ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

21 943 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 15:20

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Giống cây trồng Trung Ương 3.1.1. Đánh giá chung về tình hình Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương Qua nhiều năm hoạt động, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương đã từng bước khẳng định được uy tín của mình trên thị trường. Hoạt động kinh doanh của Công ty phát triển một cách vững mạnh với sự lãnh đạo đứng đắn sang suốt của Ban Giám đốc Công ty cùng với sự phấn đấu tích cực của toàn thể cán bộ công nhân viên. Công ty đã từng bước mở rộng qui mô hoạt động, đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho doanh nghiệp. Mô hình sản xuất của công ty là tương đối hợp lý đã thay đổi qua từng thời kỳ để thích ứng với môi trường cạnh tranh. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất giống cây trồng. Các sản phẩm của Công ty đã được bà con nông dân tín nhiệm Công ty vị trí trên thị trường đối với các sản phẩm giống ngô, lúa. Công ty được sự cộng tác của nhiều nhà khoa học đầu ngành đội ngũ kĩ sư, công nhân kỹ thuật giầu kinh nghiệm, lành nghề. Hệ thống máy móc thiết bị công nghệ của Công ty đồng bộ hiện đại giúp cho Công ty sản xuất được nhiều loại sản phẩm năng suất cao. Sau hai năm cổ phần hoá, Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương đã khẳng định vị thế của mình là một trong những công ty cung ứng hàng đầu cả nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn những tín hiệu tốt thể hiện qua Báo cáo kết quả kinh doanh của các năm, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao. Công ty đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho người lao động luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách hàng năm cho Nhà nước. Những thành tựu đó đóng góp không nhỏ của công tác Kế toán. Về bộ máy kế toán Với đặc điểm sản xuất quy mô, ngành nghề kinh doanh, lại một địa điểm làm trụ sở nơi làm việc nên mô hình tổ chức kế toán kiểu tập trung của Công ty là hoàn toàn hợp lý. Do đó toàn bộ công tác hạch toán kế toán của đơn vị đều do phòng kế toán đảm trách. Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức hết sức chặt chẽ, gọn nhẹ, là hợp lý, đúng trình độ khả năng chuyên môn của mỗi người, đáp ứng được nhiệm vụ được giao. Các cán bộ kế toán trình độ chuyên môn, không ngừng học hỏi trau dồi kinh nghiệm thực tế cũng như lý luận trong công việc được bố trí các công việc phù hợp với trình độ. Mỗi kế toán chịu trách nhiệm về phần hành công việc mà họ được giao nhưng giữa họ mối quan hệ đối chiếu, tác nghiệp lẫn nhau nên rất thuận lợi trong công việc cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan. Về phần mềm kế toán Hiện nay công tác kế toán của Công ty được thực hiện bằng phần mềm kế toán Fast Accounting. Chính việc áp dụng kế toán máy đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả của công tác kế toán tại Công ty, giúp cho việc nhập liệu nhanh gọn, không mất nhiều thời gian như kế toán thủ công, góp phần giảm bớt gánh nặng cho các kế toán viên, hạn chế các sai sót trong tính toán cũng như trong nghiệp vụ công việc. Về hệ thống chứng từ Hệ thống chứng từ được sử dụng một cách đồng bộ đã phản ánh được nội dung kinh tế phát sinh. Các chứng từ sử dụng theo mẫu qui định của Bộ Tài Chính, số lượng, chủng loại chứng từ sử dụng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Chế độ lập luân chuyển chứng từ hợp lý, gọn nhẹ tránh được sự rườm rà nhưng vẫn khá chắt chẽ trong quản lý. Chứng từ sau khi lập được luân chuyển tơi bộ phận kế toán. Dựa vào các chứng từ, kế toán từng phần hành ghi chép vào các sổ sách kế toán liên quan, đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin kế toán cho Ban Giám Đốc trong Công ty. Về sổ sách kế toán Sổ sách của Công ty tương đối đầy đủ tuân thủ các qui định, chế độ tài chính hiện hành gồm có: Sổ Cái, các sổ thẻ chi tiết, Chứng từ ghi sổ, Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ…Sổ sách được phản ánh, ghi chép theo đúng thời gian nội dung kinh tế của các nghiệp vụ phát sinh. Hệ thống chứng từ sổ sách kế toán được lưu trữ theo quý năm rất khoa học, thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu khi cần thiết. Về hệ thống tài khoản Công ty vận dụng hệ thống tài khoản được ban hành theo quyết định 15 của Bộ tài chính một cách hợp lý, sang tạo, phù hợp với điều kiện của Công ty nên đảm bảo bộ máy kế toán của Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Hệ thống tài khoản Công ty sử dụng trong hạch toán các nghiệp vụ là khá chi tiết tương đối phù hợp với đặc điểm kinh doanh của Công ty. Về báo cáo kế toán Công ty lập đầy đủ các báo cáo theo qui định của Nhà Nước là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chính. 3.1.2. Đánh giá về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương Trong công tác hạch toán kế toán tại công ty thì Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụmột khâu quan trọng. Kế toán đã cung cấp các thông tin kịp thời, chính xác để quản lý thành phẩm, bán hàng công nợ phải thu khách hàng. Qua quá trình thực tập tại Công ty, nghiên cứu phần hành tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ, em xin một số nhận xét sau: 3.1.2.1.Những ưu điểm Về kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty đã căn cứ vào chế độ hiện hành để lựa chọn chứng từ, tài khoản, các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp về tiêu thụ thanh toán với khách hàng. Căn cứ vào chế độ tài chính hiện hành để ghi nhận doanh thu. Kế toán tiêu thụ thành phẩm quản lý chặt chẽ lượng thành phẩm tiêu thụ các khoản phải thu. sự phối hợp đối chiếu giữa kế toán tiêu thụ kế toán quỹ theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng. Để theo dõi hoạt động tiêu thụ, thanh toán của khách hàng dù là thanh toán ngay bằng tiền mặt, Công ty vẫn hạch toán qua tài khoản 131 - Phải thu khách hàng. Hạch toán như vậy rất thuận tiện cho việc chuyên môn hoá của từng bộ phận phụ trách trong khâu tiêu thụ thanh toán. Các chính sách tiêu thụ được xác định phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tác dụng kích cầu. Thủ tục mua thanh toán được thực hiện hợp lý nhanh gọn. Về công tác trích lập dự phòng cuối năm Tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Tài Chính. Vào cuối năm, Công ty đều tiến hành lập dự phòng đối với thành phẩm tồn kho nợ phải thu khó đòi. Việc lập dự phòng đó một mặt đảm bảo tuân thủ theo đúng chế độ, quy định của Bộ Tài Chính; mặt khác cũng lợi cho doanh nghiệp. Dự phòng giảm giá thành phẩm nợ phải thu khó đòi được tính vào chi phí làm giảm lợi nhuận thực tế phát sinh, từ đó Công ty giảm được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Bên cạnh đó, trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, không thể không tính đến những rủi ro, do đó việc lập dự phòng tại Công ty là hoàn toàn hợp lý. Về xác định kết quả tiêu thụ Việc xác định kết quả tiêu thu của Công ty được tiến hành vào cuối quý một cách chính xác kịp thời. Các khoản chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp được theo dõi theo từng yếu tố đã đáp ứng được yêu cầu quản lý chi phí sản xuất của Công ty. 3.1.2.2.Hạn chế Nhìn chung công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả của Công ty được tổ chức một cách khoa học, hiệu quả, tuân thủ chế độ kế toán. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế sau: Về phương pháp tính giá vốn hàng bán Hiện nay Công ty đang áp dụng phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ để tính giá xuất kho thành phẩm. Theo đó, hàng ngày kế toán chỉ theo dõi tình hình nhập, xuất thành phẩm về mặt số lượng. Đến cuối tháng, khi giá trung bình được tính xong mới thông tin về chỉ tiêu giá trị. Như vậy, phương pháp tính giá hiện tại không cung cấp thông tin kịp thời, kế toán khó đưa ra được số liệu chính xác về giá vốn thành phẩm xuất bán cũng như về giá trị thành phẩm trong kho sau mỗi lần nhập, xuất. Công ty nên áp dụng một phương pháp tính giá hiệu quả hơn. Về việc hạch toán các khoản chiết khấu thương mại Tại Công ty không thực hiện hạch toán chiết khấu thương mại đối với thành phẩm bán ra vì phòng kinh doanh khi lập hoá đơn GTGT đã tính trực tiếp vào giá bán của từng loại thành phẩm cho những khách hàng mua với số lượng lớn. Việc định giá này không khác lắm so với việc đặt tỉ lệ phần trăm chiết khấu trên tổng giá ghi trên hoá đơn. Nhưng khi trừ trực tiếp vào giá bán, khách hàng sẽ không phân biệt được sự ưu đãi của Công ty, khó nhận biết được Công ty đã thực hiện chính sách khuyến khích người mua. Do đó công cụ chiết khấu mà Công ty đang áp dụng không thực sự phát huy hiệu quả. Về việc vận dụng hệ thống sổ sách kế toán kế toán tiêu thụ thành phẩm Tại Công ty không sử dụng sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết vốn cho từng thành phẩm. Kế toán chỉ theo dõi bán hàng trên Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng Bảng chứng từ hoá đơn bán ra. Tuy nhiên, Báo cáo bán hàng chỉ tính chất liệt về số lượng tiêu thụ, doanh thu, còn Bảng chỉ theo dõi về doanh thu mà không theo dõi về số lượng tiêu thụ, doanh thu, giá vốn từng loại thành phẩm. Do đó kế toán chưa cung cấp được thông tin về mức sinh lời của từng mặt hàng, mặt hàng nào lãi, mặt hàng nào lỗ. Ban lãnh đạo Công ty không sở đầy đủ để đưa ra quyết định. Về chiết khấu thanh toán Công ty sử dụng rất hiệu quả các chính sách ưư đãi về giá khuyến mại hàng. Chiết khấu thương mại từ 2-5 % đối với khách hàng khối lượng mua lớn. Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ gắn liền với việc kích thích doanh thu mà không tác dụng kích thích thanh toán ngay của khách hàng. Hiện nay tỷ lệ đọng nợ của khách hàng với Công ty là tương đối lớn, ảnh hưởng tới khả năng quy vòng vốn của Công ty. Các khoản phải thu khách hàng của Công ty năm 2005 là 38.118.924.574 đồng, cuối năm 2006 con số này là 47.761.001.454 đồng. Chính vì vậy, Công ty nên áp dụng chiết khấu thanh toán nhằm mục đích khuyến khích khách hàng thanh toán nhanh. Về hạch toán doanh thu tiêu thụ nội bộ: Ngoài các phương thức tiêu thụ chủ yếu như xuất bán thành phẩm tại kho, giao hàng tại một địa điểm cụ thể, Công ty còn sử dụng thành phẩm phục vụ cho nội bộ như giới thiệu, chào hàng, biếu tặng, kiểm nghiệm, khuyến mại… Khi xuất thành phẩm phục vụ cho các mục đích này, Công ty không phản ánh vào doanh thu tiêu thụ nội bộ mà hạch toán trực tiếp vào các khoản chi phí tương ứng. Nợ TK 641(642) TK 155 Theo quy định thì các trường hợp này cũng được coi là tiêu thụ, cũng được hạch toán tương tự như tiêu thụ bên ngoài, doanh thu tiêu thụ được ghi nhận vào doanh thu tiêu thụ nội bộ. Việc hạch toán tại Công ty không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng lại cung cấp thông tin không chính xác về giá vốn hàng bán doanh thu tiêu thụ nội bộ. 3.2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương 3.2.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương Ngày nay với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp về chất lượng, hình thức giá cả sản phẩm đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất cải tiến mẫu mã đáp ứng thị hiếu của người tiêu dung. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương cũng không nằm ngoài quy luật đó. Song song với quá trình đổi mới về mọi mặt thì cũng cần phải hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ. Việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ phần hành này phản ánh một cách trực tiếp nhất các thông tin liên quan tới tình hình tiêu thụ, về khả năng tạo ra lợi nhuận cũng như khả năng thu hồi vốn, luân chuyển vốn của Công ty. Việc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sẽ tiết kiệm vốn cũng như tiết kiệm được các khoản chi phí liên quan như chi phí bảo quản, chi phí quản lý…Những thông tin do kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ cung cấp còn là sở để các nhà quản trị biết được hiệu quả của các phương thức tiêu thụ để sự điều chỉnh hợp lý về kế hoạch sản xuất cũng như sự điều chỉnh về kênh phân phối sản phẩm của Công ty. Ngoài ra thông tin về tiêu thụ thành phẩm kết quả tiêu thụ còn được nhà đầu tư quan tâm. Đó cũng là điều kiện thuận lợi với một Công ty Cổ phần quy mô vừa như Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương khi Công ty nhu cầu huy động vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác, bên cạnh những ưu điểm, công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty vẫn còn những hạn chế cần khắc phục nhằm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu quản lý. Tóm lại, hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ tại Công ty là tất yếu vô cùng cần thiết. Nó không chỉ cần thiết trong việc đảm bảo chất lượng của thông tin kế toán mà còn cần thiết để Công ty thực hiện đúng chế độ kế toán nói riêng pháp luật nói chung. 3.2.2. Phương hướng đưa ra ý kiến Hạch toán kế toánmột công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế - tài chính, do vậy đổi mới hoàn thiện công cụ này là một nhu cầu tất yếu của quản lý, là tiền đề quan trọng trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụcông việc cần thiết, nhằm cung cấp thông tin chính xác nhất về tình hình tiêu thụ của Công ty, từ đó góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty. Nhưng việc hoàn thiện phải sở khoa học, phương hướng hoàn thiện cũng như biện pháp hoàn thiện phải tính khả thi đối với Công ty phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Do đó, việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung hạch toán kế toán tiêu thụ xác định kết quả tiêu thụ nói riêng trước hết phải đáp ứng các yêu cầu sau: Một là phải hoàn thiện trên sở tôn trọng các chế tài chính chế độ kế toán. Kế toán không chỉ là một công cụ quản lý kinh tế của đơn vị mà còn là công cụ quản lý kinh tế của Nhà Nước. Việc tổ chức công tác kế toán tại đơn vị được phép vận dụng một cách sang tạo khoa học, không nhất thiết phải dập khuôn máy móc theo đúng chế độ. Hai là, hoàn thiện phải dựa trên sở phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó mang lại hiệu quả cao nhất. Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ươngmột công ty chuyên sản xuất giống cây trồng phục vụ bà con nông dân, do đó việc hoàn thiện phải căn cứ vào đặc điểm thành phẩm như giá bán, chi phí sản xuất, chi phí bảo quản, thời gian mùa vụ,…Các phương hướng đề ra trong công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ là tổ chức hợp lý trình tự cách thức ghi chép sao cho công tác đối chiếu, kiểm tra đơn giản, nhanh gọn mà vẫn đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ chính xác nhất. Ba là hoàn thiện phải trên sở tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ công vịêc kế toán nhưng vẫn mang tính khoa học, đảm bảo hiệu quả công tác kế toán. 3.2.3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty. Trên sở thực trạng công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty sử cần thiết của việc hoàn thiện cũng như phương hướng hoàn thiện, em xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp cụ thể sau: Về phương pháp tính giá vốn hàng bán Do phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ còn những mặt hạn chế, không cho phép theo dõi thành phẩm tiêu thụ về mặt giá trị trong tháng dẫn đến không cung cấp kịp thời thời thông tin về giá vốn thành phẩm xuất kho cũng như giá trị thành phẩm còn tồn trong kho. Vì vậy Công ty nên sử dụng một phương pháp tính giá hiệu quả hơn. Đó chính là phương pháp giá bình quân sau mỗi lần nhập. Theo phương pháp này giá vốn thành phẩm xuất kho được tính như sau: Giá ĐVBQ sau mỗi lần nhập = Trị giá thực tế TP tồn trước lần nhận N nhận lần N Số lượng TP tồn trước lần nhập N nhập lần N Giá vốn TP xuất kho = Giá ĐVBQ sau mỗi lần nhập x Số lượng TP xuất kho Giá ĐVBQ sau mỗi lần nhập Phương pháp giá thực tế bình quân sau mỗi lần nhập đã khắc phục được nhược điểm của phương pháp giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ. Sau mỗi lần nhập, xuất, kế toán xác định được gía vốn thành phẩm xuất kho còn tồn kho, từ đó cung cấp thông tin về thành phẩm kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản lý thành phẩm trong Công ty. Mặt khác, trong điều kiện Công ty đang áp dụng kế toán máy thì việc tính toán giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập trở nên rất đơn giản, ngay từ khicài đặt phần mềm, Công ty thể khai báo sẵn phương pháp tính giáCông ty áp dụng Về việc vận dụng hệ thống tài khoản Để đưa ra được các thông tin tiêu thụ liên quan đến thành phẩm, hàng hoá.Công ty nên xây dựng hệ thống danh mục tài khoản như sau: TK 511- Doanh thu bán hàng được chi tiết như sau: TK 5111- Doanh thu bán hàng hoá TK 5112- Doanh thu bán thành phẩm TK 5113- Doanh thu bán dịch vụ TK 5114- Doanh thu trợ cấp, trợ giá TK 6323- Giá vốn hàng bán được chi tiết thành TK6321- Giá vốn hàng bán: hàng hoá TK 6322- Giá vốn hàng bán thành phẩm TK 521- Chiết khấu thương mại TK 5211- Chiết khấu thương mại: Hàng hoá TK 5212- Chiết khấu thương mại: Thành phẩm TK 531- Hàng bán bị trả lại TK 5311- Hàng bán bị trả lại: Hàng hoá TK 5312- Hàng bán bị trả lại: Thành phẩm TK 532- Giảm giá hàng bán TK 5321- Giảm giá hàng bán: Hàng hoá TK 5322- Giảm giá hàng bán: Thành phẩm [...]... toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương thể nói kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ của Công ty là tương đối khoa học, hơp lý Tuy nhiên cũng không tránh khỏi những hạn chế Với những kiến thức đã học được sự tiếp cận công tác kế toán tại Công ty em đã mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán. .. xuất kho hạch toán như sau: Phản ánh giá vốn số thành phẩm tiêu thụ nội bộ Nợ TK 632: 647.600 TK 512: 647.600 Phản ánh doanh thu tiêu thụ nội bộ Nợ TK 64185: 647.600 TK 512: 647.600 Về việc vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tiêu thụ thành phẩm Công ty cổ phần giống cây trồng TW là doanh nghiệp sản xuất nhiều loại giống cây trồng khác nhau Thông tin về doanh thu, chi phí kết quả tiêu thụ của... Nhà nước được sự cập nhật thông tin kịp thời từ các văn bản quy phạm pháp luật, từ đó tránh được những sai phạm trong công tác kế toán Để công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ đạt hiệu quả cao cần sự phối hợp chặt chẽ giữa kế toán viên thành phẩm thủ kho trong công tác quản lý thành phẩm, với phòng kinh doanh trong việc tiêu thụ thành phẩm Hiện nay, nền Công nghiệp... các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế Đứng trước tình hình đó mỗi doanh nghiệp cần phải tự tìm ra cho mình hướng đi riêng để hội tồn tại phát triển Việc hoàn thiện công tác hạch toán kế toán nói chung công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ nói riêng phục vụ cho yêu cầu quản lý là tất yếu cần thiết Qua đây ta thể thấy được sự khác nhau giữa lý luận... nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn nhằm đưa ra những quy định của Luật kế toán vào thực tiễn Nhưng thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp vẫn lung túng trong việc áp dụng các quy định ấy Công ty Cổ phần Giống cây trồng TW không nằm ngoài ngoại lệ ấy.Vì vậy việc cần làm trước mắt là công ty nên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhân viên văn phòng kế toán nói chung kế toán viên tiêu thụ nói riêng... thụ nói riêng công tác hạch toán kế toán nói chung trong các doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện ứng dụng công nghệ thong tin trong công tác toán theo xu hướng hiện nay 3.3.2 .Về phía công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương Ngày 17 tháng 6 năm 2003, Quốc hội đã ban hành Luật kế toán Đây là một bước phát triển quan trọng với nền kinh tế nước ta nói chung lĩnh vực tài chính kế toán nói riêng... phòng khi khoản phải thu đó chắc chắn mất thì khoản thuế GTGT đó phải được tách riêng ra vì đó là khoản doanh nghiệp thu hộ Nhà Nước Không nên thực hiện chế độ hiện hành, khoản thuế GTGT đầu vào đó được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp là không hợp lý Bên cạnh đó, Bộ Tài Chính cần ban hành các quy định cụ thể về tổ chức công tác hạch toán kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ. .. luận thực trạng do những đặc điểm riêng trong từng doanh nghiệp Bởi vậy việc vận dụng lý luận cho phù hợp với thực tiễn mà vẫn đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ một cách chính xác hiệu quả đúng với chế độ kế toán Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Giống cây trồng TW, được sự hướng dẫn của cán bộ phòng tài chính kế toán em đã nghiên cứu hoàn thành đề án với đề tài “ Hoàn thiện kế. .. cán bộ công nhân viên, góp phần tăng năng suất lao động - Đồng thời Công ty nên xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị về tình hình tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh phù hợp cho từng doanh thu, chỉ tiêu báo cáo nhằm cung cấp thông tin cho các ban giám đốc một cách nhanh nhất 3.3 Điều kiện thực hiện 3.3.1 .Về phía nhà nước Vai trò hướng dẫn của Nhà nước thông qua việc cung cấp thông tin đưa... việc hạch toán các khoản chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại là việc giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn Việc Công ty không hạch toán chi phí phát sinh khoản mục này là không hợp lý với chế độ kế toán hiện hành Mặt khác khách hàng của Công ty khó nhận biết được công ty đã thực hiện chính sách khuyến khích tiêu thụ Do vậy, Công ty nên hạch toán số chiết khấu thương mại vào TK . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG 3.1. Đánh giá thực. trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Giống cây trồng Trung Ương 3.1.1. Đánh giá chung về tình hình Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Từ khóa liên quan