tạo phát triển Việc học tập, bồi dưỡng lực D1 chuyên môn cho NVYT quan thực công D2 D3 Anh/chị tạo điều kiện, hội để học tập nâng cao trình độ Anh/chị đào tạo liên tục hàng năm theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/08/2013 Bộ Y tế Hướng dẫn đào tạo liên tục lĩnh vực y tế đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cịn yếu Có hội tạo điều kiện tham D4 gia nghiên cứu khoa học D5 Có hội quy hoạch/bổ nhiệm Công tác đào đạo giúp tạo động lực làm D6 việc tốt Giá trị nghề nghiệp E1 E2 E3 E4 E5 Công việc anh/chị xã hội coi trọng Công việc anh/chị lãnh đạo coi trọng Công việc anh/chị đồng nghiệp coi trọng Công việc anh/chị xã hội coi trọng Cơng việc anh/chị có vị cao so với nghề nghiệp khác Điều kiện làm việc G1 G2 Điều kiện làm việc phòng, ban quan đảm bảo yêu cầu công tác Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc đảm bảo đầy đủ Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ G3 cơng việc đảm bảo an tồn Điều kiện làm việc tốt tạo động lực G4 làm việc tốt Quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp Cấp lắng nghe chia sẻ H1 với khó khăn anh/chị Lãnh đạo ln hỗ trợ/bảo vệ nhân H2 viên đơn vị Cấp đạo sát H3 công việc anh/chị Đồng nghiệp sẵn sàng lắng nghe H4 chia sẻ khó khăn anh/chị Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ/phối H5 hợp với anh chị công việc Cán bộ, nhân viên quan có H6 đồn kết cao Môi trường làm việc tốt giúp tạo H7 động lực làm việc tốt Chính sách chế độ quản trị Quy chế dân chủ sở thực I1 tốt quan Lãnh đạo công việc đánh I2 giá khen thưởng Lãnh đạo công việc xử lý I3 cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật? Chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản I4 hiếu, hỉ đơn vị thực tốt Anh/chị đồng ý với mức thưởng I5 I6 quan dịp lễ, tết Anh/chị đồng ý với sách khen thưởng kịp thời quan có thành tích đột xuất Đơn vị thực đầy đủ chế độ tham I7 I8 I9 quan, nghỉ dưỡng cho cán Chính sách thưởng, phạt phù hợp tạo động lực làm việc tốt Chính sách phúc lợi tốt tạo động lực làm việc tốt Quản lý, giám sát K1 Lãnh đạo có trình độ quản lý tốt K2 Bảng cơng việc mô tả rõ ràng Anh/chị cảm thấy nỗ lực K3 mìnhđược khen thưởng xứng đáng Lãnh đạo có giải khó K4 khăn, vướng mắc anh/chị Lãnh đạo phản hồi thông tin kịp K5 thời tới anh/chị trình làm việc Phong cách người lãnh đạo tạo K6 động lực làm việc tốt Mức độ hài lòng hoạt động tạo động lực Thu nhập Anh/chị hài lòng với mức lương L1 chi trả Anh/chị hài lòng với mức độ tăng L2 lương tần suất tăng lương Có ghi nhận thành tích để L3 nâng lương trước thời hạn Chế độ phụ cấp theo đặc thù công việc: L4 Tiền trực, phụ cấp độc hại Anh/chị có hài lịng với mức thu nhập L5 L6 tăng thêm hàng tháng quan Chế độ lương phù hợp tạo động lực làm việc tốt III Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công chức Bộ Y tế Anh/chị vui lòng cho ý kiến mức độ cần thiết nhóm giải pháp tạo động lực làm việc sau: Mức độ cần thiết TT Các nhóm giải pháp Rất cần thiết Khơng Cần Ít cần cần thiết thiết thiết Cải cách sách tiền lương, thưởng, chế độ phúc lợi Đổi công tác đánh giá công chức Nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng Sắp xếp vị trí nhân sự, thời gian làm việc phù hợp Đổi phong cách làm việc lãnh đạo đơn vị Tạo hội thăng tiến Hồn thiện hệ thống sách cơng chức y tế Nâng cao lực lãnh đạo Bộ Y tế Nâng cao nhận thức cơng chức Bộ Y tế Xây dựng văn hóa cơng sở quan Bộ 10 Y tế Tạo điều kiện làm việc sở vật chất 11 hoàn thiện Nếu anh/chị có ý kiến khác đề xuất giải pháp tạo động lực làm việc khác xin vui lòng nêu ý kiến ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ NHIỆT TÌNH CỘNG TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ ! ... việc công chức quan Bộ Y tế làm rõ khái niệm gồm: động lực; động lực làm việc; tạo động lực làm việc; công chức; tạo động lực làm việc cho công chức; tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y. .. niệm biểu động lực làm việc công chức quan Bộ Y tế Khái niệm động lực làm việc công chức quan Bộ Y tế Động lực làm việc công chức quan Bộ Y tế khát khao tự nguyện công chức quan Bộ Y tế để tăng... ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG CHỨC TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ 37 2.1 Khái quát chung Bộ Y tế 37 2.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho công chức quan Bộ Y tế 43 2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho công chức tại cơ quan bộ y tế , Tạo động lực làm việc cho công chức tại cơ quan bộ y tế