Tcvn 4453 1995 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối quy trình thi công nghiệm thu

39 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2021, 09:44

Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 Tiªu chn bắt buộc áp dụng phần Kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu Monlithic concrete and reinforced concrete structures - Codes for construction, check and acceptance Ph¹m vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công bê tông tổ chức xây dựng thực Các công trình có công tác thi công bê tông n|ớc đầu t| liên doanh góp vốn, dẫn kỹ thuật riêng áp dụng tiêu chuẩn 1.2 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra nghiệm thu chất l|ợng thi công kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất l|ợng, an toàn vệ sinh môi tr|ờng khu vực xây dựng công trình 1.3 Tiêu chuẩn áp dụng cho việc thi công kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối bê tông nặng thông th|ờng (khối l|ợng thể tích hỗn hợp bê tông 1800kg/m3 2500kg/m3) đ|ợc trộn công tr|ờng bê tông chế trộn sẵn (bê tông th|ơng phẩm) vận chuyển từ trạm trộn bê tông tập trung 1.4 Tiêu chuẩn không áp dụng đối với: a) Các kết cấu làm loại bê tông tổ ong, bê tông cốt liệu rỗng, bê tông siêu nặng bê tông chịu hóa chất; b) Các kết cấu thi công ph|ơng pháp đổ bê tông n|ớc, bê tông vữa dâng; c) Các kết cấu bê tông ứng suất tr|ớc; d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế; Các tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cèt thÐp TCVN 2737 : 1990: Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - Tải trọng tác động TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng puzolan TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng xỉ lò xo TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng TCVN 1770 : 1986: Cát xây dựng Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng xây dựng Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 1987: N|ớc cho bê tông vữa Yêu cầu kỹ thuật TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng Yêu cầu bảo d|ỡng ẩm tự nhiên TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo bảo d|ỡng mẫu thử TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng Ph|ơng pháp thử độ sụt TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng Ph|ơng pháp xác định c|ờng độ nén TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng Ph|ơng pháp xác định c|ờng độ kéo uốn TCVN 5718 : 1993: Mái sàn bê tông cốt thép công trình xây dựng Yêu cầu chống thấm n|ớc Tiêu chuẩn viÖt nam tcvn 4453 : 1995 TCVN 1651 : 1985: Thép cốt bê tông Cốp pha đà giáo 3.1 Yêu cầu chung 3.1.1 Cốp pha đà giáo cần đ|ợc thiết kế thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ đầm bê tông 3.1.2 Cốp pha phải đ|ợc ghép kín, khít để không làm n|ớc xi măng đổ đầm bê tông, đồng thời bảo vệ đ|ợc bê tông đổ d|ới tác động thời tiết 3.1.3 Cốp pha đà giáo cần đ|ợc gia công, lắp dựng cho đảm bảo hình dáng kích th|ớc kết cấu theo quy định thiết kế 3.1.4 Cốp pha đà giáo chế tạo nhà máy gia công tr|ờng Các loại cốp pha đà giáo tiêu chuẩn đ|ợc sử dụng theo dẫn đơn vị chế tạo 3.2 Vật liệu làm cốp pha đà giáo 3.2.1 Cốp pha đà giáo làm gỗ, hoành bè, thép, bê tông đúc sẵn chất dẻo Đà giáo sử dụng tre, luồng b|ơng Chọn vật liệu làm cốp pha đà giáo phải dựa điều kiện cụ thể hiệu kinh tế 3.2.2 Gỗ làm cốp pha đà giáo đ|ợc sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN 1075 : 1971 tiêu chuẩn hành, đồng thời sử dụng loại gỗ bất cập phân 3.2.3 Cốp pha đà giáo kim loại nên sử dụng cho phù hợp với khả luân chuyển nhiều lần loại kết cấu khác 3.3 Thiết kế cốp pha đà giáo 3.3.1 Cốp pha đà giáo phải đ|ợc thiết kế đảm bảo yêu cầu mục 3.1, số liệu để thiết kế đ|ợc ghi phụ lục A 3.3.2 Cốp pha vòm dầm với độ lớn 4m phải đ|ợc thiết kế có độ vồng thi công Trị số độ vồng đ|ợc tính theo công thức: f  3L 1000 Trong đó: L độ, tính m 3.3.3 Các phận chịu lực đà giáo nên hạn chế số l|ợng nối Các mối nối không nên bố trí mặt cắt ngang vị trí chịu lực lớn Các giằng cần đ|ợc tính toán bố trí thích hợp để ổn định toàn hệ đà giáo cốp pha 3.4 Lắp dựng cốp pha đà giáo 3.4.1 Lắp dựng cốp pha đà giáo cần đảm bảo yêu cầu sau: a) Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần đ|ợc chống dính; b) Cốp pha thành bên kết cấu t|ờng, sàn, dầm cột nên lắp dựng cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh h|ởng đến phần cốp pha đà giáo l|u lại để chống đỡ (nh| cốp pha đáy dầm, sàn cột chống); Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 Trụ chống đà giáo phải đặt vững cứng, không bị tr|ợt không bị biến dạng chịu tải trọng tác động trình thi công Khi lắp dựng cốp pha cần có mốc trắc đạc biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục cao độ kết cấu Khi ổn định cốp pha dây chằng móc neo phải tính toán, xác định số l|ợng vị trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha chịu tải trọng tác động trình thi công Trong trình lắp dựng cốp pha cần cấu tạo số lỗ thích hợp phía d|ới để cọ rửa mặt n|ớc rác bẩn có chỗ thoát Tr|ớc đổ bê tông, lỗ đ|ợc bịt kín lại Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đà giáo Cốp pha đà giáo lắp dựng xong đ|ợc kiểm tra theo yêu cầu bảng 1, sai lệch không đ|ợc v|ợt trị số ghi bảng c) 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.5.1 B¶ng – Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo Các yêu cầu kiểm tra Ph|ơng pháp kiểm tra Kết kiểm tra Cốp pha đà lắp dựng Hình dáng kích th|ớc Bằng mắt, đo th|ớc có Phù hợp với kết cấu thiết chiều dài thích hợp kế Kết cấu cốp pha Bằng mắt Đảm bảo theo quy định điều 3.3.3 Độ phẳng ghép Bằng mắt Mức độ gồ ghề nối 3mm Độ kín, khít cốp Bằng mắt Cốp pha đ|ợc ghép kín, khít, pha, cốp pha mặt đảm bảo không n|ớc xi măng đổ đầm bê tông Chi tiết chôn ngầm đặt sẵn Xác định kích th|ớc, vị trí Đảm bảo kích th|ớc, vị trí số l|ợng ph|ơng tiện số l|ợng theo quy định thích hợp Chống dính cốp pha Bằng mắt Lớp chống dính phủ kín mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông Vệ sinh bên cốp pha Bằng mắt Không rác, bùn đất chất bẩn khác bên cốp pha Độ nghiêng, cao độ kích Bằng mắt, máy trắc đạc Không v|ợt trị sô th|ớc cốp pha thiết bị phù hợp ghi bảng Độ ẩm cốp pha gỗ Bằng mắt Cốp pha gỗ đà đ|ợc t|ới n|ớc tr|ớc đổ bê tông Đà giáo đà lắp dựng Kết cấu đà giáo Bằng mắt, dùng tay lắc mạnh Đà giáo đ|ợc lắp dựng đảm cột chống, nêm bảo kích th|ớc, số l|ợng vị trÝ theo thiÕt kÕ cét chèng Tiªu chn viƯt nam Cột chống đà giáo Bằng mắt, dùng tay lắc mạnh cột chống, nêm cột chống Bằng mắt, đối chiếu với thiết kế đà giáo Độ cứng ổn định 3.5.2 tcvn 4453 : 1995 Cột chống, đ|ợc kê, đệm đặt lên cứng, đảm bảo ổn định Cột chống đ|ợc giằng chéo giằng ngang đủ số l|ợng, kích th|ớc vị trí theo thiết kế Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đà giáo đ|ợc tiến hành tr|ờng, kết hợp với việc đánh giá xem xét kết kiểm tra theo quy định bảng sai lệch không v|ợt trị số ghi bảng Bảng Sai lệch cho phép cốp pha, đà giáo đà lắp dựng xong Tên sai lệch Mức cho phép, mm 1 Khoảng cách cột chống cốp pha, cấu kiện chịu uốn khoảng cách trụ đỡ giằng ổn định, neo cột chống so với khoảng cách thiết kế a) Trên mét dài b) Trên toàn độ Sai lệch mặt phẳng cốp pha đ|ờng giao chúng so với chiều thẳng đứng độ nghiêng thiết kế a) Trên mét dài b) Trên toàn chiều cao kết cấu: - Móng - T|ờng cột đỡ sàn toàn khèi cã chiỊu cao d|íi 5m - T|êng vµ cét đỡ sàn toàn khối có chiều cao 5m - Cột khung có liên kết dầm - Dầm vòm Sai lệch trục cốp pha so với thiết kế a) Móng b) T|ờng cột c) Dầm xà vòm d) Móng d|ới kết cấu thép Sai lƯch trơc cèp pha tr|ỵt, cèp pha leo cốp pha di động so với trục công trình 25 75 3.6 Tháo dỡ cốp pha đà giáo 20 10 15 10 15 10 Theo quy định thiết kế 10 Tiêu chuẩn việt nam 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 tcvn 4453 : 1995 Cốp pha đà giáo đ|ợc tháo dỡ bê tông đạt c|ờng độ cần thiết kế để kết cấu chịu đ|ợc trọng l|ợng thân tải trọng tác động khác giai đoạn thi công sau Khi tháo dỡ cốp pha, đà giáo, cần tránh không gây ứng suất đột ngột va chạm mạnh làm h| hại đến kết cấu bê tông Các phận cốp pha đà giáo không chịu lực sau bê tông đà đóng rắn (nh| cốp pha thành bên dầm, cột t|ờng) đ|ợc tháo dỡ bê tông đạt c|ờng độ 50N/cm2 Đối với cốp pha đà giáo chịu lực kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), dẫn đặc biệt thiết kế đ|ợc tháo dỡ bê tông đạt giá trị c|ờng độ ghi bảng Các kết cấu ô văng, công xôn, sê nô đ|ợc tháo cột chống cốp pha đáy c|ờng độ bê tông đạt đủ mác thiết kế đà có đối t|ợng trọng chống lật Khi tháo dỡ cốp pha đà giáo sàn đổ bê tông toàn khối nhà nhiều tầng nên thực nh| sau: a) Giữ lại toàn đà giáo cột chống sàn nằm kề d|ới sàn đổ bê tông; b) Tháo dì tõng bé phËn cét chèng cèp pha cđa tÊm sàn phía d|ới giữ lại cột chống an toàn cách nha 3m d|ới dầm có nhịp lớn 4m Đối với công trình xây dựng khu vực có động đất công trình đặc biệt, trị số c|ờng độ bê tông cần đạt để tháo dỡ cốp pha chịu lực thiết kế quy định Việc chất tải phần lên kết cấu sau tháo dỡ cốp pha đà giáo cần đ|ợc tính toán theo c|ờng độ bê tông đà đạt, loại kết cấu đặc tr|ng tải trọng để tránh vết nứt h| hỏng khác kết cấu Việc chất toàn tải trọng lên kết cấu đà tháo dỡ cốp pha đà giáo đ|ợc thực bê tông đà đạt c|ờng độ thiết kế Bảng - C|ờng độ bê tông tối thiểu để tháo dỡ cốp pha đà giáo chịu lực (%R28) ch|a chất tải Loại kết cấu C|ờng độ bê tông tối Thời gian bê tông đạt thiếu cần đạt để tháo c|ờng độ để tháo cốp pha dỡ cốp pha, %R28 mùa vùng khí hậu - bảo d|ỡng bê tông theo TCVN 5592 : 1991, ngày Bản, dầm, vòm có độ nhỏ 2m Bản, dầm, vòm có độ từ 2-8m Bản, dầm, vòm có độ lớn 8m 50 70 90 Chú thích: 1) Các trị số ghi bảng ch|a xét đến ảnh h|ởng phụ gia 10 23 Tiªu chn viƯt nam 2) tcvn 4453 : 1995 Đối với kết cấu có độ nhỏ 2m, c|ờng độ tối thiểu bê tông đạt để tháo dỡ cốp pha 50% R28 nh|ng không đ|ợc nhỏ 80N/cm2 Công tác cốt thép 4.1 Yêu cầu chung 4.1.1 Cốt thép dùng thiết kế bê tông cốt thép phải đảm bảo yêu cầu thiết kế, đồng thời phù hợp với tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5574 : 1991 “KÕt cÊu bê tông cốt thép TCVN 1651 : 1985 Thép cốt bê tông 4.1.2 Đối với thép nhập cần có chứng kỹ thuật kèm theo cần lÊy