Bài giảng Đề tài tiểu luận tốt nghiệp

28 3,017 12
  • Loading ...
1/28 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 23:11

Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và dày công rèn luyện đã trở thành một Đảng Mác xít Lênin nít chân chính, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng Cộng sản. Những thành tựu vĩ đại của cách mạng nước ta trong thời gian qua, sự trưởng thành của Đảng ngày hôm nay gắn liền với tên tuổi của Người. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của mình. Do vậy, ngay từ khi ra đời cho đến nay Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đây là những điều kiện cơ bản để Đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đưa cách mạng Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội tiến đến chủ nghĩa cộng sản. Qua cuộc đấu tranh cách mạng và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản Việt Nam đi đầu trong nhận thức và hành động, đóng góp to lớn cho cách mạng, làm rạng danh Đảng, được nhân dân hết lòng ca ngợi. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới thực hiện cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do Đảng ta là Đảng cầm quyền cho nên sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường làm một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm, sự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên, mờ nhạt lý tưởng, thù vén cá nhân, vòi vĩnh nhũng nhiễu dân chúng, lạm quyền, tranh giành chức vụ, xa rời quần chúng nhân dân. Trong cuộc đấu tranh chống lại tác động tiêu cực của cơ chế thị trường với những cám dỗ vật chất và quyền lực không ít đảng viên đã lãng quên, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, mất dần dũng khí, rơi vào sai phạm với mức độ khác nhau … Vì vậy lòng tin của quần chúng nhân dân tin vào Đảng, vào Nhà nước bị giảm sút. Từ những nhận định, đánh giá các mặt yếu kém trên, do đó trong nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ta đã chỉ rõ ra những yêu cầu, mục đích và giải pháp xây dựng Đảng đáp ứng nhu cầu chính trị của từng giai đoạn cách mạng, từng thời kỳ lịch sử, địa bàn khác nhau nhằm xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ đổi mới. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác củng cố và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Tại Đại hội X của Đảng ta đã xác định: “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Vì vậy công tác xây dựng Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 1  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Đảng là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng và có tầm quan trọng sống còn của Đảng, và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong thực tế tại địa phương vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút về phẩm chất, đạo đức, bi quan, hoài nghi, dao động lòng tin và ý chí phấn đấu, hoạt động cầm chừng, ngại khó, ngại khổ thiếu tinh thần đấu tranh, xa rời quần chúng, bất chấp nguyên tắc kỷ luật Đảng thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Thực hiện chưa nghiêm chế độ phê bình và tự phê bình từ đó dẫn đến mất đoàn kết làm xói mòn lòng tin giữa Đảng và nhân dân. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong thời kỳ mới” để nghiên cứu một số biện pháp hữu hiệu về công tác xây dựng Đảng bộ Thị Trấn Trà My nhằm nâng cao sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng tại địa phương trong thời gian đến. 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: Thực hiện phương châm: lý luận phải liên hệ thực tiễn bản thân tôi dựa trên cơ sở được học tập và thực trạng hiện nay đối với tổ chức cơ sở Đảng địa phương nhận thấy cần chọn đề tài này nhằm góp phần cùng với Đảng bộ tìm ra những giải pháp tối ưu để tham gia cho cấp ủy xem xét nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Kiên quyết không thể để đảng viên đứng ngoài sự quản lý của Đảng bộ, coi đó là vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức, công tác kiểm tra tạo điều kiện cho từng chi bộ, đảng viên tự đổi mới, tự chỉnh đốn góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Vận dụng cơ sở lý luận đã học và qua nghiên cứu khảo sát thực trạng tại địa phương làm cơ sở lý luận để đánh giá mặt ưu, khuyết rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nhằm chứng minh, phân tích đề tài. Từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, đề xuất để tham mưu giúp địa phương làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 3. Giới hạn nghiên cứu: Vấn đề xây dựng Đảng là vấn đề hết sức rộng lớn. Do năng lực trình độ có hạn, bản thân tập trung nghiên cứu những vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Thị Trấn Trà My năm 2002 đến nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phần lý luận: Bản thân sử dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng lịch sử lôgíc, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để thuyết minh đề tài. Phần thực trạng: Phân tích, thống kê, điều tra mang tính xã hội học trên đặc điểm để chứng minh, lý giải đề tài. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 2  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Trên cơ sở lý luận, thực trạng địa phương để nêu ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế tại địa phương mình và phù hợp chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 5.Tình hình nghiên cứu: Vấn đề về phương pháp nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng đã được nhiều hội nghị Trung ương, các nhà khoa học cấp Trung ương, tỉnh và ngay ở cấp huyện đã nghiên cứu nhưng phần lớn các hội nghị, nghiên cứu ở tầm vĩ mô, nhất là ở những biện pháp, chủ trương mang tính chất chung cho cả nước hoặc cả tỉnh, huyện,quận, xã,thị trấn. Do đó tôi chọn đề tài này để nghiên cứu nhằm tổng kết lý luận khảo sát thực tế và đưa ra những phương pháp, giải pháp xác thực ở Đảng bộ , xem như đó là công trình còn nhiều mới mẽ mà chưa ai đề cập đến. 6. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận chung có kèm theo nguồn tư liệu tham khảo, nội dung đề tài kết cấu thành 3 phần cụ thể như sau: Phần I: Cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng bộ hiện nay. Phần II: Thực trạng công tác xây dựng Đảng bộ Thị trấn Trà My nhiệm kỳ 2006 - 2010. Phần III: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đảng bộ Thị trấn Trà My nhiệm kỳ 2006 - 2010. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 3  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀ MY HIỆN NAY I. Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền: 1. Lý luận Mác-Lênin về Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền. Học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản - chính Đảng của giai cấp công nhân là một bộ phận cấu thành của chủ nghĩa xã hội khoa học. Học thuyết đó chỉ rõ quy luật về sự ra đời, những nguyên tắc xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức hoạt động lãnh đạo chính trị của Đảng nhằm cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Chính Đảng của giai cấp công nhân ra đời là một tất yếu lịch sử, là sản phẩm tự nhiên của cuộc đấu tranh giai cấp đạt tới trình độ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất đó là Đảng Cộng sản. Đảng lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức hoạt động, Đảng là một khối thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ngay từ những ngày đầu của phong trào cộng sản và chủ nghĩa quốc tế, Mác-Ăngghen đã nhấn mạnh: “ . phải biến mỗi chi bộ của mình thành trung tâm hạt nhân của các hội liên hiệp công nhân”. Học thuyết về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân đã xem các tổ chức cơ sở Đảng trong các giai đoạn phát triển là một trong những khâu quan trọng trong hệ thống tổ chức và thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Chính vai trò đó đã nói lên vị trí, nền tảng của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở mà trên đó Đảng được xây dựng và trưởng thành. Những nguyên tắc cơ bản về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân được V.I Lênin nêu lên trên cơ sở kế thừa và phát triển những tư tưởng của C.Mác và PH.ăngghen đó là: - Chủ nghĩa Mác là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng Cộng sản. - Đảng cộng sản là đội tiên phong chính trị có tổ chức và là đội ngũ có tổ chức chặt chẽ nhất, cách mạng nhất và giác ngộ nhất của giai cấp công nhân. - Khi có chính quyền, Đảng là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị của chủ nghĩa xã hội và là một bộ phận của hệ thống đó. - Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 4  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung - Đảng gắn bó chặt chẽ với nhân dân, kiên quyết đấu tranh để ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu, xa rời với nhân dân. - Đảng phải tích cực kết nạp những đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào Đảng, kịp thời đưa những người không đủ riêu chuẩn và những phần từ cơ hội ra khỏi Đảng. - Tính quốc tế của Đảng cộng sản. 2. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng ta khẳng định: “chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng của Đảng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động” là một bước phát triển hết sức quan trọng trong việc nhận thức sâu sắc tư duy chính trị của Đảng ta về sự nghiệp cống hiến cho cách mạng, cho dân tộc của Người. Tư tưởng Hồ Chí Minh được ra đời từ cách vận dụng sáng tạo của chủ nghiã Mác-Lênin; Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tinh hoa văn hoá nhân loại. Trong ba nguồn gốc trên, Chủ nghĩa yêu nước là cơ sở ban đầu và là động lực thôi thúc Người tự giác đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh rất rộng, phong phú, bao trùm nhiều lĩnh vực, trong bài khoá luận tốt nghiệp này tôi chỉ xin đề cập đến Tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng. Trong điều kiện đảng cầm quyền, Người chỉ rõ ba nguy cơ lớn đối với Đảng, đó là: sai lầm về đường lối; quan liêu, xa rời quần chúng; thoái hoá biến chất. Đảng phải đề phòng bọn cơ hội chui vào Đảng, phá hoại Đảng từ bên trong. Người đã dày công tìm tòi, đề ra các biện pháp để phòng chống ba nguy cơ đó. Do vậy Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo của mình nhất là về trình độ lý luận chính trị, chú trọng tổng kết thực tiễn trên cơ sở lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin để tìm ra các quy luật lãnh đạo cách mạng của nước ta, phải tôn trọng quy luật khách quan, chống giáo điều, chống “tả khuynh”, chống “hữu khuynh”. Để chống nguy cơ quan liêu, xa rời quần chúng, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải sát dân, sát thực tế,mọi chủ trương, chính sách phải từ thực tế mà ra, chống cán bộ, đảng viên có thái độ kiêu căng, hống hách, lạm dụng quyền hạn,hà hiếp, nhũng nhiễu dân chúng, đặc quyền đặc lợi, thù vén cá nhân và khuyên cán bộ phải là người công bộc của dân, là người suốt đời trung thành tận tuỵ phục vụ nhân dân. Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng là toàn diện, sâu sắc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, không cao sang cầu kỳ, không xa rời thực tế. Tổ chức cơ sở đảng là nơi tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng như: giáo dục rèn luyện, phân công công việc cho đảng viên, xem xét kỷ luật đảng viên, kiểm tra ,quản lý đảng viên và đưa người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, là nơi đào tạo, rèn luyện cán bộ Đảng. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 5  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung 3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng cầm quyền trong giai đoạn cách mạng hiện nay: Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã phải chăm lo, củng cố xây dựng Đảng đồng bộ trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức để thống nhất và cùng hành động. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay do Đảng, Nhà nước ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ “then chốt” nhằm thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để thực hiện mục tiêu lý tưởng trên chúng ta cần tranh thủ, tập trung mọi nguồn lực, không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, đẩy nhanh công cuộc đổi mới một cách đồng bộ và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách nền hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Giữ vững ổn định chính trị làm tiền đề cho phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, từng bước nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đó là những nhiệm vụ cao cả, song cũng rất nặng nề của Đảng ta, đòi hỏi Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu để lãnh đạo nhân dân ta vững tiến trên con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong cuộc vận động, chỉnh đốn Đảng hiện nay, nhiều hoạt động diễn ra ở cơ sở, bắt đầu từ cơ sở, đồng thời cơ sở Đảng lại là nơi kiểm tra, quản lý, đánh giá, giám sát đảng viên và mọi hoạt động của của đảng viên. Để củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng phải tiến hành nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ, gắn công tác này với nhiều nội dung bằng những giải pháp khác, tổng thể các biện pháp về xây dựng chính đốn Đảng theo Nghị quyết số 22-TW6 khóa X II. Cơ sở thực tiễn về công tác xây dựng Đảng trong những năm qua: 1. Thực trạng chung: Trước những khó khăn thử thách lớn ở trong nước, những biến động bất lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trước sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng ta đã giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định cho hành động của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì đường lối đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng ta đã có bước phát triển về tư duy, đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đúng đắn, xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc có tiến bộ. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 6  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Thực hiện tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy chế dân chủ ở cơ sở bước đầu thực hiện có hiệu quả, tinh thần gắn bó giữa Đảng và nhân dân được phát huy, nhân dân hăng hái xây dựng và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Bên cạnh đó còn nổi lên những khuyết điểm yếu kém như : năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng nhu cầu của tình hình mới. Công tác xây Đảng còn chậm cụ thể hoá, thể chế hoá một số quan điểm lớn của Đảng, dân chủ trong Đảng và trong xã hội còn bị vi phạm, không ít tổ chức đã yếu kém, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt yếu kém cả về phẩm chất và năng lực. 2. Những thành tựu, hạn chế về công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X: 2.1.Thành tựu: Một là, Đảng đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng được coi trọng, NQ Trung ương V khoá IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng lý luận trong tình hình mới, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và đang đi vào cuộc sống, từng bước đổi mới công tác lý luận tổng kết thực tiễn, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiên cứu học tập vận dụng các nguyên tắc của Đảng, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đã không ngững lãnh đạo đất nước phát triển, từng bước sánh vai cùng với các nước trong khu vực và thế giới. Hai là, Đảng đã quan tâm xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức Tập trung chỉ đạo xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Xác định chức năng nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở Đảng phù hợp hơn trong điều kiện hoạt động mới. Công tác cán bộ có một số đổi mới về nội dung và cách làm. Đã giữ vững là thực hiện quan điểm của Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng hơn việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức. Ba là, Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ, tổ chức Đảng quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đã làm rõ và kết luận nhiều trường hợp về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, bố trí, sử dụng cán bộ và kết nạp người vào Đảng. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 7  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Bốn là, tiếp tục thực hiện cuộc vận động chỉnh đốn Đảng theo NQ Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII và kết luận Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa IX về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đã đạt một số kết quả nhất định. Năm là, BCH Trung ương và các cấp uỷ Đảng đã quan tâm hơn việc kiểm tra chấp hành đường lối, Điều lệ Đảng và công tác cán bộ, xây dựng chương trình kiểm tra và thực hiện kiểm tra theo chương trình, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn có vấn đề phức tạp. Việc xử lý nghiêm hơn đối với một số cán bộ, đảng viên có sai phạm, kể cả cán bộ các cấp có tác dụng giáo dục, răng đe, được nhân dân đồng tình. Sáu là, đã từng bước cụ thể hoá các quan điểm của cương lĩnh về phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt các vai trò của cơ quan nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân, khắc phục dần khuynh ướng Đảng bao biện làm thay, cũng như buông lỏng xem nhẹ vai trò lãnh đạo của Đảng. Dân chủ trong đảng, trong quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, trong tổ chức và hoạt động của nhà nước và dân chủ trong xã hội có tiến bộ. 2.2.Hạn chế: Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cần thẳng thắn và nghiêm túc nhận rõ những hạn chế yếu kém của công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua. Một là, cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra, chưa tạo được bước chuyển biến cơ bản, việc ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa mạnh. Hai là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn nhiều hạn chế, thiếu sót, tính định hướng, tính chiến đấu, thuyết phục hiệu quả chưa cao. Công tác nghiên cứu lý luận còn yếu, chưa theo kịp của công cuộc đổi mới. Ba là, công tác tổ chức trên một số mặt còn yếu chưa thực hiện đầy đủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng. Chậm xây dựng, hoàn thiện tổ chức và cơ cấu giám sát trong Đảng, trong hệ thống chính trị, giám sát của nhân dân trong hoạt động của đảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên. Thiếu quy chế cụ thể nhằm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo còn thiếu tôn trọng và phát huy quyền đồng chí trong Đảng. Tổ chức cơ sở Đảng chưa được chỉ đạo quan tâm đúng mức. Bốn là, nhiều khuyết điểm yếu kém trong công tác cán bộ chậm được khắc phục. Chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm. Chưa kiên quyết và thiếu những quy chế có hiệu lực để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ. Chưa có chính sách đủ hiệu lực khơi dây tài năng và thu hút nhân tài. Chậm khắc phục tình trạng cục bộ khép kín, hẫng hụt ở các địa phương. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 8  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Năm là: Công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn nhiều hạn chế nhất là trong việc xem xét giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay. Chậm bổ sung và sửa đổi một số điểm không còn phù hợp trong quy định 75-QĐ/TW Sáu là: Công tác kiểm tra trong Đảng còn yếu, chất lượng hiệu quả kiểm tra chưa cao, nhiều khuyết điểm sai lầm của đảng viên và tổ chức Đảng chậm được phát hiện, khắc phục. Bảy là: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn chậm và lúng túng. Chậm nghiên cứu và ban hành những quy định cụ thể về phương thức Đảng lãnh đạo Nhà nước. Thiếu những quy định cụ thể bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Chưa thật sự coi trọng đổi mới phong cách lề lối làm việc thực hiện nói đi đôi với làm. Nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém nói trên được xác định là: - Về khách quan: Những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của khu vực và thế giới. Xây dựng Đảng trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hội nhập quốc tế . là những vấn đề mới khó khăn và phức tạp cả lý luận lẫn thực tiễn. - Về chủ quan: Do chúng ta chậm đổi mới tư duy về công tác xây Đảng trong điều kiện mới. Việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương về xây dựng Đảng chưa nghiêm còn thiếu các biện pháp cụ thể, tính khả thi không cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp thiếu ý thức tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức và năng lực.  *  Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 9  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung PHẦN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀ MY NHIỆM KỲ 2006 - 2010 I. Đặc điểm tình hình: 1. Vài nét về Thị Trấn Trà My: Thị Trấn Trà My là một Thị trấn miền núi của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam nằm ngay trung tâm huyện Bắc Trà My . Phía Đông giáp xã Trà Dương Phía Tây giáp xã Bui. Phía Nam giápũĩa Trà Sơn. Phía Bắc giáp huyện Tiên Phước. Thị trấn có diện tích tự nhiên là ha. Địa giới hành chính chia thị trấn thành 09 tổ dân phố. Về đường bộ có đường Quốc lộ 16E nối giao thông đường Quốc lộ 1A và đường lên huyện Nam Trà My. Ngoài ra còn có hơn 50km đường liên xã, liên thôn. Toàn thị trấn có 1.924 hộ và 8.627 khẩu hơn 80% chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp là chính. Đặc biệt trong những năm gần đây nhất là sau khi thực hiện Nghị quyết X của Bộ Chính Trị và Nghị định 64/CP của Chính phủ đời sống nhân dân đã nâng lên một bước, bộ mặt xã hội trên địa bàn có nhiều khởi sắc. Nhờ có chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, tăng nguồn thu nhập ngân sách của thị trấn. Chất lượng giáo dục dạy và học được nâng lên rõ rệt. Toàn xã có 4 trường (01 Mầm non; 01 Tiểu học; 01 THCS và 1 trường PTTH). Đến nay đã có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong nhà trường. Hằng năm không có học sinh bỏ học, hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, xã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xoá mù chữ. Về y tế: có trạm y tế thị trấn được xây dựng khang trang, đảm bảo đủ điều kiện để khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Hằng năm trạm y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em và bà mẹ mang thai. Về công tác an ninh - quốc phòng: đảm bảo lực lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống xảy ra. Hằng năm thực hiện tốt công tác an toàn trật tự trên địa bàn. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 10  [...]... làm Tiểu luận tốt nghiệp, được sự giúp đỡ tận tình của thầy Thái Quỳnh Dung – Phó khoa Dân - Đảng Trường chính trị Quảng Nam, cùng sự giúp đỡ của Đảng uỷ, UBND, các bạn đồng nghiệp, đã giúp đỡ tôi hoàn thành tiểu luận này Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thầy cô giáo Trường Chính trị Quảng Nam, đặc biệt là thầy Thái Quỳnh Dung, cùng tất cả các đồng nghiệp đã giúp tôi hoàn thành tiểu luận. .. thành tiểu luận tốt nghiệp của khoá học Cuối cùng với khả năng nhận thức và điều kiện công tác trong phạm vi hẹp của một thị trấn, nên đề tài chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót chưa nói hết, mong được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình để bản thân hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian còn lại./ Chân thành cảm ơn ! Lê Minh Hiệp Học viên: Lê Minh Hiệp  - Trang 27 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD:... động phát huy nội lực, trong 5 năm qua hệ Học viên: Lê Minh Hiệp  - Trang 16 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung thống kết cấu hạ tầng được tập trung quy hoạch mới, cải tạo và nâng cấp đưa vào xây dựng Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ: Chủ yếu là dịch vụ , chế biến nông sản hàng gia dụng, tiểu thủ công nghiệp phát triển chậm còn manh mún nhỏ lẻ Về lĩnh vực này việc đầu tư phát... dụng có hiệu quả, chất lượng kế hoạch hóa gia đình được đảm bảo Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao khá tốt về chất, hằng năm có hàng chục đêm biểu diễn văn nghệ, tham gia tốt các cuộc hội thi hội thao tại huyện đều đạt giải cao Học viên: Lê Minh Hiệp  - Trang 17 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Xây dựng đời sống văn hóa: nhiều năm qua các cuộc phát động đã khơi dậy tình... chủ, văn minh” mà Đại hội IX của Đảng đã đề ra Học viên: Lê Minh Hiệp  - Trang 20 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TRÀ MY, NHIỆM KỲ 2006 – 2010 I/Phương hướng: 1 Phương hướng chung: Phương hướng, mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới tự chỉnh đốn Đảng, tăng... cuộc vận động chỉnh đốn Đảng đang tiến hành đã tạo nên sức bật mới để Đảng ta đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước Để góp phần của mình vào phong trào chung của cả nước, Đảng bộ Thị trấn Trà My cần phải đảm đương được vai trò lãnh đạo sự nghiệp phát triển kinh tế, xã Học viên: Lê Minh Hiệp  - Trang 24 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung hội của địa phương trong thời gian đến Điều đó nếu... - Trang 26 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung LỜI CẢM ƠN Qua hơn 10 tháng học tập lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường chính trị tỉnh Quảng Nam, sự tận tâm, nhiệt tình của các thầy cô giáo Trường chính trị Quảng Nam đã truyền đạt những kiến thức cơ bản trên tất cả các mặt, các lĩnh vực Giúp cho bản thân tôi nâng cao được nhận thức, hiểu sâu sắc từng lĩnh vực, từng vấn đề để có thể... nhẹ, chưa quan tâm đến ý kiến đóng góp của nhân dân đối với đảng viên Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, đề bạt chưa phù hợp Học viên: Lê Minh Hiệp  - Trang 12 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Công tác kiểm tra Đảng thiếu thường xuyên có những vụ việc từ khi kiểm tra đến lúc kết luận thời gian quá dài Các chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh từng năm chưa đạt so với Nghị Quyết... hiệu quả quản lý nhà nước Học viên: Lê Minh Hiệp  - Trang 14 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Hệ thống tổ chức của bộ máy chính quyền từ thị trấn đến tổ dân phố, tổ được cũng cố và kiện toàn, chất lượng và hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên Vai trò HĐND, đại biểu HĐND ngày càng được phát huy, các nghị quyết đề ra đều sát, đúng với thực trạng tình hình Đại biểu HĐND đa số thể... Lê Minh Hiệp  - Trang 21 Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân Tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh chống các quan điểm sai trái với đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước - Đề ra chủ trương nhiệm vụ . để chứng minh, lý giải đề tài. Học viên: Lê Minh Hiệp - Trang 2  Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung Trên cơ sở lý luận, thực trạng địa phương. Tiểu luận tốt nghiệp - GVHD: Thầy Thái Quỳnh Dung LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Đề tài tiểu luận tốt nghiệp, Bài giảng Đề tài tiểu luận tốt nghiệp, Bài giảng Đề tài tiểu luận tốt nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn