Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

20 435 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 13:15

!"#$%&'()*%'+",'(-.%&'/+/+0''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''12345'67'&89:8';28<=>';?@5A'B>3:C' !"#$% &'()*+& ,(-&' -&$ #(½ "8VERK $s " ' ;2<F';<NZ<J3C>J<7' En:'28<=>' ;<V5' h?V'C3F' h3sH'G[5 2' R95'X [' &28'H2>:' 8)14% 3TIVEXMRK% XIQTIVEXYVI% 2LMIÈX%ÕSÈ%GLS%QEÓGL% LSEÓX%ÕSÈRKN% ms% S '% µÚÜRK%XLE]%ÕSÉ M% 8231% 4EVEQIXIV% QIEWYVIQIRX% XIQTIVEXYVI% 2LMIÈX%ÕSÈ%XEÓM%ÕSÝ%XE% ÕS%GEÝG%XLSÆRK%WSÅ% QSHIPN% ms% S '% µÚÜRK%XLE]%ÕSÉ M% ' % % % % HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 39 - Bài 1 : Mạch dao động RLC Trong ví dụ này nhóm xin trình bày cho các bạn cách vẽ và chạy mô phỏng một mạch dao động RLC bằng chương trình ISIS. Sơ đồ nguyên lí: Bước 1: khởi động chương trình ISIS bằng cách chọn Start/ All Program/ Proteus 6 Professional/ ISIS 6 Professional. id5659000 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 40 - Sau đó cửa sổ chương trình sẽ xuất hiện với tất cả các công cụ hỗ trợ thiết kế và chạy mô phỏng như hình sau: Bước 2: chọn linh kiện. Để lấy linh kiện, hãy chọn nút Component: Sau đó chọn nút Pick Devices : Để mở cửa sổ thư viện linh kiện. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 41 - Để lấy điện trở, vào thư việân DEVICE, rồi chọn RES (nhấp đôi chuột ) trong danh mục linh kiện của thư viện: Cũng trong thư viện DEVICE: Để lấy tụ điện, chọn CAP Để lấy cuộn dây, chọn INDUCTOR HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 42 - Để lấy nguồn một chiều, chọn BATTERY Để lấy nút nhấn vào thư viện ACTIVE, chọn BUTTON Các linh kiện đã chọn sẽ xuất hiện trong vùng linh kiện : Bước 3: Vẽ mạch Để đưa linh kiện vào vùng vẽ mạch, hãy chọn tên linh kiện rồi sang vùng vẽ mạch nhấp chuột trái vào vò trí cần đặt. Ví dụ: chọn cuộn dây sau đó đưa vào vùng vẽ mạch Để di chuyển linh kiện, hãy nhấp chuột phải vào linh kiện để chọn ( linh kiện đổi màu ), sau đó nhấp chuột trái và kéo rê đến vò trí cần đặt. Ngoài ra còn có thêm các công cụ: Chú ý: phải chọn linh kiện (nhấp chuột phải ) trước khi sử dụng các công cụ trên. Căn cứ vào sơ đồ ngên lí, ta chọn linh kiện và sắp xếp vào vò trí tương ứng trong vùng vẽ mạch như sau: quay trái quay phải Đối xứng dọc Đối xứng ngang HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 43 - Để nối dây cho linh kiện, trước hết đặt con trỏ ỏ chân linh liện thứ nhất ( đầu con trỏ xuất hiện dấu chéo ), ENTER, sau đó đưa đến chân linh kiện thứ hai (đầu con trỏ cũng có dấu chéo ), ENTER Chú ý: để xoá linh kiện hay xoá đường nối dây thì ta nhấp chuột phải hai lần vào cái đó. Để ISIS hỗ trợ tự động đi đường dây thì chọn nút Enable/Disable wire auto-router Tại điểm nối các đường dây sẽ có dấu chấm: Sau khi nối dây các linh kiện, ta có sơ đồ mạch: HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 44 - Chú ý: để lấy nối đất cho mạch, hãy chọn nút: Inter-sheet Terminal Rồi chọn GROUND trong vùng linh liện. Để đặt tên hay thay đổi giá trò linh kiện, hãy nhấp chuột phải vào linh kiện, rồi ENTER để mở hộp thoại Edit Component của linh kiện. Ví dụ: mở hộp thoại Edit Component của điện trở: HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 45 - Nhập tên điện trở vào ô: Component Reference Nhập giá trò linh kiện vào ô: Resistance Còn các ô khác để mặc đònh rồi chọn OK Các linh kiện khác tương tự. Để gắn que đo điện áp, hãy chọn nút Voltage probe Rồi nhấp chuột vào vò trí cần đo. Sau khi đặt tên và nhập giá trò linh kiện, ta có sơ đồ nguyên lí: Bước 4: Chạy mô phỏng Mạch dao động RLC là mạch dao động có biên độ giảm dần nếu không được bổ sung nguồn. Để thấy được điều này ta dùng biểu đồ ANALOGUE Để lấy biểu đồ ANALOGUE, hãy chọn nút Simulation Graph. Rồi chọn ANALOGUE trong vùng linh kiện: HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 46 - Sau đó sang vùng vẽ mạch, nhấn chuột trái kéo rê một đoạn để tạo đồng hồ đo ANALOGUE. Để mở biểu đồ, hãy nhấp vào chữ ANALOGUE ANALYSIS (hình trên ). Biểu đồ xuất hiện Để gán que đo điện áp vào biểu đồ, hãy nhấp nút Sau đó cửa sổ Add Transient Trace xuất hiện, HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 47 - tiếp theo nhập L1(1) (tên que đo ) vào ô Probe P1, rồi chọn OK: Sau đó nhấp vào nút Edit current graph Xuất hiện cửa sổ Edit Transient Graph: Bỏ chọn ô Initial DC solution (bỏ thành phần điện áp DC ). Nhấp “00” vào ô Start time ( thời gian bắt đầu ). Nhập 200m vào ô Stop time ( thời gian kết thúc ), vì biên độ dao động suy giảm rất nhanh. Các ô khác để mặc đònh, rồi chon OK. Sau đó chon nút Run simulation for current graph xem dạng tín hiệu của dao động : [...]... Professional/ ISIS Professional SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 49 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Sau đó cửa sổ chương trình sẽ xuất hiện với tất cả các công cụ hỗ trợ thiết kế và chạy mô phỏng như hình bên: Component Bước 2: Chọn linh kiện Để lấy linh kiện, hãy nhấp vào nút Component, rồi chọn Pick Device Cửa sổ linh kiện thư viện sẽ xuất hiện: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 50 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG... SINH - Trang 55 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Rồi chọn OSCILLOSCOPE trong vùng linh kiện: Rồi nhấp trái vào vùng vẽ mạch, dao động kí xuất hiện, rồi nối đầu A của dao động kí vào cực C của transistor Q1, đầu B của dao động kí vào nguồn xoay chiều, như hình vẽ: Để tiến hành chạy mô phỏng, nhấn nút PLAY: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 56 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng... Trang 50 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Để lấy điện trỏ, vào thư viện DEVICE, chọn RE Strong danh mục linh kiện ( như hình sau ): Cũng trong thư viện DEVICE: Để lấy tụ điện, chọn CAP Để lấy tụ phân cực, chọn CAP-ELEC Để lấy nguồn một chiều, chọn BATTERY SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 51 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Để lấy transistor 2N3904, hãy vào thư viện BIPOLAR... KHANG SINH - Trang 48 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Bài 2: Mạch Schmitt biến đổi sin thành vuông dùng Transistor I-Giới thiệu Sơ đồ nguyên lí: Phân tích: mạch này gồm có các loại linh kiện: điện trở, tụ điện, tụ phân cực,transistor loại 2N3904, nguồn cung cấp một chiều, nguồn tín hiệu xoay chiều hình sin II- Vẽ và mô phỏng Bước 1: khởi động chương trình ISIS bằng cách chọn Start/... chân linh kiện thứ hai (con trỏ cũng xuất hiên dấu chéo), rồi nhấp chuột trái là xong Chú ý: ISIS hỗ trợ tự động đi đường dây, khi nối chân linh kiện với một dây khác thì tại điểm nối sẽ xuất hiện một chấm: Sau khi nối dây các linh kiện, ta có sơ đồ mạch: SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 53 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Để đặt tên và thay đổi giá trò linh kiện, ta nhấp chuột phải vào... điên trở: Nhập tên linh kiện vào ô: Component Reference ( ví dụ R2 ) Nhập giá trò linh kiện vào ô: Resistance ( ví dụ 47k) Rồi chọn: OK Tương tự đối với các linh kiện khác Ghi chú: để lấy nguồn xoay chiều hình SINE, hãy nhấp vào nút Generator, rồi chọn SINE như hình sau: Generator SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 54 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Để lấy điểm nối đất, hãy chọn nút Inter-sheet... chọn điện trở rồi nhấp vào vùng vẽ mạch Chú ý: trong quá trình lấy linh kiện, ta có thể sử dụng các công cụ: Đối xứng dọc Quay phải Quay trái SVTH: MAI KHANG SINH Đối xứng ngang - Trang 52 - HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Ta cũng có thể di chuyển linh kiện bằng cách nhấp chuột phải để chọn linh kiện ( linh kiện đổi màu ) sau đó nhấp chuột trái và kéo rê đến vò trí cần đặt Căn cứ...HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS Phần 3 : Mô phỏng tương tự Thời gian Điện áp Để xem giá trò điện áp tại từng thời điểm trên biểu đồ, hãy nhấp chuột vào biểu đồ khi đó sẽ xuất hiện một đường dóng thẳng đứng Giá trò điện áp... FAIRCHLD ), chọn 2N3904 như hình sau: Các linh kiện được chọn sẽ xuất hiện trong vùng linh kiện: Như vậy ta đã có các linh kiện cần thiết để vẽ mạch Bước 3: Vẽ mạch Để đưa linh kiện vào vùng vẽ mạch, hãy nhấp chuột trái vào linh kiện, rồi nhấp chuột trái vào vò trí tương ứng trong vùng vẽ mạch: Ví dụ chọn điện trở rồi nhấp vào vùng vẽ mạch Chú ý: trong quá trình lấy linh kiện, ta có thể sử dụng các công . một chiều, chọn BATTERY. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH: MAI KHANG SINH - Trang 52 - Để lấy transistor 2N3904, hãy vào thư viện. trình lấy linh kiện, ta có thể sử dụng các công cụ: Quay phải Quay trái Đối xứng ngang Đối xứng dọc HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ISIS. Phần 3 : Mô phỏng tương tự. SVTH:
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2, Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2, Hướng dẫn sử dụng ISIS phần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn