Kỹ năng thuyết trình CÔNG CỤ TRỰC QUAN

37 1,384 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 14:11

Trang chiếu phải có tiêu đề ,Một trang chiếu không quá một chủ đề ,Số nội dung không quá 6 ,Một nội dung không quá 2 dòng ,Ngôn từ nhất quán trang chiếu được chuẩn bị trước. hai loại: trang chiếu d 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng thuyết trình CÔNG CỤ TRỰC QUAN, Kỹ năng thuyết trình CÔNG CỤ TRỰC QUAN