Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19

26 362 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 10:11

Trường THCS Chu Văn An TUẦN 14 TIẾT 29 Ngày soạn:28/11/10 LUYỆN TẬP. Ngày soạn 30/11/10 I . Mục tiêu: 1/Kiến thức: Học sinh được củng cố quy tắc cộng các phân thức đại số. 2/Kó năng: Có kó năng vận dụng quy tắc cộng các phân thức đại số vào giải bài tập 3/Thái độ:cẩn thận chính xác, tự giác. II. Chuẩn bò của GV và HS: 1/ GV: Bảng phụ ghi các bài tập 21, 22, 25 trang 46, 47 SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi, thước thẳng. 2/HS: Quy tắc: cộng hai phân thức cùng mẫu thức, cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, máy tính bỏ túi. 2/ Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm. III. Các bước lên lớp: 1. Ổn đònh lớp:KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra 15 phút I/trắc nghiệm:điền đúng sai vào cuối câu: 1/ 2 4 2 2 x x − = − 2/ 1 1 2 2 x x x x − − = − − W 3/Hai phân thức: 2 2 2 2 à 3 6 x x x y v x y x y − − có mẫu thức chung là 2 2 6x y II/tự luận:thực hiện phép tính a) 4 2 2 x x x x − + − − b) 2 4 2 x x x x + − − 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Bài tập 22 trang 46 SGK. -Treo bảng phụ nội dung -Đề bài yêu cầu gì? -Hãy nhắc lại quy tắc đổi dấu. -Câu a) ta cần đổi dấu phân thức nào? -Câu b) ta cần đổi dấu phân thức nào? -Khi thực hiện cộng các -Đọc yêu cầu bài toán -Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính cộng phân thức. -Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho: A A B B − = − . -Câu a) ta cần đổi dấu phân thức 1 1 1 1 x x x x + − − = − − -Câu b) ta cần đổi dấu phân thức Bài tập 22 trang 46 SGK. ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 ) 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 x x x x a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − + + − − − − − − − = + + − − − − + − − + − = − − − + = = = − − − Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An phân thức nếu các tử thức có các số hạng đồng dạng thì ta phải làm gì? -Gọi học sinh thực hiện Hoạt động 2: Bài tập 25 trang 47 SGK. -Treo bảng phụ nội dung -Câu a) mẫu thức chung của các phân thức này bằng bao nhiêu? -Nếu tìm được mẫu thức chung thì ta có tìm được nhân tử phụ của mỗi phân thức không? Tìm bằng cách nào? -Câu c) trước tiên ta cần áp dụng quy tắc gì để biến đổi? -Để cộng các phân thức có mẫu khác nhau ta phải làm gì? -Dùng phương pháp nào để phân tích mẫu thành nhân tử? -Vậy MTC bằng bao nhiêu? -Hãy thảo luận nhóm để hoàn thành lời giải câu a) và c) theo hướng dẫn. 2 2 2 2 2 2 3 3 x x x x x x − − = − − -Khi thực hiện cộng các phân thức nếu các tử thức có các số hạng đồng dạng thì ta phải thu gọn -Thực hiện trên bảng -Đọc yêu cầu bài toán -Câu a) mẫu thức chung của các phân thức này bằng 10x 2 y 3 -Nếu tìm được mẫu thức chung thì ta tìm được nhân tử phụ của mỗi phân thức bằng cách chia mẫu thức chung cho từng mẫu thức để tìm nhân tử phụ tương ứng. -Câu c) trước tiên ta cần áp dụng quy tắc đổi dấu để biến đổi 2 2 25 25 25 5 5 25 x x x x − − = − − -Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. Dùng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích mẫu thành nhân tử x 2 – 5x = x(x-5) 5x-25= 5(x-5) MTC = 5x(x-5) Thảo luận nhóm để hoàn thành lời giải câu a) và c) theo hướng dẫn và trình bày trên bảng. ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 5 4 ) 3 3 3 4 2 2 5 4 3 3 3 4 2 2 5 4 3 3 6 9 3 3 3 x x x x b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − − − + + − − − − − − = + + − − − − + − + − = − − − + = = = − − − Bài tập 25 trang 47 SGK. 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 5 3 ) 2 5 5.5 3.2 .10 10 25 6 10 10 x a x y xy y y xy x x x y y xy x x y + + + + = + + = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 3 5 25 ) 5 25 5 3 5 25 5 5 25 3 5 25 ( 5) 5( 5) 3 5 5 25 . 5 ( 5) 15 25 25 5 ( 5) 10 25 5 ( 5) 5 5 5 5 5 x x c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − + − − + − = + − − + − = + − − + + − = − + + − = − − + = − − = − − = Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An 4. Củng cố: -Bài tập 22 ta áp dụng phương pháp nào để thực hiện? -Khi thực hiện phép cộng các phân thức nếu phân thức chưa tối giản (tử và mẫu có nhân tử chung) thì ta phải làm gì? 5. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: -Xem lại các bài tập vừa giải (nội dung, phương pháp). -Ôn tập quy tắc trừ hai phân số. Quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu thức, cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau. -Xem trước bài 6: “Phép trừ các phân thức đại số”. IV/ Rút kinh nghiệm: . Tuần 15 Ngày soạn:1/12/10 TIẾT 30 Ngày dạy:3/12/10 §6. PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ. I . Mục tiêu: 1/Kiến thức: Học sinh biết cách viết phân thức đối của một phân thức, nắm được tính chất của phép trừ các phân thức. 2/Kó năng: Có kó năng vận dụng quy tắc trừ các phân thức đại số. 3/Thái độ:tự giác ,hoạt động tích cực. II. Chuẩn bò của GV và HS: 1/ GV: Bảng phụ ghi các quy tắc; các bài tập ? ., phấn màu. 2/ HS: Ôn tập quy tắc trừ các phân số đã học. Quy tắc cộng các phân thức đại số. 3/ Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh. III. Các bước lên lớp: 1. Ổn đònh lớp:KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút) Thực hiện phép tính: HS1: 2 3 1 1x x + + − ; HS2: 2 2 3 1 1 x x x x x + − − + − − 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Hoạt động 1: Phân thức đối. (10 phút) -Treo bảng phụ nội dung ?1 -Hai phân thức này có mẫu như thế nào với nhau? -Để cộng hai phân thức cùng mẫu ta làm như thế nào? -Hãy hoàn thành lời giải -Nếu tổng của hai phân thức bằng 0 thì ta gọi hai phân thức đó là hai phân thức đối nhau. -Chốt lại bằng ví dụ SGK. ? A A B B − + = A B gọi là phân thức gì của A B − -Ngược lại thì sao? -Treo bảng phụ nội dung ?2 -Vận dụng kiến thức vừa học vào tìm phân thức đối của phân thức 1 x x − Hoạt động 2: Phép trừ phân thức. (18 phút) -Hãy phát biểu quy tắc phép trừ phân thức A B cho phân thức C D -Đọc yêu cầu ?1 -Hai phân thức này có cùng mẫu -Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức. -Thực hiện -Nhắc lại kết luận -Lắng nghe 0 A A B B − + = A B gọi là phân thức đối của A B − -Ngược lại, A B − gọi là phân thức đối của A B -Đọc yêu cầu ?2 -Vận dụng kiến thức vừa học vào tìm và trả lời. -Phát biểu quy tắc phép trừ phân thức A B cho phân thức C D 1/ Phân thức đối. ?1 ( ) 3 3 1 1 3 3 0 0 1 1 x x x x x x x x − + + + + − = = = + + Hai phân thức được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0. Ví dụ: (SGK). Như vậy: A A B B − − = và A A B B − − = ?2 Phân thức đối của phân thức 1 x x − là phân thức ( ) 1 1 x x x x − − − = 2/ Phép trừ. Quy tắc: Muốn trừ phân thức A B cho phân thức C D , ta cộng A B với phân thức đối của C D : A C A C B D B D   − = + −  ÷   . Ví dụ: (SGK). Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An -Chốt lại bằng ví dụ SGK. -Treo bảng phụ nội dung ?3 -Phân thức đối của 2 1x x x + − là phân thức nào? -Để cộng hai phân thức có mẫu khác nhau thì ta phải làm gì? -Ta áp dụng phương pháp nào để phân tích mẫu của hai phân thức này? -Treo bảng phụ nội dung ?4 -Hãy thực hiện tương tự hướng dẫn ?3 -Giới thiệu chú ý SGK. Hoạt động 3: Luyện tập tại lớp. (7 phút) -Treo bảng phụ bài tập 29 trang 50 SGK. -Hãy pháp biểu quy tắc trừ các phân thức và giải hoàn chỉnh bài toán. -Lắng nghe -Đọc yêu cầu ?3 -Phân thức đối của 2 1x x x + − là phân thức 2 1x x x − − − -Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được. -Ta áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung để phân tích mẫu của hai phân thức này -Đọc yêu cầu ?4 -Thực hiện tương tự hướng dẫn ?3 -Lắng nghe -Đọc yêu cầu bài toán. -Muốn trừ phân thức A B cho phân thức C D , ta cộng A B với phân thức đối của C D : A C A C B D B D   − = + −  ÷   . ?3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + − − − + − − = + + − − + − − − = + − − = + − = + ?4 2 9 9 1 1 1 2 9 9 1 1 1 2 9 9 3 16 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x + − − − − − − − + − − = + + − − − + + − + − − = = − − Chú ý: (SGK). Bài tập 29 trang 50 SGK. 2 2 2 2 4 1 7 1 ) 3 3 4 1 7 1 1 3 3 x x a x y x y x x x y x y xy − − − − − + = + = − 11 18 ) 2 3 3 2 11 18 6 2 3 2 3 x x c x x x x x x − − − − − = + = − − 4. Củng cố: (2 phút) Phát biểu quy tắc trừ các phân thức. 5. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút) -Quy tắc trừ các phân thức. -Vận dụng vào giải các bài tập 33, 34, 35 trang 50 SGK. -Tiết sau luyện tập. (mang theo máy tính bỏ túi). IV/Rút kinh nghiệm: . Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Tuần 16 Ngày soạn:4/12/10 TIẾT 31 Ngày dạy:7/12/10 LUYỆN TẬP. I . Mục tiêu: 1/Kiến thức: Học sinh được củng cố quy tắc trừ các phân thức đại số, cách viết phân thức đối của một phân thức, quy tắc đổi dấu. 2/Kó năng: Có kó năng vận dụng quy tắc trừ các phân thức đại số vào giải bài tập 3/Thái độ: nghiêm túc ,tự giác. II. Chuẩn bò của GV và HS: 1/GV: Bảng phụ ghi các bài tập 33, 34, 35 trang 50 SGK, phấn màu, máy tính bỏ túi, thước thẳng. 2/ HS: Quy tắc: trừ các phân thức, quy tắc đổi dấu. Máy tính bỏ túi. 3/ Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh, thảo luận nhóm. III. Các bước lên lớp: 1. Ổn đònh lớp:KTSS (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút) Thực hiện phép tính sau: Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An HS1: 4 5 5 9 2 1 2 1 x x x x + − − − − ; HS2: 2 3 6 2 6 2 6 x x x x − − + + 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Bài tập 33 trang 50 SGK. (10 phút) -Treo bảng phụ nội dung -Hãy nhắc lại quy tắc trừ các phân thức đại số. -Phân thức đối của 2 3 6 2 4 x x x + + là phân thức nào? -Với mẫu của phân thức ta cần làm gì? -Hãy hoàn thành lời giải bài toán. Hoạt động 2: Bài tập 34 trang 50 SGK. (12 phút) -Treo bảng phụ nội dung -Đề bài yêu cầu gì? -Hãy nêu lại quy tắc đổi dấu. -Câu a) cần phải đổi dấu phân thức nào? -Câu b) cần phải đổi dấu phân thức nào? -Tiếp tục áp dụng quy tắc nào để thực hiện. -Hãy hoàn thành lời giải bài toán. Hoạt động 3: Bài tập 35a trang 50 SGK. (9 phút) -Treo bảng phụ nội dung -Với bài tập này ta cần áp dụng quy tắc đổi dấu -Đọc yêu cầu bài toán -Muốn trừ phân thức A B cho phân thức C D , ta cộng A B với phân thức đối của C D : A C A C B D B D   − = + −  ÷   . -Phân thức đối của 2 3 6 2 4 x x x + + là phân thức 2 3 6 2 4 x x x − − + -Với mẫu của phân thức ta cần phải phân tích thành nhân tử. -Thực hiện trên bảng -Đọc yêu cầu bài toán -Dùng quy tắc đổi dấu rồi thực hiện các phép tính -Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho: A A B B − = − . -Câu a) cần phải đổi dấu phân thức ( ) ( ) ( ) 48 48 5 7 5 7 x x x x x x − − − = − − -Câu b) cần phải đổi dấu phân thức ( ) 2 2 25 15 25 15 25 1 1 25 x x x x − − − = − − -Tiếp tục áp dụng quy tắc trừ hai phân thức để thực hiện: Muốn trừ phân thức A B cho phân thức C D , ta cộng A B với phân Bài tập 33 trang 50 SGK. ( ) ( ) 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 5 6 5 ) 10 10 4 5 6 5 10 10 4 5 6 5 4 6 10 10 2 2 3 2 3 10 5 xy y a x y x y xy y x y x y xy y xy y x y x y y x y x y x y x − − − − − + = + − − + − = = − − = = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 7 6 3 6 ) 2 7 2 14 7 6 3 6 2 7 2 14 7 6 3 6 2 7 2 7 7 6 3 6 4 2 7 2 7 2 7 x x b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x + + − + + + − − = + + + + − − = + + + + − − = = + + = + Bài tập 34 trang 50 SGK. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 13 48 ) 5 7 5 7 48 4 13 5 7 5 7 x x a x x x x x x x x x x + − − − − − − + = − − − ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4 13 48 5 7 5 7 4 13 48 5 7 5 7 5 35 1 5 7 5 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x + − = + − − + + − = − − − = = = − − Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An cho phân thức nào? -Tiếp theo cần phải làm gì? -Vậy MTC của các phân thức bằng bao nhiêu? -Nếu phân thức tìm được chưa tối giản thì ta phải làm gì? -Thảo luận nhóm để giải bài toán. thức đối của C D : A C A C B D B D   − = + −  ÷   . -Thực hiện trên bảng -Đọc yêu cầu bài toán -Với bài tập này ta cần áp dụng quy tắc đổi dấu cho phân thức và được ( ) ( ) 2 2 2 1 2 1 9 9 x x x x x x − − = − − -Tiếp theo cần phải phân tích x 2 – 9 thành nhân tử. -Vậy MTC của các phân thức bằng (x + 3)(x – 3) -Nếu phân thức tìm được chưa tối giản thì ta phải rút gọn. -Thảo luận và trình bày lời giải trên bảng. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1 25 15 ) 5 25 1 25 15 1 5 1 25 1 25 15 1 5 1 5 1 5 1 5 25 15 1 5 1 5 1 5 1 10 25 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 x b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − − − − − − = − − − − = + − + − + + − = + − − − + = = + − + − − = + Bài tập 35a trang 50 SGK. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ) 3 3 9 2 1 1 1 3 3 9 2 1 1 1 3 3 9 2 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 6 2 3 3 3 3 3 x x x x a x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + − − − − + − − + − = − − − + − − − + − = + + − + − − − + − = + + − + + − + + + − − − − = + − + + + − + − + = + − + + = = = + − + − − 4. Củng cố: (4 phút) Phát biểu: quy tắc trừ các phân thức, quy tắc đổi dấu. 5. Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (3 phút) -Xem lại các bài tập vừa giải (nội dung, phương pháp). -Giải tương tự với bài tập 35b trang 50 SGK. -Ôn tập tính chất cơ bản của phân số và phép nhân các phân số. -Xem trước bài 7: “Phép nhân các phân thức đại số”. IV/ Rút kinh nghiệm: Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An . Tuần 16 Ngày soạn:5/12/10 TIẾT 32 Ngày dạy:7/12/10 §7. PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ. I . Mục tiêu: 1/Kiến thức: Học sinh nắm vững quy tắc nhân hai phân thức, nắm được các tính chất của phép nhân phân thức đại số. 2/Kó năng: Có kó năng vận dụng tốt quy tắc nhân hai phân thức vào giải các bài toán cụ thể. 3/Thái độ: tích cực hoạt động. II. Chuẩn bò của GV và HS: 1/GV: Bảng phụ ghi quy tắc nhân hai phân thức; các bài tập ? ., phấn màu, máy tính bỏ túi. 2/ HS: Ôn tập tính chất cơ bản của phân số và phép nhân các phân số, máy tính bỏ túi. 3/Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh. III. Các bước lên lớp: 1/ Ổn đònh lớp:KTSS (1 phút) 2/. Kiểm tra bài cũ: (10 phút) Làm các phép tính sau: a) 2 1 5 1xy xy xy xy + − + b) 3 5 6 1 5 5 x y y+ + + c) 2 3 1 3 9 1 1 xy xy x x − − + + + − III. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu quy tắc thực hiện. (9 phút) -Hãy nêu lại quy tắc nhân hai phân số dưới dạng công thức ? -Quy tắc nhân hai phân số . . . a c a c b d b d = ?1 Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An -Treo bảng phụ nội dung ?1 -Tương tự như phép nhân hai phân số do đó 2 2 3 3 25 . ? 5 6 x x x x − = + -Nếu phân tích thì x 2 – 25 = ? -Tiếp tục rút gọn phân thức vừa tìm được thì ta được phân thức là tích của hai phân thức ban đầu. -Qua bài toán trên để nhân một phân thức với một phân thức ta làm như thế nào? -Treo bảng phụ nội dung quy tắc và chốt lại. -Treo bảng phụ phân tích ví dụ SGK. Hoạt động 2: Vận dụng quy tắc vào giải toán. (11 phút) -Treo bảng phụ nội dung ?2 -Tích của hai số cùng dấu thì kết quả là dấu gì ? -Tích của hai số khác dấu thì kết quả là dấu gì ? -Hãy hoàn thành lời giải bài toán theo gợi ý. -Treo bảng phụ nội dung ?3 -Trước tiên ta áp dụng quy tắc đổi dấu và áp dụng phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để rút gọn tích của hai phân thức vừa tìm được. -Vậy ta cần áp dụng phương pháp nào để phân tích ? -Nếu áp dụng quy tắc đổi dấu thì 1 - x = - ( ? ) -Hãy hoàn thành lời giải bài toán theo gợi ý. Hoạt động 3: Tìm hiểu các tính chất. (5 phút) -Phép nhân các phân thức có những tính chất gì ? -Đọc yêu cầu bài toán ?1 ( ) ( ) 2 2 2 2 3 3 3 . 25 3 25 . 5 6 5 .6 x x x x x x x x − − = + + x 2 – 25 = (x+5)(x-5) -Lắng nghe và thực hiện hoàn thành lời giải bài toán. -Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau. -Lắng nghe và ghi bài. -Lắng nghe và quan sát. -Đọc yêu cầu bài toán ?2 -Tích của hai số cùng dấu thì kết quả là dấu ‘‘ + ’’ -Tích của hai số khác dấu thì kết quả là dấu ‘‘ - ’’ -Thực hiện trên bảng. -Đọc yêu cầu bài toán ?3 -Ta cần áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức để phân tích Nếu áp dụng quy tắc đổi dấu thì 1 - x = - ( x - 1 ) -Thực hiện trên bảng. -Phép nhân các phân thức có các tính chất : giao hoán, kết hợp, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 3 3 2 3 3 . 25 3 25 . 5 6 5 .6 3 . 5 . 5 6 . 5 5 2 x x x x x x x x x x x x x x x − − = + + + − = = + − = Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau : . . . A C A C B D B D = . Ví dụ : (SGK) ?2 ( ) 2 2 5 13 3 . 2 13 x x x x −   − =  ÷ −   ( ) ( ) ( ) 2 2 5 3 13 .3 3 13 2 . 13 2 x x x x x x − − = − = − − ?3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 6 9 . 1 2 3 3 . 1 2 1 3 3 . 3 1 2 1 3 1 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x − + + − + + − = − − + + − + + = − − + + + = − + Chú ý : Phép nhân các phân thức có các tính chất sau : a) Giao hoán : Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà [...]... các phân thức Vận dụng giải bài tập 39, 40 trang 52, 53 SGK -Xem trước bài 8: “Phép chia các phân thức đại số (đọc kó quy tắc trong bài) IV/ Rút kinh nghiệm: Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Tuần 17 TIẾT 33 Ngày soạn :8/ 12/10 Ngày dạy:10/12/10 8 PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ I Mục tiêu: A A B ≠0 1/Kiến thức: Học sinh biết được nghòch đảo... phụ bài tập 38a,b -Đọc yêu cầu bài toán Bài tập 38a,b trang 52 trang 52 SGK SGK -Thực hiện trên bảng theo quy tắc -Gọi hai học sinh thực hiện 15 x 2 y 2 15 x.2 y 2 30 a) 3 2 = = đã học 7y x 7 y 3 x 2 7 xy b) 4 y 2  3x2  3y − ÷= − 4  11x  8 y  22 x 2 4 Củng cố: (2 phút) Phát biểu quy tắc nhân các phân thức 5 Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút) -Quy tắc nhân các phân thức Vận dụng giải bài tập... 3 Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Bài tập 50 trang Bài tập 50 trang 58 SGK 58 SGK (11 phút) -Treo bảng phụ nội dung bài toán -Đọc yêu cầu bài toán -Câu a) trước tiên ta phải làm gì? -Trước tiên phải thực hiện phép tính trong dấu ngoặc -Để cộng, trừ hai phân thức không -Để cộng, trừ hai phân thức không cùng mẫu ta phải quy đồng cùng mẫu ta phải làm gì? Đại. .. bảng phụ nội dung bài toán -Đọc yêu cầu bài toán -Đề bài yêu cầu gì? -Biến đổi mỗi biểu thức thành Bài tập 53 trang 58 SGK một phân thức đại số Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An 1 =? x 1 1+ =? 1 1+ x 1 x +1 x hay còn viết theo cách nào nữa? x +1 1: =? x -Hãy thảo luận nhóm để giải bài toán 1+ 1 x +1 = x x 1 1 1+ = 1+ 1 x +1 1+ x x x +1 1: x 1+ 1+ 1 x +1 = x x 1 1 x +1 1+ x x x +... đa thức ta làm như thế nào? -Tích của hai số cùng dấu thì kết -Tích của hai số cùng dấu thì kết quả là dấu ‘‘ + ‘‘ quả là dấu gì? Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An b) ( 2 x 2 − 3 x ) ( 5 x 2 − 2 x + 1) -Tích của hai số khác dấu thì kết quả là dấu gì? -Với xm xn = ? -Hãy hoàn thành lời giải bài toán -Sửa hoàn chỉnh lời giải -Tích của hai số khác dấu thì kết quả là dấu ‘‘ - ‘‘ -Với... các bài tập vừa giải (nội dung, phương pháp) -Ôn tập các kiến thức của chương I và chương II -Tiết sau trả bài kiểm tra học kì I (phần Đại số) IV/ Rút kinh nghiệm: TIẾT 38- 39 Đại số 8 Ngày thi:30/12/10 KIỂM TRA HỌC KÌ I (Phần Đại số và hình học) GV: Nguyễn Thị Vân Hà ... Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút) -Quy tắc chia các phân thức Vận dụng giải bài tập 43, 44 trang 54 SGK -Xem trước bài 9: “Biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trò của phân thức” (đọc kó mục 3 trong bài) IV/ Rút kinh nghiệm: Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Tuần 17 Ngày soạn :12/12/10 TIẾT 34 Ngày dạy:14/12/10 §9 BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU... thành lời giải bài toán -Hai học sinh thực hiện trên bảng 2 -Lắng nghe và ghi bài -Sửa hoàn chỉnh lời giải = ( x + 1) − y 2 = ( x + 1+ y ) ( x + 1− y ) Hoạt động 4: Tìm x (10 phút) -Đọc yêu cầu bài toán -Treo bảng phụ nội dung bài tập Tìm x, biết: -Đối với dạng bài tập này ta cần -Đối với dạng bài tập này ta cần phân tích vế trái thành nhân tử rồi thực hiện như thế nào? 2 cho từng thừa số bằng 0 sau... làm gì? 5 Hướng dẫn học ở nhà, dặn dò: (2 phút) -Xem lại các ví dụ và các bài tập đã giải (nội dung, phương pháp) -Vận dụng vào giải tiếp bài tập 50, 51, 53 trang 58 SGK -Tiết sau luyện tập (mang theo máy tính bỏ túi) IV/ Rút kinh nghiệm: Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Tuần 17 TIẾT 35 Ngày soạn:12/12/10 Ngày soạn:14/12/10 LUYỆN TẬP I Mục... biểu thức đại số 2/Kó năng: Có kó năng thực hiện thành thạo các phép toán trên các phân thức đại số 3/Thái độ: cẩn thận II Chuẩn bò của GV và HS: 1/ GV: Bảng phụ ghi các bài tập ? , phấn màu, máy tính bỏ túi 2/HS: Ôn tập quy tắc nhân, chia các phân thức, máy tính bỏ túi 3/ Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp, so sánh III Các bước lên lớp: 1 Ổn đònh lớp:KTSS (1 phút) 2 Kiểm tra bài cũ: . Đại số 8 GV: Nguyễn Thị Vân Hà Trường THCS Chu Văn An Tuần 17 Ngày soạn :8/ 12/10 TIẾT 33 Ngày dạy:10/12/10 8. PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ. I. phân thức. Vận dụng giải bài tập 39, 40 trang 52, 53 SGK. -Xem trước bài 8: “Phép chia các phân thức đại số (đọc kó quy tắc trong bài) . IV/ Rút kinh nghiệm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19, Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19, Bài giảng ĐẠI SỐ 8 TUẦN 15 ĐẾN TUẦN 19