mÉu thÝ nghiƯm kiĨm tra theo TCVN 197: 1985 Kim loại Ph|ơng pháp thử kéo TCVN 198 : 1985 Kim loại Ph|ơng pháp thử uốn 4.1.3 Cốt thép gia công tr|ờng nhà máy nh|ng nên đảm bảo mức độ giới phù hợp với khối l|ợng thép t|ơng ứng cần gia công 4.1.4 Không nên sử dụng công trình nhiều loại thép có hình dáng kích th|ớc hình học nh| nhau, nh|ng tính chất lý khác 4.1.5 Cốt thép tr|ớc gia công tr|ớc đổ bê tông cần đảm bảo: a) Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, vẩy sắt lớp gỉ; b) Các thép bị bẹp, bị giảm tiết diện làm nguyên nhân khác không v|ợt giới hạn cho phép 2% đ|ờng kính Nếu v|ợt giới hạn loại thép đ|ợc sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế lại; c) Cốt thép cần đ|ợc kéo, uốn nắn thẳng 4.2 Cắt uốn cốt thép 4.2.1 Cắt uốn cốt thép đ|ợc thực ph|ơng pháp học 4.2.2 Cốt thép phải đ|ợc cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích th|ớc thiết kế Sản phẩm cốt thép đà cắt uốn đ|ợc tiến hành kiểm tra theo lô Mỗi lô gồm 100 thép loại đà cắt uốn, lô lấy thành để kiểm tra Trị số sai lệch không v|ợt trị số bảng Bảng – KÝch th|íc sai lƯch cđa cèt thÐp ®· gia công Các sai lệch Mức cho phép, mm Sai lƯch vỊ kÝch th|íc theo chiỊu dµi cđa cèt thép chịu lực a) Mỗi mét dài b) Toàn chiều dài Sai lệch vị trí điểm uốn Sai lƯch vỊ chiỊu dµi cèt thÐp kÕt cấu bê tông khối lớn: a) Khi chiều dài nhỏ 10m b) Khi chiều dài lớn 10m Sai lƯch vỊ gãc n cđa cèt thÐp Sai lệch kích th|ớc móc uốn Trong đó: d) Đ|ờng kÝnh cèt thÐp; 20 20 +d + (d + 0,2a) 30 +a Tiªu chn viƯt nam 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 tcvn 4453 : 1995 a) Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Hàn cốt thép Liên kết hàn thực theo nhiều ph|ơng pháp khác nhau, nh|ng phải đảm bảo chất l|ợng mối hàn theo yêu cầu thiết kế Khi chọn ph|ơng pháp công nghệ hàn phải tuân theo tiêu chuẩn TCXD 71 : 1977 Chỉ dẫn hàn cốt thép chi tiết đặt sẵn kết cấu bê tông cốt thép Việc liên kết loại thép có tính hàn thấp không đ|ợc hàn cần thực theo dẫn sở chế tạo Khi hàn đối đầu cốt thép cán nóng máy hàn tự động bán tự động phải tuân theo tiêu chuẩn TCXD 72 : 1977 Quy định hàn đối đầu thép tròn Hàn điểm tiếp xúc th|ờng đ|ợc dùng để chế tạo khung l|ới cốt thép có đ|ờng kính nhỏ 10mm thép kéo nguội đ|ờng kính nhỏ 12mm thép cán nóng Khi chế tạo khung cốt thép l|ới cốt thép hàn điểm, thiết kế dẫn đặc biệt thực theo quy định sau: a) Đối với thép tròn trơn hàn tất điểm giao nhau; b) Đối với thép có gờ hàn tất điểm giao hai hàng chu vi phía điểm lại cách hàn theo thứ tự xen kẽ; c) Đối với khung cốt thép dầm, hàn tất điểm giao Hàn hồ quang đ|ợc dùng tr|ờng hợp sau: a) Hàn nối dài cốt thép cán nóng có đ|ờng kính lớn 8mm; b) Hàn tất chi tiết đặt sẵn, phận cấu tạo liên kết mối nối lắp ghép Các mối hàn phải đáp ứng yêu cầu sau: a) Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quÃng, không thu hẹp cục bọt; b) Đảm bảo chiều dài chiều cao đ|ờng hàn theo yêu cầu thiết kế Liên kết hàn đ|ợc tiến hành kiểm tra theo chủng loại lô Mỗi lô gồm 100 mối hàn 100 cốt thép loại khung, loại l|ới đà hàn Những lô sản phẩm đ|ợc kiểm tra theo nguyên tắc sau: a) Mỗi lô lấy 5% sản phẩm nh|ng không mẫu để kiểm tra kích th|ớc, mẫu để thử kéo mẫu để thử uốn; b) Trị số sai lệch so với thiết kế không v|ợt giá trị bảng chất l|ợng mối hàn Bảng Sai lệch cho phép sản phÈm cèt thÐp Tªn sai lƯch Møc cho phÐp 1 Sai sè vỊ kÝch th|íc chung cđa c¸c khung hàn phẳng l|ới hàn nh| theo độ dài gia công riêng lẻ Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 a) Khi đ|ờng kính thành cốt thép không 16mm Bảng - kÕt thóc 10mm 5mm - Theo ®é dài sản phẩm - Theo chiều rộng (hoặc chiều cao) cđa s¶n phÈm - KÝch th|íc cđa s¶n phÈm theo chiều rộng chiều cao không lớn 1m 3mm b) Khi đ|ờng kính thành cốt thép 18mm 40mm - Theo chiều dài sản phẩm - Theo chiều cao (hoặc chiều rộng) sản phẩm - Khi kích th|ớc sản phẩm theo chiều rộng chiều cao không lớn 1m 10mm 10mm 5mm c) Khi ®|êng kÝnh cèt thÐp tõ 40mm trë lªn - Theo chiều dài sản phẩm - Theo chiều cao sản phẩm Sai số khoảng cách thành ngang (thanh nối) khung hàn, sai số kích th|ớc ô l|ới hàn khoảng cách phận khung không giằng Sai số khoảng cách chịu lực riêng biệt khung phẳng khung không gian với đ|ờng kính là: - Nhỏ 40mm - Bằng lớn 40mm Sai số theo mặt phẳng l|ới hàn khung hàn phẳng đ|ờng kính thanh: - Nhỏ 12mm - Tõ 12mm ®Õn 24mm - Tõ 20mm ®Õn 50mm - Lớn 50mm Sai lệch vị trí chỗ uốn Sai lệch tim khung cốt thép (đo đạc theo tim xà) Sai lệch độ võng khung cốt thép chịu lực so víi thiÕt kÕ 50mm 20mm 10mm 0,5d 1d 10mm 15mm 20mm 25mm 2d 15mm 5% B¶ng – Sai lệch cho phép mối hàn Tên t|ợng sai lệch Mức cho phép 1 Sự xê dịch đ|ờng nối tâm nẹp tròn ®èi víi trơc cđa ®|ỵc nèi (khi cã nẹp đ|ờng hàn bên) Sai lệch chiều dài đệm nẹp Xê dịch nẹp so với trục mối hàn có khuôn 0,1d bên mối hàn 0,5d 0,1d Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 Xê dịch nẹp so với trục mối hàn theo h|ớng dọc (trừ mối hàn có nẹp đặt lệch) Độ lệch trục mối hàn Xê dịch tim mối nối Bảng Kết thúc a) Khi hàn có khuôn b) Khi hàn có nẹp tròn c) Khi hàn đối đầu Sai số chiều dài mối hàn cạnh Sai số chiều rộng mối hàn cạnh Chiều rộng chân mối hàn không bám vào thép góc hàn ph|ơng pháp hàn nhiều lớp hàn đ|ơng kính nhỏ 40mm 10.ChiỊu s©u vÕt lâm cho tia hå quang ë thÐp thép hình hàn với thép tròn thép có gờ 11 Số l|ợng lỗ rỗng xỉ ngậm vào mối hàn - Trên bề mặt mối hàn dải khoảng 2d - Trong tiết diện mối hàn Khi d nhỏ 16mm Khi d lớn 16mm 12 Đ|ờng kính trung bình lỗ rỗng xỉ ngậm vào hàn - Trên mặt mối hµn - Trong tiÕt diƯn mèi hµn Khi d tõ 16mm trë xng Khi d lín h¬n 16mm 0,5d 30 0,10d 0,10d 0,10d 0,5d 0,15d 0,1d 25mm chỗ chỗ chỗ 1,5mm 1,0mm 1,5mm Trong đó: d - ®|êng kÝnh thÐp 4.4 Nèi buéc cèt thÐp: 4.4.1 Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) loại thép đ|ợc thực theo quy định thiết kế Không nối vị trí chịu lực lớn chỗ uốn cong Trong mặt cắt ngang tiết diện kết cấu không nối 25% diện tích tổng cộng cốt thép chịu lực thép tròn trơn không 50% thép cã gê 4.4.2 ViƯc nèi bc cèt thÐp ph¶i tháa mÃn yêu cầu sau: a) Chiều dài nối buộc cốt thép chịu lực khung l|ới thép cốt thép không đ|ợc nhỏ 250mm thép chịu kéo không nhỏ 200mm thép chịu nén Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ trị số bảng 6; b) Khi nèi buéc, cèt thÐp ë vïng chÞu kÐo phải uốn móc thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc; Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 c) Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đ|ờng kính 1mm; d) Trong mối nối cần buộc vị trí (ở hai đầu) 4.5 Thay đổi cốt thép công tr|ờng Trong tr|ờng hợp việc thay đổi cốt thép phải đ|ợc đồng ý thiết kế Tr|ờng hỵp sư dơng cèt thÐp xư lý ngi thay thÕ cốt thép cán nóng thiết phải đ|ợc đồng ý quan thiết kế chủ đầu t| 4.6 Vận chuyển lắp dựng cốt thép 4.6.1 Việc vận chuyển cốt thép đà gia công đảm bảo yêu cầu sau: a) Không làm h| hỏng biến dạng sản phẩm cốt thép; b) Cốt thép nên buộc thành lô theo loại số l|ợng để tránh nhầm lẫn sử dụng; c) Các khung, l|ới cốt thép lớn nên có biện pháp phân chia thành phận nhỏ phù hợp với ph|ơng tiện vận chuyển Bảng - Chiều dài nối buộc cốt thép Chiều dài nối buộc Loại cốt thép Cốt thép trơn cán nóng Cốt thép có gờ cán nãng Cèt thÐp kÐo nguéi 4.6.2 4.6.3 4.6.4 Vïng chÞu kéo Vùng chịu nén Dầm t|ờng Kết cấu khác Đầu cốt thép có móc Đầu cốt thép mãc 40d 40d 45d 30d 30d 35d 20d 20d 30d 20d 30d Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mÃn yêu cầu sau: a) Các phần lắp dựng tr|ớc, không gây trở ngại cho phận lắp dựng sau; b) Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trình đổ bê tông; c) Khi đặt cốt thép cốt pha tựa vào tạo thành tổ hợp cứng cốp pha đ|ợc đặt giao điểm cốt thép chịu lực theo vị trí quy định thiết kế Các kê cần đặt vị trí thích hợp tuỳ theo mật độ cốt thép nh|ng không lớn 1m điểm kê Con kê có chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép đ|ợc làm loại vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá huỷ bê tông Sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không v|ợt 3mm lớp bê tông bảo vệ có chiều dày a nhỏ 15mm 5mm lớp bê tông bảo vệ a lớn 15mm Việc liên kết cốt thép lắp dựng cần đ|ợc thực theo yêu cầu sau: 10 Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 d) e) f) g) 6.8.2 Làm lạnh cốt liệu trộn bê tông n|ớc nhiệt độ thấp; Đặt đ|ờng ống dẫn nhiệt từ lòng bê tông n|ớc lạnh; Độn thêm đá học vào khối đổ; Che phủ quanh khối bê tông vật liệu cách nhiệt để giữ đồng đểu nhiệt độ khối bê tông; h) Chia khối đổ thích hợp để hạn chế tích tụ nhiệt lòng bê tông Việc chia khối đổ cần xác định cụ thể có tính đến điều kiện thi công, vật liệu bê tông, điều kiện thời tiết đặc điểm kết cấu Khi thi công bê tông khối lớn phải thực quy định sau: a) Khi chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao mặt tiếp giáp khối đổ phải đ|ợc đánh xờm để đảm bảo tính liền khối; b) Việc đổ bê tông khép kín khối chèn đ|ợc thực sau khối đổ tr|ớc đà co ngót nhiệt độ đà giảm t|ơng ứng với quy định thiết kế tổ chức thi công; c) Đối với móng chịu tải trọng động nên đổ bê tông liên tục, mạch ngừng thi công Tr|ờng hợp cần có mạch ngừng để phù hợp với điều kiện thi công phải đ|ợc thiết kế quy định d) Bê tông phải đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dày nhau, phù hợp với đặc tr|ng máy đầm sử dụng đổ theo ph|ơng định cho tất lớp Đổ bê tông theo ph|ơng pháp bậc thang (cïng mét lóc ®ỉ hai ba líp) chØ thùc đà có thiết kế thi công dẫn công nghệ đổ bê tông bậc thang; e) Khoảng thời gian ngừng cho phép lớp đổ để không tạo thành khe lạnh phải qua thí nghiệm, vào nhiệt độ môi tr|ờng, điều kiện thời tiết, tính chất xi măng sử dụng nhân tố khác để định Chú thích: 1) Thời gian tạm ngừng cho phép đổ bê tông tham khảo trị số bảng 18 điều kiện thí nghiệm 2) Nếu thời gian tạm ngừng v|ợt thời gian quy định bảng 18 phải xử lý bề mặt bê tông Bảng 18 - Thời gian ngừng cho phép đổ bê tông phụ gia (phút) đổ bê tông, C Poóclăng Xi măng Poóclăng Xỉ xi măng Puzolan Lín h¬n 30 20 – 30 10 – 20 60 90 135 90 120 180 NhiƯt ®é khèi Xi măng Khi xử lý cần thực nh| sau: 25 Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 C|êng độ lớp bê tông bên d|ới ch|a đạt đến 25daN/cm2 không đ|ợc làm công tác chuẩn bị mặt để đổ lớp bê tông khác; - Mặt bê tông đà đông kết sau 10 dùng vòi phun n|ớc, bàn chải sắt làm nhám mặt bê tông; - Tr|ớc đổ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lý phải vệ sinh sạch, hút khô n|ớc rải lớp vữa xi măng cát vàng dầy 2cm 3cm Thời gian tháo cốp pha phải vào c|ờng độ đạt đ|ợc bê tông đồng thời xem xét khả khống chế vết nứt nhiệt Tránh tháo cốp pha có chênh lệch nhiệt độ khối bê tông nhiệt độ mối tr|ờng Không tháo cốp pha có luồng gió lạnh Khi nhiệt độ lòng bê tông nhiệt độ môi tr|ờng chênh lệch 150C 200C phải có lớp phủ bảo vệ bề mặt bê tông sau tháo cốp pha Những kết cấu khối lớn cốt thép có cốt thép độn thêm đá học để giảm l|ợng xi măng, hạn chế nhiệt độn khối đổ, nh|ng phải đảm bảo chất l|ợng theo yêu cầu thiết kế Khi thi công bê tông có độn thêm đá hộc cần đảm bảo quy định sau: a) KÝch th|íc c¹nh nhá nhÊt cđa kÕt cÊu khèi lín đ|ợc độn đá học phải lớn 100cm Kích th|ớc lớn đá hộc không đ|ợc lớn 1/3 kích th|ớc nhỏ khối đổ Đá có dạng thoi dẹt không đ|ợc sử dụng C|ờng độ đá hộc không đ|ợc thấp c|ờng độ cốt liệu lớn bê tông; b) Đá học đ|ợc xếp th|a cách khối bê tông theo phía với khoảng cách không nhỏ 30cm Bê tông nằm vùng chịu kéo không đ|ợc độn thêm đá hộc; c) Khi đổ bê tông độn đá hộc thời tiết nóng cần có biện pháp giảm nhiệt độ đá hộc thích hợp, cho đá hộc có nhiệt độ t|ơng đ|ờng với nhiệt độ hỗn hợp bê tông sau trộn Bảo d|ỡng bê tông khối lớn Nhiệm vụ chủ yếu việc bảo d|ỡng bê tông khối lớn khống chế chênh lệch nhiệt độ bề mặt bê tông lòng khối bê tông nhằm hạn chế vết nứt nhiệt Việc bảo d|ỡng phải vào điều kiện thực tế mà ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p sau: a) DÉn nhiƯt tõ lòng khối bê tông đ|ờng ống với n|ớc có nhiệt độ thấp không khí lạnh; b) Bao phủ bề mặt bê tông để giữ cho nhiệt độ khối bê tông đ|ợc đồng từ ngoài; c) Không tháo dỡ cốp pha tr|ớc bảy ngày Thi công bê tông thời tiết nóng mùa m|a Việc thi công bê tông thời tiết nóng đ|ợc thực nhiệt độ môi tr|ờng cao 300C Cần áp dụng biện pháp phòng ngừa xử lý thích hợp vật liệu, trình trộn, đổ, đầm bảo d|ỡng bê tông để không làm tổn hại đến chất l|ợng bê tông nhiệt độ cao môi tr|ờng gây Nhiệt độ hỗn hợp bê tông từ máy trộn nên khống chế không lớn 300C đổ không lớn 350C - 6.8.3 6.8.4 6.8.5 6.9 6.9.1 6.9.2 26 Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 6.9.3 Việc khống chế nhiệt độ hỗn hợp bê tông vào điều kiện thực tế ®Ĩ ¸p dơng nh| sau: a) Dïng n|íc m¸t ®Ĩ hạ thấp nhiệt độ cốt liệu lớn tr|ớc trộn, dùng n|ớc mát để trộn bảo d|ỡng bê tông; b) Thiết bị, ph|ơng tiện thi công, bÃi cát đá, nơi trộn nơi đổ bê tông cần đ|ợc che nắng; c) Dùng xi măng tỏa nhiệt; d) Dùng phụ gia hóa dẻo có đặc tính phù hợp với môi tr|ờng nhiệt độ cao; e) Đổ bê tông vào ban đêm sáng sớm không nên thi công bê tông vào ngày có nhiệt độ 350C 6.9.4 Khi thi công bê tông khối lớn thời tiết nóng phải đảm bảo quy định phần 6.8 6.9.5 Thi công bê tông mùa m|a cần đảm bảo yêu cầu sau: a) Phải có biện pháp tiêu thoát n|ớc cho bÃi cát, đá, đ|ờng vận chuyển, nơi trộn nơi đổ bê tông; b) Tăng c|ờng công tác thí nghiệm xác định độ ẩm cốt liệu để kịp thời điều chỉnh l|ợng n|ớc trộn, đảm bảo giữ nguyên tỷ lẹ n|ớc/xi măng theo thành phần đà chọn; c) Cần có mái che chắn khối đổ tiến hành thi công bê tông d|ới trời m|a 6.10 Thi công bê tông cốp pha tr|ợt 6.10.1 Quá trình thi công bê tông cốp pha tr|ợt đ|ợc thực theo quy định sau: Đổ bê tông tạo chân tr|ớc tr|ợt víi chiỊu cao 70cm – 80cm, chia lµm hai líp nh| sau: Lớp thứ đ|ợc đổ vào cốp pha với chiều cao 35cm 40cm; Lớp thứ hai đ|ợc ®ỉ tiÕp theo, líp thø nhÊt ®· ®|ỵc ®ỉ đầm xong toàn cốp pha nh|ng bê tông ch|a ninh kết; Sau b|ớc nâng đầu tiên, trình đổ tr|ợt đ|ợc thực liên tục Lúc lớp bê tông đ|ợc đổ với chiều cao phù hợp với biện pháp thi công 6.10.2 Việc nâng cốp pha theo chu kỳ đ|ợc thực theo tốc độ tr|ợt đà xác định thiết kế tổ chức thi công, nh|ng phải đảm bảo tr|ợt lô bê tông c|ờng độ bê tông đà đạt từ 15N/cm2 25N/cm2 6.10.3 Kiểm tra độ thăng sàn thao tác, sai sô tim trục độ thẳng đứng cốp pha tr|ợt đ|ợc thực thiết bị, ph|ơng tiện biện pháp thích hợp để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 6.10.4 Bề mặt bê tông cần đ|ợc giữ ẩm theo chế độ bảo d|ỡng TCVN 5592 : 1991 6.11 Hoàn thiện bề mặt bê tông 6.11.1 Trong tr|ờng hợp, bê mặt bê tông phải đ|ợc hoàn thiện thỏa mÃn yêu cầu chất l|ợng, độ phẳng đồng màu sắc theo quy định thiết kế Việc hoàn thiện bề mặt bê tông đ|ợc chia làm cấp: a) Hoàn thiện thông th|ờng b) Hoàn thiện cấp cao 27 Tiêu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 6.11.2 Hoµn thiƯn thông th|ờng: Sau tháo cốp pha, bề mặt bê tông phải đ|ợc sửa chữa khuyết tật hoàn thiện để đảm bảo độ phẳng nhẵn đồng màu sắc Mức độ gồ ghề bề mặt bê tông đo áp sát th|ớc 2m không v|ợt 7mm 6.11.3 Hoàn thiện cấp cao đòi hỏi độ phẳng nhẵn kiểm tra th|ớc 2m, độ gồ ghề không v|ợt 5mm phải đảm bảo đồng màu sắc Chú thích: 1) Trạng thái bề mặt bê tông đ|ợc hoàn thiện kết cấu mà bề mặt bê tông không trái không bao phủ bề mặt 2) Việc hoàn thiện thông th|ờng bề mặt bê tông thực nhiều ph|ơng pháp khác tuỳ theo mức độ khuyết tật tính chất kết cấu Khi sửa chữa khuyết tật nh| rỗ, x|ớc, hở thép, nứt thực theo ph|ơng pháp truyền thống (trát, vá, phun vữa xi măng, đục tẩy xoa nhẵn bề mặt.) Khi tạo độ đồng màu sắc cần l|u ý việc pha trộn vật liệu để sữa chữa khuyết tật bề mặt 3) Các bề mặt hoàn thiện cấp cao th|ờng đ|ợc thực theo ph|ơng pháp xoa mài máy thủ công tuỳ theo quy mô, diện tích bề mặt kết cấu theo quy định thiết kế Kiểm tra vµ nghiƯm thu 7.1 KiĨm tra 7.1.1 ViƯc kiĨm tra chất l|ợng thi công bê tông toàn khối bao gồm khâu: lắp dựng cốp pha đà giáo, cốt thép, chế tạo hỗn hợp bê tông dung sai kết cấu công trình 7.1.2 Kiểm tra cốp pha đà giáo đ|ợc thực theo yêu cầu ghi bảng 7.1.3 Kiểm tra công tác cốt thép đ|ợc thực theo yêu cầu ghi bảng 10 7.1.4 Kiểm tra chất l|ợng bê tông bao gåm viƯc kiĨm tra vËt liƯu, thiÕt bÞ, quy trình sản xuất, tính chất hỗn hợp bê tông đà đông cứng Các yêu cầu kiểm tra đ|ợc ghi bảng 19 7.1.5 Độ sụt hỗn hợp bê tông đ|ợc kiểm tra tr|ờng theo quy định sau: a) Đối với bê tông trộn tr|ờng cần kiểm tra sau trộn mẻ bê tông b) Đối với bê tông trộn sẵn trạm trộn bê tông (bê tông th|ơng phẩm) cần kiểm tra lần giao hàng nơi đổ bê tông c) Khi trộn bê tông ®iỊu kiƯn thêi tiÕt vµ ®é Èm vËt liƯu ỉn định kiểm tra lần ca d) Khi có thay đổi chủng loại độ ẩm vật liệu nh| thay đổi thành phần cấp phối bê tông phải kiểm tra mẻ trộn đầu tiên, sau kiểm tra thêm lần ca 7.1.6 Các mẫu kiểm tra c|ờng độ bê tông đ|ợc lấy nơi đổ bê tông đ|ợc bảo d|ỡng ẩm theo TCVN 3105 : 1993 7.1.7 Các mẫu thí nghiệm xác định c|ờng độ bê tông đ|ợc lấy theo tổ, tổ gồm ba viên mẫu đ|ợc lấy lúc chỗ theo quy định TCVN 3105 : 1993 Kích th|ớc viên mẫu chuẩn 150mm x 150mm Số l|ợng tổ mẫu đ|ợc quy định theo khối l|ợng nh| sau: 28 Tiªu chn viƯt nam 7.1.8 tcvn 4453 : 1995 a) Đối với bê tông khối lớn 500m3 lấy tổ mẫu khối l|ợng bê tông khối đổ lớn 1000m3 250m3 láy tổ mẫu khối l|ợng bê tông khối đổ d|ới 1000m3; b) Đối với móng lớn, 100m3 bê tông lấy tổ mẫu nh|ng không tổ mẫu cho khối móng; c) Đối với bê tông móng bệ máy có khối đổ lớn h¬n 50m3 lÊy mét tỉ mÉu nh|ng vÉn lÊy mét tổ mẫu khối l|ợng 50m3; d) Đối với khung kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm) 20m3 bê tông lấy tổ mẫu; e) Tr|ờng hợp đổ bê tông kết cấu đơn có khối l|ợng cần lấy tổ mẫu; f) Đối với bê tông nền, mặt đ|ờng (đ|ờng ô tô, đ|ờng băng) 200m3 bê tông lấy tổ mẫu nh|ng khối l|ợng bê tông 200m3 phải lấy tổ mẫu; g) Để kiểm tra tính chống thấm n|ớc bê tông, cø 500m3 lÊy mét tỉ mÉu nh|ng nÕu khèi l|ỵng bê tông phải lấy tổ mẫu C|ờng độ bê tông công trình sau kiểm tra tuổi 28 ngày ép mẫu đúc tr|ờng đ|ợc coi đạt yêu cầu thiết kế giá trị trung bình tổ mẫu không đ|ợc nhỏ mác thiết kế mẫu tổ mẫu có c|ờng độ d|ới 85% mác thiết kế Bảng 19 Các yêu cầu kiểm tra chất l|ợng bê tông Đối t|ợng kiểm tra Ph|ơng pháp kiểm tra Mục đích Tần số kiểm tra VËt liƯu Xem phiÕu giao hµng Xi măng Cốt liệu Phụ gia chất độn N|ớc phù hợp với đơn đặt Mỗi lần giao hàng hàng Thí nghiệm xác định Phù hợp với TCVN Theo điều 4.2.4 tính chất lý 2682 : 1992 theo TCVN 4029 : 1985 Xác định độ bền Phù hợp với TCVN - Lần giao hàng đầu thành phần hạt độ 1771 : 1986 (đá, sỏi) tiên bền cđa cèt liƯu theo TCVN 1770 : 1986 - Khi có nghi ngờ (cát) tiêu chuẩn hành - Khi thay đổi cốt liệu Xem phiếu giao hàng Phù hợp với đơn đặt Mỗi lần giao hàng hàng Thí nghiệm mẫu bê Phù hợp với yêu cầu kỹ Khi có nghi ngờ tông có phụ gia (hoặc thuật chất độn) Thí nghiệm phân tích N|ớc chất Khi không dùng n|ớc hóa học độc hại, phù hợp với sinh hoạt công cộng 29 Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 TCVN 4506 : 1987 Khi cã nghi ngờ, thay đổi nguồn n|ớc Thiết bị Máy trộn đơn Hệ thống trạm trộn Thiết bị cân đong xi măng Thiết bị cân đong cốt liệu Thiết bị cân đọng phu gia chất độn Thiết bị dơng lÊy mÉu thÝ nghiƯm ThiÕt bÞ dơng thử độ sụt Thiết bị vận chuyển máy đầm bê tông Các thông số kỹ thuật Không có cè vËn Tr|íc sư dơng sau ®ã theo định kỳ hành Các thông số kỹ thuật Đảm bảo ®é chÝnh x¸c Tr|íc sư dơng, sau ®è theo định kỳ theo quy định Bằng ph|ơng tiện Đảm bảo độ xác Mỗi lần sử dụng theo quy định kiểm tra thích hợp Các thông số kỹ thuật Kh«ng cã sù cè sư Tr|íc sư dơng sau dụng theo định kỳ Hỗn hợp bê tông trộn công tr|ờng Độ sụt Kiểm tra độ sụt theo So sánh với độ sụt quy Lần trộn TCVN 3106 : 1993 định theo quy định điều 7.1.5 Độ đồng So sánh mẫu thử Để đánh giá đồng Khi có nghi ngờ bê tông lấy từ mẻ trộn hỗn hợp bê tông khác Độ chống thấm Thí nghiệm theo So sánh với độ chống Theo quy ®Þnh cđa n|íc TCVN 3116 : 1993 thÊm n|íc quy ®Þnh thiÕt kÕ C|êng ®é nÐn Thư mÉu theo TCVN So sánh với c|ờng độn Theo quy định 3118 : 1993 kéo quy định điều 7.1.7 C|ờng độ kéo Thử mẫu theo TCVN So sánh với c|ờng độ - Khi cÇn thiÕt uèn 3119 : 1993 kÐo quy định - Theo hợp đồng Hỗn hợp bê tông trộn sẵn sử dụng công tr|ờng Hỗn hợp bê tông Bằng mắt So sánh với trạng thái thông th|ờng C|ờng độ nén Thử mẫu theo TCVN So sánh với c|ờng độ 3118 : 1993 nén quy định C|ờng độ kÐo Thư mÉu theo TCVN So