Bài soạn TC2-Tchi2 to trinh thanh lap hoi dong truong

2 569 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 11:11

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 21/2010/TT-NHA Nghĩa Hưng, ngày 22 tháng 9 năm 2010 TỜ TRÌNH v/v xin thành lập Hội đồng trường trường THPT A Nghĩa Hưng nhiệm kỳ 2010-2015 Trường THPT A trân trọng báo: Trường được thành lập năm 1961. Căn cứ điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007. Căn cứ vào các quy định hiện hành của Đảng và nhà nước về giáo dục Trường THPT A Nghĩa Hưng trân trọng báo cáo: Trong những năm qua được sự chỉ đạo, quan tâm, giúp đỡ của Sở Giáo dục và Đạo tạo, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng và các ban ngành, trường THPT A Nghĩa Hưng đã phấn đấu là trường luôn ở trong top 10 trườngthành tích xuất sắc của Tỉnh, trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2009. Để đạt…………… thành lập Hội đồng trường I/ DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU + Số lượng gồm 9 thành viên + Cơ cấu: 1 người đại diện tổ chức Đảng 1 người đại diện Công đoàn 1 người đại diện Ban giám hiệu 1 người đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh 5 người đại diện giáo viên. III/ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: - Ngày 15 21/11/2010 xin chủ trương thành lập. - Ngày 22 28/11/2010 chuẩn bị nhân sự trình danh sách - ………………… Kính mong các cấp quan tâm xem xét và ra quyết định. HIỆU TRƯỞNG Dương Văn Chủng Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO . các ban ngành, trường THPT A Nghĩa Hưng đã phấn đấu là trường luôn ở trong top 10 trường có thành tích xuất sắc của Tỉnh, trường đạt chuẩn Quốc gia năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn TC2-Tchi2 to trinh thanh lap hoi dong truong, Bài soạn TC2-Tchi2 to trinh thanh lap hoi dong truong, Bài soạn TC2-Tchi2 to trinh thanh lap hoi dong truong