Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

176 3,548 8
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 11:34

Mở đầuChương 1: Lý luận nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố1.1 Nội dung quản lý NN về thương mai hàng hoá trên địa bản tinh, TP1.2 Vai trò và đặc đi 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN    NGUYỄN MẠNH HOÀNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Nội - 2008 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN    NGUYỄN MẠNH HOÀNG HOÀN THIỆN NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Thng mi Mã số: 62.34.10.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. HOÀNG ĐỨC THÂN Nội – 2008 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án này là trung thực và đáng tin cậy ./. Tác giả luận án Nguyễn Mạnh Hoàng 4 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN .2 MỤC LỤC 3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .4 DANH MỤC BẢNG BIỂU 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ 6 MỞ ĐẦU .7 CHƯƠNG 1: LUẬN NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ .17 1.1. Nội dung quản Nhà nước về thương mại hàng hố trên địa bàn tỉnh, thành phố .17 1.2. Vai trò và đặc điểm của thương mại Nội 28 1.3. Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện nội dung quản Nhà nước về thương mại hàng hố ở trong và ngồi nước .33 CHƯƠNG 2: THỰC HIỆN NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HỐ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI GIAI ĐOẠN 2001 -2007.57 2.1. Thực trạng phát triển thương mại hàng hố trên địa bàn Nội giai đoạn 2001-2007 60 2.2. Thực hiện nội dung quản Nhà nước về thương mại hàng hố trên địa bàn Nội giai đoạn 2001 - 2007 76 2.3. Đánh giá thực trạng thực hiện nội dung quản Nhà nước về thương mại hàng hố trên địa bàn Nội 111 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HỐ TRÊN ĐỊA BÀN NỘI ĐẾN NĂM 2020 .113 3.1. u cầu ngun tắc hồn thiện nội dung quản nhà nước về thương mại hàng hố trên địa bàn Nội 122 3.2. Phương hướng phát triển thương mại Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 122 3.3. Quan điểm và định hướng hồn thiện nội dung quản Nhà nước về thương mại hàng hố trên địa bàn Nội đến năm 2020 .134 3.4. Giải pháp hồn thiện nội dung quản Nhà nước về thương mại hàng hố trên địa bàn Nội đến năm 2020 141 3.5. Một số kiến nghị .162 KẾT LUẬN .167 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 170 TÀI LIỆU THAM KHẢO .165 5 CHÚ THÍCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh CNH.HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá DNTMNN Doanh nghiệp thương mại nhà nước DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ ĐTNN Đầu tư nước ngoài ĐKKD Đăng ký kinh doanh HNKT Hội nhập kinh tế HNKTQT Hội nhập kinh tế quốc tế HTX Hợp tác xã HCTL Hội chợ triển lãm IMF Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary fund KH-CN Khoa học - công nghệ KT-CT Kinh tế - chính trị KTTT Kinh tế thị trường NK Nhập khẩu NSNN Ngân sách nhà nước QLTT Quản thị trường TCH Toàn cầu hoá TNC Các công ty xuyên quốc gia TTTM Trung tâm thương mại UBND Uỷ ban nhân dân WB Ngân hàng thế giới World Bank WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization XHCN Xã hội chủ nghĩa XK Xuất khẩu XNK Xuất nhập khẩu XTTM Xúc tiến thương mại 6 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu tổng sản phẩm nội địa (GDP) thành phố Nội 58 Bảng 2.2 Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tiêu dùng hội Nội giai đoạn 2001-2007 60 Bảng 2.3 Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội Nội giai đoạn 2001-2007 61 Bảng 2.4 Tổng mức cấu lưu chuyển hàng hoá bán buôn Nội giai đoạn 2000-2007 62 Bảng 2.5 Kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu giai đoạn 2001-2007 63 Bảng 2.6 Thị trường xuất khẩu của Nội 65 Bảng 2.7 Kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu giai đoạn 2001-2007 66 Bảng 2.8 Cơ cấu các doanh nghiệp kinh doanh thương mại trên địa bàn Nội giai đoạn 2001-2007 69 Bảng 2.9 Các văn bản đã ban hành năm 2007 77 Bảng 2.10 Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính giai đoạn 2005-2007 81 Bảng 2.11 Doanh nghiệp ngành thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ 2001-2007 84 Bảng 2.12 Cơ sở kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ cá thể 2001-2007 85 Bảng 2.13 Phân loại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Nội 93 Bảng 2.14 Mức độ đáp ứng thủ tục xây dựng 93 Bảng 2.15 Mức độ đáp ứng các thủ tục kinh doanh 94 Bảng 2.16 Phân bố trên địa bàn quận, huyện 95 Bảng 2.17 Những vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại Nội thời gian 2001-2007 104 Bảng 3.1 Định hướng một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Nội đến năm2010 và 2020 123 Bảng 3.2 Định hướng cơ cấu thị trường xuất khẩu của Nội theo các khu vực đến năm 2010 và 2020 124 Bảng 3.3 Định hướng thị trường xuất khẩu trọng điểm của Nội đến năm 2010 và 2020 126 7 DANH MỤC SƠ ĐỒ đồ 1.1: Quy trình mở cửa hàng theo luật năm 1989 thành phố Shizuoka 51 Sơ đồ 2.1: Chuyển dịch cơ cấu GDP trên địa bàn Thành phố Hạ Nội giai đoạn 2001 - 2007 62 Sơ đồ 2.2: Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố Nội giai đoạn 2002 - 2007 . 67 Sơ đồ 2.3: Chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu theo thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố Nội giai đoạn 2001 - 2007 . 70 Sơ đồ 2.4: Chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu theo nhóm hàng trên địa bàn Thành phố Nội giai đoạn 2001 - 2007 71 8 MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài Nghị quyết 15-NQ-TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị đã xác định “Hà Nội là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”. Nội có vị trí địa và hệ thống giao thông thuận lợi nối liền với các vùng, các tỉnh trong cả nước, đồng thời là một trung tâm kinh tế lớn nhất miền Bắc và đầu mối giao thương quốc tế của Việt Nam nên Nội đã, đang và sẽ là đầu mối xuất nhập khẩu, đầu mối phát luồng bán buôn của các tỉnh phía Bắc và của cả nước. Sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, thương mại của Nội có sức mạnh lan toả rộng lớn và tác động mạnh mẽ tới sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ đô Nội đã phát triển về mọi mặt, đã cùng cả nước vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu của thập kỷ 90; khắc phục tình trạng trì trệ, đình đốn; kinh tế liên tục đạt trình độ tăng trưởng cao; GDP hàng năm không chỉ đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn mà còn dành được một phần tích luỹ tái sản xuất mở rộng; lạm phát bị đẩy lùi. Những thành tựu trên đã tạo ra cho Nội thế và lực mới, những thời cơ để phát triển toàn diện, vững chắc trong những năm đầu của thế kỷ XXI. Trong giai đoạn 2001 - 2008, tốc độ tăng GDP hàng năm đạt gần 12%, GDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành của Thành phố Nội đạt khoảng 28,6 triệu đồng năm 2008, cao gấp hơn 2 lần mức bình quân chung của cả nước (11,4 triệu đồng) đưa Thủ đô Nội thực sự trở thành động lực của quá trình phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía Bắc nói riêng và cả 9 nước nói chung. Hơn nữa, Nội là Thủ đô của cả nước, là nơi tập trung cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, các cơ quan trung ương, hiệp hội, đoàn thể, các cơ quan ngoại giao, các văn phòng đại diện, các trung tâm dịch vụ tài chính - ngân hàng, thương mại, thông tin - bưu chính viễn thông; nơi có cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và thông tin truyền thông phát triển vào bậc nhất đất nước; nơi tập trung nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ cao hàng đầu cả nước và có mức bình quân thu nhập trên đầu người cao, tạo điều