Báo cáo "Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng"

11 648 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 21:15

Nghiên cứu tác động của sử Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng trường ĐHNNI- sông Hồng trường ĐHNNI- Hà Nội Hà Nội SV: Nguyễn Thị Linh Đa SV: Nguyễn Thị Linh Đa I. Đặt vấn đề I. Đặt vấn đề • Cây lúa (Oryza Sativa) là một trong những cây cung cấp nguồn lương thực quan trọng nhất của loài người, với 40% dân số thế giới sử dụng lúa gạo làm thức ăn chính và có ảnh hưởng đến đời sống của ít nhất 65% dân số thế giới. • Trong thời gian gần đây cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế, ngành nông nghiệp nước ta đã tăng nhanh về năng suất và sản lượng lúa là nhờ có sự đóng góp của công nghệ ưu thế lai và phân bón trong đó biện pháp điều khiển mức phân bón cũng có vai trò quyết định đến năng suất và hiệu quả kinh tế của ruộng lúa. • Tuy nhiên việc sử dụng phân bón để tăng năng suất cây trồng phát triển kinh tế nông nghiệp đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đã gây sức ép đối với môi trường nói chung và môi trường đất nông nghiệp nói riêng. • . Hiện nay, môi trường nông thôn, sinh thái đồng ruộng chịu sức ép lớn của hóa học nông nghiệp trong đó phải kể đến đầu tiên là phân bón hóa học vô cơ như: việc bón phân không đúng làm mất cân đối nghiêm trọng tỷ lệ NPK trong đất, mất cân bằng dinh dưỡng trong đất làm cho đất chóng thoái hóa nên hiệu quả sử dụng phân bón chưa cao,mất đạm khỏi đất do phản ứng nitrat hóa làm gia tăng khí nhà kính, tích luỹ kim loại nặng trong đất như Cd, Pb làm chua hóa đất, tích luỹ các kim loại di động làm độc hại cho sinh trưởng phát triển của cây trồng, làm nghèo kiệt các ion kiềm và kiềm thổ gây hiện tượng thiếu các chất dinh dưỡng khác,quan trọng hơn nữa là ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. • Vì vậy vấn đề đặt ra là sử dụng phân bón làm sao để vừa cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trồng phát triển đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng chất lượng nước nơi tiến hành sản xuất lúa.Do đó tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng trường ĐHNNI”. Mục tiêu của đề tài • Xác định được tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa. Yêu cầu • Đánh giá diễn biến động thái N trong môi trường nước theo thời gian, không gian, sự biến đổi hàm lượng NO3 và NH4 trong nước. Từ đó đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt tại khu vực nghiên cứu. II. Tổng quan II. Tổng quan 1. Đặc tính của cây lúa và yêu cầu Nitơ của cây lúa 2. Chu trình Nitơ trong môi trường nước 3. Hiện trạng sử dụng phân đạm ở Việt Nam 4. Ảnh hưởng của việc bón phân không hợp lý đến môi trường 4.1. Ảnh hưởng của việc bón phân đến năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp 4.2. Ảnh hưởng của việc bón phân đến chất lượng nước mặt. III. Nội dung và phương pháp III. Nội dung và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu 1. Nội dung nghiên cứu • Đặc điểm tự nhiên của khu vực nghiên cứu • Đặc điểm thổ nhưỡng và giống lúa trong thí nghiệm • Đánh giá chất lượng nước mặt thông qua các thông số: to, pH,DO, NO3, NH4, PO4… • Đánh giá động thái của N theo thời gian và không gian ở khu vực nghiên cứu. 2. Phương pháp nghiên cứu 2. Phương pháp nghiên cứu 2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm a. Bố trí thí nghiệm Sơ đồ thí nghiệm được bố trí như hình vẽ Theo sơ đồ bố trí thí nghiệm có 24 ô ruộng với 4 công thức bón phân đạm khác nhau,với tỷ lệ 1: 0,75 : 0,75 • P1: 0 KgN – 0 KgP2O5 – 0 KgK2O • P2: 60 KgN – 45 KgP2O5 – 45 KgK2O • P3: 90 KgN – 67,5 KgP2O5 – 67,5 KgK2O • P4: 120 KgN – 90 KgP2O5 – 90 KgK2O 3 lần lặp lại với 2 giống lúa (G) là G1: TH3-3 và G2: P6 b.Phương pháp lấy mẫu • Mẫu phân tích được lấy theo phương pháp lấy mẫu nước mặt: sử dụng các thiết bị lấy mẫu nước, lấy ở độ sâu 20 cm, đựng trong chai nhựa 500 ml. Mẫu nước ở ruộng được lấy vao chai nhựa 100 ml c. Vị trí lấy mẫu • Năm mẫu nước mặt được lấy trên mượng thuỷ lợi khoa Nông Học ba mẫu, một mẫu được lấy ở rìa bờ gần ruộng nghiên cứu động thái N và P, một mẫu lấy ở gần vị trí đặt thiết bị đo nhiệt độ, áp suất ở ruộng. • Mẫu nước mặt ở ruộng được lấy ở 12 ô ruộng có công thức bón phân là 0 và 120 kg/ha d. Thời gian và tần suất lấy mẫu • Thời gian lấy mẫu bắt đầu từ tháng 8/2007 đến tháng 11/2007 • Tần suất lấy mẫu 1tuần 1 lần 2.2 Phương pháp thu thập số liệu • Thu thập số liệu thứ cấp về điều kiện tự nhiên và khí hậu thuỷ văn của khu vực nghiên cứu của bộ môn Sinh thái môi trường, số liệu liên quan đến khu vực thí nghiệm của nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Nông Học. 2.3 Phương pháp phân tích Các thông số thuỷ hóa được phân tích theo các phương pháp: • To,DO, pH, Eh được đo trực tiếp tại hiện trường bằng máy đo • BOD5 được xác định bằng phương pháp nuôi cấy • NH4+ được xác định bằng phương pháp so màu dùng thuốc thử Nessler • NO3-được xác định bằng máy quang phổ UV/VIS ở bước sóng 410 nm • PO43- được xác định bằng phương pháp Oniani • COD được xác định bằng phương pháp chuẩn độ với K2Cr2O7 và muối Mohr. 2.4 Phương pháp đánh giá • Kết quả phân tích xử lý số liệu bằng Excel và được so sánh với TCVN IV. Kết luận IV. Kết luận 1.1. Đặc điểm tự nhiên của khu vực nghiên cứu Đặc điểm khí hậu Thuỷ văn Bức xạ 1.2. Đặc điểm thổ nhưỡng, giống lúa nghiên cứu trong thí nghiệm 1.2.1. Đặc điểm thổ nhưỡng Địa hình Thổ nhưỡng 1.3. Đánh giá tác động của phân đạm đến chất lượng nước mặt thông qua các thông số thuỷ hóa như to, pH, DO, NH4, NO3, PO4… Xác định hàm lượng N trong nước mặt, so sánh với tiêu chuẩn TCVN-chất lượng nước mặt. ừ đó đưa ra mức dinh dưỡng phù hợp để bón cho cây trồng mà không dư thừa để ảnh hưởng đến môi trường 1.4. Đánh giá động thái của Nitơ trong môi trường nước tại khu vực nghiên cứu 1.4.1. Đánh giá diễn biến của nitơ theo thời gian Diễn biến của N sau mỗi thời điểm bón phân trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu. 1.4.2. Đánh giá diễn biến của Nitơ theo không gian. a. Diễn biến N trong nước mặt trên ruộng b. Diễn biến N trong nước mặt trên mương thuỷ lợi . Nghiên cứu tác động của sử Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản lượng nước mặt trong sản xuất lúa. trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng trường ĐHNNI”. Mục tiêu của đề tài • Xác định được tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo "Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng", Báo cáo "Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng", Báo cáo "Nghiên cứu tác động của sử dụng phân đạm đến chất lượng nước mặt trong sản xuất lúa trên nền đất phù sa sông Hồng"

Từ khóa liên quan