Báo cáo tốt nghiệp Đại học, Cải cách hành chính

59 13 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 10:28

Cải cách hành chính TTHC là một bộ phận chế định của Luật hành chính, là một loại hình mang tính công cụ để giúp các cơ quan Nhà nước có điều kiện thực hiện chức năng của mình. Nếu không có các quy định bắt buộc về thủ tục hành chính sẽ không có những căn cứ pháp lý để thực hiện các hoạt động công cụ, giao dịch hành chính gây cản trở một phần hoặc ngưng trệ hoàn toàn hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.TTHC là một loại quy phạm pháp luật quy định về trình tự thời gian, không gian khi thực hiện một phần thẩm quyền nhất định của bộ máy Nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. TTHC bao gồm nhiều loại, liên quan đến nhiều lĩnh vực do đó cải cách hành chính không thể đồng loạt cải cách trong tất cả các lĩnh vực mà cần có sự lựa chọn tránh làm ảnh hưởng đến tính liên tục của hoạt động quản lý cũng như của toàn xã hội.Cải cách thủ tục hành chính là điều kiện cần thiết để tăng cường củng cố mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, tăng cường sự tham gia quản lý Nhà nước của nhân dân.Với mục đích đơn giản, công khai và minh bạch TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội Chính phủ đã ban hành nhiều quy định về CCHC và CCTTHC như Quyết định số 1362001QĐTTg với chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 20012010; Nghị quyết số 30cNQCP năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 20112020; Quyết định số 1812003NĐTTg về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương và Quyết định số 932007NĐTTg về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG KHOA LUẬT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XƯƠNG HUÂN- TP NHA TRANG – TỈNH KHÁNH HÒA TỪ NĂM 2018 – NĂM 2020 Giáo viên hướng dẫn: Ths Ngô Văn Tăng Phước Sinh viên thực : Phạm Bình Phúc Cơ quan thực tập: UBND P Xương Huân - TP Nha Trang Lớp: LUAT1921NT Nha Trang, tháng 04/2021 LỜI CẢM ƠN Để có kết ngày hôm nay, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo UBND phường Xương Huân tạo điều kiện tốt cho em trình thực tập Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn anh chị văn phịng UBND phường tận tình bảo em thời gian thực tập vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn đến phòng, ban khác UBND phường quan tâm, giúp đỡ để em có tài liệu cần thiết để hoàn chỉnh báo cáo hoàn thành tốt thực tập Xin gửi lời cảm ơn đến thầy, giáo Trường Đại học Thái Bình Dương giảng dạy kiến thức thật bổ ích cảm ơn thầy giáo Nguyễn Nam Hà tận tình hướng dẫn giúp đỡ em thực báo cáo Trong q trình thực tập hồn thiện báo cáo mình, em nỗ lực cố gắng nhiều song hạn chế kinh nghiệm, kiến thức kỹ nhiều mặt khác nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến tận tình q thầy để báo cáo hồn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình thầy hướng dẫn viết báo cáo thực tập thầy, cô Trường Đại học Thái Bình Dương Kính chúc thầy, ln ln mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc đạt nhiều thành công công tác./ Em xin chân thành cảm ơn! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự – Hạnh phúc XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên: Phạm Bình Phúc MSSV: 174060006 Lớp: 192LUAT1NT Khoa: Luật Kinh Tế Trường: Đại Học Thái Bình Dương Được giới thiệu Trường Đại học Thái Bình Dương, thời gian từ ngày đến thực tập tốt nghiệp đơn vị: Ủy Ban Nhân Dân phường Xương Huân Để đánh giá kết mơn học, kính mong q quan, đơn vị xác nhận nhận xét q trình thực tập tơi Tơi xin chân thành cảm ơn! Thủ trưởng quan (Ký tên đóng dấu) TRƯỜNG ĐH THÁI BÌNH DƯƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA LUẬT Độc lập –Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………… MỤC LỤC * Phần mở đầu: - Mục đích, lý chọn đề tài…………………………………………… Trang - Kết cấu nội dung đề tài…………………………………………… Trang * Phần nội dung: Chương 1: Cở sở lý luận, khái niệm cải cách hành theo chế cửa, cửa liên thông.…………… …………………… Trang 8-10 Cơ sở lý luận 1.1 Khái niệm 1.2 Cơ chế cửa liên thông Chương 2: Thực trạng thực chế cửa, cửa liên thông thời gian qua UBND phường Xương Huân.