Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên

103 3,958 19
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 09:29

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HOÀNG THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC ơ HOÀNG THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Y học dự phòng Mã số: 60 72 73 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: TS Bùi Văn Hoan THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các Thầy giáo, Cô giáo, các bộ môn, các Phòng, Khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập hoàn thành khóa học. Để hoàn thành Luận văn này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS.TS. Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên; TS. Bùi Văn Hoan - Phó giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên người thầy đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình thực hiện hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn tới: Lãnh đạo Sở Tài Nguyên Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong toàn bộ khóa học. Ban Giám đốc, các Phòng, Khoa của Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường công trình đô thị Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi trong quá trình thu thập số liệu hoàn thành luận văn. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập hoàn thành khoá học. Xin trân trọng cảm ơn. Thái Nguyên, tháng 10 năm 2009 TÁC GIẢ Hoàng Thị Liên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng, biểu đồ, hình Chữ viết tắt trong Luận văn Đặt vấn đề 1 Chƣơng 1. Tổng quan 3 1.1. Thực trạng quản chất thải y tế trên thế giới 3 1.1.1. Thực trạng phát sinh chất thải y tế . 3 1.1.2. Phân loại chất thải y tế 4 1.1.3. Quản chất thải y tế 4 1.2. Thực trạng quản chất thải y tế tại Việt Nam . 5 1.2.1. Thực trạng phát sinh chất thải y tế 5 1.2.2. Thành phần phân loại chất thải y tế . 6 1.2.3. Quản chất thải y tế 8 1.2.4. Biện pháp xử chất thải y tế 10 1.3. Thực trạng quản chất thải y tế tại tỉnh Thái Nguyên . 11 1.4. Một số yếu tố liên quan đến chất thải y tế . 12 1.4.1. Tác hại nguy cơ của CTYT đối với môi trường sức khỏe cộng đồng trên thế giới 12 1.4.2. Tác hại nguy cơ của CTYT đối với môi trường sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam 14 1.4.3. Hiểu biết của cán bộ, nhân viên y tế về quản chất thải y tế . 15 1.4.4. Nguồn lực cho công tác quản chất thải 16 Chƣơng 2. Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 19 2.1. Đối tượng nhiên cứu 19 2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu 19 2.3. Phương pháp nghiên cứu 20 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2.3.1. Phương pháp 20 2.3.2. Cỡ mẫu kỹ thuật chọn mẫu 20 2.4. Chỉ số nghiên cứu 21 2.4.1. Chỉ số về thực trạng quản chất thải y tế . 21 2.4. Một số yếu tố liên quan đến quản chất thải y tế . 21 2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu 22 2.6. Vật liệu nghiên cứu 25 2.7. Xử số liệu 25 2.8. Khống chế sai số trong nghiên cứu 25 2.9. Đạo đức trong nghiên cứu 25 Chƣơng 3. Kết quả nghiên cứu 26 3.1. Thực trạng quản chất thải y tế 26 3.2. Một số yếu tố liên quan đến quản chất thải y tế 32 Chƣơng 4. Bàn luận 49 4.1. Thực trạng quản chất thải y tế 49 4.1.1. Thực trạng quản chất thải rắn 49 4.1.2. Thực trạng quản nước thải bệnh viện . 55 4.2. Một số yếu tố liên quan đến quản chất thải y tế 58 4.2.1. Nhân lực trực tiếp quản chất thải y tế 58 4.2.2. Trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải . 63 4.2.3. Thực trạng hệ thống thu gom xử nước thải . 66 Kết luận 69 Khuyến nghị 71 Tài liệu tham khảo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Chất thải y tế phát sinh theo giường bệnh trên thế giới 3 Bảng 1.2. Chất thải y tế phát sinh theo giường bệnh tại Việt Nam . 5 Bảng 2.1. Giá trị giới hạn các thông số nồng độ các chất ô nhiễm 24 Bảng 3.1. Thực trạng chất thải rắn y tế tại bệnh viện . 26 Bảng 3.2. Thực trạng thu gom, phân loại chất thải y tế 28 Bảng 3.3. Thực trạng vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế 29 Bảng 3.4. Thực trạng xử chất thải rắn y tế 30 Bảng 3.5. Thực trạng chất lượng nước thải bệnh viện 31 Bảng 3.6. Nhân lực trực tiếp quản chất thải y tế tại bệnh viện . 33 Bảng 3.7. Tỷ lệ nhân viên y tế vệ sinh viên được tập huấn quy chế quản chất thải y tế 34 Bảng 3.8. Hiểu biết của nhân viên y tế vệ sinh viên về phân loại chất thải y tế theo nhóm chất thải y tế 35 Bảng 3.9. Hiểu biết của nhân viên y tế vệ sinh viên về mã màu dụng cụ đựng chất thải y tế 36 Bảng 3.10 Hiểu biết của nhân viên y tế vệ sinh viên về phân loại chất thải y tế theo nhóm chất thải theo mã màu………………… 37 Bảng 3.11. Tình hình thực hiện quy chế quản chất thải y tế . 38 Bảng 3.12. Liên quan giữa hiểu biết với thực hành phân loại chất thải 39 Bảng 3.13. Liên quan giữa học tập với hiểu biết về phân loại chất thải của nhân viên y tế vệ sinh viên 40 Bảng 3.14. Hiểu biết về các đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi chất thải của nhân viên y tế vệ sinh viên y tế 41 Bảng 3.15. Hiểu biết của nhân viên y tế vệ sinh viên về tác hại của chất thải y tế đối với người tiếp xúc 42 Bảng 3.16. Liên quan giữa kiến thức, thái độ của bệnh nhân với thực hành bỏ rác đúng quy định 43 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Bảng 3.17. Tỷ lệ nhân viên y tế vệ sinh viên bị thương tích do chất thải y tế 46 Bảng 3.18. Thực trạng phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn 45 Bảng 3.19. Thực trạng nhà lưu giữ chất thải rắn y tế 46 Bảng 3.20. Thực trạng hệ thống thu gom xử nước thải 48 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Nhân lực trực tiếp quản chất thải y tế tại bệnh viện 33 Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ nhân viên y tế vệ sinh viên được tập huấn quy chế quản chất thải y tế 34 Biểu đồ 3.3. Hiểu biết của nhân viên y tế vệ sinh viên về phân loại chất thải y tế theo nhóm chất thải y tế 35 Biểu đồ 3.4. Hiểu biết của nhân viên y tế vệ sinh viên về mã mầu dụng cụ đựng chất thải y tế 36 Biểu đồ 3.5. Hiểu biết của nhân viên y tế vệ sinh viên về phân loại chất thải y tế theo nhóm chất thải theo mã màu 37 Biểu đồ 3.6 Liên quan giữa kiến thức, thái độ của bệnh nhân với thực hành bỏ rác đúng quy định . Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ nhân viên y tế vệ sinh viên bị thương tích do chất thải y tế 44 HÌNH Hình 3.1. đồ quy trình thu gom, phân loại, quản chất thải rắn y tế 27 Hình 3.2. đồ hệ thống quản chất thải y tế tại bệnh viện 32 Hình 3.3. đồ hệ thống thu gom nước thải 47 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome (Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải) BOD5 : Chỉ số nhu cầu ô xy sinh hóa sau 5 ngày, ở nhiệt độ 20oC BVĐKTWTN : Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên CTYT : Chất thải y tế CTR : Chất thải rắn DANIDA : Danish International Developrment Assistant (Quỹ hợp tác phát triển quốc tế Đan Mạch) DEA : Danish Environmental Assistant to Vietnam (hỗ trợ môi trường của Đan Mạch cho Việt Nam) GB : Gường bệnh KQ PT : Kết quả phân tích HBV : Hepatitis B virus (Vi rút viêm gan B) HCV : Hepatitis C virus (Vi rút viêm gan C) HIV : Human Immunodeficiency Virus (Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người) ICT : Limited company to clean technology and international trade (Công ty TNHH kỹ thuật làm sạch thương mại quốc tế) NSNN : Ngân sách nhà nước PX : Phóng xạ TB : Trung bình TCCP : Tiêu chuẩn cho phép TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn URENCO : URBAN ENVIRONMENT COMPANY (Công ty môi trường đô thị) YHHN : Y học hạt nhân WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẶT VẤN ĐỀ Chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khoẻ nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành Y tế. Nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, được sự quan tâm của Đảng Nhà nước, hệ thống các cơ sở y tế không ngừng được tăng cường, mở rộng hoàn thiện Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống y tế đặc biệt là các bệnh viện đã thải ra môi trường một lượng lớn các chất thải bỏ, bao gồm những chất thải bỏ nguy hại. Theo Tổ chức Y tế thế giới, trong thành phần chất thải bệnh viện có khoảng 10% là chất thải nhiễm khuẩn khoảng 5% là chất thải gây độc hại như chất phóng xạ, chất gây độc tế bào, các hoá chất độc hại phát sinh trong quá trình chẩn đoán điều trị, đó là những yếu tố nguy cơ làm ô nhiễm môi trường, lan truyền mầm bệnh từ bệnh viện tới các vùng xung quanh, dẫn tới tăng nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện tăng tỷ lệ bệnh tật của cộng đồng dân cư sống trong vùng tiếp giáp [40], [63]. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến tháng 10 năm 2007, cả nước có 1087 bệnh viện, trong đó có 1023 bệnh viện công, 64 bệnh viện tư với tổng số 140.000 giường bệnh. Bên cạnh đó còn có 14 Viện thuộc hệ dự phòng, 189 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh, 680 trung tâm y tế huyện, 100 cơ sở nghiên cứu đào tạo y dược 181 công ty, xí nghiệp sản xuất thuốc, 10.999 trạm y tế xã, phường. Tổng lượng chất thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế năm 2005 vào khoảng 300 tấn/ngày, trong đó có 40 tấn/ngày là chất thải y tế nguy hại. Đến năm 2006, tính chung tỷ lệ bệnh viện có hệ thống xử nước thải là 37% chỉ có 30% trong số này đạt tiêu chuẩn cho phép; có 90,9% bệnh viện thực hiện thu gom CTYT hàng ngày, nhưng chỉ có 50% bệnh viện trong số này phân loại thu gom CTYT đạt yêu cầu [23]. Để đánh giá thực trạng về CTYT cũng như những ảnh hưởng của CTYT đối với môi trường, nhiều nhà khoa học, nhiều cơ quan đã tiến hành điều tra, nghiên cứu. Các nghiên cứu đã phần nào cho thấy những tồn tại trong công tác quản CTYT ở nước ta [26], [28], [40]. Hiện nay, vì nhiều do, trong đó có áp lực về nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, sự quá tải của nhiều bệnh viện, sự thiếu đồng bộ [...]... đề nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu thực trạng một số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên" , với mục tiêu: 1 Mô tả thực trạng quản chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên 2 Xác định một số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế Chƣơng 1 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn TỔNG QUAN. .. Bộ Y tế (2009), đến năm 2006, cả nước vẫn còn 26,7% bệnh viện đang thực hiện chôn lấp CTYT hoặc đốt thủ công ngoài trời, chủ y u tập trung ở các bệnh viện tuyến huyện một số bệnh viện tuyến tỉnh [23] * Về xử nước thải bệnh viện: Một số bệnh viện như Bệnh viện đa khoa Bệnh viện Lao Tuyên Quang; Bệnh viện C Bệnh viện Lao bệnh phổi Thái Nguyên; Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Trung tâm Y tế. .. tượng nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng quản chất thải y tế Qua nghiên cứu thực trạng chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, chúng tôi đưa ra một số kết quả sau: Bảng 3.1 Thực trạng chất thải rắn y tế tại bệnh viện Chỉ số nghiên cứu Đơn vị Lần 1 Lần 2 Lần 3 Trung bình Khối lƣợng chất. .. đủ số bệnh nhân (l y số bệnh nhân chia cho n để xác định khoảng cách chọn) 2.4 Chỉ số nghiên cứu 2.4.1 Các chỉ số về thực trạng quản chất thải y tế - Thực trạng chất thải rắn: + Tổng lượng chất thải rắn y tế/ ng y + Khối lượng chất thải y tế (kg)/giường bệnh/ ng y + Khối lượng chất thải rắn y tế nguy hại (kg)/giường bệnh/ ng y + Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại /chất thải rắn y tế + đồ hệ thống quản. .. nguy hại của CTYT g y ra để bệnh viện có biện pháp lựa chọn phù hợp [59] 1.2 Thực trạng quản chất thải y tế tại Việt Nam Theo Quy chế Quản CTYT của Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 43/QĐ-BYT ng y 30/11/2007, quy định [21]: Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng khí được thải ra từ các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại chất thải thông thường Chất thải y tế nguy hại là CTYT... quản chất thải rắn bệnh viện + Thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ, xử chất thải rắn - Thực trạng chất lượng nước thải: + Uớc tính lượng nước thải/ ng y + Kết quả phân tích chất lượng nước thải 2.4.2 Một số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế - Nhân viên trực tiếp quản chất thải y tế là những người hàng ng y thực hiện công việc thu gom, phân loại, vận chuyển, xử chất thải y tế tại. .. TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu * Chất thải y tế: - Chất thải rắn y tế: chất thải l y nhiễm, chất thải hóa học nguy hại, chất thải thông thường - Nước thải bệnh viện: nước thải ra từ các hoạt động của bệnh viện - Hồ sơ, sổ sách quản chất thải y tế của bệnh viện * Nhân viên y tế, vệ sinh viên bệnh nhân là những người phơi nhiễm với chất thải y tế nguy hại Chia làm 3 nhóm: -... Việt Đức, Bệnh viện Lao Bệnh phổi trung ương một số bệnh viện tuyến tỉnh đều có khoa chống nhiễm khuẩn, có đội ngũ cán bộ được đào tạo chính quy về quản chất thải Còn hầu hết các bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến huyện việc thực hiện Quy chế quản chất thải đều chưa đ y đủ không thường xuyên Kết quả nghiên cứu tại 6 bệnh viện đa khoa tỉnh năm 2003: chỉ có 3/6 bệnh việnkhoa chống... Một số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế 1.4.1 Tác hại nguy cơ của chất thải y tế đối với môi trường sức khỏe cộng đồng trên thế giới Chất thải y tế là môi trường có khả năng chứa đựng các loại vi sinh vật g y bệnh, các chất độc hại như hóa chất, chất g y độc tế bào, chất phóng xạ Các nghiên cứu dịch tễ học trên thế giới đã chứng minh, các chất thải bệnh viện có ảnh hưởng lớn đến sức... tại bệnh viện Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn - Kiến thức, thái độ, thực hành của nhân viên y tế, vệ sinh viên về quy chế quản chất thải y tế theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ng y 30/11/2007 của Bộ Y tế, gồm: + Kiến thức về phân loại chất thải y tế theo nhóm, mã màu quy định dụng cụ chứa chất thải y tế + Thái độ, thực hành về phân loại chất thải y tế . Mô tả thực trạng quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. 2. Xác định một số y u tố liên quan đến quản lý chất thải y tế. . HOÀNG THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên, Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên, Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên, Thực trạng phát sinh chất thải y tế Phân loại chất thải y tế Quản lý chất thải y tế, Thực trạng phát sinh chất thải y tế Thành phần và phân loại chất thải y tế, Quản lý chất thải y tế, Biện pháp xử lý chất thải y tế, Hiểu biết của cán bộ, nhân viên y tế về quản lý chất thải y tế Nguồn lực cho công tác quản lý chất thải, Đối tƣợng nghiên cứu Thời gian và địa điểm nghiên cứu Kỹ thuật thu thập số liệu, Vật liệu nghiên cứu Xử lý số liệu Khống chế sai số trong nghiên cứu Đạo đức trong nghiên cứu Thực trạng quản lý chất thải y tế, Một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế, Thực trạng quản lý chất thải rắn, Thực trạng quản lý nước thải bệnh viện, Về trang thiết bị phục vụ thu gom rác thải, Đó là những nhóm nào trong số các nhóm chất thải sau? Bao bì dụng cụ túi, thùng, hộp có mã màu vàng đựng chất thải nào? Bao bì dụng cụ túi, thùng, hộp có mã màu đen đựng chất thải nào?

Từ khóa liên quan