bài tập lớn về các loại hình chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp (8 điểm) Luật thương mại

11 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 11:18

MỤC LỤCA.MỞ ĐẦU3B.NỘI DUNG3I.KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP3II.PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT SỰ TỒN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP32.1Nội dung chung về chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp32.2Các loại hình thức chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp42.2.1Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp42.2.2Chia, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp72.2.3Giải thể doanh nghiệp82.2.4Doanh nghiệp phá sản10C.KẾT BÀI11D.DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO12 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU .3 B NỘI DUNG I KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP II PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT SỰ TỒN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Nội dung chung chấm dứt tồn doanh nghiệp .3 2.2 Các loại hình thức chấm dứt tồn doanh nghiệp 2.2.1 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 2.2.2 Chia, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp 2.2.3 Giải thể doanh nghiệp .8 2.2.4 Doanh nghiệp phá sản .10 C KẾT BÀI 11 D DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO 12 A MỞ ĐẦU Với phát triển đáng kinh ngạc công nghệ khoa học, tốc độ phát triển toàn nhân loại đặt lên cho doanh nghiệp toàn giới áp lực khơng nhỏ Để thích ứng nhanh với phát triển phapsluaatj mở rộng tạo kinh tế mở giúp đẩy mạnh kinh tế thị trường Nhưng trongvòng đời doanh nghiệp, gặp khó khăn, doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian định Đây dạng rút luitạm thời khỏi thị trường Tuy nhiên, tiếp tục hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường thơng qua hình thức giải thể phá sản doanh nghiệp Hoặc để trống chịu qua thiên tai đại dịch covid 19 buộc doanh nghiệp phait ự chấm dứt tồn biến đổi sang hình thái khác Do em xin phép lựa chọn đề tài: “Pháp luật chấm dứt tồn doanh nghiệp” B I NỘI DUNG KHÁI NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP Theo M.Francois Peroux: “doanh nghiệp đơn vị tổ chức sản xuất mà người ta kết hợp yếu tố sản xuất (có quan tâm giá yếu tố) khác nhân viên công ty thực nhằm bán thị trường sản phẩm hàng hóa hay dịch vụ để nhận khoản tiền chênh lệch giá bán sản phẩm với giá thành sản phẩm ấy” Còn theo quan điểm phát triển: “doanh nghiệp cộng đồng người sản xuất cải Nó sinh ra, phát triển, có thất bại, có thành cơng, có lúc vượt qua thời kỳ nguy kịch ngược lại có lúc phải ngừng sản xuất, tiêu vong gặp phải khó khăn khơng vượt qua được” Và theo luật doanh nghiệp Việt Nam “doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh.” Như có nhiều cách hiểu khác doanh nghiệp quy tụ chung doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tên riêng có tài sản có tư cách pháp nhân đặt mục tiêu kinh tế làm hàng đầu II PHÁP LUẬT VỀ CHẤM DỨT SỰ TỒN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP II.1 Nội dung chung chấm dứt tồn doanh nghiệp Có thể thấy rằng, bùng nổ số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường giúp kinh tế mang tính cạnh tranh cao, địi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực để cạnh tranh phát triển Điều dẫn đến thực tế việc phận doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh, kinh doanh thua lỗ điều không tránh khỏi Chủ doanh nghiệp ln phải có chiến lược để tái cấu lại hoạt động kinh doanh, tìm kiếm hội đầu tư Trên thực tế, việc doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thực nhiều hình thức khác giải thể doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp phá sản doanh nghiệp Và luật Doanh nghiệp 2020 luật Phá sản 2014 có đưa 04 trường hợp sau:  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  Chia, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp  Giải thể doanh nghiệp  Doanh nghiệp phá sản II.2 Các loại hình thức chấm dứt tồn doanh nghiệp II.2.1Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Đây hình thức “chấm dứt tồn doanh nghiệp” thường sử dụng với đa mục đích sử dụng cơng ty thường sử dụng phương pháp loại đòn bẩy để phân bố lại tổ chức công ty tài nguyên ơng ty, mục đích thay đổi tư cách pháp lý công ty cần thiết Một số phương pháp phổ biến: Công ty cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV, NTV * Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV khi:    Một cổ đơng nhận chuyển nhượng tồn cổ phần tương ứng tất cổ đơng cịn lại; Một tổ chức cá nhân cổ đông nhận chuyển nhượng toàn số cổ phần tất c-ổ đơng cơng ty; Cơng ty cịn lại 01 cổ đông Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơng ty cịn lại cổ đơng hồn thành việc chuyển nhượng cổ phần cơng ty phải nhanh chóng thực đăng ký chuyển đổi sang loại hình cơng ty TNHH MTV đến Phịng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký * Chuyển đổi thành Công ty TNHH NTV:       Cơng ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH NTV theo trường hợp sau đây: Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác; Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Kết hợp trường hợp phương thức khác; Cơng ty cịn lại 02 cổ đơng Cơng ty phải nhanh chóng thực đăng ký chuyển đổi công ty thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hồn thành việc chuyển đổi Cơng ty TNHH MTV chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty TNHH NTV1 * Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần khi:    Chuyển đổi thành công ty cổ phần cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Chuyển đổi thành công ty cổ phần cách bán tồn phần phần vốn góp cho số tổ chức, cá nhân khác; Kết hợp trường hợp phương thức khác Công ty phải nhanh chóng đăng ký chuyển đổi cơng ty thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi * Chuyển đổi thành Công ty TNHH NTV: Cơng ty TNHH MTV chuyển đổi thành cơng ty TNHH NTV công ty thực hiện: Huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Bán phần phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác; Tặng cho phần phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác, … Cơng ty phải nhanh chóng thực đăng ký chuyển đổi công ty thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hồn thành việc chuyển đổi Cơng ty TNHH NTV chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty TNHH MTV2 * Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần:     Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn, khơng bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác; Chuyển đổi thành công ty cổ phần cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn; Chuyển đổi thành cơng ty cổ phần cách bán toàn phần phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác; Kết hợp trường hợp phương thức khác Cơng ty phải nhanh chóng đăng ký chuyển đổi công ty thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi * Chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV: Điều 202 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2020 Điều 202 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp 2020 Công ty TNHH NTV chuyển đổi thành cơng ty TNHH MTV khi: Một thành viên góp vốn nhận chuyển nhượng tồn phần vốn góp tương ứng tất thành viên góp vốn cịn lại; Một tổ chức cá nhân khơng phải thành viên góp vốn nhận chuyển nhượng tồn phần vốn góp tất thành viên góp vốn cơng ty ;… Cơng ty phải nhanh chóng thực đăng ký chuyển đổi cơng ty thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, công ty TNHH NTV, công ty cổ phần, cơng ty hợp danh3 Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, công ty TNHH NTV, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo định chủ doanh nghiệp tư nhân đáp ứng số điều kiện:         Doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện sau đây: Không kinh doanh ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh; Tên doanh nghiệp đặt theo quy định; Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hợp lệ; Nộp đủ lệ phí theo quy định pháp luật phí lệ phí Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết văn chịu trách nhiệm cá nhân tồn tài sản tất khoản nợ chưa toán cam kết toán đủ số nợ đến hạn; Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận văn với bên hợp đồng chưa lý việc công ty chuyển đổi tiếp nhận tiếp tục thực hợp đồng đó; Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết văn có thỏa thuận văn với thành viên góp vốn khác việc tiếp nhận sử dụng lao động có doanh nghiệp tư nhân Như vậy, doanh nghiệp tư nhân đáp ứng điều kiện nêu thực thủ tục chuyển đổi cơng ty, linh động lựa chọn loại hình phù hợp với định hướng phát triển doanh nghiệp bên mình; nhiên, phải đảm bảo đáp ứng điều kiện cụ thể loại hình mà doanh nghiệp thực chuyển đổi Việc chuyển đổi làm cho doanh nghiệp bị chuyển đổi chấm dứt tồn mặt