… Trang 10-25 - Giới thiệu nơi thực tập 2.1 Thực trạng thực chế cửa, cửa liên thông thời gian qua UBND phường Xương Huân 2.2 Đánh giá chung 2.2.1 Ưu điểm 2.2.2 Hạn chế, nguyên nhân Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu phận tiếp nhận trả kết …………………………………………… Trang 25-48 3.1 Giải pháp chung 3.2 Một số giải pháp cụ thể * Kết Luận………………………………………………… … Trang 48 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân CBCC, VC Cán bộ, công chức, Viên chức GDNN – GDTX Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên DS – KHHGD Dân số - kế hoạch hóa gia đình VHTT & TDTT Văn hóa thơng tin & Thê dục thể thao CCHC Cải cách hành CCTTHC Cải cách thủ tục hành TTHC Thủ tục hành Ban CHQS Ban Chỉ huy Quân DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Bảng Tổng hợp phận cửa tiếp nhận trả Trang kết giải năm 2018 Bảng Tổng hợp phận cửa tiếp nhận trả kết giải năm 2019 Bảng Tổng hợp phận cửa tiếp nhận trả kết giải năm 2020 Bảng Danh mục thủ tục hành * Phần mở đầu: - Mục đích, lý chọn đề tài: Trong năm vừa qua thực chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Cơng tác Cải cách hành thủ tục hành có vai trị quan trọng đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đời sống nhân dân Thơng qua thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân thực quyền lợi, nghĩa vụ đờng thời quan hành nhà nước thực tốt chức quản lý nhà nước, thủ tục hành cầu nối quan trọng quan nhà nước với người dân tổ chức, khả làm bền chặt mối quan hệ trình quản lý, làm cho nhà nước ta thực “Nhà nước dân, dân dân” Chính lẽ đó, cải cách thủ tục hành khơng đơn liên quan đến pháp luật, pháp chế mà yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chung đất nước trị, văn hóa, giáo dục mở rộng giao lưu với nước giới, giai đoạn nay, nước ta trở thành thành viên thức tổ chức WTO, để hội nhập vào kinh tế giới, việc cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng địi hỏi tất yếu để hội nhập quốc tế thành công phát triển đất nước Thực chương trình cải cách hành tỉnh Khánh Hịa, thành phố Nha Trang nói chung UBND phường Xương Huân nói riêng, khâu đột phá cải cách thủ tục hành Đây nhiệm vụ cần thiết giai đoạn phát triển đất nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu dịch vụ hành cơng, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch phận cửa; nâng cao vai trò trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát quan nhà nước công dân Qua 10 năm thực hiện, phận cửa UBND phường Xương Huân bộc lộ nhiều hạn chế Đó lý cần phải xây dựng mơ hình cửa đại địa phương để đổi nâng cao hiệu công tác “tiếp nhận trả kết hồ sơ” cho tổ chức, công dân Chính tơi nên chọn đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cải cách hành theo chế “Một cửa, cửa liên thông” UBND Phường Xương Huân – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa từ năm 2017 - 2019 - Kết cấu nội dung đề tài sau: Chương I: Cở sở lý luận, khái niệm cải cách hành theo chế cửa, cửa liên thông Chương II: Thực trạng thực chế cửa, cửa liên thông thời gian qua UBND phường Xương Huân Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu phận tiếp nhận trả kết * Kết Luận * Phần nội dung CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN, KHÁI NIỆM VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG” Cơ sở lý luận: Thủ tục hành định nghĩa theo khoản Điều Nghị định 63/2010/NĐ-CP trình tự, cách thức thực hiện, hờ sơ yêu cầu, điều kiện quan Nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức TTHC phận chế định Luật hành chính, loại hình mang tính cơng cụ để giúp quan Nhà nước có điều kiện thực chức Nếu khơng có quy định bắt buộc thủ tục hành khơng có pháp lý để thực hoạt động cơng cụ, giao dịch hành gây cản trở phần ngưng trệ hoàn toàn hoạt động máy hành nhà nước TTHC loại quy phạm pháp luật quy định trình tự thời gian, khơng gian thực phần thẩm quyền định máy Nhà nước, cách thức giải công việc quan Nhà nước mối quan hệ với quan, tổ chức cá nhân công dân TTHC bao gồm nhiều loại, liên quan đến nhiều lĩnh vực cải cách hành khơng thể đờng loạt cải cách tất lĩnh vực mà cần có lựa chọn tránh làm ảnh hưởng đến tính liên tục hoạt động quản lý toàn xã hội Cải cách thủ tục hành điều kiện cần thiết để tăng cường củng cố mối quan hệ Nhà nước nhân dân, tăng cường tham gia quản lý Nhà nước nhân dân Với mục đích đơn giản, cơng khai minh bạch TTHC nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Chính phủ ban hành nhiều quy định CCHC