ma trận đề HKI ( Địa 10,11,12)

3 313 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 22:11

MÔN ĐỊA LÝ PHẠM VI ÔN TẬP, HÌNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - LỚP 10 (Chuẩn) 1/ Ôn tập cho phần thi trắc nghiệm: (4 điểm) -Số lượng câu hỏi :16 câu - Thời gian làm bài trắc nghiệm : 15 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề sau: Chủ đề 1/Thủy chế 2/Sóng 3/ Thủy triều 4/Dòng biển 5/Các nhân tố hình thành Đất 6/Các nhân tố ảnh hưởng …. Sinh vật 7/Sự phân bố đất, sinh vật 8/Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh 9/Quy luật địa đới 10/Quy luật địa ô 11/Quy luật đai cao 12/Gia tăng tự nhiên của dân số 13/Tính sự gia tăng dân số 14/ Cơ cấu sinh học của dân số 15/ Nguồn lao động 16/ Sự phân bố dân cư 2/ Ôn tập cho phân thi tự luận : ( 6 diểm) - Số lượng câu hỏi : 3 câu ( 2 câu lý thuyết, 1 câu thực hành) - Thời gian làm bài tự luận : 30 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề sau: Chủ đề 1/Các quy luật của tự nhiên 2/Sự gia tăng dân số 3/ Cơ cấu sinh học của dân số 4/ Cơ cấu nguồn lao động của dân số 5/ Sự phân bố dân cư PHẠM VI ÔN TẬP, HÌNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - LỚP 11(Chuẩn) 1/ Ôn tập cho phần thi trắc nghiệm: (4 điểm) -Số lượng câu hỏi :16 câu - Thời gian làm bài trắc nghiệm : 15 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề sau: Chủ đề 1/Vị trí địa lý, lãnh thổ Hoa Kỳ 2/ Tự nhiên Hoa Kỳ 3/ Dân cư- xã hội Hoa Kỳ 4/ Kinh tế của Hoa Kỳ 5/ Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu (EU) 6/ Hợp tác của EU 7/Vấn đề liên kết của EU 8/ Tự nhiên, dân cư-xã hội, kinh tế của CHLB Đức 2/ Ôn tập cho phân thi tự luận : ( 6 diểm) - Số lượng câu hỏi : 3 câu ( 2 câu lý thuyết, 1 câu thực hành) - Thời gian làm bài tự luận : 30 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề sau: Chủ đề 1/Tự nhiên của Hoa Kỳ 2/ Kinh tế của Hoa Kỳ 3/ Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu (EU) 4/ Hợp tác của EU 5/ Sự phân bố dân cư PHẠM VI ÔN TẬP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - LỚP 12 (CB) - Thời gian làm bài : 60 phút (kể cả thời gian phát đề) - Hình thức kiểm tra : Tự luận 100% gồm có 4 câu (3 câu lý thuyết, 1 câu thực hành) - Học sinh làm bài trên giấy thi in sẵn, có thể sử dụng Atlat địa lý VN để làm bài - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề: Nội dung Khí hậu Việt Nam Quá trình hình thành Đất feralit Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới…. Sự phân hóa Bắc- Nam của thiên nhiên VN Sự phân hóa theo độ cao của thiên nhiên VN Ba miền tự nhiên Tài nguyên Rừng ( Hiện trạng sử dụng, giải pháp) Sự suy giảm đa dạng sinh học, giải pháp Tài nguyên Đất( Hiện trạng sử dụng, giải pháp) PHẠM VI ÔN TẬP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I (2010-2011) - LỚP 12 (NC) - Thời gian làm bài : 60 phút (kể cả thời gian phát đề) - Hình thức kiểm tra : Tự luận 100% gồm có 4 câu (3 câu lý thuyết, 1 câu thực hành) - Học sinh làm bài trên giấy thi in sẵn, có thể sử dụng Atlat địa lý VN để làm bài - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề: Nội dung Dân số- hậu quả sự gia tăng dân số nước ta Sự phân bố dân cư nước ta, ảnh hưởng. Chiến lược về dân số, dân cư. Đánh giá nguồn lao động nước ta Cơ cấu nguồn lao động (theo ngành, thành phần, lãnh thổ) Vấn đề việc làm, hướng giải quyết Ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển KT-XH Tình hình tăng trưởng GDP nước ta những năm gần đây Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (theo ngành, thành phần, lãnh thổ) Thời điểm tổ chức kiểm tra : ngày 27/12/2010 ( Xem lịch kiểm tra HKI chung) GVBM tổ chức ôn tập cho HS vào tiết thứ 2 trong tuần 17 hoặc 18 (từ ngày 6/12- 18/12) . câu ( 2 câu lý thuyết, 1 câu thực hành) - Thời gian làm bài tự luận : 30 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề sau: Chủ đề 1/Tự. TRA HỌC KỲ I (2 010-2011) - LỚP 12 (NC) - Thời gian làm bài : 60 phút (kể cả thời gian phát đề) - Hình thức kiểm tra : Tự luận 100% gồm có 4 câu (3 câu lý
- Xem thêm -

Xem thêm: ma trận đề HKI ( Địa 10,11,12), ma trận đề HKI ( Địa 10,11,12), ma trận đề HKI ( Địa 10,11,12)