kiện thuận lợi cả về “đầu vào” lẫn “đầu ra” cho phát triển phân công lao động xã hội . Nội, với bề dày lịch sử “ngàn năm văn hiến” sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển văn hoá, xã hội Việt Nam tương lai. Thương mại Nội đã đạt được những thành tựu đáng kể, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng GDP của Thành phố nói riêng và của cả nước nói chung. Thương mại phát triển cả nội ngoại thành, nhiều phương thức kinh doanh thương mại hiện đại, tiên tiến trên thế giới đã được đưa vào ứng dụng, thương nhân Nội phát triển cả về số lượng và năng lực quản trị kinh doanh, thị trường xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ phát triển nhanh. Thương mại góp phần đắc lực vào cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Nội. Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và chuyển mạnh sang xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, thương mại Nội sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển và đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội Thành phố. Vai trò của quản Nhà nước (QLNN) đối với phát triển thương mại trên địa bàn Nội thời gian qua được biểu hiện cụ thể bằng việc Thành phố Nội đã xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ khuyến khích sự hình thành và phát triển các loại hình thương mại văn minh, hiện đại trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, 10 khuyến khích các thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và ưu đãi về vốn, mặt bằng bán hàng, về đào tạo, thông tin và xúc tiến thương mại để xây dựng đội ngũ thương nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn hoạt động kinh doanh thương mại trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế… Tuy nhiên, sự phát triển của thương mại Nội thời gian qua thực sự chưa tương xứng với những tiềm năng và lợi thế của Thủ đô Nội. Lẽ ra với một Thủ đô ngàn năm văn hiến, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của cả nước, Nội phải có một cơ cấu kinh tế tiên tiến nhất so với cơ cấu kinh tế của cả nước, trong đó ngành dịch vụ (gồm cả thương mại) phải chiếm tỷ trọng lớn và là động lực phát triển của kinh tế Thủ đô. Nhưng trên thực tế, thương mại Thành phố những năm qua vẫn chiếm một tỷ trọng chưa tương xứng. Theo số liệu thống kê chính thức, thương mại và sửa chữa nhỏ chỉ chiếm khoảng 12,7% GDP của Thành phố năm 2006. Tỷ trọng thương mại hiện đại trên địa bàn Thành phố còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 20%, thương mại truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo khoảng 80% doanh số bán lẻ. Cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng của thương mại Nội nhìn chung vẫn trong tình trạng lạc hậu, chậm được đổi mới nâng cấp, hệ thống doanh nghiệp, hệ thống thương nhân, cấu trúc và phân bố thị trường còn bất hợp lý, cạnh tranh không lành mạnh, gây ra lãng phí lớn; nguồn nhân lực chất lượng cao cho thương mại còn thiếu. Xuất khẩu tuy có tăng nhanh nhưng so với tốc độ tăng chung của cả nước thì hầu như không có gì nổi bật . Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của phát triển thương mại thủ đô Nội trong thời gian qua, có nguyên nhân quan trọng là quản nhà nước về thương mại nói chung, nội dung quản nhà nước về thương mại nói riêng còn nhiều yếu kém và bất cập. Sự lạc hậu và thiếu đồng bộ trong nội [...]... 2: Th c hi n n i dung qu n nhà nư c v thương m i hàng hoá trên a bàn N i giai o n 2001-2007 Chương 3: Phương hư ng và gi i pháp hoàn thi n n i dung qu n Nhà nư c v thương m i hàng hoá trên n năm 2020 a bàn N i 17 Chng 1 LU N N I DUNG QU N NHÀ NƯ C V THƯƠNG M I HÀNG HOÁ TRÊN A BÀN T NH/THÀNH PH 1.1 N I DUNG QU N NHÀ NƯ C V TRÊN THƯƠNG M I HÀNG HOÁ A BÀN T NH/THÀNH PH 1.1.1 Tính... i dung qu n Nhà nư c v thương m i hàng hoá trên a bàn thành ph N i 15 - xu t phương hư ng và các gi i pháp ch y u nh m hoàn thi n n i dung qu n Nhà nư c v thương m i hàng hoá trên a bàn thành ph N i t i năm 2020 4 i tư ng và ph m vi nghiên c u 4.1 i t ng nghiên c u: i tư ng nghiên c u c a lu n án là nh ng v n lu n và th c ti n c a n i dung qu n Nhà nư c v thương m i trên a bàn Thành... gi i pháp nh m hoàn thi n n i dung qu n nhà nhà nư c v thương m i hàng hoá N i th i gian t i hoàn thành m c tiêu này, lu n án s th c hi n nh ng nhi m v sau ây: - Nghiên c u cơ s lu n c a n i dung qu n Nhà nư c v thương m i hàng hoá trên a bàn thành ph N i - Nghiên c u kinh nghi m qu n Nhà nư c v thương m i nư c và rút ra bài h c cho QLNN v thương m i m ts Thành ph N i - Phân tích,... hoá trên a bàn N i th i gian t i năm 2020 7 K t c u c a lu n án 7.1 Tên tài lu n án: Hoàn thi n n i dung qu n nhà nư c v thương m i hàng hoá trên a bàn N i n năm 2020 7.2 K t c u c a lu n án: Ngoài ph n m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, n i dung lu n án ư c k t c u thành 3 chương: Chương 1: lu n n i dung qu n nhà nư c v thương m i hàng hoá trên a bàn t nh, thành ph Chương... th hoá nh c a nhà nư c v thương m i trên c thù c a t nh/thành ph Qu n Nhà nư c v thương m i trên a bàn t nh, thành ph là m t b ph n trong h th ng qu n Nhà nư c th ng nh t t Trung ương n a phương Các cơ quan qu n Nhà nư c v thương m i c a t nh/thành ph có nhi m v tri n khai th c hi n t t các ch trương, chính sách, các quy t nh c a Nhà nư c v thương m i trên a bàn t nh/thành ph Trên cơ s c thù... trong qu n nhà nư c, tình tr ng v a th a, v a thi u, không có s quy nh th ng nh t và tính t i các y u t nư c v thương m i ang là v n c thù trong n i dung qu n nhà r t b c xúc Trư c nh ng yêu c u phát tri n m i c a Th phương hư ng và gi i pháp ng b , h u hi u nh m hoàn thi n n i dung qu n Nhà nư c v thương m i hàng hoá trên v i ho t ô N i, òi h i ph i có a bàn Qu n nhà nư c i ng thương m...11 dung qu n nhà nư c v thương m i ã làm gi m hi u l c qu n nhà nư c M t s n i dung qu n theo mô hình cũ ã c n tr s phát tri n c a thương m i N i Nh ng v n m i phát sinh trong ho t ng thương m i không ư c b sung k p th i vào n i dung qu n nhà nư c c a Thành ph ãd n t i s buông l ng và lúng túng c a các cơ quan qu n nhà nư c v thương m i Nh ng c thù c a các ô th l n như N i... n thương m i c a Thành ph H Chí Minh, Thành ph B c Kinh và Thư ng H i (Trung Qu c) áp d ng cho Thành ph N i - T ng k t nh ng thành t u và ánh giá nh ng h n ch c a th c tr ng th c hi n n i dung QLNN v thương m i hàng hoá trên N i giai o n t 2001 a bàn Thành ph n 2007 - Xây d ng quan i m, nghiên c u nh hư ng và xu t nh ng gi i pháp nh m hoàn thi n n i dung QLNN v thương m i hàng hoá trên a bàn. .. lâu dài c u sinh l a ch n v n thương m i hàng hoá trên v a có ý nghĩa c p ây chính là do nghiên : Hoàn thi n n i dung qu n nhà nư c v a bàn N i n năm 2020 làm tài nghiên c u lu n án ti n sĩ 2 Tình hình nghiên c u tài lu n án Qu n Nhà nư c v thương m i nghiên c u liên quan trong nư c N i ã ư c nhi u công trình c pt i các m c và n i dung khác 12 nhau c v m t lu n và th c ti n Có th nêu... doanh thương m i trên bàn T ch c vi c ào t o, b i dư ng nâng cao trình a chuyên môn nghi p v cho cán b , công ch c làm công tác qu n Nhà nư c v thương m i, các doanh nghi p thương m i trên a bàn theo quy ho ch, k ho ch ào t o nh m áp ng 26 nhu c u và xu hư ng phát tri n thương m i c a t nh/thành ph 1.1.3 S c n thi t ph i hoàn thi n n i dung qu n ý Nhà nư c v thương m i trên a bàn t nh/thành ph . quản lý Nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020 17 Chng 1 LÝ LUẬN NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA. sở lý luận của nội dung quản lý Nhà nước về thương mại hàng hoá trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý Nhà nước về thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020, Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn