Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây g1 ATLANTIC từ cây giống sạch bệnh,tại đà lạt,lâm đồng

122 701 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,602 tài liệu

  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 11:22

luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, khóa luận, đề tài Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s nụng nghip . i B GIO DC V O TO TRNG I HC NễNG NGHIP H NI --------- --------- NGUYN TH NHUN Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây G1 Atlantic từ cây giống sạch bệnh, tại Đà Lạt, Lâm Đồng LUN VN THC S KHOA NễNG NGHIP Chuyờn ngnh : Trng trt Mó s : 06.62.30 Ngi hng dn khoa hc : PGS.TS Nguyn Th Lan H NI 2010 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của tôi. Các kết quả, số liệu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược công bố trong bất kỳ công trình nào khác. tên Nguyễn Thế Nhuận Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . ii CẢM TẠ ðể hoàn thành ñược luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong ban giám hiệu, khoa nông học và Viện ñào tạo sau ñại học của ðại học Nông nghiệp I Hà Nội, Ban lãnh ñạo Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam. Qua ñây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñến: - PGS.TS Nguyễn Thị Lan ñã dành thời gian quý báu và tận tụy chỉ bảo, hướng dẫn tôi trong suốt thời gian làm luận văn. - TS. Phạm Xuân Tùng – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, Giám ñốc Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa ñã tạo ñiều kiện và ñóng góp ý kiến chân thành cho tôi thực hiện luận văn. - Các bộ môn, các phòng chức năng của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa ñã tạo ñiều kiện, thời gian cho tôi thực hiện luận văn và ñóng góp những ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này. - Gia ñình, ñồng nghiệp, bạn bè ñã khích lệ tôi thực hiện luận văn này. Nguyễn Thế Nhuận Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . iii TÓM TẮT ðề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây Atlantic G1 từ cây giống sạch bệnh, tại ðà Lạt, Lâm ðồng” ñược tiến hành từ tháng 1 ñến tháng 8 năm 2010, với yêu cầu: o Xác ñịnh khoảng cách trồng và khoảng cách trồng hợp lý ñối với cây giống ra rễ giống khoai tây Atlantic ñể ñảm bảo năng suất cao (10-13tấn/ha) và yêu cầu chất lượng củ giống cấp G1(Củ giống siêu nguyên chủng). o Xác ñịnh nền phân bón hợp lý và loại phân bón cho sản xuất củ giống khoai tây G1 từ cây giống sạch bệnh Atlantic trên nền ñất ñỏ tại ðà Lạt. o ðánh giá ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống G1 từ cây giống sạch bệnh giống khoai tây Atlantic. Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và công thức phân bón khác nhau ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây G1. Thí nghiệm 2 yếu tố ñược bố trí theo kiểu ô lớn – ô nhỏ (splip – plot), lặp lại 3 lần, diện tích ô nhỏ 10m 2 . Với yếu tố ô lớn là khoảng cách trồng 30cm, 25cm, 20cm và yếu tố ô nhỏ là các nền phân bón P1 = 150kg N + 150kg P 2 O 5 + 180kg K 2 O, P2 = 180kg N + 150kg P 2 O 5 +200kg K 2 O, P3 = 210kg N + 150kg P 2 O 5 + 220kg K 2 O. Kết quả thí nghiệm cho thấy: ðối với sản xuất giống khoai tây G1 Atlantic từ cây giống ra rễ sạch bệnh thì việc áp dụng khoảng cách trồng M3 (cây x cây =25cm) kết hợp với các nền phân bón P2 (180kg N + 150kg P 2 O 5 + 200kg K 2 O) và nền phân bón P3 (210 kg N + 150kg P 2 O 5 + 200kg K 2 O) cho hiệu quả tốt nhất, cây sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất ñạt ñược trên 16 tấn/ha. Tuy nhiên, nếu xét về hiệu quả kinh tế thì cần áp dụng công thức khoảng cách trồng M3 (cây x cây =25cm) và nền phân bón 180kg N – 150kg P 2 O 5 – 200kg K 2 O trên 1ha, hiệu quả kinh tế ñạt 71 triệu ñồng /ha. Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của các loại phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây Atlantic trồng từ cây mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt Thí nghiệm ñược bố trí theo thể thức khối ngẫu nhiên ñầy ñủ (RCBD), 3 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 25m 2 . Các công thức thí nghiệm gồm: Bón phân ñơn (ðối chứng); NPK (20-20-15); DAP + kali; NPK (12-10-20); NPK (15-5-20). Kết quả thí nghiệm khẳng ñịnh: Việc sử dụng phân bón hóa học dạng phân ñơn N, P 2 O 5 , K 2 O cho hiệu quả tốt hơn so với các loại phân bón NPK tổng hợp. Với kết quả sử dụng phân ñơn cho cây sinh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . iv trưởng phát triển tốt, năng suất ñạt 15,04 tấn/ha và hiệu quả kinh tế thu ñược ñạt 77,2 triệu ñồng/ha. Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây G1 Atlantic, trồng vụ Xuân, 2010, tại ðà Lạt Thí nghiệm ñược bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), 4 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 25m 2 , với công thức ñối chứng là không sử dụng phân bón lá hoặc chất kích thích sinh trưởng. Các loại phân bón lá ñược sử dụng gồm: phân Grow-more 30-10-10; phân SHHC Alaska; phân hữu cơ Protifert LMW; Melspray 29-10-10+3Mg. Với kết quả thí nghiệm: Trong sản xuất củ giống khoai tây G1 giống Atlantic việc bổ sung phân bón lá cần thiết, tạo ñiều kiện cho cây sinh trưởng tốt ở giai ñoạn ñầu. Các công thức có bổ sung phân bón lá ñều cho kết quả tốt hơn so với ñối chứng (không bổ sung). Tuy vậy, trong các loại phân thì phân bón Alaska và Grow-more cho hiệu quả cao nhất, năng suất ñạt 14,04 và 14,85 tấn/ha cao hơn so với ñối chứng từ 13-26% Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của cách trồng ñến năng suất và chất lượng của giống khoai tây Atlantic G1, trồng từ cây nuôi cấy mô vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt Thí nghiệm ñược bố trí theo thể thức khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD), với 3 công thức, 4 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 25m 2 . Công thức thí nghiệm gồm: Trồng 1 cây/hốc; 2 cây/hốc; 3 cây/hốc. Kết quả thí nghiệm cho thấy: Giống khoai tây Atlantic với ñặc ñiểm tạo tia củ sớm, số lượng tia củ ít do vậy trong sản xuất củ giống G1 áp dụng biện pháp trồng 2 cây/hốc và 3 cây/hốc thì cho số lượng củ giống nhiều và năng suất ñạt ñược cao hơn so với áp dụng biện pháp trồng 1 cây/hốc. Tuy vậy, nếu xét về hiệu quả kinh tế do phải ñầu chi phí nguồn cây giống ban ñầu thì áp dụng biện pháp trồng 2 cây/hốc là có hiệu quả nhất Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . v MỤC LỤC CHƯƠNG TRANG Trang tựa i Lời cam ñoan ii Cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách các chữ viết tắt viii Danh sách các bảng ix Danh sách các hình xii 1. MỞ ðẦU 1.1 ðặt vấn ñề 1 1.2 Mục ñích và yêu cầu 3 1.2.1 Mục ñích 3 1.2.2 Yêu cầu 3 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 3 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 4 1.4 Giới hạn của ñề tài 4 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc và sự phát triển của cây khoai tây 5 2.2 Ảnh hưởng của các ñiều kiện ngoại cảnh ñến sự hình thành củ khoai tây 6 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến năng suất củ khoai tây 8 2.4 Tình hình sản xuất khoai tây trên thế giới và trong nước 9 2.4.1 Sản xuất khoai tây trên thế giới 9 2.4.2 Sản xuất khoai tây ở Việt Nam 11 2.5 Một số hệ thống sản xuất giống khoai tây tiêu biểu 14 2.5.1 Hệ thống sản xuất giống khoai tâymột số nước phát triển có quy mô lớn 15 2.5.2 Hệ thống sản xuất giống khoai tâymột số nước châu Á có quy mô lớn 17 2.5.3 Hệ thống sản xuất giống khoai tây ở các nước châu Á có quy mô nhỏ 20 2.5.4 Hệ thống sản xuất giống khoai tây ở Việt Nam 23 2.5.5 Hệ thống sản xuất giống khoai tây tại ðà Lạt 24 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . vi 2.6 Nhu cầu dinh dưỡng của cây khoai tây 25 2.6.1 Nhu cầu ñạm của khoai tây 26 2.6.2 Nhu cầu lân của khoai tây 26 2.6.3 Nhu cầu kali của khoai tây 27 2.6.4 Nhu cầu về các yếu tố dinh dưỡng khác của khoai tây 28 2.7 Mối quan hệ giữa năng suất khoai tây và dinh dưỡng cây hút 28 2.7.1 Cơ sở khoa học ñể xây dựng chế ñộ bón phân cho cây khoai tây 28 2.7.2 Lượng phân bón cho khoai tây 29 2.7.3 Phương pháp bón phân cho cây khoai tây 30 2.7.4 Vấn ñề bón phân cân ñối cho khoai tây 32 2.8 Những kết quả nghiên cứu về phân bón cho khoai tây 32 2.8.1 Loại phân và các dạng phân bón cho khoai tây 32 2.8.2 Liều lượng các loại phân bón chính cho khoai tây 34 2.8.3 Tỷ lệ các nguyên tố NPK trong lượng phân bón cho khoai tây 39 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 41 3.2 ðịa ñiểm, thời gian và vật liệu nghiên cứu 42 3.2.1 ðịa ñiểm và thời gian 42 3.2.2 Vật liệu nghiên cứu 42 3.2.2.1 Giống 42 3.2.2.2 Phân bón 42 3.2.2.3 ðất thí nghiệm 42 3.3 Phương pháp nghiên cứu 43 3.4 Chỉ tiêu theo dõi 47 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 48 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 ðặc ñiểm của một số yếu tố khí tượng trong thời gian thí nghiệm 49 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và công thức phân bón khác 50 nhau ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất củ giống khoai tây G1, trồng vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.2 Kết quả phân tích ñất 50 4.3 Ảnh hưởng của nền phân bón và khoảng cách trồng khác nhau ñến sinh 51 trưởng và mức ñộ nhiễm một số loại bệnh hại chính trên khoai tây Atlantic trồng vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . vii 4.4 Ảnh hưởng của nền phân bón và khoảng cách trồng khác nhau ñến các yếu 54 tố cấu thành năng suất và năng suất khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.5 Hiệu quả kinh tế của nền phân bón và khoảng cách trồng khác nhau 56 trên khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của các loại phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và 58 năng suất củ giống khoai tây G1 trồng từ cây mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.6 Kết quả phân tích ñất 58 4.7 Ảnh hưởng của các loại phân bón ñến tỷ lệ cây bị chết, sinh trưởng và một 59 số loại bệnh hại trên khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.8 Ảnh hưởng của các loại phân bón ñến các yếu tố cấu thành năng suất và 61 năng suất khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.9 Hiệu quả kinh tế của các loại phân bón trên khoai tây Atlantic trồng từ cây 62 nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của một số loại phân bón lá ñến sinh trưởng, phát 64 triển và năng suất củ giống khoai tây G1 Atlantic, trồng vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.10 Ảnh hưởng của các loại phân bón lá ñến sinh trưởng và mức ñộ nhiễm 64 một số loại bệnh hại chính trên khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.11 Ảnh hưởng của các loại phân bón lá ñến các yếu tố cấu thành năng suất 66 và năng suất củ G1 giống khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của cách trồng ñến năng suất và chất lượng của 67 giống khoai tây Atlantic G1 trồng từ cây nuôi cấy mô vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.12 Ảnh hưởng của cách trồng ñến sinh trưởng và mức ñộ nhiễm một số loại 67 bệnh hại chính trên khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.13 Ảnh hưởng của cách trồng ñến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất 69 củ giống khoai tây Atlantic trồng từ cây nuôi cấy mô, vụ Xuân 2010, tại ðà Lạt 4.14 Hiệu quả kinh tế của việc áp dụng cách trồng cây 70 4.15 Một số chỉ tiêu chất lượng 71 4.15.1 Hàm lượng chất khô 71 4.15.2 ðường khử 72 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . viii 4.15.3 Xét nghiệm ELISA một sốgiống 74 4.15.4 Xét nghiệm Ralstonia solanacearum 74 4.15.5 Xét nghiệm một số virus chính 75 5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 76 5.2 ðề nghị 77 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 7. PHỤ LỤC 1. Một số hình ảnh thực hiện ñề tài 82 8. PHỤ LỤC 2. Quy trình sản xuất củ G1 tại PVFC 87 9. PHỤ LỤC 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng DAS-ELISA KIT 91 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ nông nghiệp . ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ HIỆU Chữ viết tắt Nghĩa ñầy ñủ G0 (Genneration Zero) Cấp giống ñược sản xuất từ nguồn giống sạch bệnh trong ñiều kiện cách ly tuyệt ñối G1 (Trong ñiều kiện Việt Nam) Cấp giống nguyên chủng, ñược sản xuất từ cây giống sạch bệnh, cue giống G0 hoặc củ giống mini tuber N Phân ñạm P 2 O 5 Lân tính theo dinh dưỡng nguyên chất K 2 O Kali tính theo nguyên chất NPK ðạm, lân, kali PVFC Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau & Hoa RCBD Khối ngẫu nhiên ñầy ñủ CIP Trung tâm Khoai tây Quốc tế FAO Tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc % Phần trăm o C Nhiệt ñộ C cm Centimet ha Hecta g Gam kg Kilogam NSTT Năng suất thực thu NSLT Năng suất lý thuyết GDP Tổng thu nhập GA Gibberelic axit (chất kích thích sinh trưởng) CCC Chiều cao cây TB Trung bình SHHC Sinh học hữu cơ [...]... t khoai tây nguyên li u nh m thúc ñ y ngành công nghi p ch bi n khoai tây Trong b i c nh ñó, vi c th c hi n ñ tài: Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t góp ph n hoàn thi n công ngh s n xu t c gi ng khoai tây Atlantic G1 t cây gi ng s ch b nh, t i ðà L t, Lâm ð ng” là r t c n thi t Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 2 1.2 M C ðÍCH VÀ YÊU C U 1.2.1 M c ñích Hoàn thi n công. .. c p gi ng khoai tây trên ñ ng ru ng t i M 15 17 Canada 2.7 Lư ng phân bón cho cây khoai tây 29 2.8 Ch n ñoán nhu c u dinh dư ng qua lá c a cây khoai tây 30 2.9 Phương pháp bón phân cho cây khoai tây 30 2.10 nh hư ng c a th i gian bón phân ñ m ñ n năng su t khoai tây 31 2.11 Quy trình bón phân NPK chuyên dùng cho cây khoai tây 32 3.1 Thành ph n lý, hóa tính c a khu ñ t thí nghi m 43 4.1 ð c ñi m m t... thi n công ngh s n xu t c gi ng khoai tây G1, t cây gi ng s ch b nh gi ng khoai tây Atlantic, góp ph n xây d ng h th ng s n xu t gi ng có năng su t cao, ch t lư ng t t ñáp ng nhu c u gi ng, ph c v vùng khoai tây nguyên li u cho ch bi n công nghi p t i Lâm ð ng 1.2.2 Yêu c u o Xác ñ nh kho ng cách tr ng và kho ng cách tr ng h p lý ñ i v i cây gi ng ra r gi ng khoai tây Atlantic ñ ñ m b o năng su t cao... châu Âu tăng thì s phát tri n khoai tây ph c v cho công nghi p ch bi n tinh b t vùng này càng tăng nhanh (Mori, 2001) Vi t Nam khoai tây ñư c tr ng t năm 1890 do ngư i Pháp mang ñ n Năm 1901 khoai tây ñư c tr ng Sơn (H i Phòng), năm 1907 khoai tây ñư c ñưa ñ n Trà Lĩnh (Cao B ng) và năm 1917 khoai tây ñư c tr ng Thư ng Tín (Hà Tây) (Nghiêm Th Bích Hà, 2000) Trong c khoai tây ch a hàm lư ng tinh b t... ng khoai tây G1 t cây nuôi c y mô 4.8 4.9 K t qu phân tích ñ t sau m t v tr ng khoai tây nh hư ng c a các lo i phân bón ñ n t l cây b ch t, s c sinh 58 59 trư ng, chi u cao cây và m c ñ ph lu ng c a khoai tây Atlantic tr ng t cây nuôi c y mô, v Xuân 2010, t i ðà L t 4.10 nh hư ng c a các lo i phân bón ñ n m c ñ nhi m m t s lo i sâu, 60 b nh h i trên cây khoai tây Atlantic tr ng t cây nuôi c y mô, v... n tích tr ng khoai tây c a châu Á (Qu Dongyu, 2003) D tính di n tích khoai tây Trung Qu c trong tương lai s ti p t c tăng là do: 1) S tái thi t l p n n nông nghi p, ngư i dân s tăng di n tích tr ng khoai tây do l i nhu n cao hơn so v i các cây tr ng khác như lúa, ñ u, cây l y d u và cây bông (Qu Dongyu, 2001); 2) công nghi p ch bi n khoai tây phát tri n; 3) Xu hư ng t n d ng tr ng khoai tây v ñông trên... p G1( C gi ng siêu nguyên ch ng) o Xác ñ nh n n phân bón h p lý và lo i phân bón cho s n xu t c gi ng khoai tây G1 t cây gi ng s ch b nh Atlantic trên n n ñ t ñ t i ðà L t o ðánh giá nh hư ng c a m t s lo i phân bón lá ñ n sinh trư ng, phát tri n và năng su t c gi ng G1 t cây gi ng s ch b nh gi ng khoai tây Atlantic 1.3 Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A ð TÀI 1.3.1 Ý nghĩa khoa h c Vi c nghiên c u hoàn. .. năng su t khoai tây tr ng t cây nuôi c y mô v Xuân 2010, t i ðà L t 4.18 nh hư ng c a cách tr ng ñ n s c sinh trư ng, chi u cao cây 67 khoai tây tr ng t cây nuôi c y mô v Xuân 2010, t i ðà L t 4.19 nh hư ng c a cách tr ng ñ n m t s lo i sâu, b nh h i trên khoai 68 tây tr ng t cây nuôi c y mô v Xuân 2010, t i ðà L t 4.20 nh hư ng c a cách tr ng ñ n m c ñ nhi m m t s lo i b nh h i trên c khoai tây Atlantic. .. khoai tây Atlantic tr ng t cây nuôi c y mô, v Xuân 2010, t i ðà L t 4.24 nh hư ng c a các lo i phân bón và cách bón phân ñ n hàm lư ng 73 ch t khô khoai tây Atlantic tr ng t cây nuôi c y mô, v Xuân 2010, t i ðà L t 4.25 nh hư ng c a các lo i phân bón lá ñ n hàm lư ng ch t khô khoai 73 tây tr ng t cây nuôi c y mô v Xuân 2010, t i ðà L t 4.26 nh hư ng c a các cách tr ng ñ n hàm lư ng ch t khô khoai tây. .. hoàn thi n công ngh s n xu t c gi ng khoai tây G1 cây gi ng s ch b nh Atlantic s góp ph n xây d ng ñư c m t h th ng s n xu t gi ng phù h p v i ñi u ki n s n xu t c a t ng vùng sinh thái khác nhau c a Lâm ð ng, nh m ch ñ ng ñáp ng ñư c ngu n g c có ch t lư ng cao cung c p cho s n xu t nguyên li u Là cơ s khoa h c ñ có th ti n hành nghiên c u xây d ng công ngh s n xu t c gi ng khoai tây G1 ñ i v i . NHUN Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây G1 Atlantic từ cây giống sạch bệnh, tại Đà Lạt, Lâm Đồng. TÓM TẮT ðề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây Atlantic G1 từ cây giống sạch bệnh, tại ðà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây g1 ATLANTIC từ cây giống sạch bệnh,tại đà lạt,lâm đồng , Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây g1 ATLANTIC từ cây giống sạch bệnh,tại đà lạt,lâm đồng , Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất củ giống khoai tây g1 ATLANTIC từ cây giống sạch bệnh,tại đà lạt,lâm đồng

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn