một số bài CNC cơ bản

62 12 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 11:38

trước đây, gia công cơ khí người ta thường sử dụng các loại máy tiện, máy phay thông thường, việc gia công sản phẩm vẫn phải thực hiện nhiều thao tác bằng tay. Ngày nay, sự xuất hiện của các máy gia công CNC trên nền tảng công nghệ thông tin đã tự động hóa hầu hết các công đoạn gia công cơ khí, một cách chính xác và nhanh chóng hơn rất nhiều. Theo chuyên gia ngành, đặc trưng của gia công cơ khí là các sản phẩm, chi tiết máy móc riêng biệt, số lượng sản phẩm, bản vẽ thiết kế thi công, yêu cầu vật liệu,... đều khác nhau. Tại xưởng sản xuất, việc gia công các sản phẩm cơ khí, được bắt đầu bằng việc lập trình trên máy tính và truyền tải yêu cầu kỹ thuật bằng các lệnh điều khiển máy CNC thực hiện gia công sản phẩm theo yêu cầu. Để các lệnh điều khiển đúng với yêu cầu, người công nhân phải phân tích được quá trình thi công như: cần gia công bao nhiêu bước, tốc độ phay, chọn dao cắt phù hợp,... N01 T0101 N02 G97 S1000 M03 M08; N03 G42 G90 G54 G00 X64 Z05; N04 G01 Z0 G95F0.3; N05 X29; N06 G00 X54 Z05; N07 G01 Z-10 G95 F0.1; N08 X64; N09 Z-34; N10 X74; N11 G00 X160 M09; N12 Z25; N13M05M01; N01 T0101 N02 G97 S1000 M03 M08; N03 G42 G90 G54 G00 X64 Z05; N04G91 G01 Z0 G95F0.3; N05 X28; N06 G00 X54 Z05; N07 G01 Z-10 G95 F0.1; N08 X64; N09 Z-34; N10 X74; N11 G00 X160 M09; N12 Z25; N13 M05 M01; N30 G0 X21 Z2; N40 G1 Z0 F.25; N50 X0 Z2; N60 Z-30; N70 G2 X44 Z-40 R10; Hoặc theo I-K N70 G2 X50 Z-40 I10 K0; N80 G1 X50 Z-55; N90 X74; N100 G3 X80 Z-58 R3; Hoặc theo I-K N100 G3 X80 Z-58 I0 K-3; N100 G1 Z-80; O0101; N100 G21 G40 G90 G95; N102 G00 G54 X200 Z150 T0101; N104 G96 S200 M03; N106 X22 Z15 M08; N108 G01 Z2 F1; N110 Z0 F0.1; N112 G03 X30 Z-4 R4 F0.07; N114 G01 X30 Z-34 N116 G02 X50 Z-39 R5 F0.07; N118 G01 X58 Z-39; N120 G00 X200 Z150 M05 M09; N122 M01; O0101; N100 G21 G40 G90 G95; N102 G00 G54 X200 Z150 T0101; N104 G96 S200 M03; N106 X22 Z15 M08; N108 G01 X22 Z2 F1; N110 X22 Z0 F0.1; N112 G03 X30 Z-4 R4 F0.07; N114 G01 X30 Z-34; N116 G02 X50 Z-39 R5 F0.07; N118 G01 X58 Z-39; N120 G00 X200 Z150 M05 M09; N122 M01; O0101; N100 G21 G40 G90 G95; N102 G00 G54 X200 Z150 T0101; N104 G96 S200 M03; N106 X22 Z15 M08; N108 G01 X22 Z2 F1; N110 X 22 Z0 F0.1; N112 G03 X30 Z-4 I0 K-4 F0.07; N114 G01 X30 Z-34; N116 G02 X50 Z-39 I0 K5 F0.07; N118 G01 X58 Z-39; N120 G00 X200 Z150 M05 M09; N122 M01; I Bài tập 3.02.01 Bài tập Lập chương trình NC gia cơng biên dạng chi tiết sau biết Kích thước phôi: D80x100 mm, vật liệu AL6061 Dụng cụ cắt SV tự chọn, tính tốn chế độ cắt theo dao vật liệu gia cơng Chu trình tiện thơ: O0001 N10 G95 G1 F0.5 N11 G54 G00 X82 Z20 N12 T0202 M3 S1500 N13 G74 W2 R2 ( W2 chiều sâu cắt theo phương Z mm, R2 lượng nhấc dao mm) N14 G74 P15 Q17 U0 W1( P,Q stt câu lệnh bắt đầu kết thúc ctrinh mô tả biên dạng, U,Wlượng dư dao theo X Z) N15 G00 X82 Z0 N16 G01 X0 N17 Z20 N30 G00 X82 Z2 (Điểm bắt đầu chu trình, điểm nằm ngồi) N40 G74 W2 R2 N50 G74 P60 Q137 U1 W1 N60 G00 Z-80 N70 G01 X80 Z-80 N80 Z-58 N90 G02 X74 Z-55 R3 N100 G01 X50 N110 X44 Z-40 N120 G03 X24 Z-30 R10 N130 G01 Z-1,5 N135 X21 Z0 N137 X0 Z0 N140 S3000 F0.6 T0404 Chu trình tiện tinh: N150 G00 X80 Z2 N160 G72 P60 Q137 N150 G00 X80 Z2 Bài tập Lập chương trình NC gia cơng biên dạng chi tiết sau biết Kích thước phôi: D80x100 mm, vật liệu AL6061 Dụng cụ cắt SV tự chọn, tính tốn chế độ cắt theo dao vật liệu gia cơng Chu trình tiện thơ: O0001 N10 G95 G1 F0.5 N11 G54 G00 X82 Z20 N12 T0202 M3 S1500 N13 G74 W2 R2 ( W2 chiều sâu cắt theo phương Z mm, R2 lượng nhấc dao mm) N14 G74 P15 Q17 U0 W1( P,Q stt câu lệnh bắt đầu kết thúc ctrinh mô tả biên dạng, U,Wlượng dư dao theo X Z) N15 G00 X82 Z0 N16 G01 X0 N17 Z30 N30 G00 X82 Z2 (Điểm bắt đầu chu trình, điểm nằm ngoài) N40 G74 W2 R2 N50 G74 P60 Q145 U1 W1 N60 G00 Z-70 N70 G01 X80 Z-70 N80 Z-45 N90 X50 Z-30 N100 Z-20 N110 X30 N120 G03 X20 Z-15 R5 N130 G01 Z-2 N140 X16 Z0 N145 X0 Z0 N150 S3000 F0.6 T0404 N160 G00 X80 Z2 N170 G72 P60 Q145 Chu trình tiện tinh: N180 G00 X80 Z2 Bài tập Lập chương trình NC gia cơng biên dạng chi tiết sau biết Kích thước phơi: D50x100 mm, vật liệu AL6061 Dụng cụ cắt SV tự chọn, tính tốn chế độ cắt theo dao vật liệu gia cơng Chu trình tiện thơ: O0001 N10 G95 G1 F0.5 N11 G54 G00 X52 Z20 N12 T0202 M3 S1500 N13 G74 W2 R2 ( W2 chiều sâu cắt theo phương Z mm, R2 lượng nhấc dao mm) N14 G74 P Q U0 W1( P,Q stt câu lệnh bắt đầu kết thúc ctrinh mô tả biên dạng, U,Wlượng dư dao theo X Z) N15 G00 X52 Z0 N16 G01 X0 N17 Z20 N30 G00 X52 Z2 (Điểm bắt đầu chu trình, điểm nằm ngồi) N40 G74 W2 R2 N50 G74 P60 Q160 U1 W1 N172 G43 Z150 H05; N174 S300 M03; N176 M08; N178 Z5; N180 X15 Y15; N182 G99 G82 Z-1 R2 P30 F100; N184 M98 P200; N186 G00 Z50; N188 M05 M09; N190 G00 Z150; N192 G91 G28 Z0; N194 M01; N196 T06 M06 ; ( Khoan sâu) N198 G90 G54 G00; N200 G43 Z150 H06; N202 S1000 M03; N204 M08; N206 Z10; N208 X15 Y15; N210 G99 G73 Z-22 R5 Q3 F100; N212 M98 P200; N214 M05 M09; N216 G00 Z150; N218 G91 G28 Z0; N220 M30; Chương trình O0100; N222 G41 G00 Y-10; N224 G03 X-30.5 Y0 R10; N226 G01 Y26; N228 G02 X-25.5 Y31 R5; N230 G01 X25.5; N232 G02 X30.5 Y26 R5; N234 G01 Y9.5; N236 G01 X22.5; N238 G03 X22.5 Y-9.5 R6.5; N240 G01 X30.5; N242 Y-31; N244 X0; N246 X-5 Y-24; N248 G03 X-10 Y-24 R8; N250 G01 X-25.5 Y-31; N252 G02 X-30.5 Y-26 R5; N254 G01 Y0; N256 G03 X-40.5 Y10 R10; N258 G40 G00 Y0; N260 M99; O0200; N262 X0; N264 Y0; N266 G98 X0; N268 M99; O0006; N05 G90 G95 G97 G40; N10 G00 X200 Z200; N15 T0202; N20 G00 X17 Z5; N25 M03 S800 M08; N30 G24 X0 Z0 0.2; ( KHỎA MẶT ĐẦU) N35 S1200; N40 G73 U 0.5 R0.5;( TIỆN THÔ)s N45 G73 P50 Q125 U0.2 W.2 F0.15; N50 G00 X0 Z2; N55 G01 Z0; N60 X22 C2; N65 Z-4; N70 G02 X22 X-19 R12; N75 G01 X22 Z-25; N80 X26 C2; N85 Z-33; N90 X35 C2; N95 Z -47; N100 X30; N110 Z-52; N115 G03 X40 R4; N120 G01 X40 Z-65; N125 X50 C2; N130 S2000 ( TIỆN TINH) N135 G73 P50 Q125 F0.1; N140 G00 X200 Z200; N145 T0303;( KHOAN LỖ) N150 S800; N155 G00 X0 Z5; N160 G98 G83 X0 Z-33 R0.02 Q0.5 P5 F0.25 M03; N165 G00 X200 Z200; N170 M05 M09; N175 M30; O0001 N1G90G95G97G40G49; N2G00X200Z200; N3T02020; N4G00X50Z5; N5M03S800M08; N6G24X0Z0F0,2; N7G00X200Z200; N8T0404; N9G00X50Z5; N10S1200 N11G73U0,5R0,5; N12G73P13Q28U0,2W0,2; N13G00X0Z2; N14G01Z0; N15X14; N16G03R0,8; N17G01Z-8; N18X24; N19Z-26; N20X28; N21Z-38; N22G03X30R0,8; N23G01Z-36; N24X37C2; N25Z-42; N26X47; N27G03X50R3; N28G01Z-96; N29G00X200Z200; N30T0404; N31S2000; N32G72P13Q28F0,1; N33G00X200Z200; N34T0808; N35G50S1000; N36G96S100M3; N37G00X100Z-24; N38 G75 R1; N39G75X24Z-26P4000Q5000F0.12; N40G00 X200Z200; N41 T0606; N42G00 X50Z5M8; N43 G76 P010060 Q100 R0.02; N44 G76 X22Z-22 P900 Q250 F1.5; N45 G00X200Z200; N46T0303; N47G00X0Z2; N48 G83 Z-18 P500 Q2000 P1000 F0.08; N49G80; N50G0X0Z5; N51G00X200Z200; N52T0808; N53S600; N54G00X50Z-98; N55G01X0F0,1; N56M05M09; N57G00X200Z200; N58M30; O0008; N5 G90 G95 G97 G40 G49; N10 G00 X200 Z200; N15 T0202; // KHỎA MẶT ĐẦU; N20 M03 S2000 F0.3; N25 G00 X0 Z10; N30 G24 X-0.1 Z10; N35 G24 Z0; N40 G00 X200 Z200; N45 S2500 F0.3; N50 G73 U1 R1; N55 G73 P60 Q135 U0.2 W0.2 R0.15; /// TIỆN THÔ N60 G00 X10 Z2; N65 G01 X10 Z0; N70 G01 X12 Z-1; N75 G01 Z-9; N80 G01 X8 Z-9; N85 G01 X5 Z-12; N90 G01 X21 Z-12; N95 G01 X23 Z-13; N100 G01 X23 Z-16; N105 G01 X21 Z-17; N110 G01 X18 Z-17; N115 G01 X18 Z-25; N120 G02 X18 Z-37 R10; N125 G01 X25 Z-37 R5; N130 G01 X25 Z-47; N135 G00 X200 Z200; N140 T0404; // TIỆN TINH N145 S3000 F0.1; N150 G72 P60 Q135; N155 M05 M08; N160 M30; O0009; N5 G20 G90 G40; N15 T0202; N20 G95 G96 S2000 M03 F0.3 ; N25 G73 S2000 F0.2 U1 W0.5; N30 G73 S2000 P35 Q100; N40 G00 X25 Z0; N45 G01 X12 Z0 C1.5; N50 G01 X12 Z-9.5 ; N55 G01 X8 Z-9.5; N60 G01 X8 Z-12.5; N65 G01 X23 Z-12.5 C1.5; N70 G01 X23 Z-18.5 C1.5; N75 G01 X12 Z-18.5; N80 G01 X12 Z-21.5; N85 G01 X18 Z-21.5 C2; N90 G02 X18 Z-24.5 R10; N95 G01 X25 Z36.5 R2 ; N100 G01 X25 Z46.5 ; N105 M05; N110 M09; N115 M30; O0010; N5 G90 G40; N10 G00 X200 Z200; N15 T0202;( TIỆN KHỎA MẶT ĐẦU) N20 G00 X50 Z5 N25 M03 S800 M08; N30 G24 X0Z0 F0.2; N35 G00 X50 Z5; N40 G73 U0.5 R0.5; N45 G73 P50 Q85 W0.2 F0.15;( TIÊN THÔ) N50 G00 X0 Z2 N55 Z0 N60 G01 X20 Z0 C1; N65 G01 X20 Z-27; N70 X40 Z-35; N75 G02 X45 Z-47 R25; N80 G01 X45 Z-55 N85 X50 N90 G00 X200 Z200; N95 T0404; N100 G00 X50 Z5 N105 S2000; N110 G72 P50 Q85 F.1;(TIỆN TINH) N115 G00 X200 Z200; N120 T0606 N125 S600 N130 G00 X50 Z5 (TIỆN REN) N135 X20 Z-20 N140G77 R1.0 N145 X17 Z-17 P3000 F0.1 N150 G00 X50 ; N155 G00 X200 Z200 N160 T0101;( KHOAN LỖ ĐƯỜNG KÍNH 3) N165 G98 G84 X0 Z3 P500 F0.1 N170 T0303;(KHOAN LỖ ĐƯỜNG KÍNH 10) N175 G98 G84 X0 Z21 P500 F0.1 N180 G00 Z20; N185 G00 X200 Z200; N190 T0808;( CẮT ĐỨT) N195 S600 ; N200 G00 X50 Z-57 ; N205 G01 X0 F0.1; N210 M05 M09; N215 G00 X200 Z200; N220 M30; ... I0 K5 F0.07; N118 G01 X58 Z-39; N120 G00 X200 Z150 M05 M09; N122 M01; I Bài tập 3.02.01 Bài tập Lập chương trình NC gia cơng biên dạng chi tiết sau biết Kích thước phơi: D80x100 mm, vật liệu AL6061... X80 Z2 Bài tập Lập chương trình NC gia cơng biên dạng chi tiết sau biết Kích thước phôi: D80x100 mm, vật liệu AL6061 Dụng cụ cắt SV tự chọn, tính tốn chế độ cắt theo dao vật liệu gia cơng Chu... X80 Z2 Bài tập Lập chương trình NC gia cơng biên dạng chi tiết sau biết Kích thước phơi: D50x100 mm, vật liệu AL6061 Dụng cụ cắt SV tự chọn, tính toán chế độ cắt theo dao vật liệu gia cơng Chu
- Xem thêm -

Xem thêm: một số bài CNC cơ bản, một số bài CNC cơ bản