CCTTHC Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg với chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010; Nghị số 30c/NQCP năm 2011 Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 181/2003/NĐ-TTg việc ban hành quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Quyết định số 93/2007/NĐ-TTg thực chế cửa, cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương 1.1 Khái niệm: “Một cửa” chế giải công việc tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền quan hành nhà nước từ tiếp nhận, yêu cầu hồ sơ đến trả lại kết thông qua đầu mối “Bộ phận tiếp nhận kết quả” quan hành nhà nước Việc thực chế “một cửa” nhằm đạt bước chuyển quan hệ thủ tục giải công việc quan hành nhà nước với tổ chức, cơng dân; giảm phiền hà cho tổ chức; công dân; chống tệ quan liêu, tham nhũng cửa quyền cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý Nhà nước Thực chất việc thực mơ hình “một cửa” để tập trung đầu mối giải thủ tục hành từ phịng ban chun mơn đầu mối Ủy ban Nhân dân thành phố, UBND phường thông qua “Bộ phận tiếp nhận kết quả” thực 1.2 Cơ chế cửa liên thông Là chế giải công việc tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền nhiều quan hành nhà nước cấp cấp hành từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hờ sơ giải đến trả kết thực đầu mối “Bộ phận tiếp nhận kết quả” quan hành nhà nước Hiện nay, quan hành thực liên thơng hai chiều: + Liên thông theo chiều dọc: liên thơng cấp hành việc giải thủ tục hành cho nhân dân lĩnh vực + Liên thông theo chiều ngang : Là phối hợp quan chuyên môn cấp (thuộc huyện, xã) việc giải thủ tục hành cho nhân dân CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND PHƯỜNG XƯƠNG HUÂN- TP NHA TRANG - Giới thiệu nơi thực tập: * Đặc điểm tự nhiên phát triển UBND phường Xương Huân: Thành phố Nha Trang trung tâm trị, kinh tế, văn hóa-xã hội tỉnh Khánh Hịa, thành phố có 19 phường, 08 xã Ủy ban nhân dân phường Xương Huân tọa lạc số 744, đường 2/4, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Phường Xương Huân phường biển, nằm phía Bắc thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang 03 km, phía Bắc giáp phường Vĩnh Hải, phía Đơng giáp phường Vĩnh Thọ, biển, phía Tây giáp phường Ngọc Hiệp, phía Nam giáp phường Xuân Huân, phường Vạn Thắng Diện tích tự nhiên: 176,6ha Dân số 6.118 hộ, 28.097 nhân (thời điểm tính đến ngày 31/12/2018) Người dân sống chủ yếu nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản kinh doanh dịch vụ, du lịch * Về phát triển kinh tế Thực Nghị Đảng ủy xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội UBND phường xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với Mặt trận, đồn thể trị - xã hội phối hợp triển khai cách đờng hồn thành tiêu mà Nghị đề Kinh tế dần ổn định phát triển, ngành dịch vụ thương mại có bước phát triển với nhiều loại hình, thành phần kinh tế tham gia, phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp đầu tư sở vật chất, mở thêm dịch vụ kinh doanh góp phần tăng thu cho ngân sách địa phương giải việc làm UBND thường xuyên quan tâm thực thu ngân sách, chống thất thu thuế, thu nguồn quỹ vận động nhân dân nên thời gian qua kết đạt vượt tiêu Hàng năm, thực dự toán chi ngân sách đáp ứng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên ngân sách cho nhiệm vụ cần thiết; hoạt động hệ thống trị địa phương * Về văn hóa xã hội Số trường cơng lập địa bàn phường: 01 trường Mầm Non, 02 trường Tiểu học, 01 trường THCS; có 06 sở mầm non tư thục thực việc đăng ký đảm bảo yêu cầu theo quy định Các trường học công lập đầu xây dựng sửa chữa sở vật chất trang thiết bị đảm bảo đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu công tác dạy học; hàng năm, trường triển khai phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” Duy trì hoạt động Trung tâm học tập sinh hoạt cộng đồng, đề cao trách nhiệm gia đình xã hội, phối hợp chặt chẽ với nhà trường giáo dục hệ trẻ, thường xuyên kiểm tra kịp thời ngăn chặn không để xảy tượng tiêu cực nhà trường Về công tác khuyến học, hàng năm học sinh nghèo hiếu học trường học, quyền, đồn thể tặng học bổng cho em học sinh giỏi nhằm động viên, tạo điều kiện cho em đến trường, bước hạn chế việc học sinh bỏ học * Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị đầu tư xây dựng kết cẩu hạ tầng: 10 Giải chế độ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ kháng chiến http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543847 Giải hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543852 Giải hưởng chế độ ưu đãi đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543854 Giải chế độ người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543856 10 Giải chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543858 11 Giải chế độ người có cơng giúp đỡ cách mạng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543860 12 Giải chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543863 13 Giải chế độ ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543864 Thực chế độ trợ cấp lần thân nhân người http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? 14 45 hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H quốc làm nhiệm vụ quốc tế, %C3%B2a&ItemID=543866 người có cơng giúp đỡ cách mạng chết 15 Mua bảo hiểm y tế người có công thân nhân http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? ItemID=260785 16 Xác nhận thương binh, người hưởng sách thương binh người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở trước khơng cịn giấy tờ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543868 17 Bổ sung tình hình thân nhân hờ sơ liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543869 18 Trợ cấp lần niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543870 19 Trợ cấp hàng tháng niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543871 20 Thực chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo người có cơng với cách mạng họ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543874 21 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H 46 %C3%B2a&ItemID=543875 22 Giải trợ cấp lần người có thành tích tham gia kháng chiến tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bằng khen Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=543876 26 LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI * Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện cộng đồng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=318246 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện gia đình http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=506741 Hỗn chấp hành định cai nghiện bắt buộc cộng đồng http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=506746 http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi Miễn chấp hành định cai -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? nghiện bắt buộc cộng đồng tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=506748 27 LĨNH VỰC THỦY LỢI 47 * Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương nguồn vốn hợp pháp khác địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=552863 * Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình khẩn cấp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=576036 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho cơng trình, vùng hạ du đập q trình thi cơng thuộc thẩm quyền UBND cấp xã http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=576037 28 LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP * Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đăng ký khai thác tận dụng gỗ rừng trồng vốn tự đầu tư, chuyển sang trồng cao su tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cơng đồng dân cư thôn http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=552866 48 Xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã lâm sản chưa qua chế biến có ng̀n gốc khai thác từ rừng tự nhiên http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=552867 Xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã cảnh, bóng mát, cổ thụ có ng̀n gốc khai thác từ vườn, trang trại, trờng phân tán tổ chức; có ng̀n gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, phân tán cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=552868 29 LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP * Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày08/4/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) 30 LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT * Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đăng ký chuyển đổi cấu trồng từ trồng lúa sang trồng hàng năm trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản đất trồng lúa http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi -tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx? tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H %C3%B2a&ItemID=552870 31 LĨNH VỰC LIÊN THÔNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hịa 49 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tuổi https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7610 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ tuổi https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7964 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 * Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 UBND tỉnh Khánh Hịa Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất trợ cấp mai táng) https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối tượng người có cơng với cách mạng từ trần https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng) https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 50 hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa hưởng sách Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối tượng thực theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 chế độ, sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 phục viên, xuất ngũ, việc https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 10 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 số chế độ, sách dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 51 11 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất trợ cấp mai táng) 12 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ mai táng phí đối tượng app/chitietthutuc/7616 người có cơng với cách mạng từ trần 13 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ bảo trợ xã hội (được trợ giúp app/chitietthutuc/7616 xã hội thường xuyên cộng đồng) 14 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa hưởng sách Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 15 Liên thơng thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối tượng thực theo Nghị định số https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ 150/2006/NĐ-CP ngày app/chitietthutuc/7616 12/12/2006 hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh 16 https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ app/chitietthutuc/7616 Liên thông thủ tục hành https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ chính: Đăng ký khai tử, hưởng app/chitietthutuc/7616 mai táng phí đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết 52 định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 07/11/2011 chế độ, sách đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1075 phục viên, xuất ngũ, việc 17 Liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/ 14/01/2015 số chế độ, app/chitietthutuc/7616 sách dân cơng hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế Tổng cộng: 171 quy trình, thủ tục 3.2 Một số giải pháp cụ thể: * Một là, rà soát, đánh giá thủ tục hành hiện hành Thơng qua q trình rà sốt văn quy phạm pháp luật tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ văn trung ương địa phương khơng cịn phù hợp với tình trạng thực tế nhu cầu nhân dân, văn hết hiệu lực không với văn quan nhà nước cấp Tiếp tục loại bỏ thủ tục hành rườm rà, chưa phù hợp, sớm xây dựng hoàn thiện thủ tục hành theo hướng cơng khai, đơn giản, thuận tiện, giảm thiểu thủ tục, thời gian giải công việc, tránh phiền hà cho cá nhân, tổ chức công dân * Hai là, Cơng khai hóa thủ tục hành Để thực giải pháp này, cần có đầu tư quan tâm để thủ tục hành thực nhanh gọn hiệu quả, dễ hiểu dễ thực Bên cạnh đó, cơng bố cơng khai biện pháp, cách thức tổ chức thực thủ tục hành 53 cịn phục vụ mục đích tạo sở để nhân dân giám sát Hơn nữa, cơng khai hóa thủ tục hành cịn nhằm giúp cán bộ, cơng chức nắm rõ quy định, trình tự tiếp nhận giải thủ tục hành chính, từ khơng tùy tiện thêm bớt yêu cầu thủ tục tổ chức, cơng dân Ngồi cơng việc cịn giúp quan có thẩm quyền có thực chức tra, giám sát việc thực thi thủ tục hành sở Việc cơng bố, cơng khai thủ tục hành cần thực cách đầy đủ, xác, thời hạn Cơng bố trước cơng khai, theo trình tự chặt chẽ thẩm quyền cơng bố thủ tục hành chính, sau phải cơng khai thủ tục để cá nhân tổ chức biết Ngồi ra, việc cơng khai phải đảm bảo đầy đủ, xác, kịp thời, thường xuyên, dễ khai thác, sử dụng * Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Cán cơng chức đóng vai trị quan trọng hoạt động cơng vụ, xây dựng hồn thiện máy nhà nước Hiệu lực, hiệu máy Nhà nước nói riêng hệ thống trị nói chung định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ cán bộ, công chức Việc thực thủ tục hành có hiệu cao hay không đội ngũ làm việc phận tiếp nhận trả kết hờ sơ hành cán bộ, cơng chức liên quan đến việc quy trình thực liên thơng liên quan đến trách nhiệm hai hay nhiều quan khác Do đó, Ủy ban nhân dân cần tiếp tục trì lớp đào tạo, bời dưỡng, nhằm nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán công chức, cụ thể tăng cường cơng tác đào tạo, bời dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt kỹ nghiệp vụ hành chính, đạo đức cơng vụ, tính chun nghiệp, trách nhiệm, động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội giải công việc; phổ biến kiến thức pháp luật để cán bộ, công chức vận dụng q trình thực thi cơng vụ, đặc biệt u cầu cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết hồ sơ hành theo chế cửa liên thơng Đờng thời, tổ chức bố trí, xếp cán vị trí, sở trường cơng việc Nội dung bời dưỡng cán bộ, công chức trực tiếp thực thủ tục hành liên quan đến quy trình, đặc biệt quy trình liên thơng ngồi tiêu chí chung, cịn phải đảm bảo yêu cầu đặc thù cho đối tượng, nhiệm vụ, phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải Cần tăng cường thực chế độ 54 thu hút tự đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tham gia công tác huyện để việc thực chế cửa liên thông đạt kết cao * Bốn là, tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt công nghệ thơng tin q trình tiếp nhận xử lý hồ sơ Khi giải thủ tục hành chính, cán bộ, cơng chức cần trang bị phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu tránh tùy tiện Do đó, cấp lãnh đạo cần có quan tâm mức kịp thời để trang bị phương tiện điều kiện làm việc cần thiết để giúp phận thực nhiệm vụ nhanh chóng thuận lợi; bước đại hóa trang thiết bị; phục vụ cơng tác đại hóa cơng sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác cải cách hành Bên cạnh đó, cần đặc biệt trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, coi đòi hỏi khách quan cơng tác cải cách hành giải pháp hữu hiệu đảm bảo cho hoạt động có hiệu Tiếp tục đại hóa hành chính: nâng cấp tăng cường số dịch vụ cơng trực tuyến lên cấp độ (tiếp nhận hồ sơ qua mơi trường mạng); mở rộng mơ hình cửa, cửa liên thơng đại; trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN I SO 9001:2015 vào hoạt động quan hành nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin hoạt động quan hành Cơng nghệ thơng tin coi “cánh tay đắc lực” phục vụ cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ, giúp công việc giải nhanh gọn, xác; giúp cơng tác kiểm tra, giám sát lănh đạo thực thuận lợi * Năm là, tăng cường công tác tra, kiểm tra q trình thực hiện thủ tục hành Cơng tác tra, kiểm tra việc thực thủ tục hành cần quan tâm, trọng Nếu làm tốt cơng tác giúp tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương hành chính, mang lại niềm tin cho nhân dân địa bàn cộng đồng doanh nghiệp Chính vậy, việc đẩy mạnh cơng tác tra, kiểm tra nhằm phát hiện, kịp thời chấn chỉnh sai sót nêu gương điển hình đơn vị thực tốt nhiệm vụ giao vô cần thiết 55 Để làm tốt hoạt động tra, kiểm tra, giám sát cần tập trung vào thực số việc sau: - Tăng cường công tác kiểm tra quan cấp trên, quan chuyên môn hoạt động thực cải cách thủ tục hành - Tiến hành tra, kiểm tra nội Ủy ban nhân dân huyện công tác thực thủ tục hành - Tăng cường giám sát nhân dân./ KẾT LUẬN Trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế cơng cải cách hành nhiệm vụ cấp thiết để thực mục tiêu xây dựng hành dân chủ, vững mạnh, chuyên nghiệp lấy nhân dân làm gốc Nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý điều hành quan hành nhà nước Bộ phận trả kết đồng thời giúp cho cán quản lý cán làm công tác tiếp nhận trả kết hồ sơ nhanh chóng, nắm bắt thơng tin kịp thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc, tránh chờ đợi gây phiền hà, rút ngắn thời gian giải công việc tổ chức cá nhân Giúp công tác quản lý điều hành lãnh đạo UBND phường Xương Huân cán bộ, cơng chức thơng qua q trình giải cơng việc thuận lợi, nhanh chóng phát cán có biểu tiêu cực kịp thời uốn nắn Giúp cho tổ chức, cá nhân thuận lợi q trình liên hệ giải hờ sơ, cơng việc, đờng thời nâng cao vai trị giám sát, làm chủ nhân dân, việc giải thủ tục hành Tạo bước đột phá cho cơng tác giải thủ tục hành cho tổ chức, cơng dân Làm cho cơng tác cải cách hành thực vào đời sống nhân dân Tạo điều kiện thuận lợi cho cán công chức tham gia giải cơng việc dễ dàng, nhanh chóng, trao đổi thông tin với ban ngành, 56 quan chun mơn cấp q trình hướng dẫn giải công việc Làm cho công tác cải cách hành thực cách có hiệu Giúp cho tổ chức, cá nhân cán tiếp cận đại công nghệ thông tin phận cửa liên thông UBND phường Xương Huân Thực cải cách hành nhiệm vụ cần thiết giai đoạn phát triển đất nước nay, đặc biệt việc triển khai thực phần mềm cửa cấp xã đem lại thuận lợi công việc, thời gian, công sức cho tổ chức, cá nhân việc liên hệ giải hồ sơ, giấy tờ, đồng thời giúp cho quan, cán bộ, công chức giải nhanh, gọn thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải tránh tiêu cực, nhũng nhiễu Cải cách thủ tục hành thực chế cửa, cửa liên thông xây dựng mặt quan hành chính, tổ chức phận tiếp nhận trả kết văn minh, lịch sự, đại, đề cao trách nhiệm quyền sở Thơng qua hoạt động phận cửa, cửa liên thông đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức nhân dân đến giải công việc; bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, đờng thời qua để đào tạo, bời dưỡng, nâng cao lực, phẩm chất đạo đức đội ngũ cán công chức, ngành chuyên môn liên quan, cán bộ, công chức trực tiếp làm việc phận cửa; Đảm bảo yêu cầu thạo việc, công tâm, có trình độ, lực chun mơn, kỹ hành chính, khả giao tiếp với tổ chức cơng dân, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tận tụy, nhã nhặn, ngăn chặn tình trạng hách dịch, cửa quyền giao dịch, giải công việc với tổ chức công dân - Ứng dụng triệt để cơng nghệ thơng tin quy trình nghiệp vụ giải thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông - Đảm bảo giám sát quan hành chính, cơng dân, tổ chức tồn q trình giải thủ tục hành cách thuận lợi nhờ hệ thống hỗ trợ đại Tăng cường giám sát nhân dân việc thực chương trình cải cách hành mà trọng tâm cải cách thủ tục hành hoạt động phận cửa 57 - Là sở để thực liên thơng theo mơ hình cửa, liên thông đại ba cấp tỉnh, huyện, xã Do thực tập thực thời gian có hạn, viết khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp ý kiến chân thành q thầy người có liên quan đến giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cải cách hành theo chế cửa, cửa liên thông địa phương 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu chương trình bời dưỡng cơng tác cải cách hành chính; Đề án xây dựng mơ hình cửa liên thơng đại phận tiếp nhận trả kết phường Xương Huân, T.phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 Thủ tướng Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương quan hành nhà nước cấp; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 Chính phủ thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành chính; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/10/2019 Chính phủ quy định chế độ báo cáo quan hành Nhà nước; Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/8/2016 UBND tỉnh Khánh Hòa việc đẩy mạnh cơng tác cải cách hành giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 UBND thành phố Nha Trang Phê duyệt công bố báo cáo Chỉ số mức độ hài long tổ chức, cá nhân phục vụ cấp xã, trạm y tế cấp xã, số đơn vị nghiệp giáo dục đào tạo địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt đề án văn hóa cơng vụ; 59 ... nay, nước ta trở thành thành viên thức tổ chức WTO, để hội nhập vào kinh tế giới, việc cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành nói riêng đòi hỏi tất yếu để hội nhập quốc tế thành công phát... Tăng cường giám sát nhân dân việc thực chương trình cải cách hành mà trọng tâm cải cách thủ tục hành hoạt động phận cửa Làm cho công tác cải cách hành thực đưa vào đời sống nhân dân, giảm phiền hà,... nhiều lĩnh vực cải cách hành khơng thể đồng loạt cải cách tất lĩnh vực mà cần có lựa chọn tránh làm ảnh hưởng đến tính liên tục hoạt động quản lý toàn xã hội Cải cách thủ tục hành điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp Đại học, Cải cách hành chính, Báo cáo tốt nghiệp Đại học, Cải cách hành chính

Từ khóa liên quan