pháp lý Tuy nhiên doanh nghiệp hoạt động lại hình thức khác Điều đồng nghĩa với việc khoản nợ, nghĩa vụ, quyền lợi doanh nghiệp cũ chuyển sang cho doanh nghiệp Điều 205 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, Luật Doanh nghiệp 2020 II.2.2Chia, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp Tiêu chí Chia doanh nghiệp Khái niệm Hình thức Tách doanh nghiệp Hợp doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp Là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành hai nhiều công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tách thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Hai hay số công ty hợp thành công ty Một số công ty sáp nhập vào công ty khác Chia cổ đông, thành viên tài sản công ty để thành lập hai nhiều công ty Chuyển phần tài sản, quyền nghĩa vụ cơng ty có để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Các doanh nghiệp mang tài sản, quyền nghĩa vụ lợi ích hợp pháp góp chung lại thành lập doanh nghiệp Các doanh nghiệp bị sáp nhập mang tồn tài sản, quyền nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp chuyển sang cho doanh nghiệp nhận sáp nhập Công ty bị tách tồn sau hình thành nên cơng ty Tạo doanh nghiệp chấm dứt tồn doanh nghiệp bị hợp Chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập giữ nguyên tồn doanh nghiệp nhận sáp nhập Điều 200 Luật Doanh nghiệp Điều 201 Luật Doanh nghiệp Cơng ty bị chia chấm dứt tồn tại, hình thành nên hai hay nhiều Hệ công ty pháp lý Cơ sở pháp lý Điều 198 Luật Doanh Điều 199 Luật nghiệp Doanh nghiệp Khi công ty đứng trước trạng thái phá sản nan giải tài giải pháp hữu hựu vừa giữ cơng ty có vốn đầu tư tiếp tục phát triển Đồng thời quyền lợi, nghĩa vụ, quyền hạn, khoản nợ, nhân chia sát nhập vào công ty II.2.3Giải thể doanh nghiệp Như vậy, giải thể doanh nghiệp việc chấm dứt tồn doanh nghiệp theo ý chí doanh nghiệp quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác không tham gia tranh chấp khác Tòa án quan trọng tài Các trường hợp giải thể: a) Giải thể theo định chủ doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, trường hợp giải thể doanh nghiệp giải thể theo định chủ doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân; thành viên hợp danh công ty hợp danh, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn, Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần Quyết định giải thể thể tự nguyện chủ sở hữu doanh nghiệp Việc chủ doanh nghiệp khơng muốn tiếp tục kinh doanh bắt nguồn từ lý khác nhau, chẳng hạn lợi nhuận thấp, thua lỗ kéo dài, có mâu thuẫn nội bộ, khơng cịn phù hợp với mục đích kinh doanh đề ban đầu nhiều yếu tố khác Trong trường hợp này, chủ doanh nghiệp đến định giải thể doanh nghiệp để thu hồi vốn chuyển sang kinh doanh loại hình doanh nghiệp khác với chủ thể khác Đây định hồn tồn mang tính tự nguyện chủ động chủ doanh nghiệp b) Khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi Điều lệ công ty mà định gia hạn Trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định thời hạn hoạt động, hết thời hạn hoạt động ghi Điều lệ công ty, thành viên không muốn xin gia hạn hoạt động, cơng ty phải tiến hành giải thể Việc quy định thời hạn hoạt động doanh nghiệp thỏa thuận thành viên, cổ đông sáng lập, cấp phép quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật c) Cơng ty khơng cịn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định Luật Doanh nghiệp thời hạn 06 tháng liên tục Có đủ số lượng thành viên tối thiểu điều kiện để công ty tồn hoạt động Pháp luật quy định số lượng thành viên tối thiểu cho loại hình cơng ty khác Số lượng thành viên tối thiểu theo quy định công ty cổ phần ba, số hai cơng ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên Đối với công ty hợp danh, pháp luật quy định phải có hai cá nhân thành viên hợp danh Khi khơng có đủ số lượng thành viên tối thiểu để tiếp tục tồn tại, công ty phải kết nạp thêm thành viên cho đủ số lượng thành viên tối thiểu Nếu thời hạn tháng liên tục mà công ty không tiến hành kết nạp thêm thành viên số lượng thành viên không đủ không chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp cơng ty phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp d) Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải triệu tập họp để định giải thể doanh nghiệp Để thành lập doanh nghiệp, người thành lập phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp cho quan đăng ký kinh doanh đồng thời phải chịu trách nhiệm tính xác, trung thực hợp pháp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Trên sở hồ sơ hợp lệ, quan đăng ký kinh doanh thực cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp, ghi nhận đời, công nhận mặt pháp lý xuất doanh nghiệp thị trường Có thể nói, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giấy “thơng hành” để doanh nghiệp tiến hành hoạt động thị trường xác lập quan hệ pháp lý với quan nhà nước Do vậy, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nghĩa Nhà nước rút lại công nhận tư cách chủ thể kinh doanh doanh nghiệp Trong trường hợp này, doanh nghiệp khơng cịn cơng nhận địa vị pháp lý khơng cịn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Như vậy, sau hoàn tất thủ tục giải thể, doanh nghiệp hoàn toàn chấm dứt tồn hoạt động; khơng có doanh nghiệp tiếp tục thừa hưởng quyền nghĩa vụ doanh nghiệp Do đặc điểm này, điều kiện tiên để tiến hành hồn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp phải bảo đảm toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp không q trình giải tranh chấp Tịa án quan trọng tài Tại Việt Nam, quy định giải thể doanh nghiệp gắn liền với trình đời phát triển pháp luật doanh nghiệp qua thời kỳ lịch sử khác nhau, từ năm 1990 đến Hiện tại, quy định điều chỉnh từ Điều 207 đến Điều 222 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Thực tiễn gần nhiều năm thực thi Luật Doanh nghiệp cho thấy, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam chọn phương thức giải thể để chấm dứt hoạt động kinh doanh Cụ thể, kê lại tài sản mình, phiện tập hợp người lý tài sản công ty bị giải thể Theo thống kê Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), năm 2018, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 16.314 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với năm 2017, trung bình ngày Việt Nam có 45 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể Về mặt pháp lý, doanh nghiệp lựa chọn hai phương thức sau để chấm dứt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp: một là, thực thủ tục giải thể - thủ tục hành tiến hành quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; hai là, thực thủ tục phá sản mang tính tố tụng tư pháp, yêu cầu tòa án tuyên bố chấm dứt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thực tế, hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chọn phương thức chấm dứt hoạt động kinh doanh theo thủ tục giải thể để rút lui khỏi thương trường, thủ tục phá sản cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đón nhận Bằng chứng theo thống kê Tòa án nhân dân tối cao, giai đoạn 10 năm thực thi Luật Phá sản năm 2004 (từ năm 2004 đến năm 2014) tòa án nước tuyên bố phá sản có 84 doanh nghiệp Thậm chí từ ngày 01/01/2015 đến nay, số lượng doanh nghiệp bị phá sản Việt Nam không đáng kể so với phương thức giải thể doanh nghiệp - vốn nhà đầu tư lựa chọn phổ biến Số lượng doanh nghiệp phá sản xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác thủ tục phá sản doanh nghiệp Việt Nam phức tạp, nhiêu khê so với mặt chung giới Theo thống kê Ngân hàng Thế giới (WB), để phá sản doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư phải gần năm, tiêu tốn 14,5% chi phí tài giá trị tài sản doanh nghiệp Trong hồn cảnh đó, thủ tục giải thể doanh nghiệp tất yếu nhà đầu tư lựa chọn giải pháp phù hợp để đóng cửa doanh nghiệp II.2.4Doanh nghiệp phá sản Định nghĩa Phá sản tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã khả tốn (là doanh nghiệp, hợp tác xã khơng thực nghĩa vụ toán khoản nợ thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn toán) bị Tòa án nhân dân định tuyên bố phá sản Cần lưu ý doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản doanh nghiệp bị phá sản có nhiều điểm khác nhau, cụ thể là:   Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản doanh nghiệp rơi vào tình trạng khả tốn nợ đến hạn bị Tịa án tuyên bố phá sản, nhiên có hội phục hồi; doanh nghiệp bị phá sản doanh nghiệp bị Tòa án định tuyên bố phá sản (phù hợp với quy định pháp luật), khơng cịn hội phục hồi phải xóa đăng ký kinh doanh sau hồn tất thủ tục tốn Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản bị hạn chế số quyền định tài sản số quyền lợi ích khác (ví dụ: quyền định đoạt tài sản, quyền ký kết hợp đồng…); doanh nghiệp bị phá sản doanh nghiệp bị tước bỏ toàn quyền hành lĩnh vực hoạt động tài sản bị toán bắt buộc cho chủ nợ theo pháp luật Phân loại phá sản: a) Trên sở nguyên nhân gây phá sản có phá sản trung thực phá sản gian trá: Phá sản trung thực hậu việc khả toán nguyên nhân khách quan hay rủi ro bất khả kháng gây Phá sản trung thực từ nguyên nhân chủ quan chủ ý nhằm chiếm đoạt tài sản người khác Ví dụ yếu lực tổ chức, quản lý hoạt động; thiếu khả thích ứng với biến động thương trường Phá sản gian trá hậu thủ đoạn gian trá, có đặt trước nhằm chiếm đoạt tài sản người khác Ví dụ: có hành vi gian lận ký hợp đồng, tẩu tán tài sản, cố tình báo cáo sai để qua tạo lý phá sản khơng thật b) Trên sở phát sinh quan hệ pháp lý có phá sản tự nguyện phá sản bắt buộc: Cụ thể dựa người làm đơn yêu cầu phá sản Phá sản tự nguyện phía doanh nghiệp mắc nợ tự làm đơn yêu cầu phá sản thấy khả tốn, khơng có điều kiện thực nghĩa vụ trả nợ chủ nợ Phá sản bắt buộc phía chủ nợ làm đơn yêu cầu phá sản doanh nghiệp mắc nợ nhằm thu hồi khoản nợ từ doanh nghiệp mắc nợ c) Dựa vào đối tượng bị giải phá sản: Gồm phá sản cá nhân phá sản pháp nhân Tuỳ theo pháp luật nước mà đối tượng bị giải phá sản có quy định khác Ở nước ta áp dụng cho doanh nghiệp HTX Trung Quốc: áp dụng với thành phần kinh tế quốc doanh Úc : áp dụng với cá nhân Phá sản cá nhân: theo quy định cá nhân bị phá sản phải chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ Phá sản pháp nhân: phá sản tổ chức, tổ chức phải gánh chịu hậu việc phá sản việc trả nợ cho chủ nợ pháp nhân dựa tài sản pháp nhân Việc phá sản doanh nghiệp thực theo quy định pháp luật phá sản Phá sản thủ tục tư pháp thực nhằm giải tình trạng khơng thể tốn khoản nợ đến hạn doanh nghiệp Để tiến hành thủ tục phá sản, trước hết chủ thể phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Các doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản xem xét áp dụng biện pháp phục hồi, với điều kiện Hội nghị chủ nợ phải đồng ý doanh nghiệp phải xây dựng phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi Nếu xét thấy phục hồi doanh nghiệp, quan nhà nước có thẩm quyền thực thủ tục lý thức chấm dứt tồn doanh nghiệp thời điểm C KẾT BÀI Nhằm bảo vệ lợi ích chung kinh tế, pháp luật đưa quy định rõ ràng việc chấm dứt tồn doanh nghiệp Các doanh nghiệp chấm dứt tồn (hoặc bị buộc chấm dứt số trường hợp) theo phương thức: chuyển đổi hình thức doanh nghiệp; chia, hợp nhất, sáp nhập; giải thể, phá sản Qua ta thấy, Luật doanh nghiệp 2020 hay luật khác quy định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế nước ta lại đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, góp phần tạo mơi trường kinh doanh ổn định, bình đẳng Một đạo luật tiến vậy, mẻ nắm bắt không dễ dàng, cụ thể quy định giải thể Do vậy, đến định giải thể, chủ doanh nghiệp cần nắm rõ thủ tục pháp lý vấn đề Bên cạnh đó, môi trường kinh tế ngày nhiều biến động địi hỏi nhà làm luật khơng ngừng hồn thiện pháp luật, luật doanh nghiệp nói chung quy định giải thể nói riêng để phù hợp với bối cảnh hội nhập đất nước D DANH MUC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật thương mại Việt Nam Luật Doanh nghiệp 2020 Luật phá sản 2014 Nguyễn Phan Thái Vũ, 2010 Hỏi đáp Luật Doanh nghiệp Nxb Lao động https://www.facebook.com/messenger_media/? thread_id=3743095825808792&attachment_id=242702830871792&message_id=mid %24gAA1MU2kOvZh-r5iN6l4flM4r9ev_ https://scontent.fhan2-5.fna.fbcdn.net/v/t1.157529/165027874_720729145273309_1460267387526984625_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=13&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=0RWrPN_x0V8AX_C-RHQ&_nc_ht=scontent.fhan25.fna&oh=28d842a9084e10f7db645e8aadf186d7&oe=6088EDA4 ... đổi loại hình doanh nghiệp  Chia, hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp  Giải thể doanh nghiệp  Doanh nghiệp phá sản II.2 Các loại hình thức chấm dứt tồn doanh nghiệp II.2.1Chuyển đổi loại hình doanh. .. cho doanh nghiệp nhận sáp nhập Công ty bị tách tồn sau hình thành nên công ty Tạo doanh nghiệp chấm dứt tồn doanh nghiệp bị hợp Chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập giữ nguyên tồn doanh nghiệp. .. 200 Luật Doanh nghiệp Điều 201 Luật Doanh nghiệp Công ty bị chia chấm dứt tồn tại, hình thành nên hai hay nhiều Hệ công ty pháp lý Cơ sở pháp lý Điều 198 Luật Doanh Điều 199 Luật nghiệp Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn về các loại hình chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp (8 điểm) Luật thương mại, bài tập lớn về các loại hình chấm dứt tồn tại của doanh nghiệp (8 điểm) Luật thương mại

Từ khóa liên quan