KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

24 347 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 04:20

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG Vật liệu của công ty bao gồm nhiều loại, nhiều thứ khác nhau. Toàn bộ vật liệu sử dụng để thi công công trình Công ty phải mua ở bên ngoài thị trường. Mặt khác vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong quá trình đòi hỏi việc quản lý, sử dụng vật liệu tiết kiệm hay lãng phí có ảnh hưởng lớn đến sự biến động của giá thành sản phẩm xây lắp. Nguyên vật liệu chính là loại nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm ở Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến, vật liệu chính là: sắt, thép, xi măng, gạch, cát… Đây là những thứ vật liệu lớn Công ty thường không nhập kho mà khoán gọn cho từng đội trưởng phụ trách công trình mua từ nơi cung cấp, tới từng địa điểm công trình đang thi công. I- PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ TẬP HỢP CỦA VẬT LIỆU 1- Tình hình mua sắm NVL, tại Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Trong quý IV năm 2007 có tình hình biến động về vật liệu, Công ty có mua về nhập kho một số NVL, các nghiệp vụ phát sinh trong quý là: - Ngày 5 tháng 10 Nợ TK 152 : 86.941.100đ Nợ TK 133 : 8.694.110đ Có TK 111 : 95635.210đ - Ngày 15 tháng 10 Nợ TK 152 : 6.562.500đ Nợ TK 133 : 656.250đ Có TK 111 : 7.218.750đ - Ngày 11 tháng 11 Nợ TK 152 : 17.557.000đ Nợ TK 133 : 1.755.700đ Có TK 111 : 19.312.700đ Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Mẫu 3 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 5 tháng 4 năm2007 Nợ TK: 152 Có TK: 111 Họ tên người giao hàng: Bùi Quốc Trung Số: 120 Ngày 5/4/2007 Nhập tại kho: NVL TT Tên nhãn hiệu Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo CT TN 2 Gỗ cốt pha 5cm M 3 2 2 1.400.000 2.800.000 3 Gỗ dán 4 ly M 3 10 10 12.500 1.250.000 4 Tôn 14 Tấm 10.274.12 10.274.12 5.000 52.375.258 5 Rầm thép Tấn 18.607 18.607 183.857 40.310.968 ………… Cộng 95.635.216 Kèm theo… chứng từ gốc Phụ trách cung tiêu (Ký, tên họ) Người giao hàng (Ký, tên họ) Thủ kho (Ký, tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến PHIẾU CHI mẫu 1 Ngày 5 tháng 4 năm 2007 Nợ TK: 152 Có TK: 111 Họ tên người nhận: Bùi Quốc Trung Địa chỉ: Đội trưởng đội 301 Lý do: Mua nguyên vật liệu Số tiền: 95.635.210đ (Bằng chữ: Chín lăm triệu sáu trăm ba lăm ngàn hai trăm mười đồng) Đã nhận đủ số tiền: Chín lăm triệu sáu trăm ba lăm ngàn hai trăm mười đồng Ngày 5/4/2007 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Thủ Quỹ (Ký, tên họ) Người nhận (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Mẫu 2 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày 2/4/2007 Nợ TK: 141 Có TK: 111 Kính gửi: Ban giám đốc Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Tên tôi là: Trần Thị Hường Địa chỉ: Phòng vật tư Đề nghị tạm ứng số tiền: 7.218.750đ (Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm mười tám nghìn bảy trăm năm mươi đồng) Lý do: Mua vật tư Thời hạn thanh toán: Trừ vào chi phí NVL trực tiếp cho công trình cầu Vàng. Duyệt tạm ứng: Bảy triệu hai trăm mười tám nghìn bảy trăm năm mươi đồng Thủ trưởng đơn vị (Ký tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Thủ Quỹ (Ký, tên họ) Người nhận (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Mẫu 3 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 6 tháng 4 năm2007 Nợ TK: 152 Có TK: 111 Họ tên người giao hàng: Bùi Quốc Trung Số: 120 Ngày 5/4/2007 Nhập tại kho: NVL TT Tên nhãn hiệu Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo CT TN 2 Gỗ cốt pha 5cm M 3 2 2 1.400.000 2.800.000 3 Gỗ dán 4 ly M 3 10 10 12.500 1.250.000 4 Tôn 14 Tấm 10.274.12 10.274.12 5.000 51.370.600 5 Rầm thép Tấn 18.607 18.607 183.857 3.420.968 ………… Cộng 95.635.210 Kèm theo… chứng từ gốc Phụ trách cung tiêu (Ký, tên họ) Người giao hàng (Ký, tên họ) Thủ kho (Ký, tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Mẫu 4 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 15 tháng 4 năm2007 Họ tên người giao hàng: Trần Đức Quang Theo hoá đơn số 001656 ngày 15 tháng 4 năm 2007 Nhập tại kho: NVL TT Tên quy cách vật tư Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Bu lông $38*65 Cái 15 15 7.500 112.500 2 Than rèn Kg 850 850 2.000 1.700.000 3 Axêtylen Chai 25 25 190.000 4.750.000 Cộng 7.218.750 Kèm theo… chứng từ gốc Phụ trách cung tiêu (Ký, tên họ) Người giao hàng (Ký, tên họ) Thủ kho (Ký, tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Mẫu số: 5 PHIẾU NHẬP KHO Ngày 11 tháng 5 năm2007 Nợ TK: 152 Có TK: 111 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Quốc Huy Theo hoá đơn số 001656 ngày 11 tháng 5năm 2007 Của: Kho Nhập tại kho: NVL TT Tên quy cách vật tư Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền 1 Thép tròn 80 kg 20 20 4.670 93.400 2 Neo cáp Bộ 32 32 350.000 11.200.000 3 Cát vàng m 3 10 10 567.250 5.672.500 4 Xi măng Tấn 23 23 25.700 591.100 Cộng 19.312.700 Kèm theo… chứng từ gốc Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Căn cứ vào các chứng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ. Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến CHỨNG TỪ GHI SỐ Số12 Ngày 31tháng 6 năm 2007 Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú Số NT Nợ Có 5/4 Mua gỗ cốt pha, gỗ dán,tôn,dầm thép 152 86.941.100 133 8.694.110 111 95.635.210 15/4 Mua bu lông, than rèn, axêtylen 152 6.562.500 133 656.250 111 7.218.750 11/5 Mua thép tròn, neo cáp, cát vàng,xi măng 152 17.557.000 133 1.755.700 111 19.312.700 Cộng 122.166.660 Kèm theo…. chứng từ gốc Người lập (Ký, tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) 2- Tình hình xuất kho nguyên vật liệu Trong quý IV Công ty có xuất kho phân bổ nguyên vật liệu cho các công trình. - Xuất kho cho công trình cầu Gềnh Nợ TK 621 : 21.578.000đ Có TK 152 : 21.578.000đ - phân bổ cho nhiều công trình. Nợ TK 621 : 357.594.503đ Nợ TK 23 : 57.327.840đ Nợ TK 627 : 15.876.659đ Nợ TK 642 : 2.973.825đ Nợ TK 241 : 1.156.400đ Nợ TK 142 : 2.598.720đ Có TK 152 : 437.527.947đ Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán lập chứng từ ghi sổ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ sau đó vào sổ cái. Căn cứ vào kế hoạch thi công thực tế cán bộ kỹ thuật ghi danh mục vật tư cần tính cụ thể về số lượng, quy cách phẩm chất cho từng công trình cán bộ kỹ thuật trình phí nên giám đốc duyệt sau đó mới tiến hành xuất vật tư. Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến Mẫu số: 02-VT QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT Ngày 1 tháng 6năm 95 BTC PHIẾU XUẤT KHO Ngày 10 tháng 6năm 2007 mẫu 9 Nợ TK 152 Có TK 331 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Hoàng Hà - tổ trưởng đội XD Lý do xuất kho: Xuất cho công trình cầu Gềnh Xuất tại kho: Công trình cầu Gềnh đội 302 ĐVT: VNĐ TT Tên vật tư Mã ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Chứng từ Thực xuất 1 Thép gối đầu Kg 12.500 12.500 270 3.375.000 2 Tôn 12 Kg 5.000 5.000 400 2.000.000 3 Xi măng Tấn 10.000 10.000 720 7.200.000 4 Thép dầm Kg 500 500 4.300 2.150.000 5 Gỗ cốt pha m 3 1.8 1.8 1.700.000 3.060.000 6 VôI Kg 5.60 5.60 230 1.288.000 7 Cát đen m 3 20 20 22.000 440.000 8 Cát vàng m 3 10 10 65.000 650.000 9 Đá dăm m 3 5 5 75.000 375.000 10 Đinh Kg 6 6 7.000 42.000 11 Que hàn Kg 10 10 10.000 100.000 12 Chổi sơn C 20 20 5.000 100.000 13 Gỗ bổ m 3 0.75 0.75 1.400.000 798.000 Cộng 21.578.000 Kèm theo chứng từ gốc [...]... Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến SỔ CÁI SH: 153 Tên TK: Công cụ dụng cụ Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ Có NT Diễn giải TK ĐU Số tiền Nợ 6/4 ………… đầu kỳ Anh Huy mua trang thiết bị 111 1.597.208.831 1.052.370 14/4 bảo hộ lao động Anh Thiện mua công cụ dụng 331 1.397.000 12/5 21/6 1/5 cụ Mua dụng cụ sản xuất 331 Máy cắt dụng cụ sản xuất 621 Xuất cho công... 15.876.695 2.973.825 1.156.400 2.598.720 437.527.947 Kèm theo… chứng từ gốc Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 2- Phương pháp hạch toán phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ, kể cả bao bì luân chuyển Trong quý IV năm 2007 có tình hình biến động CCDC như sau: Tình hình tăng công cụ dụng cụ trong kỳ là: - Ngày 6/4 Nợ TK 153 : 956.700đ Nợ TK 133 Có TK 111 - Ngày 14/4 Nợ TK 153 Nợ TK 133 Có... Nợ Có Xuất nguyên vật liệu cho công 621 152 trình cầu Gềnh Cộng Số tiền 21.578.000 21.578.000 Kèm theo… chứng từ gốc Người lập (Ký, tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Ghi chú Công ty CPTMXD & dịch SỔ CÁI TK 152 vụ Đại Tiến SHTK: 152 Đơn vị: đồng Tên TK: Nguyên vật liệu Chứng từ SH NT 190 210 212 201 5/4 15/4 11/6 Diễn giải TKĐ Số tiền Nợ ……… đầu kỳ Ông Trung mua NVL Ông Quang mua NVL Anh Huy mua. .. ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến PHIẾU XUẤT Ngày 31 tháng 6năm 2007 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thanh Thu Lý do xuất hàng: Xuất cho công trình cầu Kiềm TT 1 2 3 Tên vật tư Đơn vị Thanh day Cáp nhôm Đinh đường Cộng Số lượng 37 20 250 Cái Kg Cái Đơn giá 21.500 46.000 1.200 Thành tiền 797.720 920.000 300.000 2.017.720 Kèm theo chứng từ gốc Người lập (Ký, tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Thủ kho (Ký,... viết bằng chữ: Một triệu ba trăm chín mươI bảy nghìn đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến SỐ:225 CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày 12/5/2007 Chứng từ SH NT 6/4 14/4 Diễn giải Anh Huy mua trang thiết bị LĐ Anh Thiện mua vật tư Cộng SHTK Nợ Có 153 133 111 153 133 111 Số tiền 956.700 95.670... 956.700 95.670 1.052.370 1.270.000 127.000 1.397.000 Ghi chú 3.846.370 Kèm theo… chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) Trong qúa trình thi công công trình các đội cần cung cấp một số trang thiết bị công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình thi công Quý IV năm 2007 Công ty có xuất cho các đội thi công - Ngày 1/5 Nợ TK 621 : 1.852.360đ Có TK 153 : 1.852.360đ - Ngày 31/5 Nợ TK 621... CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến PHIẾU XUẤT Ngày 1 tháng 6năm 2007 Họ tên người nhận hàng: Đinh Thanh Hà Lý do xuất hàng: Xuất cho công trình cầu Trung Hà TT 1 2 3 Tên vật tư Đơn vị Trang thiết bị bảo hộ lao động Bu lông Thanh day Cộng Số Bộ Cái Cái lượng 20 75 35 Đơn giá 38.268 2.500 25.700 Thành tiền 765.360 187.500 899.500 1.852.360 Kèm theo chứng từ gốc Người lập (Ký, tên họ) Kế toán trưởng (Ký, tên họ) Thủ... Một triệu không trăm năm mươI hai nghìn ba trăm bảy mươi Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến PHIẾU CHI mẫu 1 Ngày 6 tháng 4năm 2007 Nợ TK: 153 Có TK: 111 Họ tên người nhận tiền: Nguyễn Quốc Huy Địa chỉ: Đội huy vật tư Lý do: Mua bảo hộ lao động cho công nhân Số tiền: 1.052.370đ (Bằng chữ:... SỔ Ngày 12/5/2007 Chứng từ SH NT 1/6 31/6 Diễn giải Xuất cho công trình Trung hà Xuất cho công trình Kiềm Cộng SHTK Nợ Có 621 153 621 153 Số tiền 1.852.360 2.017.720 3.870.080 Kèm theo… chứng từ gốc Người lập Kế toán trưởng Ghi chú (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) BẢNG PHÂN BỐ CÔNG CỤ DỤNG CỤ Số: 212 Tháng 6 năm 2007 Chứng từ SH NT 31/6 Trích yếu Phân bổ dụng cụ cho CTCP SHTK Nợ Có 621 153 627 153 142 153... họ) vị Kế toán trưởng (Ký, tên họ) (Ký, tên họ) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến PHIẾU NHẬP mẫu 11 Ngày 14 tháng 4 năm 2007 Họ tên người giao hàng: Nguyễn Công Thành Nhập tại kho: NVL TT Tên nhãn hiệu 1 2 3 Mã số Bu lông Tà vẹt Cấp nhôm Cộng Đơn vị Cái Thanh Kg Số lượng 60 40 20 60 40 20 Đơn giá Thành tiền 2.500 5.000 46.000 150.000 200.000 920.000 1.270.000 Kèm theo….chứng từ gốc Người lập Kế toán . KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG Vật liệu của công ty bao gồm nhiều loại, nhiều thứ khác nhau. Toàn bộ vật liệu. 437.527.947đ Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán lập chứng từ ghi sổ và chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ sau đó vào sổ cái. Căn cứ vào kế hoạch thi
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG, KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG, KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn