Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

120 24 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 12:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HẠ NHẤT DUY THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài: “Đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ” cơng trình nghiên cứu thực thân tôi, chưa công bố nơi thực với việc vận dụng kiến thức học, nghiên cứu tài liệu tham khảo, kết hợp với trình điều tra khảo sát thực tiễn với hướng dẫn khoa học TS Hạ Nhất Duy Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực, hoàn toàn dựa theo số liệu thu thập điều tra Các thông tin trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn tài liệu tham khảo Thừa Thiên Huế, ngày tháng 12 năm 2020 Học viên Nguyễn Thị Thanh Huyền LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu, để thực hoàn thành đề tài luận văn, nhận nhiều giúp đỡ, động viên từ tổ chức, cá nhân: Trước tiên, xin trân trọng cám ơn Ban giám đốc, nhà khoa học, thầy giáo, cô giáo Học viện hành Quốc gia sở đào tạo Học viên Hành Quốc gia khu vực Miền Trung cung cấp cho tri thức quý báu q trình học tập, nghiên cứu Đồng thời, tơi chân thành cảm ơn Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Linh, Thanh tra huyện Vĩnh Linh, Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị chia sẻ thông tin, cung cấp tư liệu có giá trị liên quan đến đề tài luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Hạ Nhất Duy, người trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm q báu tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Mặc dù thân có nhiều cố gắng trình học tập nghiên cứu, song khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Kính mong q thầy giáo, nhà nghiên cứu, đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài luận văn tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến để tác giả tiếp thu hoàn thiện nội dung Trân trọng cảm ơn! Học viên Nguyễn Thị Thanh Huyền MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu, sơ đồ MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 10 1.1 Cơ sở khoa học công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện10 1.1.1 Các khái niệm liên quan 10 1.1.2 Phân loại công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện 13 1.1.3 Đặc điểm công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện 13 1.2 Cơ sở khoa học công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện .155 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Mục đích đánh giá 16 1.2.3 Nguyên tắc đánh giá 17 1.2.4 Chủ thể đánh giá 19 1.2.5 Nội dung tiêu chí đánh giá 21 1.2.6 Quy trình đánh giá 26 1.2.7 Phương pháp đánh giá .26 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện 30 1.3.1 Yếu tố khách quan 30 1.3.2 Yếu tố chủ quan 31 1.4 Kinh nghiệm đánh giá công chức từ số tỉnh, thành phố nƣớc học kinh nghiệm 32 1.4.1 Kinh nghiệm đánh giá công chức 32 1.4.2 Bài học kinh nghiệm 34 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 37 2.1 Cơ cấu tổ chức công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 37 2.1.1 Cơ cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 37 2.1.2 Cơ cấu công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 39 2.2 Thực trạng công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 44 2.2.1 Cơ sở pháp lý làm tảng cho công tác đánh giá công chức .44 2.2.2 Nội dung đánh giá 48 2.2.3 Tiêu chí đánh giá .52 2.2.4 Chủ thể tham gia đánh giá 55 2.2.5 Quy trình đánh giá 58 2.2.6 Phương pháp đánh giá .60 2.2.7 Kết đánh giá, xếp loại công chức .61 2.3 Nhận xét công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 64 2.4.1 Mặt đạt nguyên nhân 64 2.4.2 Mặt hạn chế nguyên nhân 66 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 70 3.1 Quan điểm hoàn thiện công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 70 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá cơng chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 73 3.2.1 Nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ thể tham gia đánh giá công chức 73 3.2.2 Đảm bảo nguyên tắc đánh giá công chức 76 3.2.3 Hoàn thiện quy định đánh giá công chức 77 3.2.4 Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá 78 3.2.5 Hoàn thiện quy trình đánh giá cơng chức .79 3.2.6 Đổi phương pháp đánh giá công chức .83 3.2.7 Sử dụng hiệu kết đánh giá công chức cho hoạt động quản lý công chức 88 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 95 