Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

40 353 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 04:20

CHƯƠNG I SỞ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1.1 Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 1.1.1 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Bản chất của chi phí sản xuất Sự phát sinh phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình sản xuất. Nền sản xuất xã hội của bất kỳ phương thức sản xuất nào cũng gắn liền với sự vận động tiêu hao của các yếu tố bản tạo nên quá trình sản xuất. Nói cách khác quá trình sản xuất hàng hoá là quá trình kết hợp của ba yếu tố: Tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động. Đồng thời quá trình sản xuất cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố trên. Sự tham gia của các yếu tố đó vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp sự khác nhau hình thành khoản chi phí tương ứng. Để tạo ra sản phẩm, lao vụ dịch vụ thì các doanh nghiệp phải chi ra các khoản chi phí chủ yếu đó là: Hao phí về lao động vật hoá như: chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định hao phí lao động sống cần thiết như: chí phí về tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động, các khoản tính theo lương Đó chính là chi phí sản xuất kinh doanh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp. Như vậy chi phí thể hiểu một cách trìu tượng là biểu hiện bằng tiền của những hao phí về lao động sống lao động vật hoá phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc chi phí là những phí tổn về nguồn lực, tài sản cụ thể sử dụng trong hợp đồng sản xuất kinh doanh. Những nhận thức về chi phí thể khác nhau về quan điểm, hình thức thể hiện nhưng tất cả đều thừa nhận một vấn đề chung: chi phíphí tổn về tài nguyên, vật chất, lao động phải phát sinh gắn liền với mục đích kinh doanh. Hay nói cách khác, bản chất của chi phí sản xuất là sự dịch chuyển vốn - chuyển dịch giá trị của các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá (sản phẩm, lao vụ, dịch vụ) Dưới góc độ kế toán tài chính, chi phí sản xuất được nhận thức như những khoản phí tổn thực tế phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để sản xuất sản phẩm. Trong lĩnh vực kế toán tài chính, chi phí được đặt trong mối quan hệ với tài sản, vốn sở hữu của doanh nghiệp thường phải đảm bảo bởi những chứng cứ nhất định (chứng từ) chứng minh là phí tổn thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới góc độ kế toán quản trị, chi phí thể là những phí tổn thực tế phát sinh trong một hợp đồng sản xuất kinh doanh, những phí tổn mất đi do chọn lựa phương án, hy sinh hội kinh doanh… Như vậy, trong kế toán quản trị khi xem xét chi phí cần chú ý đến sự lựa chọn so sánh theo mục đích sử dụng, ra quyết định kinh doanh hơn là chú trọng vào chứng cứ. 1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Khi xét về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò, vị trí của chi phí trong quá trình kinh doanh, chi phí rất nhiều loại khác nhau. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản hạch toán chi phí, cần phải phân loại chi phí hay sắp xếp các loại chi phí khác nhau vào từng nhóm theo đặc trưng nhất định. Trên thực tế, rất nhiều cách phân loại khác nhau, tuy nhiên, lựa chọn tiêu thức phân loại nào là phải dựa vào yêu cầu của công tác quản hạch toán. Sau đây, ta xem xét một số cách phân loại chi phí sản xuất kinh doanh chủ yếu: * Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố chi phí (theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí) Đây là cách phân loại dựa vào nội dung kinh tế của chi phí. Về thực chất chủ yếu ba yếu tố chi phíchi phí về sức lao động, chi phí về đối tượng lao động chi phí về tư liệu lao động. Tuy nhiên để cung cấp thông tin về chi phí một cách cụ thể hơn nhằm phục vụ cho việc xây dựng phân tích định mức vốn lưu động, việc lập, kiểm tra phân tích dự toán chi phí, các yếu tố chi phí trên thể được chi tiết hoá theo nội dung kinh tế cụ thể của chúng. Theo cách phân loại này thì chi phí được chia làm bảy yếu tố: + Yếu tố nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ,…sử dụng vào sản xuất - kinh doanh (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập lại kho phế liệu thu hồi). + Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất - kinh doanh trong kỳ. + Yếu tố tiền lương các khoản phụ cấp lương: phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho người lao động + Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tỷ lệ qui định trên tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả cho người lao động + Yếu tố khấu hao tài sản cố định: phản ánh tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định sử dụng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ. + Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn bộ dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất kinh doanh. + Yếu tố chi phí khác bằng tiền: phản ánh toàn bộ chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh vào các yếu tố trên dùng vào việc sản xuất kinh doanh trong kỳ. Tác dụng trực tiếp của cách phân loại này là để tập hợp chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất của chi phí mà không xét đến công dụng địa điểm phát sinh của chi phí. Ngoài ra, cách phân loại này ý nghĩa rất lớn trong quản chi phí sản xuất, nó cho biết tỷ trọng từng yếu tố chi phí sản xuất qua đó đánh giá, phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất, cung cấp tài liệu cho việc lập dự toán chi phí sản xuất. Tuy nhiên cách phân loại này nhược điểm là không tính được giá thành cho từng đơn vị sản phẩm do không phân biệt được chi phí theo mục đích công dụng. * Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo chức năng hoạt động Cách phân loại này căn cứ vào chức năng hoạt động mà chi phí phát sinh để phân loại. Toàn bộ chi phí được chia thành 2 loại là chi phí sản xuất chi phí ngoài sản xuất. - Chi phí sản xuất: là toàn bộ chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc dịch vụ trong một thời kỳ nhất định. Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chi phí sản xuất được chia thành 3 loại: + Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm giá trị của nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm. + Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương, phụ cấp lương các khoản trích theo lương cho các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. + Chi phí sản xuất chung: là những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp. Đây là những chi phí phát sinh tại phân xưởng, bộ phận sản xuất của doanh nghiệp. - Chi phí ngoài sản xuất: là các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm quản chung toàn doanh nghiệp, bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp. + Chi phí bán hàng: là toàn bộ những chi phí phát sinh cần thiết để tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm; bao gồm các khoản chi phí như vận chuyển, bốc vác, bao bì, lương nhân viên bán hàng, hoa hồng bán hàng, khấu hao TSCĐ những chi phí liên quan đến dự trữ, bảo quản sản phẩm, hàng hoá, + Chi phí quản doanh nghiệp: là toàn bộ những chi phí chi ra cho việc tổ chức quản trong toàn doanh nghiệp. Đó là những chi phí hành chính, kế toán, quản chung Cách phân loại này giúp kế toán thấy rõ được chức năng của từng khoản mục chi phí mà không phân biệt chi phí đó nội dung kinh tế như thế nào. Cách phân loại này giúp cho nhà quản trị dự toán được các khoản mục chi phí trọng yếu trong CPSX sản phẩm, cung cấp số liệu cho việc xây dựng kế hoạch giá thành quản giá thành theo khoản mục chi phí, từ đó xác định nguyên nhân, đề ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh. * Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo cách thức kết chuyển chi phí Toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh được chia thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ. + Chi phí sản phẩm: là những chi phí gắn liền với các sản phẩm được sản xuất ra hoặc được mua. Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì các chi phí này bảo gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung. Chi phí sản phẩm được xem là gắn liền với từng đơn vị sản phẩm, hàng hoá khi chúng được sản xuất ra hoặc được mua vào, chúng gắn liền với sản phẩm, hàng hoá tồn kho chờ bán khi sản phẩm, hàng hoá được tiêu thụ thì mới trở thành phí tổn để xác định kết quả kinh doanh. + Chi phí thời kỳ: là những chi phí làm giảm lợi tức trong một kỳ nào đó, bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp, nó không phải là một phần giá trị sản phẩm được sản xuất hoặc được mua nên được xem là các phí tổn, cần được khấu trừ ra từ lợi tức của thời kỳ mà chúng phát sinh. Đối với các doanh nghiệp chu kỳ sản xuất kinh doanh dài hoặc trong kỳ không hoặc ít doanh thu thì chúng được tính thành phí tổn của kỳ sau để xác định kết quả kinh doanh. * Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí Cách phân loại này căn cứ vào mối quan hệ giữa chi phí với đối tượng chịu chi phí để phân loại, chi phí được chia thành 2 loại: + Chi phí trực tiếp: là những chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí được hạch toán vào đối tượng liên quan. Thông thường chi phí trực tiếp là các chi phí đơn nhất cấu tạo bởi một yếu tố như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, + Chi phí gián tiếp: là những chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí, do đó nó được phân bổ vào các đối tượng liên quan theo các tiêu thức nhất định. Chi phí gián tiếp thường là những chi phí tổng hợp của nhiều chi phí đơn nhất. * Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí Với các cách phân loại nêu trên, các chi phí phát sinh được xem là các thông tin quá khứ, độ lớn của nó chỉ thể được xác định sau khi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực sự hoàn thành. Chính vì vậy, các cách phân loại chi phí trên chưa đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các nhà quản trị trong việc xác định các xu hướng biến động mối quan hệ giữa chi phí phát sinh, sản lượng thực hiện lợi nhuận thu được; lập kế hoạch lựa chọn các phương án kinh doanh hiệu quả nhất. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí thường được áp dụng trong kế toán quản trị, cách phân loại này sẽ khắc phục những hạn chế kế trên. Nguyên tắc phân loại dựa trên mối quan hệ của chi phí phát sinh với mức độ, quy mô của hoạt động làm phát sinh chi phí ấy. Theo cách phân loại này, chi phí được chia thành biến phí (chi phí biến đổi), định phí (chi phí cố định) chi phí hỗn hợp. + Biến phí: là những khoản mục chi phí mà độ lớn của nó quan hệ tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động. Tuỳ thuộc vào đặc điểm nội dung cụ thể của hoạt động mà người ta lựa chọn tiêu thức phù hợp để xác định mức độ hay quy mô của hoạt động tương ứng. Chẳng hạn, với hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm, mức độ hoạt động được xác định qua sản lượng sản xuất hoặc sản lượng tiêu thụ. Biến phí đặc điểm là tổng biến phí tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động còn biến phí đơn vị thì mang tính ổn định, không biến động khi mức độ hoạt động thay đổi. Biến phí thường bao gồm các khoản mục chi phí trực tiếp trong quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, + Định phí: là những khoản mục chi phí mà độ lớn của nó không đổi về tổng số khi mức độ hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp. Phạm vi phù hợp là phạm vi giữa mức độ hoạt động tối thiểu mà mức độ hoạt động tối đa mà đơn vị dự tính thực hiện. Định phí đặc điểm là tổng định phí ổn định, không biến động khi mức độ hoạt động thay đổi còn định phí đơn vị tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động. Định phí thường bao gồm các khoản chi phí gián tiếp như các chi phí về khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh . + Chi phí hỗn hợp: là loại chi phí bao gồm cả yếu tố biến phí yếu tố định phí, chẳng hạn như chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định. Ở một khối lượng sản phẩm sản xuất nhất định thì chi phí hỗn hợp thể hiện đặc điểm của định phí, vượt trên khối lượng đó thì chi phí hỗn hợp thể hiện đặc điểm của biến phí. 1.1.2 Giá thành sản phẩm các loại giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống lao động vật hoá liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành. Về mặt bản chất chi phí giá thành sản phẩm giống nhau, nghĩa là cùng biểu hiện bằng tiền những hao phí về lao động sống lao động vật hóa bỏ ra, nhưng khác nhau về mặt lượng. Khi nói đến chi phí sản xuất là giới hạn chúng cho một thời kỳ nhất định, không phân biệt là cho loại sản phẩm nào, đã hoàn thành hay chưa, còn khi nói đến giá thành sản phẩm là nói là xác định một lượng chi phí sản xuất nhất định, tính cho một đại lượng kết quả hoàn thành nhất định. Đứng trên giác độ quá trình hoạt động để xem xét, thì quá trình sản xuất là một quá trình hoạt động liên tục, còn việc tính giá thành sản phẩm là một điểm cắt tính chu kỳ để so sánh chi phí với đại lượng kết quả, nên tại thời điểm tính giá thành thể khối lượng sản phẩm chưa hoàn thành, chứa đựng một lượng chi phí cho nó, gọi là chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ. Tương tự như vậy, đầu kỳ thể một lượng sản phẩm sản xuất chưa hoàn thành ở kỳ trước chuyển sang kỳ này để tiếp tục sản xuất chứa đựng một lượng chi phí sản xuất cho nó, gọi là chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ. Như vậy giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ bao gồm chi phí sản xuất của kỳ trước chuyển sang một phần chi phí phát sinh trong kỳ. Hơn nữa, giá thành sản phẩm mang tính chủ quan, phụ thuộc vào những phương pháp tính toán phân bổ như việc ghi nhận trước vào giá thành sản phẩm những khoản được coi là chi phí nhưng thực tế chưa phát sinh hoặc những chi phí thực tế đã chi ra nhưng được phân bổ cho nhiều kỳ, nhằm đảm bảo một sự ổn định tương đối cho giá thành sản phẩm qua các thời kỳ. 1.1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm Để đáp ứng yêu cầu quản lý, hạch toán kế hoạch hoá, giá thành được xem xét dưới nhiều góc độ, nhiều phạm vi tính toán khác nhau, nhiều cách phân loại giá thành khác nhau. Xét theo thời điểm tính nguồn số liệu để tính giá thành, giá thành được chia làm ba loại: + Giá thành kế hoạch: là giá thành được xác định trước khi bước vào kinh doanh trên sở giá thành thực tế kỳ trước các định mức, dự toán chi phí của kỳ kế hoạch. Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu, là căn cứ để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, thực hiện nhiệm vụ hạ giá thành, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. + Giá thành định mức: được xác định trước khi bắt đầu sản xuất sản phẩm. Trong khi giá thành kế hoạch được xây dựng trên sở các định mức bình quân tiên tiến không biến đổi trong suốt cả kỳ kế hoạch thì giá thành định mức được xây dựng trên sở các định mức chi phí hiện hành tại từng thời điểm nhất định trong kỳ kế hoạch nên giá thành định mức luôn thay đổi phù hợp với các thay đổi của các định mức chi phí đạt được trong quá trình sản xuất. + Giá thành thực tế: là chi tiêu được xác định sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm trên sở các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Giá thành thực tế là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn trong việc vận dụng các giải pháp về kinh tế, tổ chức, kỹ thuật,… để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là căn cứ để nhà quản xem xét, định giá bán sản phẩm xác định nghĩa vụ đóng góp cho Nhà nước đồng thời phân chia kết quả kinh doanh. [...]... Theo ni dung kinh t ca chi phớ: chi phớ sn xut chung bao gm: Chi phớ nhõn viờn phõn xng, chi phớ vt liu, chi phớ dng c sn xut, chi phớ khu hao ti sn c nh, chi phớ dch v mua ngoi, chi phớ bng tin khỏc hch toỏn, tp hp chi phớ sn xut chung, k toỏn s dng ti khon 627 - "Chi phớ sn xut chung" Cui k, k toỏn thc hin kt chuyn chi phớ sn xut chung sang ti khon 154 - "Chi phớ sn xut kinh doanh d dang xỏc nh giỏ... ỳng n chi phớ sn xut cn xỏc nh nhng phm vi, gii hn m chi phớ sn xut cn tp hp - i tng tp hp chi phớ sn xut Xỏc nh i tng tp hp chi phớ sn xut l khõu u tiờn, cn thit cho cụng tỏc k toỏn tp hp chi phớ sn xut Doanh nghip ch cú th t chc tt cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut nu xỏc nh i tng tp hp chi phớ sn xut phự hp vi c im sn xut, yờu cu qun chi phớ sn xut ca doanh nghip xỏc nh ỳng n i tng tp hp chi phớ... t l chi phớ gia chi phớ sn xut thc t vi chi phớ sn xut k hoch (hoc nh mc) tớnh giỏ thnh n v v tng giỏ thnh sn phm tng loi Giỏ thnh thc t n v sn phm tng loi = Giá thành kế hoạch (hoặc định mức) đơn vị sảnphẩm từng loại x Tỷ lệ chi phí Trong ú: T l chi phớ = Tng giỏ thnh thc t ca tt c sn phm Tng giỏ thnh k hoch (hoc nh mc) ca tt c sn phm x 100 Phng phỏp ny c s dng trong trng hp mt i tng hch toỏn chi. .. tng tp hp chi phớ sn xut cn cn c vo c im t chc sn xut ca doanh nghip, quy trỡnh cụng ngh sn xut sn phm a Im phỏt sinh chi phớ, mc ớch, cụng dng ca chi phớ, yờu cu v trỡnh qun ca doanh nghip T nhng cn c núi trờn, i tng tp hp chi phớ sn xut l ni phỏt sinh v ni chu chi phớ, i tng tp hp chi phớ sn xut cú th l: tng phõn xng, b phn, i sn xut hoc ton doanh nghip, tng giai on cụng ngh hoc ton b qui trỡnh... hay phc tp) m i tng hch toỏn chi phớ sn xut cú th l sn phm, chi tit, nhúm chi tit, giai on cụng ngh cũn i tng tớnh giỏ thnh cú th l sn phm cui cựng hay bỏn thnh phm - Nu cn c vo yờu cu v trỡnh qun lý, t chc sn xut kinh doanh: da trờn c s trỡnh , yờu cu v t chc qun xỏc nh i tng hch toỏn chi phớ sn xut v i tng tớnh giỏ thnh Vi trỡnh cao, cú th chi tit i tng hch toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh... ton b) l ch tiờu phn ỏnh ton b cỏc khon chi phớ phỏt sinh liờn quan n vic sn xut, tiờu th sn phm (chi phớ sn xut, qun v bỏn hng) Giỏ thnh tiờu th cũn c gi l giỏ thnh y hay giỏ thnh ton b v c tớnh theo cụng thc: Giỏ thnh ton b = Giỏ thnh sn xut sn phm + Chi phớ qun doanh nghip + Chi phớ tiờu th sn phm 1.1.3 Mi quan h gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm Gia chi phớ sn xut v giỏ thnh sn phm cú mi... qun v giỏm sỏt chi phớ, xỏc nh c nguyờn nhõn vt hay ht nh mc chi phớ trong k hch toỏn t ú cú bin phỏp iu chnh chi phớ cho phự hp Xột theo phm vi phỏt sinh chi phớ, giỏ thnh c chia thnh hai loi: + Giỏ thnh sn xut (giỏ thnh cụng xng) l ch tiờu phn ỏnh tt c nhng chi phớ phỏt sinh liờn quan n sn xut, ch to sn phm trong phm vi phõn xng, b phn sn xut, bao gm chi phớ vt liu trc tip, nhõn cụng trc tip v chi. .. khai thng xuyờn (KKTX) v phng phỏp kim kờ nh k (KKK) Kho sỏt ti cỏc doanh nghip sn xut dc phm, cỏc doanh nghip u ỏp dng phng phỏp kờ khai thng xuyờn vỡ nguyờn vt liu cú giỏ tr ln, cn theo dừi c th, chi tit * Hch toỏn chi phớ nguyờn vt liu trc tip Chi phớ nguyờn vt liu trc tip l chi phớ cú liờn quan trc tip n tng i tng hch toỏn chi phớ Chi phớ nguyờn vt liu trc tip bao gm giỏ tr nguyờn vt liu chớnh, vt... thnh xut DDK thu hi ghi gim chi phớ) - Chi phớ sn xut DDCK Nh vy, nu giỏ tr sn phm d dang u k v cui k bng nhau hay khụng cú sn phm d dang thỡ tng giỏ thnh sn phm bng tng chi phớ sn xut phỏt sinh trong k Núi mt cỏch khỏc, chi phớ sn xut nh hng trc tip n giỏ thnh sn phm 1.2 i tng tp hp chi phớ sn xut, tớnh giỏ thnh sn phm ti doanh nghip sn xut cụng nghip Chi phớ sn xut trong doanh nghip sn xut bao gm nhiu... phớ sn xut Chi phớ khu hao TSC Phõn b v kt chuyn chi phớ sn xut chung Lng v cỏc khon trớch theo lng ca nhõn viờn PX TK 214 TK 152, 153 TK 142, 335 TK 111, 112 TK 154 TK627 TK 334, 338 Chi phớ vt liu, dng c phc v sn xut * Hch toỏn tng hp chi phớ sn xut Chi phớ sn xut sau khi c hch toỏn riờng theo tng khon mc: CPNVLTT, CPNCTT v CPSXC cn c kt chuyn hch toỏn chi phớ sn xut ton doanh nghip chi tit theo . I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1.1 Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. đến giá thành sản phẩm. 1.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Chi phí sản xuất trong doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp