PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ THÀNH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

19 3,590 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 18:20

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ THÀNH GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY. 3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. 3.1.1. Quan điểm về tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Tiết kiệm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm là mục tiêu chiến lược của mọi doanh nghiệp, trên cơ sở đó tăng lợi nhuận, giảm giá bán để tăng sức cạnh tranh về sản phẩm trên thị trường. Một số quan điểm về tiết kiệm chi phí như sau: - Chi phí phải được tính đúng, tính đủ cho một đơn vị sản phẩm nhằm tránh sự lãng phí từ đó giảm được giá thành chỉ tiêu giá thành cũng được đảm bảo là chỉ tiêu chất lượng để phản ánh hiệu quả sản xuất. - Chi phí được tiết kiệm để giá thành sản phẩm hạ nhưng chất lượng sản phẩm vẫn giữ nguyên. - Chi phí được tiết kiệm, giá thành sản phẩm giữ nguyên chất lượng sản phẩm lại được nâng lên. - Chi phí được tiết kiệm, giá thành sản phẩm hạ chất lượng sản phẩm tăng lên. 3.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩmchỉ tiêu chất lượng phản ánh đo lường hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời còn có chức năng thông tin kiểm tra chi phí giúp cho người quản lý có cơ sở để ra quyết định đúng đắn kịp thời. Phân tích giá thành sản phẩm là cách tốt nhất để biết nguyên nhân các nhân tố làm biến động, ảnh hưởng tới giá thành. Từ đó người sử dụng thông tin sẽ có quyết định quản lý tối ưu hơn có những biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Muốn hạ giá thành sản phẩm thì phải hiểu được nguyên nhân làm tăng giảm giá thành sản phẩm. Hay nói cách khác phải phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Để hiểu rõ hơn ta đi phân tích một số yếu tố chi phí sản xuất cấu thành sản phẩm của công ty tháng 01 năm 2009 Biểu số 22: Phân tích giá thành sản phẩm Giầy. Tháng 01/2009 Chỉ tiêu ĐVT KH TH Chênh lệch + % Sản lượng Đôi 64.800 65.150 350 100,54 Tổng giá thành Đồng 5.848.200.000 6.019.476.980 171.276.980 102,85 Giá thành đơn vị SP Đồng 90.250 92.394 2.144 102,32 Chi phí NVL TT Đồng 1.722.600.000 1.817.874.000 95.274.000 105,24 Chi phí NC TT Đồng 3.175.230.000 3.304.020.004 128.790.004 103,90 Chi phí SXC Đồng 950.370.000 897.582.976 -52.787.024 94,12 ( Nguồn: Phòng kế toán thống tài chính ) Qua biểu số ta thấy tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm Giầy như sau: Gọi M là tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của sản phẩm Giầy n 1i 1i i 1 n i1 0i i 1 Q Z M x100% Q Z = = = ∑ ∑ Trong đó: Q 1i : Sản lượng sản phẩm thực tế Z 1i : Giá thành thực tế của sản phẩm Z 0i : Giá thành kế hoạch của sản phẩm Từ bảng số liệu trên ta có 6.019.476.980 M x100% 102,85% 5.848.200.000 = = M = 102,85% > 100% chứng tỏ công ty đã không hoàn thành mức hạ giá thành sản phẩm với mức chênh lệch giá thành là: ΔZ (Z) = n n 1i 1i 1i 0i i 1 i 1 Q Z Q Z = = − ∑ ∑ = 171.276.980 Tổng giá thành đơn vị tăng 171.276.980 (đồng) Tỷ lệ giá thành là: 2,85% Do vậy giá thành đơn vị cũng tăng lên: Z KH = 90.250 (đồng/đôi) Z TT = 92.394 (đồng/đôi) Mức tăng giá thành sản phẩm là do sự ảnh hưởng của các nhân tố sau: Nhân tố thứ 1: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp So với kế hoạch thì khoản chi phí NVL trực tiếp thực tế phải tính vào giá thành sản phẩm Giầy tăng 171.276.980 đồng, với tỉ lệ tăng tương ứng là 5,24%. Nguyên nhân chính là do giá trị nguyên liệu tăng làm cho khoản chi phí nguyên vật liệu trong giá thành tăng. Sự thay đổi trong giá vật liệu tăng do ảnh hưởng của các nguyên nhân: - Do giá vải da giá đế cao su mua vào tăng lên mà vải da, đế cao su lại chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí NVL trực tiếp ( 65% ). - Do việc kiểm tra, kiểm soát sử dụng NVL chưa tốt. - Do giá trị vật tư thu hồi tăng lên. - Khâu bảo quan NVL chưa tốt. Tuy khoản chi phí vật liệu thực tế trong giá thành tăng so với dự kiến nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nhân tố thứ 2: Chi phí nhân công trực tiếp So với kế hoạch tiền lương thực tế về nhân công của sản phẩm tăng 128.790.004 đồng, với tỷ lệ tăng tương ứng là: 3,90% . Chi phí nhân công trực tiếp tăng là do hệ số Hj trong tháng tăng, công ty có những chính sách đãi ngộ với nhân viên làm thêm giờ. Điều này đã làm cho tiền lương phải trả tăng lên. Khoản chi phí về nhân công cũng là một điều khoản chiếm tỷ trọng tương đối lớn cho nên tăng chi phí nhân công đã làm tăng chi phí sản xuất. Nhân tố thứ 3: Chi phí sản xuất chung Mặt khác, so với kế hoạch khoản chi phí sản xuất chung trong kỳ thực hiện giảm 52.787.024 đồng, với tỷ lệ giảm tương ứng là 5,88% so với kỳ kế hoạch. Chi phí sản xuất chung giảm là do quy trình công nghệ sản xuất tương đối ổn định, công ty khống chế các điều kiện công nghệ tối ưu… Giá thành sản phẩm tăng không phải là điều không tốt với công ty vì đây là xuất nhập khẩu hướng chung đối với hầu hết các mặt hàng trên thị trường. Do các yếu tố đầu vào đều tăng lên dẫn đến giá thành sản phẩm tăng. Biểu số 23: So sánh giá thành sản phẩm Giầy với cùng kỳ. Chỉ tiêu ĐVT KH TH Chênh lệch + % Sản lượng Đôi 62.250 65.150 2900 104,45 Tổng giá thành Đồng 4.656.300.000 6.019.476.980 1.363.176.980 122,65 Giá thành đơn vị SP Đồng 74.800 85.204 10.404 112,21 Chi phí NVL TT Đồng 1.423.024.360 1.817.874.000 394.849.640 121,72 Chi phí NC TT Đồng 2.451.885.920 3.304.020.004 852.134.084 125,79 Chi phí SXC Đồng 781.389.720 897.582.976 116.193.256 112,95 ( Nguồn: Phòng kế toán thống tài chính ) Qua biểu số ta thấy so với cùng kỳ tháng 01/2008 sản lượng sản phẩm Giầy tăng 2.900 đôi, tương ứng với 4,45%. Tổng giá thành sản phẩm tăng 1.363.176.980 đồng, tương ứng tăng 22,65%. Giá thành đơn vị sản phẩm tăng 10.404 đồng, tương ứng tăng 12,21%. Các chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung cùng tăng đều là do các điều kiện khách quan của thị trường nhưng công ty vẫn đảm bảo được mức tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh. 3.2. Nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty. Từ khi thành lập đến nay công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên đã tìm được cho mình một hướng đi đúng đắn, phù hợp với nền kinh tế đất nước đang ngày càng phát triển. Để đạt được thành tích như vậy là nhờ vào sự linh hoạt, nhạy bén trong công tác quản lý sự đóng góp không thể thiếu của công tác kế toán. Trong suốt quá trình hình thành phát triển, phòng kế toán thống tài chính luôn sát cánh là trợ thủ đắc lực đánh dấu những trưởng thành của công ty. Những năm qua, công ty luôn luôn củng cố, hoàn thiện không ngừng nâng cao mọi mặt về tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, tổ chức công tác kế toán… nhất là kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của đơn đặt hàng. giờ đây công ty đã thể hiện khả năng trụ vững, không ngừng đi lên với 100% sản phẩm xuất khẩu ra thị trường nước ngoài đã thể hiện tính ưu việt về giá cả, chất lượng sản phẩm của công ty là đã được khách hàng chấp nhận tin dùng. 3.2.1. Những ưu điểm. 3.2.1.1. Về Công nghệ sản xuất. Công nghệ sản xuất giầy của công ty được chuyên môn hoá cao với trình độ kỹ thuật công nghệ hiện đại, ổn định đã tạo điều kiện tốt cho việc tính toán xây dựng định mức, dự toán chi phí cho từng đơn đặt hàng trong tháng. Điều này góp phần vào việc ổn định chi phí, ổn định lợi nhuận cho công ty từ đó tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 3.2.1.1. Về công tác kế toán chung tại công ty. * Về tổ chức bộ máy kế toán. Với hình thức kế toán tập trung, bộ máy kế toán được tổ chức khoa học hợp lý, đã phát huy được hiệu quả của mình trong việc tăng cường quản lý công tác kế toán. Sự phân công lao động kế toán hợp lý giúp cho khối lượng công việc được san sẻ phối hợp nhịp nhàng. Công tác kế toán được chuyên môn hoá cao, có sự phối hợp hoạt động với các bộ phận khác trong công ty như: ban giám đốc, phòng kinh doanh, phòng vật tư, xưởng, phân xưởng … giúp cho công việc được thực hiện hiệu quả, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác thường xuyên có sự kiểm tra, kiểm soát lẫn nhau. Đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm vững. nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên cập nhật những thay đổi của chế độ luật kế toán thông qua mạng Internet các văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính, từ đó vận dụng chúng một cách sáng tạo, chủ động. Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm sát sao đến công tác của phòng kế toán tài chính thống kê. Hiện nay cơ sở vật chất của phòng tương đối đầy đủ, trang thiết bị được nâng cấp đổi mới thường xuyên để phù hợp với yêu cầu công việc. * Về tổ chức chứng từ kế toán. Công ty sử dụng tương đối đầy đủ hệ thống chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nước. Tất cả các nghiệp vụ phát sinh đều được phản ánh kịp thời chính xác trên hệ thống chứng từ, đồng thời có sự phê duyệt của các bộ phận có liên quan đảm bảo tính hiện hữu đúng đắn của nghiệp vụ. Trong quá trình hạch toán đã có sự vận dụng, lập các chứng từ một cách linh hoạt việc luân chuyển, bảo quản, lưu trữ chứng từ được thực hiện chặt chẽ, đúng chế độ. Chứng từ kế toán được tổ chức luân chuyển hợp lý với hệ thống báo cáo tài chính báo cáo nội bộ được cung cấp kịp thời đã giúp cho Ban lãnh đạo công ty có đầy đủ thông tin để có được các quyết định đúng đán. Hệ thống chứng từ giúp cho công ty quản lý tất cả các đối tượng hạch toán là căn cứ để kiểm tra, đối chiếu với sổ sách kế toán. * Về hệ thống tài khoản , sổ sách kế toán. Hệ thống tài khoản của nhà máy được thiết kế khá đầy đủ khoa học tạo điều kiện cho việc mã hoá thông tin, phục vụ cho yêu cầu quản lý công cụ hữu hiệu cho công tác hạch toán kế toán. Công ty hạch toán theo hình thức Nhật ký-chứng từ đã đảm bảo cho việc hạch toán đầy đủ, chính xác do đặc điểm của hình thức này là kết hợp hạch toán theo thời gian theo hệ thống trên cùng một sổ là nhật ký-chứng từ. * Về hệ thống báo cáo kế toán. Công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên áp dụng đầy đủ hệ thống báo cáo tài chính theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC với 4 báo cáo chính: Báo cáo kết quả kinh doanh; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Đây thực sự là nguồn thông tin quý giá cung cấp cho các nhà quản lý các đối tượng liên quan khác. Bên cạnh đó, để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý, kế toán còn tiến hành lập một số báo cáo quản trị khác. Việc xây dựng đồng thời cả hai hệ thống báo cáo này góp phần đáp ứng yêu cầu cung cấp quản lý thông tin tại công ty. 3.2.1.2. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất thì yếu tố chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng. Nó phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, cung cấp các thông tin cần thiết cho việc hạch định chiến lược phát triển của công ty. Để làm được điều đó đòi hỏi phải tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đáp ứng đầy đủt, trung thực, kịp thời yêu cầu quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. Nhận thức được thực tế đó, tại công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên, yếu tố chi phí tính giá thành sản phẩm luôn được coi trọng đúng mực, việc quản lý chi phí, quản lý giá thành là mối quan tâm hàng đầu trong giai đoạn phát triển. Kế toán phân hành tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty đã đạt được mức độ hoàn thiện nhất định, đảm bảo phản ánh đầy đủ nghiệp vụ, thống nhất về phạm vi, phương pháp tính toán. Công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành phù hợp với tình hình thực tế của công ty hiện nay: Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh trong công tysản xuất theo đơn đặt hàng với quy trình công nghệ khép kín, nhiều công đoạn, sản phẩm sản xuất ra đa dạng phong phú do đó công ty xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuấtcác sản phẩm của đơn đặt hàng được sản xuất. Đây là điều rất hợpnhằm đảm bảo tập hợp chi phí một cách chính xác thuận tiện trong công tác hạch toán. Đối tượng tính giá thành được xác định theo từng sản phẩm, từng đơn dặt hàng là hoàn toàn phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. Điều này giúp cho công tác tính giá thành sản phẩm hoàn thành nhanh chóng, chính xác khoa học. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại công ty được xác định theo từng sản phẩm, từng đơn đặt hàng, hoàn toàn phù hợp với đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. Phương pháp tính giá thành là phương pháp trực tiếp đã giúp cho việc tính giá thành đơn giản hơn, đầy đủ đúng đắn. Kỳ tính giá thành vào cuối tháng là hợp lý, phục vụ tốt công tác báo cáo. Việc xây dựng hệ thống định mức cho từng sản phẩm thể hiện những tiến bộ trong quản lý chi phí tính giá thành sản phẩm nhằn giúp cho công ty quản lý chặt chẽ, thường xuyên, tránh lãng phí đánh giá được cụ thể tình hình sử dụng tiết kiệm hay lãng phí vật tư trong sản xuất từng loại sản phẩm. Với mục tiêu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm NVL, sử dụng tối đa công suất của máy móc, thiết bị sản xuất… Nhờ vậy mà hiệu quả đã tăng lên rõ rệt. Đặc biệt, công ty đã thực hiện tổ chức quản lý quy trình sản xuất giầy theo tiêu chuẩn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý hiệu quả sản xuất kinh doanh trong những năm qua. Công ty thực hiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuất theo 3 khoản mục: chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo đúng quy định của chế độ. Sử dụng hệ thống tài khoản chi tiết cho từng khoản mục chi phí cụ thể hợp lý tạo điều kiện tốt cho việc theo dõi chi tiết các hao phí từng loại phát sinh để từ đó có biện pháp quản lý thích hợp. Đối với khoản mục chi phí NVL trực tiếp: Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, được công ty chú trọng quản lý chặt chẽ. Để sản xuất giầy phải sử dụng rất nhiều NVL khác nhau NVL chính dùng cho sản xuất của công ty được công ty Đông Trị cung cấp, công ty chỉ chịu trách nhiệm bảo quản quản lý về số lượng. Khi nhập NVL về, công tác tổ chức quản lý NVL ở các kho trong công ty diễn ra khá tốt. Việc nhập kho vật tư trực tiếp cho các đơn đặt hàng góp phần tránh ứ đọng vốn trong hàng tồn kho của công ty. Đối với việc xuất vật tư từ kho trung tâm về kho phân xưởng, xuất trực tiếp cho sản xuất sửa chữa, kế toán sử dụng phiếu xuất kho vừa đảm bảo tính hiện hữu của nghiệp vụ phát sinh, vừa là cơ sở giúp kế toán hạch toán đầy đủ chính xác chi phí NVL. Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: Công ty Cổ phần Giầy- Phúc Yên đang áp dụng hình thức trả lương theo quyết định số 47/GĐ.Cụ thể hiện nay công ty đang áp dụng hai hình thức trả lương là: trả lương theo thời gian trả lương theo sản phẩm. Tiền lương cho công nhân sản xuất trực tiếp được trả theo sản phẩm trên cơ sở định mức tiền lương được lập. tiền lương cho nhân viên phân xưởng, nhân viên các phòng ban được trả căn cứ vào thời gian lao động thực tế của họ. Tiền lương trả theo sản phẩm cho công nhân sản xuất đã thực sự khuyến khích họ không ngừng nâng cao tay nghề để tạo ra nhiều sản phẩm hơn với chất lượng cao hơn nhằm tăng nhanh năng suất lao động. Ngoài tiền lương, công ty còn chi trả các khoản khen thưởng, phụ cấp… nhằm góp phần đảm bảo mức sống, sức khoẻ tinh thần trách nhiệm của người lao động đồng thời tạo không khí hăng say trong lao động. Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung: được tập hợp trên cơ sở các khoản mục nhỏ như: trích trước sửa chữa lớn, khấu hao TSCĐ… Các khoản mục này trong qua trình hạch toán vào chi phí sản xuất đã được chia thành chi phí sản xuất chung biến đổi chi phí sản xuất chung cố định. Theo đó, những chi phí sản xuất chung cố định ít biến động như khấu hao TSCĐ, các khoản trích theo lương của công nhân sản xuất… được phân bổ trực tiếp cho sản phẩm mà dây chuyền sản xuất nó phát sinh chi phí. Cộng những chi phí sản xuất chung biến đổi có mức biến động lớn như chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác… thì được tập hợp trên phạm vi toàn phân xưởng, sau đó mới phân bổ gián tiếp vào chi phí sản xuất của các sản phẩm. Việc phân chia này vừa giúp cho việc tính giá của từng sản phẩm chính xác hơn với chi phí thực tế phát sinh, vừa giúp việc quản lý chi phí được hiệu quả. Nhìn chung công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể đáp ứng được yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty không tránh khỏi những hạn chế nhất định cần khắc phục hoàn thiện. 3.2.2. Những mặt còn hạn chế. Nhìn chung công tác kế toáncông ty đã tuân thủ đúng các thông tư nghị định, chuẩn mực kế toán do bộ TC quy định đáp ứng được yêu cầu quản lý. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như sau: 3.2.2.1.Về phần hành kế toán. Công ty vẫn áp dụng kế toán thủ công với hệ thống sổ sách luân chuyển chứng từ phức tạp điều này có thể dẫn đến sai sót hơn thế còn làm cho việc cung cấp thông tin kế toán không được nhanh chóng kịp thời. [...]... phải hoàn thiện tổ chức hạch toán chính xác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành là khâu vô cùng quan trọng trong công tác hạch toán kế toán ở mỗi công ty, đối với công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên cũng vậy Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn phát triển đều luôn chú trọng công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm từng... riêng cần được hoàn thiện làm cơ sở đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty Với những hiểu biết còn hạn chế của bản thân, sau đây em xin đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty 3.3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy - Phúc Yên Đề xuất 1: Về việc... doanh tối ưu Trên đây là một số nhận xét đánh giá một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy-Phúc Yên, em hy vọng với vốn kiến thức nhỏ bé còn hạn chế của mình song những ý kiến này sẽ góp phần tích cực trong việc ngày càng hoàn thiện công tác kế toán của công ty KẾT LUẬN Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. trả, chi phí dịch vụ mua ngoài… Tuy nhiên công ty lại không thực hiện trích trước các khoản này Điều này có thể sẽ dẫn đến việc hạch toán sai về bản chất chi phí sản xuất làm cho số liệu tổng hợp về chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm không có độ chính xác cao 3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty 3.3.1 Sự cần thiết phải hoàn. .. thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là một phần không thể thiếu trong quá trình thực hiện công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp Việc tính đúng, tính đủ chi phí là một yêu cầu quan trọng giúp cho việc cung cấp thông tin được kịp, chính xác phục vụ cho các các quyết định quản lý Do đó công tác kế toán nói chung kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng... kết quả của việc nghiên cứu thực tế công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Do kiến thức thời gian có hạn nên bản chuyên đề của em không tránh khỏi những sai sót, hạn chế Em rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô các bác, các anh, các chị nhân viên phòng kế toán thống tài chính Công ty để những hiểu biết của em về công tác kế toán nói chung và. .. thiệt hại về ngừng sản xuất 3.2.2.4 Về chi phí trả trước Chi phí phải trả là những khoản chi cho kế hoạch của toàn công ty cần phải trích trước để tính vào chi phí sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo không có sự đột biến lớn trong giá thành sản phẩm khi các chi phí này phát sinh Các chi phí phải trả bao gồm: tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ ngoài kế hoạch, lãi tiền... doanh của mình, công ty cổ phần Giầy – Phúc Yên đã có nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí đầu vào, giảm giá thành sản phẩm tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất. Cho nên giờ đây công ty đã đang có những bước tiến vững chắc trên thị trường trong ngoài nước Hy vọng rằng công ty sẽ tiếp nối phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá,... năm mức lương trả cho công nhân sản xuất trong thời gian để tính cho phù hợp Đồng thời các bảng phân bổ, bảng kế toán mở thêm cột phản ánh TK 335 cho phù hợp Đề xuất 2: Về hạch toán lương của nhân viên phân xưởng Công ty nên thanh toán bảo hiểm cho công nhân viên theo từng tháng Đồng thời công ty nên có chế độ khen thưởng phù hợp cho từng công nhân có năng suất cao, làm ra các sản phẩm hoàn thành. .. của công nhân trực tiếp sản xuấtchi phí phải trả: Chi phí trích trước là những khoản chi tiêu phát sinh trong tương lai đã được dự toán, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ hiện tại Mục đích của việc trích trước là để ổn định chi phí sản xuất trong các kỳ, tránh sự đột biến Do đặc điểm hoạt động sản xuất tính chất tổ chức sản xuất của công ty mang tính thời vụ do vậy công ty . PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ THÀNH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG. xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 3.3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ THÀNH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ THÀNH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY, PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI GIÁ THÀNH VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

Từ khóa liên quan