Gián án Bài: Chuyển động ném ngang

9 330 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 09:11

I. Khảo sát chuyển động ném ngang 1. Chọn hệ toạ độ O *Chuyển động ném ngang có: Vận tốc ban đầu v o có phương ngang Chọn trục toạ độ Đề các xoy có: Gốc tại O tại vị trí ném O x hướng theo véc tơ vận tốc v o Oy hướng theo véc tơ trọng lực P x y * Gốc thời gian là thời điểm ném vật .Tại thời điểm t = 0 có: X o = 0; v ox = v o và y o = 0; v oy = 0 v o P O v o x y M y M x My M x M x M y h 2. Phân tích chuyển động ném ngang *Phân tích chuyển động là phép thay thế chuyển động cong của một vật bằng các chuyển động thẳng của hình chiếu của vật đó trên các trục toạ độ Đề các. *Chuyển động của các hình chiếu này gọi là chuyển động thành phần Phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần: M x trên trục Ox M y trên trục Oy 3.Xác định các chuyển động thành phần * áp dụng định luật 2 Niu tơn có: g m mg m P m P a y y ==== 0 0 === mm P a x x ) 2 2 1 gty =+ a. Chuyển động thành phần M x trên trục Ox +) và v ox = v o =) Chuyển động theo phư ơng o x là chuyển động thẳng đều +) v x = v o +) x o = 0 +) x = v o t b. Chuyển động thành phần M y trên trục Oy +) và v oy = 0 =)Chuyển động theo phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do +) v y = gt +) y 0 = 0 m P a = O y x P * Tác dụng lên vật có: trọng lực P III/ xác định chuyển động của vật * Tổng hợp hai chuyển động thành phần ta được chuyển động của vật 1. Dạng của quĩ đạo * Phương trình quĩ đạo của vật: 2 2 0 2 x v g y = * Quĩ đạo của vật là một nửa đường pa rabol O x 1 y 1 M 1 M 2 M 3 x 2 x 3 y 2 y 3 v o y x x Các điểm x 1 y 1 y 3 M 1 M 2 M 3 x 3 y 2 x 2 y 2. Thêi gian chuyÓn ®éng g h t 2 = * NhËn xÐt: Thêi gian chuyÓn ®éng b»ng thêi gian r¬i tù do 3. TÇm nÐm xa g h vxL 2 0max == * NhËn xÐt: tÇm nÐm xa phô thuéc vµo ®é cao h vµ v o O x y X max L y = h h III/ thí nghiệm kiểm chứng *Thí nghiệm: *Nhận xét: Cả 2 đều rơi xuống đất cùng một lúc *Kết luận: Thời gian rơi của vật bằng thời gian rơi tự do từ cùng một độ cao h *Nhận xét: . M x M y h 2. Phân tích chuyển động ném ngang *Phân tích chuyển động là phép thay thế chuyển động cong của một vật bằng các chuyển động thẳng của hình chiếu. trục toạ độ Đề các. *Chuyển động của các hình chiếu này gọi là chuyển động thành phần Phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần: M
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài: Chuyển động ném ngang, Gián án Bài: Chuyển động ném ngang, Gián án Bài: Chuyển động ném ngang