Chuong I-Bai 9-Thu Tu Thuc Hien Cac Phep Tinh.ppt

17 776 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 22:11

1) Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số (khác 0), ta thực hiện như thế nào ? Viết tổng quát. 2) Làm bài tập 70/ SGK/ 30 : Viết các số: 987; 2564; abcde dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10. KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ Tiết 15 1. Nhắc lại về biểu thức : Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa) làm thành một biểu thức. ♣ Ví dụ : 5 + 3 – 2 ; 12 : 6 . 2 ; 4 2 là các biểu thức ● Chú ý : a) Mỗi số cũng được coi là một biểu thức. ♣ Ví dụ: Số 5; số 7 là các biểu thức. b) Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tínhn+các+phép+tính+lớp+6.htm' target='_blank' alt='thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6' title='thứ tự thực hiện các phép tính lớp 6'>thứ tự thực hiện các phép tínhc+hiện+các+phép+tính.htm' target='_blank' alt='toán 6 thứ tự thực hiện các phép tính' title='toán 6 thứ tự thực hiện các phép tính'>thứ tự thực hiện các phép tínhn+các+phép+tính+bai+tap.htm' target='_blank' alt='thứ tự thực hiện các phép tính bai tap' title='thứ tự thực hiện các phép tính bai tap'>thứ tự thực hiện các phép tínhự+thực+hiện+các+phép+tính.htm' target='_blank' alt='bài tập về thứ tự thực hiện các phép tính' title='bài tập về thứ tự thực hiện các phép tính'>thứ tự thực hiện các phép tính. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Tiết 15 1.Nhắc lại về biểu thức 2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức : a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc : ♣ Ví dụ : a) 48 – 32 + 8 b) 60 : 2 . 5 c) 4 . 3 2 – 5 . 6 + 2 ■ Thứ tự thực hiện các phép tính không có dấu ngoặc : Luỹ thừa → nhân và chia → cộng và trừ. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc : Tiết 15 ♣ Ví dụ : a) 100 :{ 2 . [ 52 – (35 – 8 )] } b) 80 – [ 130 – (12 – 4) 2 ] Giải a) 100 :{ 2 . [ 52 – (35 – 8 )] } = 100 :{ 2 . [ 52 – 27 ] = 100 :{ 2 . 25 } = 100 : 50 = 2 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH 1.Nhắc lại về biểu thức 2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức : a/ Đối với biểu thức không có dấu ngoặc b) 80 – [ 130 – (12 – 4) 2 ] Tiết 15 = 80 – [130 – 8 2 ] = 80 – [ 130 – 64 ] = 80 – 66 = 14 ■ Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc: ( ) → [ ] → { }. THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH Tiết 15 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH ? 1/ SGK / 32 : Tính : a) 6 2 : 4 . 3 + 2 . 5 2 b) 2 (5 . 4 2 – 18) Tiết 15 a) 6 2 : 4 . 3 + 2 . 5 2 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH = 36 : 4 . 3 + 2 . 25 = 9 . 3 + 2 . 25 = 27 + 50 = 77 Giải : Tiết 15 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH b) 2 (5 . 4 2 – 18) == 2 (5 . 16 – 18) == 2 (80 – 18) = 2 . 62 = 124 Tiết 15 º Bài tập : ■ Bạn Lan đã thực hiện phép tính như sau : a) 2 . 5 2 = 10 2 = 100 b) 6 2 : 4 . 3 = 6 2 : 12 = 36 : 12 = 3 Theo em bạn Lan đã làm thế đúng hay sai ? Vì sao ? Vậy ta phải làm thế nào? THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong I-Bai 9-Thu Tu Thuc Hien Cac Phep Tinh.ppt, Chuong I-Bai 9-Thu Tu Thuc Hien Cac Phep Tinh.ppt, Chuong I-Bai 9-Thu Tu Thuc Hien Cac Phep Tinh.ppt

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn