Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

23 132 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 11:20

Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Chơng ii: Thực trang kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần simco sông đà I. Khái quát về Công ty cổ phần simco sông đà 1. Sự hình thành của công ty: - Công ty Cổ phần Simco Sông Đàcông ty chuyên Xuất Khẩu Lao Động, Đầu T Tài Chính, Đào Tạo Nghề Tuy là Công ty trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà nhng lại tính kinh doanh độc lập.Do nền kinh tế thị trờng cấu tổ chức của nhà nớc về nền kinh tế thị trờng mà công ty đã tìm hiểu đề ra những phơng án để đa công ty ngày một đi lên mạnh mẽ đứng vững trong nền kinh tế hiện nay. - Trụ sở chính : Toà nhà G10- Thanh Xuân- TP Hà Nội. - Điện thoại : 04.35523181 - 04.35521071 - Fax : 04.35523181. Công ty Cổ phần Simco Sông Đà t cách pháp nhân đầy đủ, con dấu riêng, tài khoản riêng. Công ty đợc phân cấp về mặt vật t kỹ thuật, tổ chức lao động tiền lơng tài chính. Công ty quyền giao dịch ký kết các hợp đồng kinh tế với các các nhân, đơn vị trong ngoài Công ty. 2. Chức năng nhịêm vụ của Công ty Khai thác Cung ứng nhân lực ( Công ty xây dựng Trờng Trung Cấp dạy nghề cho ngời lao động ) cho thị trờng lao động trong ngoài nớc. Lập tổ chức thực hiện các dự án đầu t xây dựng, nhận thầu xây dựng các công trình công nghiệp, dân dung, giao thông đờng bộ, công trình thuỷ lợi các Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni1 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 công trình kỹ thuật hạ tầng, lắp đặt trang trí nội thất. Đầu t tài chính vào các công ty con các công ty liên kết. Kinh doanh bất động sản, nhà ở, khách sạn các loại dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống xã hội. 3. Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty: Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty *- Ban giám đốc công ty gồm: - Chủ tịnh hội đồng quản trị - 1 Giám đốc: Phụ trách chung toàn Công ty - 3 Phó giám đốc: Phụ trách Xuất khẩu lao động, Phụ trách Phát triển kinh doanh, Phụ trách Kế toán-Tài chính. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni2 1Giám đốc 3 Phó giám đốc Phòng TCHC Phòng KT-TC VP Giám Đốc Phòng P.triển KD Phòng Q.lý XNK Phân xưởng sản xuất Hội đồng quản trị Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 *- Bộ máy tổ chức quản lý bao gồm các phòng chức năng: - Phòng Tổ chức hành chính: Làm công tác tổ chức, tham mu giúp giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo bồi dỡng đội ngũ cán bộ kế cận - Phòng Phát triển kinh doanh: tham mu giúp giám đốc lựa chọn những dự án đầu t tài chính khả thi, thị trờng lao động tiềm năng, duy trì phát triển những dự án thị trờng đã khai thác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho công ty. - Phòng kế toán tài chính: giúp Giám đốc xây dựng thực hiện các kế hoạch tài chính, cân đối huy động nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty, tham mu xây dựng các quy chế kiểm soát nội bộ về tài chính- kế toán- thống trong công ty phù hợp với chính sách quy định của Nhà nớc. Tổ chức công tác kế toán thống theo quy định của kế toán lập báo cáo quyết toán, thống hàng tháng, hàng quý hàng năm. Kiểm soát, kiểm việc thực hiện các chế độ hạch toán, chế độ quản lý kinh tế, tiền vốn, bảo đảm sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích để đạt hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức kiểm tra giám sát việc hạch toán kế toán tiền lơng của ngời lao động, các khoản chi phí mọi hoạt động kinh tế của Công ty. - Văn phòng Giám đốc: giúp Giám đốc về công việc hành chính, văn th, văn phòng, tham gia sắp xếp các hội thảo, hội nghị, tiếp khách - Phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu: chức năng theo dõi kiểm soát l- ợng công nhân đang lao động hợp tác ở nớc ngoài, xây dựng quản lý số lợng công nhân mới thông qua thủ tục hành chính đúng với quy định của Bộ Lao động Thơng binh Xã hội, Cục Xuất nhập cảnh. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni3 Nguyễn Bảo Toàn Kế toán 6 - K38 Bảng I-1 BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC NĂM 1 2 3 4 Số tiền TL % Số tiền TL % 1. Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 9,256,000 10,568,921 8,524,613 1,312,921 14.18 (2,044,308) (19.34) 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 1,269,200 1,332,658 1,358,492 63,458 5.00 25,834 1.94 3. Doanh thu thuần 7,986,800 9,236,263 7,166,121 1,249,463 15.64 (2,070,142) (22.41) 4. Giá vốn hàng bán 5,025,300 5,769,541 4,215,698 744,241 14.81 (1,553,843) (26.93) 5. Lợi nhuận gộp 2,961,500 3,466,722 2,950,423 505,222 17.06 (516,299) (14.89) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 64,563 78,023 58,654 13,460 20.85 (19,369) (24.82) 7. Chi phí tài chính 29,652 34,258 31,025 4,606 15.53 (3,233) (9.44) 8. Chi phí bán hàng 247,520 305,621 324,156 58,101 23.47 18,535 6.06 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 591,205 758,255 824,576 167,050 28.26 66,321 8.75 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 2,157,686 2,446,611 1,829,320 288,925 13.39 (617,291) (25.23) 11. Thu nhập khác 1,856,210 2,056,981 865,472 200,771 10.82 (1,191,509) (57.93) 12. Chi phí khác 50,312 156,021 124,568 105,709 210.1 1 (31,453) (20.16) 13. Lợi nhuận khác 1,805,898 1,900,960 740,904 95,062 5.26 (1,160,056) (61.02) 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,963,584 4,347,571 2,570,224 383,987 9.69 (1,777,347) (40.88) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,109,804 1,217,320 719,663 107,516 9.69 (497,657) (40.88) 16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,853,780 3,130,251 1,850,561 276,471 9.69 (1,279,690) (40.88) Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội4 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà * Hình thức tổ chức công tác kế toán: Hoạt động của bộ máy kế toán trong đơn vị cũng nh hoạt động sản xuất bao gồm nhiều công việc khác nhau đợc sắp xếp theo quy trình nhất định. ở mỗi công việc phải bố trí nhân viên kế toán cùng với phơng tiện kỹ thuật ghi chép phù hợp đảm bảo cho bộ máy kế toán từng ngời hoạt động tốt. Hình thức này bao gồm phòng kế toán ở trung tâm, các bộ phân cấu phù hợp với các công việc, các phần hành kế toán các nhân viên kế toán đợc bố trí các bộ phận phụ thuộc đơn vị. Phòng trung tâm thực hiện toàn bộ công việc kế toán từ khâu thu thập, xử lý, tổng hợp chứng từ, ghi sổ tổng hợp, sổ chi tiết đến việc báo cáo kế toán. Niên độ kế toán từ ngày 1/1 đến 31/12 hàng năm. Kỳ kế toán đợc áp dụng theo quý. - Chứng từ kế toán Công ty sử dụng là: hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu thu chi tiền mặt tiền séc, giấy báo Nợ báo Có, bảng chấm công . - Công ty đang áp dụng hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán hiện hành. - Hệ thống báo cáo kế toánCông ty áp dụng là: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính . * Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty : Hiện nay công ty áp dụng mô hình tổ chức kế toán tập trung. Nhiệm vụ của phòng kế toán là: - Ghi chép, tính toán, phản ánh đầy đủ chính xác số liệu trong quá trình sản xuất, tiêu hao vật t nguyên liệu các chi phí khác, sử dụng tài sản vật t lao động tiền vốn. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni5 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 - Tính toán chi phí sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, các khoản thanh toán với nhà nớc, cung cấp thông tin cần thiết, chính xác phục vụ cho công tác điều hành SXKD của lãnh đạo Công ty. -Theo dõi thực hiện kế hoạch SXKD, phân tích tổng hợp chi phí sản xuất, những nhân tố tăng giảm giá thành từng loại sản phẩm. - Phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong công tác quản lý tài chính, thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ chức năng giám đốc về công tác kế toán thống tài chính của Công ty. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Phòng kế toán gồm 12 ngời, đảm nhận một số nghiệp vụ kinh tế ( phần hành kế toán ) nh sau: + Kế toán trởng: Phụ trách phòng kế toán, tổ chức hoạt động, kiểm tra dodon đốc giám sát việc thực hiện công việc kế toán. Trực tiếp tham mu báo cáo các thông tin kế toán tài chính lên giám đốc quan thẩm quyền chịu trách nhiệm trớc pháp luật về các số liệu đã báo cáo. + Thủ quỹ: Thực hiện việc thu chi cùng với kế toán liên quan, theo dõi chặt chẽ các khoản thu chi bằng tiền mặt đảm bảo an toàn đúng nguyên tắc bảo quản tiền mặt. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni6 Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán lao động tiền lương Kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp Kế toán NVL TSCĐ Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 + Kế toán thanh toán: nhiệm vụ giúp kế toán trởng theo dõi sự biến động tiền mặt TK131 trong Công ty. Tiến hàng thanh toán với ngời bán bộ phận liên quan lập các chứng từ thu, chi đúng nguyên tắc, đúng với chế độ quy định, chính sách hiện hành đảm bảo việc sử dụng vốn một cách hiệu quả. + Kế toán tổng hợp: Tiến hành hạch toán trên sổ sách tổng hợp, lập báo cáo của toàn đơn vị kinh tế sở, giúp việc cho kế toán trởng về việc luân chuyển chứng từ vào sổ sách hợp lý, phân tích tình hình kinh doanh, đề xuất ý kiến về chiến lợc kinh doanh, tình hình tiêu thụ, sản xuất để đạt đợc hiệu quả kinh tế cao. + Kế toán lao động tiền lơng: Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu về số lợng lao động, thời gian lao động, kết quả lao động, từ đó tính lơng phải trả các khoản phải trả, phải nộp khác, các khoản phụ cấp, trợ cấp cho ngời lao động. Phân bổ tiền lơng vào các đối tợng sử dụng. Hớng dẫn kiểm tra các nhân viên hạch toán phân xởng, các phòng ban. +Kế toán nguyên vật liệu TSCĐ: Ghi chép các chứng từ ban đầu NVL, phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch thu mua NVL, tình hình tăng giảm NVL trong kho thực hiện các định mức tiêu hao phân bổ vật t xuất dùng cho từng đối tợng sử dụng. Phản ảnh tổng hợp số liệu về hiện trạng, giá trị TSCĐ, tính toán phân bổ khấu hao TSCĐ hàng tháng vào chi phí hoạt động kinh doanh. * Hình thức sổ kế toán: Công ty áp dụng hình thức nhật ký chứng từ. Tất cả các chứng từ biểu mẫu mà kế toán sử dụng để theo dõi đều theo hớng dẫn quy định của Bộ tài chính pháp lệnh kế toán thống kê, đợc theo dõi từ cáonTrung tâm đào tạo, Phân xởng đến công ty con tổng hợp toàn Công ty. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni7 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Dới đây là sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ: Sơ đồ hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ Ghi chú: : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Quan hệ đối chiếu * Hệ thống sổ kế toánCông ty áp dụng : - Sổ kế toán tổng hợp: gồm các Nhật ký chứng từ, các Sổ Cái, các Bảng kê, Bảng phân bổ - Sổ kế toán chi tiết: mở cho tất cả các tài khoản cấp 1 cần theo dõi chi tiết. 5. Các hình thức trả lơng tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà - Trả lơng theo sản phẩm khoán gọn: áp dụng cho các bộ phận phân xởng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,. Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni8 Chứng từ gốc Bảng phân bổ Bảng phân bổ Sổ kế toán chi tiết Báo cáo quỹ hàng ngày Nhật ký Chứng từ Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Cái Bảng cân đối kế toán các Báo cáo kế toán khác Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 -Trả lơng theo thời gian gắn với độ phức tạp của công việc đợc giao áp dụng cho bộ phận quản lý, nghiệp vụ, phục vụ tạp vụ văn phòng. Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để xác định tổng quỹ lơng thực hiện kỳ kế hoạch. Tổng quỹ lơng của toàn công ty bao gồm tổng quỹ tiền lơng sản phẩm của phân xởng, công ty con. Phơng pháp tính trả lơng: Quỹ tiền lơng đợc trả trực tiếp cho ngời lao động theo lơng sản phẩm, lơng thời gian ít nhất bằng 87% tổng quỹ tiền lơng, số còn lại đợc dùng để: khen thởng năng suất chất lợng 5%, dự phòng 5%, CNV thoả thuận đóng góp để thực hiện các hoạt động VHXH 3%. Tiền lơng trợ cấp BHXH của CNV trong công ty đợc thanh toán mỗi tháng một lần nhng việc trả lơng thờng chia làm 2 kỳ. Kế toán tiền lơng căn cứ vào tình hình sản xuất của các bộ phận trong công ty mà lập bảng tạm ứng lơng cho các bộ phận, thờng thì công ty trả lơng tạm ứng cho CNV vào ngày 15 hàng tháng. Đến cuối tháng căn cứ vào bảng chấm công các chứng từ liên quan kế toán lập bảng thanh toán lơng khoản phụ cấp đợc nhận trong tháng, khoản phải khấu trừ(5% BHXH), lơng tạm ứng kỳ 1 số còn lại đợc lĩnh. II. Kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần simco sông đà 1. Vận dụng TK kế toán tại Công ty: Căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm hàng ngày kế toán tổng hợp toàn bộ số phiếu trong tháng để lập bảng sản phẩm của từng tổ, sau đó nhân với đơn giá tiền lơng mà Công ty quy định thì sẽ đợc tổng quỹ tiền lơng sản phẩm của phân xởng. Bảng tổng hợp số lợng lao động xuất khẩu Tháng 6 năm 2009 Đvt: đồng Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni9 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 TT Diễn giải S ngi đơn giá (đồng) thành tiền (đồng) 1 Malayxia 34 18.450.000 627.300.000 2 Đài loan 42 7.050.000 296.100.000 3 Libirea 16 23.590.002 377.440.032 4 Nhật Bản 27 121.350.770 3.276.470.790 5 Hàn Quốc 33 85.466.000 2820378000 Cộng 152 7397688822 Trong tháng 6 năm 2009 kế toán đã tính đợc: -Tổng quỹ tiền lơng sản phẩm của phân xởng là 97669372 đồng Tổng quỹ tiền lơng của toàn Công ty bao gồm tổng quỹ tiền lơng sản phẩm của Trung tâm đào tạo, phân xởng công ty con. Trên sở đó kế toán lập bảng quyết toán quỹ tiền lơng nh sau: -Tiền lơng trả cho khối phân xởng: Quỹ tiền lơng của phân xởng trả trực tiếp cho ngời lao động: 117.265.543ì 87% =102.021.022đồng Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni10 [...]... 2009 kế toán thanh toán kế toán trởng Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni12 Phòng Tổ chức hành chính Giám đốc công ty Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 ĐƠN Vị: Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Bảng thanh toán tiền lơng Tháng 6 năm 2009 ĐVT: Đồng tt họ tên bậc Lơng lơng sản phẩm Lơng thời gian Lơng vòng II nghỉ ngừng việc hởng 100% lơng Nghỉ việc, phụ cấp phụ cấp ngừng việc h- thuộc ql khác ởng % lơng số sp số công. .. Ngày 25 tháng 6 năm 2009 kế toán thanh toán kế toán trởng Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni13 Phòng Tổ chức hành chính Giám đốc công ty 956.433 7.574.236 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Đơn vị: Công ty cổ phần simco sông đà Bảng tổng hợp thanh toán tiền lơng Tháng 6 năm 2009 ĐVT: Đồng TT tên bộ phận hệ số lơng sản phẩm lơng vòng I I Lơng phép ( điểm) 7 9.443.013 2.157.161 2 Phòng Kế hoạch 6 8.427.109 1.934.831... Bo Ton K toỏn 6 - K38 Mẫu số 01- LĐTL Đơn vị: Công ty cổ phần simco sông đà Ban hành theo QĐ số 114-TC/QĐ/CĐKT Công ty TNHH SimCo Sông đà Ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Bộ tài chính Bảng chấm công Tháng 6 năm 2009 Ngày trong tháng 1 1 Nguyễn Ngọc Hải 2 Lê Thị Nguyên 3 Nguyễn Đức Tài 4 Lê Hữu Viên 10 Nguyễn Tất Đạt Cộng 2 3 Số công hởng lơng sản phẩm số công hởng lơng thời gian 29 30 31 K K K K K... P K K 22 Số công hởng BHXH 2 K H K K số công nghỉ việc hởng % lơng 22 K K Ô H Số công nghỉ việc hởng 100% lơng 7 5 2 2 5 Ngời duyệt Phụ trách bộ phận Ngời chấm công (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ký hiệu chấm công: Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni11 Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Đơn vị: Công ty Cổ phần Simco Sông Đà Bảng thanh toán tiền lơng Tháng 6 năm 2009 ĐVT: Đồng tt họ tên bậc Lơng... 245521 1473129 TK 334 2 1 7 5 5 Hạch toán chi trả lơng: Kế toán ghi các định khoản sau (ĐVT: đồng) - Khi tạm ứng lơng cho CNV kế toán ghi: Nợ TK 334: 29.050.000 TK 111: 29.050.000 - Quyết toán lơng tháng 8 cho CNV: Nợ TK 334: 52.826.515 TK 111: 52.826.515 - Tiền lơng phân bổ vào chi phí quản lý: Nợ TK 642: 82.043.297 TK334: 82.043.297 -Tiền lơng phân bổ vào chi phí bán hàng: Nợ TK 641: 15.626.075... thuộc QL 94.500 182.318 Kỳ II thực lĩnh 105.000 Phòng hành chính 5% BHXH 63.000 1 Lơng thời gian Tổng cộng 330.383 233.482 1.001.273 330.383 176.960 21.000 507.343 577.500 719.623 Tạm ứ ng kỳ I Ngày 25 tháng 6 năm 2009 kế toán thanh toán kế toán trởng Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni14 Trởng phòng Tổ chức HC Giám đốc công ty Nguyn Bo Ton K toỏn 6 - K38 Bảng phân bổ tiền lơng BHXH Tháng 06 năm 2009 ĐVT:... bên từ NKCT số 7 Số d cuối tháng: D Nợ D 165146599 Kế toán định khoản các khoản trích theo lơng nh sau: + Kinh phí Công đoàn 2%,trong đó: Kinh phí công đoàn nộp cấp trên 1,5% Nợ TK 642: 1.230.650 Nợ TK 641: 234.391 TK 33821: 1.465.041 Nợ TK 642: 410.217 Nợ TK 641: 78.130 TK: 33822: 488.347 + Bảo hiểm xã hội 20%, trong đó: 15% tính vào giá thành: Nợ TK 642: 7.013.160 Trng i hc Kinh t quc... lơng Tháng 6 năm 2009 ĐVT: Đồng tt họ tên bậc Lơng lơng sản phẩm số sp Số tiền Lơng thời gian nghỉ ngừng việc hởng 100% lơng số công số tiền Lơng vòng II số công số tiền Nghỉ việc, ngừng việc hởng % lơng phụ cấp phụ cấp thuộc ql khác tổng số tạm ứng kỳ I 5% BHXH Kỳ ii thực lĩnh 578.740 200.000 21.210 357.530 số công số tiền 1 Nguyễn Ngọc Hải 1,92 609 557.740 21.000 2 Lê Thị Nguyên 1,92 342,6 313.763... tên bậc Lơng lơng sản phẩm Lơng thời gian Lơng vòng II nghỉ ngừng việc hởng 100% lơng Nghỉ việc, phụ cấp phụ cấp ngừng việc h- thuộc ql khác ởng % lơng số sp số công số công số tiền Số tiền số tiền số công số tiền ứng 5% BHXH Kỳ ii thực lĩnh 2.088.785 600.000 56.280 1.432.505 500.000 46.410 1.062.643 1 Ngô Thiệu Thắng 5,26 22 1.575.840 - 1,3 402.445 2 Nguyễn Tuấn Hùng 4,32 22 1.299.480 - 1 309.573... 2.930.081 đồng 7% Khuyến khích tiết kiệm LĐ sống: 78.073.201 x 7% = 5.465.124 đồng Kế toán tiến hành ghi sổ tổng hợp các TK liên quan: Nhật ký chứng từ: số 1 Ghi TK 111 Tiền mặt Tháng6/2006 Chứng từ S Diễn giải Ghi TK 111; ghi Nợ TK dới đây: Cộng TK N 152 156 Tạm ứng cho CNV 334 29050000 29050000 Quyết toán lơng 52826515 T8 cho CNV Cộng cuối tháng Trng i hc Kinh t quc dõn H Ni16 641 642 . Chơng ii: Thực trang kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty cổ phần simco sông đà I. Khái quát về Công ty cổ phần simco sông đà 1. Sự. kỳ 1 và số còn lại đợc lĩnh. II. Kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Công ty cổ phần simco sông đà 1. Vận dụng TK kế toán tại Công ty: Căn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà, Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Từ khóa liên quan