s¸nh víi c|êng độ uốn 3119 : 1993 kéo quy định Mỗi lần giao hàng Theo quy định điều 7.1.7 - Khi cần thiết - Theo hợp đồng Quá trình trộn, tạo hình bảo d|ỡng - Tỷ lệ pha trộn vật Bảng thiết bị đo l|ờng (tại nơi trộn) liệu - tỷ lệ N/X Quy trình trộn Đo l|ờng vật liệu, thời - Đảm bảo tỷ lệ trộn theo quy định - Tỷ lệ N/X không đổi Lần trộn sau Đảm bảo độ xác theo thời gian thÝch 30 Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 gian trộn theo bảng 12, đảm bảo thời gian trộn theo quy định Vận chuyển hỗn Đánh giá độ sụt độ Hỗn hợp bê tông không hợp bê tông đồng (tại nơi đổ bị phân tầng, đảm bảo độ sụt quy định bê tông) Đổ bê tông Bằng mắt Đảm bảo quy trình kỹ thuật theo 6.4 Bằng mắt Bê tông đ|ợc đầm chặt theo điều 6.4.14 Đầm bê tông Thời gian đầm Đảm bảo thời gian quy định Bảng 19 (Kết thúc) Bảo d|ỡng bê tông hợp Mỗi lần vận chuyển Mỗi lần đổ bê tông Mỗi lần đầm bê tông Phù hợp với TCVN Mỗi kết cấu 5592 : 1991 Tháo dỡ cốp pha đà Thời gian c|ờng độ Phù hợp với điều 3.6.2 Mỗi kết cấu giáo bê tông tháo cốp bảng pha đà giáo Các khuyết tật Bằng mắt Đ|ợc sửa chữa đảm bảo Mỗi kết cấu theo yêu cầu kỹ thuật Bê tông đà đông cứng Bề mắt kết cấu Độ đồng B»ng m¾t B»ng m¾t Theo 20 TCN 17 : 1989 Dïng sóng bËt nÈy va C|êng ®é nÐn cđa siêu âm theo 20 TCN 171 : 1989 bê tông Khoan lÊy mÉu tõ kÕt cÊu KÝch th|íc Kh«ng cã khuyết tật Xác định độ đồng thực tế So sánh với c|ờng độ nén quy định Mỗi kết cÊu - Khi cã nghi ngê - Khi thö mÉu không đạt c|ờng độ Xác định c|ờng độ thực - Số l|ợng mẫu thử tế không đủ theo quy định Bằng ph|ơng tiện Trị số sai lệch theo Khi có nghi ngờ đo thích hợp bảng 20 7.2 Nghiệm thụ: 7.2.1 Công tác nghiệm thu đ|ợc tiến hành tr|ờng phải có đầy đủ hồ sơ sau: a) Chất l|ợng công tác cốt thép (theo biên nghiệm thu tr|ớc lúc đổ bê tông); b) Chất l|ợng bê tông (thông qua kết thử mẫu quan sát mắt tr|ờng); c) Kích th|ớc, hình dáng, vị trí kết cấu, chi tiết đặt sẵn, khe co giÃn so với thiết kế; d) Bản vẽ hoàn công loại kết cấu; 31 Tiªu chn viƯt nam 7.2.2 tcvn 4453 : 1995 e) Các vẽ cho phép thay đổi chi tiết phận thiết kế; f) Các kết kiểm tra c|ờng độ bê tông mẫu thử kết kiểm tra chất l|ợng loại vật liệu khác có; g) Các biên nghiệm thu cốt thép, cốp pha tr|ớc đổ bê tông; h) Các biên nghiệm thu móng; i) Các biên nghiệm thu trung gian phËn kÕt cÊu; j) Sỉ nhËt ký thi c«ng Dung sai cho phÐp C¸c sai lƯch cho phÐp vỊ kÝch th|ớc vị trí kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối so với thiết kế, không v|ợt trị số ghi bảng 20 Các sai lệch đ|ợc xác định theo ph|ơng pháp đo đạc thiết bị dụng cụ chuyên dùng Bảng 20 Các sai lệch cho phép thi công kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối Tên sai lệch Mức cho phép, mm Độ lệch mặt phẳng đ|ờng cắt mặt phẳng so với đ|ờng thẳng đứng so với độ nghiªng thiÕt kÕ: a) Trªn 1m chiỊu cao kÕt cÊu; b) Trên toàn chiều cao kết cấu; - Móng - T|ờng đổ cốp pha cố định cột ®ỉ liỊn víi sµn - KÕt cÊu khung cét - Các kết cấu thi công cốp pha tr|ợt cốp pha leo Độ lệch mặt bê tông so với mặt phẳng ngang; a) Tính cho 1m mặt phẳng h|ớng b) Trên toàn mặt phẳng công trình Sai lệch trục mặt phẳng bê tông cùng, so với thiết kế kiểm tra th|ớc dài 2m áp sát mặt bê tông Sai lệch theo chiều dài nhịp c¸c kÕt cÊu; Sai lƯch tiÕt diƯn ngang cđa phận kết cấu Sai lệch vị trí cao độ chi tiết làm gối tựa cho kết cấu thép kết cấu bê tông cèt thÐp l¾p ghÐp 32 20 15 10 1/500 chiều cao công trình nh|ng không v|ợt 100mm 20 20 Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 Phơ lơc A Sè liƯu ®Ĩ thiÕt kế cốp pha đà giáo cho kết cấu bê tông bê tông cốt thép toàn khối A.1 Khi thiết kế cốp pha đà giáo phải tính toán với trị số tải trọng tiêu chuẩn sau đây: A.1.1 Tải trọng thẳng đứng: a) Khối l|ợng thể thức cốp pha đà giáo xác định theo vẽ thiết kế Khối l|ợng thể tích gỗ khô phân loại theo TCVN 1072 : 1971 nh| sau: - Nhãm III tõ 600kg/m3 ®Õn 730kg/m3 - Nhãm IV tõ 550kg/m3 ®Õn 610kg/m3 - Nhãm V tõ 500kg/m3 ®Õn 540kg/m2 - Nhãm VI từ 490kg/m3 trở xuống b) Khối l|ợng đơn vị thể tích bê tông nặng thông th|ờng tính 2500kg/m3 - Đi với loại bê tông khác tính theo khèi l|ỵng thùc tÕ c) Khèi l|ỵng cđa cèt thép, lấy theo thiết kế, tr|ờng hợp khối l|ợng cụ thể lấy 100kg/m3 bê tông cốt thép; d) Tải trọng ng|ời dụng cụ thi công: - Khi tính toán cốp pha sàn vòm lÊy 250daN/m2 - Khi tÝnh to¸n c¸c nĐp gia c|êng mặt cốp pha lấy 150daN/m2; - Khi tính toán cột chống đỡ kết cấu lấy 100daN/m2 Chú thích: Mặt cốp pha sàn dầm phải đ|ợc kiểm tra lại với tải trọng tập trung ng|ời dụng cụ thi công 130daN xe cải tiến chở đầy bê tông 350daN; Nếu chiều rộng kết cấu cốp pha ghép lại với nhỏ 15mm lực tập trung nói đ|ợc phân cho hai tầm kề e- Tải trọng đầm rung lấy 200daN/m2 A.1.2 Tải trọng ngang a) Tải trọng gió lấy theo TCVN 2336 : 1990 thi công lấy 50% tải trọng gió tiêu chuẩn b) áp lực ngang bê tông đổ vào cốp pha xác định theo bảng A.1 c) Tải trọng chấn động phát sinh đổ bê tông vào cốp pha kết cấu xác định theo bảng A.2 Bảng A.1 áp lực ngang hỗn hợp bê tông đổ Ph|ơng pháp đầm Đầm dùi Đầm Công thức tính toán áp lực ngang tối đa, daN/m2 Giới hạn sử dụng công thức P=.H P = (0,27V + 0,78)k1.k2 P= H H@R 33 V J 0,5 H @ V J 4,5 H @ 2R1 Tiªu chn viƯt nam tcvn 4453 : 1995 P = (0,27V + 0,78)k1.k2 V J 4,5 H @ 2m Các ký hiệu bảng này: P áp lực ngang tối đa hỗn hợp bê tông tính daN/m2; - khối l|ợng thể tích hỗn hợp bê tông đà đầm chặt tính daN/m3; H - chiều cào lớp hỗn hợp bê tông tính m; V - tốc độ đổ hỗn hợp bê tông tính m/h; R R1 bán kính tác dụng đầm dùi đầm Đối với dùi nên lấy R = 0,7 đầm R1 = 1,0m; k1 - hệ số tính đến ảnh h|ởng độ sụt hỗn hợp bê tông - Đối với bê tông cứng linh động với độ sụt 0,2cm 4cm K1 = 0,8; - Đối với bê tông có độ sụt 4cm 6cm k1 = 1,0 - Đối với bê tông có độ sụt 8cm – 12cm th× k1 = 1,2; k2 - hƯ số kể đến ảnh h|ởng nhiệt độ hỗn hợp bê tông - Với nhiệt độ 80C, k2 = 1,15; - Víi nhiƯt ®é 80C – 110C, k2 = 1,1; - Víi nhiƯt ®é 120C – 170C, k2 = 1,0; - Víi nhiƯt ®é 180C – 270C, k2 = 0,95; - Víi nhiƯt ®é 280C – 320C, k2 = 0,9; - Với nhiệt độ từ 330C, k2 = 0,85; Bảng A.2 - Tải trọng động đổ bê tông vào cốp pha Biện pháp đổ bê tông Tải trọng ngang, tác dụng vào cốp pha (daN/m2) Đổ máy ống vòi voi đổ trực tiếp đ|ờng ống từ máy bê tông Đổ trực tiếp từ thïng cã: Dung tÝch nhá h¬n 0,2m3 Dung tÝch 0,2m3 – 0,8m3 Dung tÝch lín h¬n 0,8m3 400 A.2 200 400 600 Khi tÝnh to¸n c¸c bé phËn cđa cèp pha theo khả chịu lực, tải trọng tiêu chuẩn nêu A.1 phải đ|ợc nhân với hệ số v|ợt tải quy định bảng A.3 34 Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 Bảng A.3 Các tải trọng tiêu chuẩn Hệ số v|ợt tải Khối l|ợng thể tích cốp pha đà giáo Khối l|ợng thể tích bê tông cốt thép Tải trọng ng|ời ph|ơng tiện vận chuyển Tải trọng đo đầm chấn động áp lực ngang bê tông Tải trọng chấn động đổ bê tông vào cốp pha 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 Khi xét đến tải trọng tạm thời tải trọng hữu ích tải trọng gió, tất tải trọng tính toán (trừ tải trọng thân) phải nhân với hệ số 0,9 - Khi tính toán phận cốp pha đà giáo mặt biến dạng, tải trọng không đ|ợc nhân với hệ số tải Độ võng phận cốp pha tác động tải trọng không đ|ợc lớn trị số sau: a) Đối với cốp pha bề mặt lộ kết cấu: 1/400 nhịp phận cốp pha; b) Đối với cốp pha bề mặt bị che khuất kết cấu: 1/250 nhịp phận cốp pha; c) Độ võng đàn hồi độ lún gỗ chống cốt pha: 1/1000 nhịp tự kết cấu bê tông cốt thép t|ơng ứng Tính toán ổn định chống lật cốp pha đà giáo phải xét đến tác động đồng thời tải trọng gió khối l|ợng thân Nếu cốp pha đ|ợc lắp liền với cốt thép phải tính khối l|ợng cốt thép, hệ số v|ợt tải tải trọng gió lấy 1,2 0,8 tải träng chèng lËt Ngoµi ra, hƯ sè an toµn vỊ ổn định chống lật không đ|ợc nhỏ 1,25 - A.3 A.4 Phơ lơc B Cèt thÐp cđa c¸c kÕt cấu bê tông cốt thép B.1 Phân loại tính chÊt cđa cèt thÐp B.1.1 Cèt thÐp c¸c kÕt cấu bê tông cốt thép đ|ợc phân loại nh| sau: a) Theo công nghệ chế tạo: Thép cán nóng thép cán nguội; b) Theo điều kiện sử dụng: Cốt thép kết cấu bê tông cốt thép th|ờng cốt thép kết cấu bê tông ứng suất tr|ớc; c) Theo hình dạng: Cốt thép trơn cốt thép cã gê; B.1.2 TÝnh chÊt c¬ häc cđa cèt thÐp đ|ợc đặc tr|ng trị số giới hạn chảy, c|ờng độ cực hạn độ dÃn dài t|ơng đối 35 Tiªu chn viƯt nam B.1.3 tcvn 4453 : 1995 Mét số loại thép dùng kết cấu bê tông cốt thép sản xuất n|ớc n|ớc bảng sau: Bảng B.1 Tính chất học thép ViƯt Nam theo tiªu chn TCVN 1651 : 1985 Nhãm thép cốt Đ|ờng kính Giới hạn C|ờng độ Độ dÃn dài Thí nghiệm uốn cực hạn t|ơng đối, nguội c-độ dầy cốt thép, mm chảy daN/cm2 daN/cm2 % trục uốn dđ|ờng kính cốt thép Không nhỏ CI CII CIII CIV 3800 5000 6000 9000 2200 3000 4000 6000 6-10 10-40 6-40 10-32 3800 5000 6000 9000 C = 0,5d 1800 C = 3d 1800 C = 3d 900 C = 5d 450 Bảng B.2 Tính chất lý thép Liên Xô (cũ) theo GOST 5781 : 1975 Nhãm cèt thÐp AI AII AIII AIV §|êng kÝnh cèt thép, mm 6-22 20-32 6-40 10-32 Giới hạn chảy daN/cm2 C|ờng độ cực hạn daN/cm2 Độ dÃn dài tr|ơng đối % Không nhỏ 2400 3000 4000 6000 3800 5000 6000 9000 3800 5000 6000 9000 ThÝ nghiÖm uèn nguéi §|êng kÝnh uèn Gãc uèn C = 0,5d C = 3d C = 3d C = 5d 1800 1800 900 450 Chú thích: Đối với cốt thép có đ|ờng kính lớn 40mm, đ|ợc phép giảm tiêu chuẩn độ dÃn dài t|ơng đối Khi đ|ờng kính tăng lên 1mm, độ dÃn dài t|ơng đối đ|ợc giảm 0,25% nh|ng không đ|ợc giảm 3% B.2 Xử lý cốt thép B.2.1 §Ĩ tiÕt kiƯm cèt thÐp dïng cèt thÐp xư lý nguội kết cấu bê tông cốt thép a) Xử lý kéo nguội, dùng cốt thép trơn cán nóng thép có gờ cán nóng, xử lý rút nguội, dùng loại cốt thép trơn cán nóng b) Cốt thép để rút nguội phải có bề mặt trơn không gỉ, sai lệch đ|ờng kính không 0,1mm Bảng B.3 - Giới hạn đàn hồi số loại thép n|ớc 36 Tiêu chuẩn việt nam tcvn 4453 : 1995 Tiêu chuẩn NF (Pháp) A35-015 A35-016 BS (Anh) 4449 4461 Din (§øc) 448 ASTM (Mü) A615 A616 A617 CEB (Euro – 80) Møc ®é 4xx Fe E 215 (215) Fe E 235 (235) Fe E400 (400) Fe E 500 (500) Gr 250 (250) Gr.460/425 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tcvn 4453 1995 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối quy trình thi công nghiệm thu, Tcvn 4453 1995 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối quy trình thi công nghiệm thu

Từ khóa liên quan