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB: Cán CC: Cơng chức CCHC: Cải cách hành CP: Chính phủ CV: Chuyên viên CVC: Chuyên viên CVCC: Chuyên viên cao cấp HĐBT: Hội đồng Bộ trưởng HĐND: Hội đồng nhân dân HTNV: Hoàn thành nhiệm vụ KT-XH: Kinh tế - xã hội LLCT: Lý luận trị NĐ: Nghị định NQ: Nghị NXB: Nhà xuất QĐ: Quyết định QH: Quốc hội QLNN: Quản lý nhà nước SL: Sắc lệnh ThS: Thạc sĩ TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Số lượng công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 39 Bảng 2.2 Cơ cấu công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 40 Bảng 2.3 Tiêu chí đánh giá cơng chức giữ chức vụ lãnh đạo quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 52 Bảng 2.4 Tiêu chí đánh giá cơng chức khơng giữ chức vụ lãnh đạo quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 53 Bảng 2.5 Kết tự phân loại công chức 56 Bảng 2.6 Kết phân loại công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 61 Bảng 2.7 Số lượng đơn công dân 63 Bảng 2.8 Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng người dân, tổ chức 64 Bảng 3.1 Đề xuất áp dụng phương pháp đánh giá công chức 84 Bảng 3.2 Ví dụ tương quan Bản mơ tả cơng việc KPIs vị trí cơng chức Văn thư 85 Bảng 3.3 Tiêu chuẩn đánh giá tiêu KPIs 86 Bảng 3.4 Đánh giá công chức có tham gia người dân 87 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình đánh giá nguồn nhân lực tổ chức công 26 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh 38 Sơ đồ 3.1 Mơ hình quản lý KPIs công chức 85 PHẦN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN VĨNH LINH Cơ quan anh/ chị có thực đánh giá cơng chức hàng năm khơng? Có Không Kết đánh giá công chức quan anh/chị có phản ánh thực chất lực kết thực thi công việc công chức khơng? Có Khơng Anh/chị cho biết mức độ đánh giá nội dung liên quan đến công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh: Mức độ đánh giá STT Nội dung Rất Kém Bình thƣờng Tốt Rất tốt Các văn quy định, hướng dẫn đánh giá công chức Đảm bảo nguyên tắc đánh giá công chức Ý thức, trách nhiệm chủ thể tham gia đánh giá công chức Về nội dung đánh giá công chức 5 Các tiêu chí đánh giá công chức Quy trình đánh giá cơng chức Phương pháp đánh giá công chức Hiệu công tác đánh giá công chức 96 Anh/chị cho biết mức độ đánh giá khó khăn, bất cập cơng tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh? Mức độ đánh giá Rất Không không đồng ý đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồn gý 5 Công chức chưa quan tâm đến công tác đánh giá công chức Nội dung đánh giá công chức chưa đầy đủ 5 Tiêu chí đánh giá cơng chức thiếu cụ thể, khó lượng hóa Quy trình đánh giá cơng chức chưa hợp lý, thiếu tham gia người dân Phương pháp đánh giá công chức chưa phù hợp thiếu linh hoạt Đánh giá cơng chức để bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm STT Nội dung Các văn quy định, hướng dẫn đánh giá cơng chức cịn chung chung, chồng chéo, khó thực Đánh giá, phân loại công chức chưa khách quan, công chưa thẩm quyền 97 10 Theo anh/chị để hoàn thiện công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh cần phải trọng vấn đề nào? Mức độ đánh giá Hoàn toàn khơng cần thiết Khơng cần thiết Bình thƣờng Cần thiết Rất cần thiết Hồn thiện quy định đánh giá cơng chức Đảm bảo nguyên tắc đánh giá Nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ thể tham gia đánh giá công chức Thay đổi nội dung đánh giá công chức 5 Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá cơng chức 5 5 ST T Nội dung Hoàn thiện quy trình đánh giá cơng chức đồng thời triển khai để người dân tham gia vào trình đánh giá Đổi phương pháp đánh giá công chức phù hợp với nội dung, tiêu chí đánh giá theo kết thực thi công vụ Sử dụng hiệu kết đánh giá công chức cho hoạt động quản lý công chức XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ ANH CHỊ! 98 PHỤ LỤC II MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO Mẫu 02a - QCĐGPL Tên quan, tổ chức, đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC Năm 20 Họ tên: Chức vụ, chức danh: Đơn vị công tác: Ngạch công chức: ……… Bậc:………… Hệ số lương: I TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƢỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc: Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến độ kết thực nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ: Thái độ phục vụ nhân dân: PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý: Năng lực lãnh đạo, quản lý: Năng lực tập hợp, đồn kết cơng chức: 99 II TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC Đánh giá ưu, nhược điểm: Phân loại đánh giá: (Phân loại đánh giá theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ cịn hạn chế lực; khơng hồn thành nhiệm vụ) Ngày tháng năm 20 Công chức tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) III Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Ý kiến tập thể đơn vị nơi công chức công tác: Nhận xét lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức: Ngày tháng năm 20 Thủ trƣởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: Kết đánh giá, phân loại công chức: (Phân loại đánh giá theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ cịn hạn chế lực; khơng hồn thành nhiệm vụ) Ngày tháng năm 20 Thủ trƣởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 100 PHỤ LỤC III MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO ……………………………………… (tên quan, đơn vị) * Mẫu 1-QCNXĐG …………, ngày … tháng … năm 201… BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ NĂM … Họ tên: ……………………… Ngày vào Đảng: Quê quán: ……………….; Sinh ngày:…………………… Ngày thức: ……………… ……………………………………………………… … Nơi nay:……………………………………………………… … Trình độ đào tạo (chun mơn, lý luận trị)…………………… Chức vụ, đơn vị cơng tác nay: ……………….…………………… I - TỰ ĐÁNH GIÁ ƢU, KHUYẾT ĐIỂM Về trị tƣ tƣởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc 1.1 Chính trị tư tưởng 1.2 Đạo đức, lối sống 1.3 Tác phong, lề lối làm việc 1.4 Ý thức tổ chức kỷ luật Về kết thực chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao 2.1 Tiêu chí chung 2.2 Tiêu chí đặc thù theo vị trí việc làm 101 II - TỰ CHẤM ĐIỂM VÀ NHẬN LOẠI - Tự chấm điểm: …… /100 điểm - Tự nhận loại: ………………………………………………………… ., ngày tháng năm 20 Cán tự đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên) III - Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC (tổng hợp từ Mẫu 02-QCNXĐG) , ngày tháng năm 20 Đại diện lãnh đạo quan (ký tên, ghi rõ họ tên) IV - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN (BTV Huyện ủy) Nhận xét ưu, nhược điểm Kết đánh giá, phân loại cán , ngày tháng năm 20 Đại diện cấp có thẩm quyền (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 102 PHỤ LỤC IV Kết khảo sát phản ánh việc thực kết đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh Các nội dung STT Số phiếu khảo sát Cơ quan anh/ chị có thực đánh giá cơng chức hàng năm không Kết đánh giá công chức quan anh/chị có phản ánh thực chất lực kết thực thi công việc công chức không Kết đánh giá Có Khơng Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lƣợng (%) lƣợng (%) 63 63 100 0 63 21 33.33 42 66.67 Kết khảo sát đánh giá công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh Các nội dung Các văn quy định, hướng dẫn đánh giá công chức Thực nguyên tắc đánh giá công chức Ý thức, trách nhiệm chủ Số phiếu khảo sát Rất Tốt Rất tốt Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) S T T Mức độ đánh giá Bình Kém thường 63 0 34 54.0 22 34.9 11.1 0 63 8.0 29 46.0 23 36.5 9.5 0 63 9.5 29 46.0 20 31.7 11.2 1.6 103 thể tham gia đánh giá Về nội dung đánh giá cơng chức Các tiêu chí đánh giá cơng chức Quy trình đánh giá CC Phương pháp đánh giá công chức Hiệu công tác đánh giá công chức 63 0 12.7 32 50.8 21 33.3 3.2 63 9.5 33 52.5 20 31.7 6.3 0 63 1.6 22 34.9 29 46.0 11 17.5 0 63 3.2 21 33.3 34 54.0 9.5 0 63 7.9 25 39.7 23 36.5 10 15.9 0 104 Kết khảo sát mức độ khó khăn, bất cập cơng tác đánh giá cơng chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh Mức độ đánh giá Các nội dung Các văn quy định, hướng dẫn đánh giá cơng chức cịn chung chung, chồng chéo, khó thực Đánh giá, phân loại cơng chức chưa khách quan, công chưa thẩm quyền Công chức chưa quan tâm đến công tác đánh giá công chức Nội dung đánh giá công chức chưa đầy đủ Tiêu chí đánh giá cơng chức thiếu cụ thể, khó lượng hóa Quy trình đánh giá cơng chức chưa hợp lý, thiếu tham gia người dân Rất không đồng ý Khơng đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) S T T Số phiế u khả o sát 63 0 0 11 17.5 34 54.0 18 28.5 65 0 1.6 34 53.9 28 44.4 3.2 63 0 0 10 15.9 24 38.1 29 46.0 63 1.6 6.3 48 76.2 12.7 3.2 63 0 0 13 20.6 29 46.0 21 33.4 63 0 0 15 23.8 31 49.2 17 27.0 105 Phương pháp đánh giá công chức chưa phù hợp thiếu linh hoạt Đánh giá cơng chức để bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm 63 0 1.6 18 28.6 30 47.6 14 22.2 63 0 0 19 30.2 41 65.0 4.8 Kết khảo sát đánh giá mức độ cần thiết giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá cơng chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh Mức độ đánh giá Hồn tồn khơng cần thiết Khơng cần thiết Các nội dung Số phiếu khảo sát Hoàn thiện quy định đánh giá công chức 63 0 0.0 11 17.5 29 46.0 23 36.5 63 0 0.0 14 22.2 31 49.2 18 28.6 63 0 0.0 10 15.9 20 31.7 33 52.4 63 0 21 33.3 39 61.9 4.8 0.0 Cần thiết Rất cần thiết Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Số lƣợng Tỷ lệ (%) Bình thƣờng Đảm bảo nguyên tắc đánh giá công chức Nâng cao ý thức, trách nhiệm chủ thể tham gia đánh giá công chức Thay đổi nội dung đánh giá 106 Xây dựng tiêu chí đánh giá công chức theo kết thực thi công vụ vịt rí việc làm Hồn thiện quy trình đánh giá công chức triển khai để người dân tham gia vào trình đánh giá Đổi phương pháp đánh giá cơng chức phù hợp với nội dung, tiêu chí đánh giá theo kết thực thi công vụ Sử dụng hiệu kết đánh giá công chức cho hoạt động quản lý công chức 63 0 0.0 16 25.4 25 39.7 22 34.9 63 0 0.0 11 17.5 20 31.7 32 50.8 63 0 0.0 13 20.6 27 42.9 23 36.5 63 0 0.0 14.3 34 54.0 20 31.7 107 PHỤ LỤC V Khung tiêu chí đánh giá cơng chức TT Nội dung tiêu chí Về chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Cụ thể hóa tiêu chí Mức điểm - Nhận thức tư tưởng trị, chấp hành đường lối, chủ - Chủ trương, đường lối, trương, sách Đảng sách tiếp pháp luật Nhà nước cận - Bản thân gia đình chấp - Chấp hành quy hành đường lối, chủ trương, định nơi cư trú sách Đảng pháp - Không vi phạm pháp luật Nhà nước luật 10 nơi cư trú - Phẩm chất trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc chống quan liêu, - Khơng vi phạm tham nhũng, lãng phí điều cấm công biểu tiêu cực chức; khác; thực quy - Chấp hành giấc, định việc công nội quy, quy chế chức không làm quan; 10 - Chấp hành nội quy, quy chế - Chấp hành phân làm việc quan, đơn vị; công, đạo tổ giữ gìn nếp sống văn hóa chức, cấp trên; công sở; chấp hành phân Trang phục, giao tiếp, công tổ chức, Thủ ứng xử quy định trưởng quan, đơn vị Về tiến độ - Kết thực nhiệm - Khối lượng (nhiệm kết vụ giao năm vụ thực khơng hồn thành); vị trí, thời gian, 108 hoàn thành 50 nhiệm vụ bao gồm nhiệm vụ - Chất lượng công việc; thường xuyên đột xuất - Tiến độ (kịp, chậm - Kết hoạt động hay vượt tiến độ) theo quan, tổ chức, đơn vị kế hoạch; Trong công tác đạo, phân Hiệu công việc công, giao trách nhiệm công việc cụ thể cho cá nhân, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, xác định rõ trách nhiệm - Tinh thần trách nhiệm cá nhân việc Về tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ thực nhiệm vụ giao nhằm nâng cao chất lượng, - Đóng góp cho hoạt hiệu công việc động quan - Kết thực - Tham gia hoạt công tác phối hợp thực thi động quan, đoàn nhiệm vụ đồng thể; nghiệp, phòng, ban, đơn - Hoạt động phối hợp 10 vị quan quan, đơn vị có liên quan; - Đáp ứng lực, trình Về lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, nhiệm vụ giao Tinh thần học tập, rèn luyện nâng cao lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ 109 - Đăng ký kế hoạch công tác năm; - Nhiệm vụ tham mưu trình cấp trên; - Tham mưu tổ chức thực nhiệm vụ thường xuyên; - Giải công việc đột xuất; 10 - Tham mưu, đôn đốc, kiểm tra; - Tham mưu báo cáo, đánh giá; - Kết thực nhiệm vụ kiêm nhiệm; - Sáng kiến kinh nghiệm cơng nhận; - Sai sót chuyên môn, nghiệp vụ; Tham gia học tập, bồi dưỡng năm (các khóa học tham gia) - Tinh thần thái độ với Về thái công việc giao, không độ phục hách dịch, cửa quyền, gây vụ nhân phiền hà, khó khăn cho tổ dân chức, công dân thực nhiệm vụ 110 - Phản ánh, kiến nghị, khiếu nại công dân thái độ phục vụ 10 ... cho công tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện đạt hiệu 36 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG... TÁC ĐÁNH GIÁ CƠNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ 70 3.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác đánh giá công chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện Vĩnh Linh,. .. đánh giá công chức; nội dung đánh giá cơng chức; tiêu chí đánh giá cơng chức; quy trình đánh giá cơng chức nay; phương pháp đánh giá công chức nay; hiệu công tác đánh giá cơng chức Mỗi đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị , Đánh giá công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện vĩnh linh, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan